Lliçó 11. Mercat de treball (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Economia Espanyola
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 22/12/2014
Descargas 37
Subido por

Descripción

Apunts de la lliçó 11 d'economia Espanyola sobre el mercat de treball a Espanya.

Vista previa del texto

L L I Ç Ó 1 1 . M E R C AT D E T R E B A L L I.
Aquesta crisi (2007-13) és la crisi ocupacional més important dels darrers 50 anys.
II.
Taxa d’atur per sobre del 20%. No és la 1a vegada (1985: 22%, 1995: 24%, 2013: 27%).
III. La destrucció d’ocupació (3,6M llocs de treball) necessitarà, com a mínim, 10 anys per ser reabsorbida.
IV. A la crisi 1973-85 vam no vam recuperar l’ocupació de 1973 (13M) fins 1991. A la crisi 1991-94, no vam recuperar l’ocupació del 91 fins el 97.
V.
La destrucció reflecteix dos fenòmens: - 1. Construcció -1,6M (-70%).
- 2. Indústria globalitzada (€). Això impedeix devaluar, pel que hi ha una devaluació internat, amb una gran caiguda de l’ocupació industrial (-1M, -30%).
VI. Crisi de l’ocupació fonamentalment masculina, de baix nivell educatiu, jove i immigrant (les dones no es veuen tan afectades perquè treballen principalment als serveis, i la gent gran perquè té contractes indefinits).
VII. Gran augment de la taxa d’atur. Quan més jove és la persona, més gran és la seva taxa d’atur. El mateix amb el nivell d’estudis. Aquesta taxa (23%) es subdivideix entre els nadius (30%) i els immigrants (17%).
VIII. Des de l’inici de la recuperació, a l’any 2014, el PIB ha crescut un 1,6%, i l’ocupació ha crescut un 1,6%. Com que PIB = OCU x productivitat, significa que el creixement de la productivitat ha estat 0. Això significa no elevar el nivell de vida de les generacions futures, pel que no es pot mantenir. Per mantenir una recuperació de l’ocupació el PIB hauria de créixer més. La productivitat hauria de créixer almenys a un 1,5%, pel que el PIB hauria de créixer com a mínim un 3%.
...