07. Tuberculosis (TBC) II (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties de l'aparell respiratori
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 20/04/2016
Descargas 24
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   -­‐ Usuari:    marepean   Cavitacions:  és  la  lisis  de  material  caseós  cap  a  l’interior  de  l’arbre  bronquial.  La  paret   d’una   cavitat   TBC   pot   tenir   un   gruix   variable   i   un   contorn   regular   amb   nodulacions   internes.   A   vegades   pot   semblar   una   bulla.   En   ocasions,   després   del   tractament   la   malaltia  és  torna  inactiva  i  la  cavitat  es  torna  més  prima  encara  que  sense  desaparèixer.                       -­‐ Broncopneumonia   i   disseminació   broncògena:   material   la   necròtic   liqüefacció   i   la   del   seva   comunicació   amb   l’arbre   bronquial   produeix   una   disseminació   cap   a   altres   segments   pulmonars   amb   múltiples   ombres   acinars   petites.   L’extensió   a   través   dels   espais   aeris   pot  produir  una  pneumònia  confluent   indistingible  d’una  pneumònia  aguda.     *TBC  cavitària  +  disseminació  broncògena     -­‐ TBC   miliar:   destaca  per  varis  focus  puntiformes  aïllats  i  diminuts  1-­‐3mm  distribuïts  de   manera   uniforme   en   ambdós   camps   pulmonars.   L’interval   entre   la   disseminació   i   l’observació  radiogràfica  és  ≥6setamens.  Les  adenopaties  associades  són  més  freqüents   en   nens   (95%)   que   en   adults   (12%).   Tanmateix,   el   focus   de   condensació   (zona   de   la   disseminació)   també   s’observa   més   en   nens   (42&)   que   en   adults   (12%).   Entre   un   11-­‐ 19%  dels  casos  hi  ha  vessament  pleural.       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean                     -­‐   Bronquiectàsies   i   broncoestenosis:   les   bronquiectàsies   dels   segments   apicals   i   posteriors   del   lòbul   superior   fan   que   es   facilitat   el   drenatge   i,   per   tant,   solen   ser   aimptomàtiques.  Pot  haver  hemoptisis.  La  TAC  és  ideal  en  el  diagnòstic.                                 -­‐   Tuberculoma:   pot   ser   una   manifestació   de   TBC   primària   o   post-­‐primària.   Es   tracta   d’una  lesió  rodona  o  oval  de  0,5-­‐4cm,  amb  marges  regulars  i  ben  delimitats.     *Tuberculoma  calcificat.     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean                                                 Pel  que  fa  a  l’estudi  de  la  bacteriorlogia  es  parla  de  les  següents  proves:     -­‐ Bacil·loscòpia:   mínim   3   seriades,   té   una   sensibilitat   del   50-­‐80%.   És   positiva   si   hi   ha   5.000-­‐10.000   bacteris/mL.   Pot   ser   que   en   el   25%   de   tots   els   pacients   o   e   5-­‐10%   dels   pacients  cavitats    hi  hagi  una  bacil·loscòpia  negativa  i  un  cultiu  positiu.  Fins  al  30-­‐50%   no  són  bacilífers.  S’usa  la  tinció  de  Zielh-­‐Neelsen  o  auramina.     -­‐ Cultiu:   és   més   sensible   que   la   bacil·loscòpia   (10bacteris/mL).   Els   tradicionals   (Lowenstein)   tarden   entre   3-­‐6   setmanes   però   existeixen   cultius   més   ràpids   que   redueixen  els  temps  a  1-­‐2  setmanes  (BACTEC).   -­‐ Broncoscòpia:  té  una  sensibilitat  >90%  en  cultiu.     -­‐ Serologia:  no  és  concloent  (Ag  5  i  60).     -­‐ Test  de  sensibilitat:  té  una  duració  1-­‐5  setmanes.     -­‐ PCR:  és  més  sensible  que  la  bacil·loscòpia  i  el  cultiu  però  té  problemes  de  falsos  +.       En   anatomia   patològica   es   poden   realitzar   biòpsies   bronquials,   pulmonars   (punció   transtoràcica)  o  de  medul·la  òssia.  Amb  la  biòpsia  de  medul·la  òssia  s’identifiquen  bacils  en  16-­‐ 33%.       El   tractament   de   la   TBC   es   basa   en   el   principi   de   “   més   fàrmacs,   menys   possibilitats   de   resistència”.   El   tractament   clàssic   són   2   mesos   amb   4   fàrmacs   i   després   4   mesos   amb   dos   fàrmacs,  encara  que  hi  ha  variacions  recollides  en  el  consens  del  SEPAR  2010:       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean           La   quimioprofilaxis   és   l’administració   d’una   substància   química,   com   els   antibiòtics,   amb   l’objectiu  de  prevenir  una  infecció.       La  quimioprofilaxis   primària  de  la  tuberculosis  no  té  límits  d’edat  si  existeix  alguna  malaltia   que   produeixi   immunosupressió   (incloent   VIH)   i   en   cas   de   pertànyer   a   grups   de   risc   per   a   VIH   +   contactes  íntims  i  freqüents  a  un  grup  amb  micro-­‐epidèmia.  Sí  que  hi  ha  límit  d’edat  quan  hi  ha   contactes  íntims  i  freqüents  de  tuberculosis  amb  bacil·loscòpia  positiva  <35anys.     Es   considera   microepidèmia   quan   es   diagnostiquen   ≥3   casos   de   TBC   relacionats   en   l’espai   i   el   temps  o  quan  apareixen  ≥2  malalts  generats  pel  mateix  cas  índex.     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     En  la  quimioprofilaxis  secundària  hi  ha  indicacions  absolutes  i  relatives.         Les  contraindicacions  de  la  quimioprofilaxis  són:     -­‐ Existència  de  malaltia  tuberculosa   -­‐ Antecedents  de  quimioteràpia  anti-­‐tuberculosa,  correcta  o  incorrecta   -­‐ Antecedents  de  quimioprofilaxis  antituberculosa  correcta   -­‐ Impossibilitat  de  control  i  compliment  de  la  quimuioprofilaxis   -­‐ Hepatopatia  activa  de  qualsevulla  etiologia   -­‐ Hepatopatia   crònica:   ha   de   valorar-­‐se   de   manera   individual,   no   sempre   està   contraindicada.       El  tractament  per  quimioprofilaxis  de  la  TBC  és:           ...