SÍNDROME DE DIARREA I RESTRENYIMENT (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 12
Fecha de subida 22/04/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry SÍNDROMES DE DIARREA I RESTRENYIMENT v RITME INTESTINAL: • • • • • • • • • ALTERACIÓ DEL RITME DEPOSICIONAL: Causa freqüent de consulta. 20% població.
Expressió més freqüent de patologia a budell prim i colon.
RITME DEPOSICIONAL NORMAL: Molt variable.
Pot oscil.lar entre 1 deposició/3 dies a 3 deposicions/día DEPOSICIÓ NORMAL conté 200-250 g/día, amb 60-85% de H2O Varía fisiològicament segons: – Dieta – Edat – Sexe – Exercici / Sedentarisme – Estrés FACTORS PRINCIPALS: El ritme intestinal depèn principalment de: 1) Peristaltisme intestinal.
Inervació intrínseca Inervació extrínseca 2) Reflexe defecatori (ano-rectal) Un budell té musculatura, innervació i pot ser sensible a factors externs(ex: dieta).
És molt important saber que hi ha alguns ions que si s’alteren poden causar síndromes d’aquests.
200-250g al dia de femta al dia. Quan és més de 300g, aleshores parlem de diarrea.
v ESCALA BRISTOL. ASPECTE DE DESPOSICIONS 1 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry v TRASTORNS DEL RITME INTESTINAL: Alentiment del Trànsità Aturada del Trànsit à Obstrucció al Trànsit à RESTRENYIMENT ILI MOTOR ILI MECÀNIC /OBSTRUCCIÓ INT.
Acceleració del Trànsità Variabilitat del Trànsità DIARREA MOTORA SD BUDELL IRRITABLE v TRASTORNS DE LA MOBILITAT DEL TRACTE INTESTINAL. CAUSES: 1.- DISFUNCIONS MIOPÀTIQUES – Esclerodèrmia – Miopaties Viscerals – Fàrmacs relaxants musculars 2.- DISFUNCIONS NEUROPÀTIQUES – Plexes intramurals (Meissner-Auerbach) – Pseudo-obstrucció intestinal – Nervis simpàtics i parasimpàtics (Disautonomia) 3.- DISFUNCIONS D’ORIGEN EXTRA / DIGESTIU o PER ALTERACIONS DEL MEDI INTERN – Dieta pobre en fibra-residus – Alteracions iòniques: Hipo [K+] [Mg++],Hiper [Ca++] – Sd Peritoneal, Hipotiroïdisme.
v DIARREA: • Concepte: Emissió de femta augmentada en volum i disminuïda en consistència. ( Moltes vegades i molta quantitat).
El número de deposicions no defineix la diarrea, és la quantitat.
La incontinència fecal és la incapacitat de mantenir la femta voluntàriament. No és diarrea.
Si una femta té SANG o MOC, aleshores és una diarrea amb productes patològics.
• Classificació: • • • SEGONS EL TEMPS D’EVOLUCIÓ – AGUDA: Evolució inferior a 14 díes – CRÒNICA: Evolució superior a 2-3 mesos (constant o intermitent) SEGONS LA SEVA AGRESSIVITAT CLÍNICA – AGRESSIVA: Amb presència de sang i/o moc.
Suposa lesió de mucosa intestinal – NO AGRESSIVA: sense productes patològics SEGONS LA SEVA ETIOLOGIA – ORGÁNICA: Existeix una lesió estructural identificable – FUNCIONAL: Trastorn motor, sense lesió orgànica identificable – MIXTA o COMPLEXA: Hi intervenen diversos factors 2 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry • Símptomes/ Signes acompanyants: – Náusees- vòmits (participació gàstrica) – Dolor abdominal – Distensió abdominal – Febre (causes inflamatòries o infeccioses) – Deshidratació (diarrea aguda) – Pèrdua de pes (diarrea crònica) – Palpitacions, tremolor (hipertiroïdisme) – Flatulència – Borborigmes – Aftes bucals (malaltia inflamatòria intestinal) – Flushing facial (sd carcinoide)à Cara vermella.
– Sd rectal: El recte està implicat en la diarrea.
• Proctàlgia : Dolor • Tenesme: Necessitat de defecat.
• Freqüència • Incontinència – Encopresi: Incontinència a la defecació espontània durant el son.
Gastroenterocolitis: Nàusees i vòmits.
