TEMA 12 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Fonaments del dret administratiu
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 10/10/2017
Descargas 1

Descripción

PROFESOR: JOSÉ ESTEVE PARDO

Vista previa del texto

TEMA 12: REVISIÓ D’OFICI I REVOCACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS DISTINCIÓ ENTRE REVOCACIÓ I REVISIÓ D’OFICI No només els particulars poden plantejar, a través dels recursos de què disposen, l’anul·lació o modificació dels actes administratius, també la pròpia Administració pot fer-ho, a través de la revisió d’ofici i la revocació.
La revocació dels actes comporta la seva desaparició per raons estrictament d’oportunitat i no per advertir-se cap vici, ja que es tracta d’actes adequats totalment a la legalitat. En canvi, la revisió d’ofici sí que es planteja per raons de legalitat, ja que es considera que l’acte en qüestió pot incórrer en un algun vici.
LA REVOCACIÓ DELS ACTES RÈGIM GENERAL La revocació dels actes, per raons d’oportunitat, està molt restringida, ja que només és possible en actes de gravamen o desfavorables, i pot produir-se en qualsevol moment, a no ser que constitueixi una exempció no permesa per les lleis o contrària al principi d’igualtat, ja que llavors no és possible la revocació.
LA RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS, DE FET O ARTIMÈTICS També pot realitzar-se en qualsevol moment en casos d’errors com una suma equivocada de la que resulta l’import d’una multa, una llicència per a construir atorgada en un territori on ja existeix una edificació...
LA REVISIÓ D’OFICI D’ACTES I DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES LA CARACTERÍSTICA TENSIÓ DE LA REVISIÓ D’OFICI ENTRE LEGALITAT I SEGURETAT JURÍDICA La revisió ha de fundar-se purament en raons de legalitat, és a dir que l’Administració ha d’excusar-se en la presència d’un vici a l’acte que pretén revisar.
El règim de la revisió atén al grau de gravetat de tal vici i, en funció d’ella, contempla dues vies a seguir per l’Administració per a l’anul·lació de l’acte; una de fàcil, pels casos en que el vici detectat és greu, i una de difícil que fins i tot requereix de l’actuació dels Tribunals, pels casos en que el vici detectat no és greu.
Inherent al règim de la revisió és la tensió entre legalitat i seguretat jurídica. La llei 39/2015 no és categòrica a l’hora de decantar-se per una o per altra sinó que opta comprensiblement per una solució eclèctica consistent en que si el vici és greu l’acte es pot anul·lar i si el vici no és greu l’acte no es pot anular o, almenys, és molt més difícil fer-ho. Tal solució eclèctica és comprensible en la mesura que la legalitat no pot cedir fins al punt de no reaccionar davant un vici greu, mentre que la seguretat jurídica no pot cedir fins al punt de no mantenir l’eficàcia d’un acte en el que incorre un vici irrellevant.
LES VIES DE REVISIÓ D’OFICI DELS ACTES ADMINISTRATIUS Primera via. Actes nuls de ple Dret Aquesta és la via que ha de seguir l’Administració en els casos que l’acte incorri en un dels vicis greus determinants de la nul·litat de ple Dret, contemplats a l’article 47 de la llei 39/2015.
En primer lloc es requereix el dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma de què es tracti sobre la concurrència o no d’una causa de nul·litat de ple Dret de l’acte, és a dir d’una causa de les contemplades a l’article 47 de la llei 39/2015.
En segon lloc, un cop rebut tal dictamen, l’Administració pot anul·lar d’ofici l’acte en qualsevol moment.
La mateixa via s’ha de seguir si es pretén declarar d’ofici la nul·litat de reglaments per advertir-se en ells un vici de nul·litat de ple Dret.
Segona via. Actes anul·lables En cas que l’acte incorri en un vici no de nul·litat sinó d’anul·labilitat l’Administració ha de seguir una altra via que compren fonamentalment les següents dues activitats.
La declaració de lesivitat La declaració de lesivitat consisteix en declarar formalment que l’acte, en el que incorre un vici d’anul·labilitat, es considera contrari a l’interès públic. Tal declaració de lesivitat ha de complir els següents tres requisits: - Ha de produir-se en el termini de 4 anys des que es dictà l’acte, per motius de seguretat jurídica.
- S’ha de donar audiència prèvia als que apareguin com a interessats.
- Ha de ser adoptada per l’òrgan competent, que en el cas de les Administracions estatal i autonòmica és l’establert per la seva legislació i en el cas de l’Administració municipal és el Ple.
La impugnació de l’acte davant la jurisdicció contenciós-administrativa Un cop realitzada la declaració de lesivitat, l’Administració ha d’impugnar l’acte davant els Tribunals, que són doncs els únics que poden anul·lar un acte en el que incorre un vici d’anul·labilitat.
...