• Segons el lloc d’origen: BUDELL PRIM - Femta molt abundant per manca d’absorció - No sol acompanyar-se de dolor ni productes patològics - No síndrome rectal - Afecta a qualsevol moment (fins i tot a la nit) BUDELL GRUIXUT - Femta en menor quantitat - S’acompanya de dolor còlic (retortilligaments), que calmen amb la defecació - Sd rectal (tenesme, dolor anal, incontinència) - Freqüent presència de sang/ moc - Predomini diurn postprandrial (reflexe gastro-còlic) • Mecanismes: Causes per les quals una persona té diarrea: 1.- HIPERPERISTALTISME (Diarrea motora).
És una resposta fisiològica del budell davant qualsevol agressió (Contingut estrany, en males condicions) – El contingut alimentari irrita la mucosa i augmenta la motilitat – Disminueix el temps de trànsit i l’absorció intestinal.
– Ha de participar-hi tant budell prim con a colon – Si sols afecta a budell prim, el colon compensa amb hiperabsorció CURSA amb: • GAP normal.
Anió GAP = (Na+K) x 2.
• pH > 6. El pH sol ser quasi bé neutre.
3 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry • • Volum de femta moderat.
No millora amb dieta.
GAP(def.): Quantitat d’osmolaritat que té la femta.
- 2.- HIPEROSMOLARITAT (Diarrea osmòtica)à Depèn principalment de la dieta. Ex: Empatx d’algun aliment.
Augment del continut intraluminal de soluts no absorbibles o no digerits - Sobreingesta - Laxants, Edulcorants - Dèficit de lactasa intestinal Depèn de la dieta. Millora amb dejuni.
Femta molt voluminosa Osmolaritat elevada > 320 mOsm.
Anió GAP > (Na+K) x 2.
pH àcid <5 (fermentació H.carboni). El pH sol ser àcid.
3.- HIPERSECRECIÓ (Diarrea secretora)à Ex: El còlera( infecció d’un bacteri que segrega una toxina molt estimulant de l’AMPc. Tenim una malaltia que secreta aigua i ions, sobretot clor i sodi).
– Secreció de líquid, moc, ions i proteïnes.
– Essencialment a budell prim.
– Estimulació d’adenilciclasa.
- Enterotoxines Còlera.(AMPc) - Secundàriament per -Malabsorció -Ressecció Intestí -Adenoma vellós, Vipoma – Gran volum de femta.
– Baixa osmolaritat (<320 mOsm).
– pH 7(neure). No millora amb dejuni( no millor amb la dieta).
– Deshidratació freqüent hipo[Na+]p - 4.- DIARREA EXUDATIVA-INFLAMATÒRIAà Típica de la malaltia inflamatòria intestinal.
Ex: Malaltia de Crhon.
- Lesió de mucosa intestinal.
Incorporació d’exudat parietal a la femta Productes patològics**(moc i sang) a femta. A la femta hi haurà leucòcits( cèl.
Inflamatories).
Disminució d’absorció. La mucosa inflamada no fa la seva funció.
Presència PMN a femta.
Causes: - Infeccioses: Cl difficile, Salmonella - Disenteria: Shigella, Entamoeba - No infeccioses: Malatia Inflamatòria Intestinal 4 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry 5.- HIPORREABSORCIÓ (Malabsorció) - Afecta a budell prim i gruixut.
- H2O, HC, Proteïnes, Greixos - Cursa amb Pèrdua de pes. Millora amb dieta.
- Esteatorrea(no absorbeixes greixos), Amilorrea(no absorbeixes HC), Creatorrea(no absorbeixes proteïnes).
- GAP a femta > (Na+K) x 2.
- pH < 5 - CAUSES: - Digestió inadequada (Maldigestió) -Obstrucció limfàtica - Superfície inadequada (Ressecció) -Estasi venosa - Proliferació bacteriana excessiva -Isquèmia arterial - Afectació parietal (atròfia, infiltració) -Trastorns hormonals 6.- DIARREA MIXTA o COMPLEXA (diversos mecanismes).
• - - ETIOLOGIA( segons el lloc d’origen): 1. INTRALUMINAL. Es produeix per irritació mucosa a través del contingut intestinal EXÒGENES- Per sobrecàrrega digestiva • Mala conservació d’aliments • Presència de toxines bacterianes, protozoos, paràsits • Al.lèrgia-sensibilització alimentària ENDÓGENES (Maldigestió).
• Estomatògenes: mala trituració i insalivació • Gastrògenes: maldigestió gàstrica (aclorhídria) • Hepatògenes: manca de bilis • Biliars: excés de producció de bilis • Pancreàtiques: insuficient producció exocrina pancreàtica 2. MURAL. Per lessió orgànica de la paret intestinal (Posible malabsorció) – Inflamació: M. inflamatòria intestinal, Còlera, Disenteria, Radioteràpia – Ulceració: colitis ulcerosa, tuberculosi – Atròfia: celiaquia – Infiltració: amiloidosi, linfoma 3. HUMORAL. Coses des de fora que de manera digestiva afecten. Tòxics exògens o endògens (Extradigestiva).
– Metalls. Hg, As, P – Insuficiència renal (urèmia) – Carencials: pelagra, anèmia perniciosa – Estasi venosa (hipertensió portal) – Estasi limfàtica 5 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry 4. NEURÒGENES REFLEXES. Per afectació local o a distància – Sd irritativa abdominal: còlic nefrític, apendicitis.
5. NEUROENDOCRINES (PINES) Paracrino-immune-neuro-endocrino – Disautonomiaà Quan no funciona el SNC. (alcohol, diabetis) – Hipertiroïdisme (Graves-Basedow) – Addison (insuficiència suprarrenal) – VIPoma, Carcinoide (producció de substàncies vasoactives) – Zollinger-Ellisonà Tumor pancreàtic que produeix gastrina (hipergastrinèmia) 6. PSICÒGENES. Situacions d’angoixa o estrés.
Autoïnduïda: diarrea factícia.
• Exploracions físiques: Constants vitals (hipotensió, taquicàrdia, febre) Estat general. Nutrició Signes de deshidratació. Alteració Mucoses Distensió abdominal / Timpanisme Hiperperistaltisme Signes acompanyants (aftes, envermelliment facial) Exploració ano-rectal Observació de la femta (productes patològics) • Estudi i exploracions complementàries: CONSIDERAR SEMPRE – INFLUÈNCIA DE LA INGESTA – QUANTITAT I FREQÜÈNCIA DE LES DEPOSICIONS – ASPECTE DE LA FEMTA – FACTORS EPIDEMIOLÒGICS EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES – HEMOGRAMA, BIOQUÍMICA, IMMUNOLOGIA – (Na+,K+,Mg++,Ca++),OSMOLARITAT. pH – MICROBIOLOGIA de femta (cultius, toxines, paràsits) – COPROGRAMA. PMN. Test Lactoferrina.
– ESTUDI MORFOLÒGIC DE BUDELL PRIM • Rx simple abdomen bipedestació • Trànsit intestinal (enteroclisi) • TAC abdominal • Endoscòpia: Jejunoscòpia-Biòpsies • Càpsula intestinal – ESTUDI FUNCIONAL: test de Malabsorció 6 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry • DIARREA AGUDA ( Etiologia):à Causes més freqüents els VIRUS.
1.- INFLAMATÒRIA-EXUDATIVA (freqüent) – Infeccions víriques (Rotavirus, Norovirusk) – Toxoinfeccions (E Coli, Salmonella, Clostridium) – Al.lèrgia alimentària – Malaltia Inflamatòria intestinal – Isquèmia intestinal – Radioteràpia (colitis actínica) 2.-OSMÒTICA (freqüent) – Sobreingesta alimentaria – Laxants osmòtics 3.- SECRETORA – Infeccions (Còlera, E Coli, Salmonella, Disenteria) – Fàrmacs: Laxants catàrtics, Colquicina – Disbacteriosi antibiòtica 4.- MOTORA (infreqüent) – Sd colon irritable, Abús de procinètics – Hipertiroïdisme – Hipersecreció de serotonina – Psicògena per estímul vegetatiu (X) 5.- MIXTA. Participen diferents mecanismes conjuntament. P ex. Post Cirugía gastrointestinal.
• DIARREA AGUDA( Etiologia): 1.- INFLAMATÒRIA-EXUDATIVA (freqüent) – Infeccions víriques (Rotavirus, Norovirusk) – Toxoinfeccions (E Coli, Salmonella, Clostridium) – Al.lèrgia alimentària – Malaltia Inflamatòria intestinal – Isquèmia intestinal – Radioteràpia (colitis actínica) 2.-OSMÒTICA (freqüent) – Sobreingesta alimentaria – Laxants osmòtics 3.- SECRETORA – Infeccions (Còlera, E Coli, Salmonella, Disenteria) – Fàrmacs: Laxants catàrtics, Colquicina – Disbacteriosi antibiòtica 4.- MOTORA (infreqüent) – Sd colon irritable, Abús de procinètics – Hipertiroïdisme – Hipersecreció de serotonina – Psicògena per estímul vegetatiu (X) 5.- MIXTA. Participen diferents mecanismes conjuntament. P ex. Post Cirugía gastrointestinal.
7 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry • DIARREA CRÓNICA( Etiologia): 1.- MALABSORCIÓ. (freqüent) – Lesió parietal de budell prim (inflamació, infiltració, isquèmia) – Obstrucció limfàtica (limfoma, limfangiectasies) – Sobrecrexeiment bacterià (Sd de nansa cega) 2.- MALDIGESTIÓ. Cursa similar a malabsorció – Insuficiència pancreàtica crònica – Insuficiència biliar – Colestasi crònica intra o extrahepàtica 3.- DIARREA MOTORA(freqüent) Trànsit accelerat – Idiopátiques: Colon irritable – Hormonals: Hipertiroidisme – Neurògenes: Disautonomia, Diabetes Mellitus – Gastrointestinals: Gastrectomia, Derivacions intestinals 4.- INFLAMACIÓ / INFILTRACIÓ – Malalia inflamatòria intestinal (Colitis ulcerosa, Crohn) – Infeccions cròniques: Parasitosi, Fongs ( SIDA o Immunodepressió) – Causes immunològiques (esclerodèrmia) 5.- DIARREA SECRETORA.
– Lessions colòniques: Tumors, Adenoma vellós, Poliposi – Tumors endocrins: gastrinoma (Zollinger-Ellison), Carcinoide, VIPoma 6.- DIARREA FACTICIA (Sd Munchausen).
– Autoinduïda. Abús de laxants, procinètics – Habitualment en dones.
– Diarrea líquida amb hipo[k], edemes.
• DIARREA ORGÀNICA VS FUNCIONAL: ORGÀNICA - Manifestacions sistèmiques (febre, artritis) - Mal estat general.
- Pèrdua de pes. Desnutrició - Presència de sang/ moc a femta - Anèmia microcítica o macrocítica - Disminució: Proteïnes, Protrombina, [Ca++], [Fe++],Colesterol, Vit B12 FUNCIONAL - No manifestacions sistèmiques - No hi ha pèrdua de pes. Estat general conservat - Història prèvia d’alteració ritme deposicional - Alternança diarrea / restrenyiment - Perfil Bioquímic / Nutricional normal.
8 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry v RESTRENYIMENTà Contrari de la diarrea.
• • • • Concepte: Retard en l’evaquació del colon, per el què la femta es deshidrata, disminueix en el seu volumen i augmenta la seva consistència. Quantitativament és l’emissió fecal de menys de 50 g/dia de deposicions. Les desposicions están disminuides.
No és una malaltia, és un trastorn fisiològic.
El restrenyiment només afecta al COLON.
Conseqüències: CONSEQÜENTEMENT al RESTRENYIMENT es produeix una deposició: o Tardana o Dificultosa (per augment de consistència de la femta) o Pot ser fins i tot dolorosa És una síndrome amb un conjunt de: -Símptomes: sensació de plenitut hipogàstrica, anorèxia -Signes: femta endurida No és una malaltia en sí.
No té cap conseqüència nociva per a la Salut • Restrenyiment crònic [No cal saber] Durada > 4 mesos en el darrer any.
Dos o més dels següents en > ¼ deposicions o Esforç defecatori incrementat o Femta dura o en boles. ( Bristol 1-2).
o Sensació evaquació incompleta o Maniobres manuals d’extracció o Menys de 3 deposicions a la setmana.
No reuneix criteris de Sd Budell Irritable • • El budell irritable és aquell que alterna restrenyiment i diarrea.
Causes: Alteració del - Mobilitat del colon i/o de - Funció ano-rectal FACTORS CONTRIBUIENTS: o Disminució del contingut de fibra de la dieta o Repòs o Pèrdua de força muscular o Disfunció perineal o Estrés o Angoixa o Tractaments anticolinèrgics-miorelaxants Semiologia ( SIGNES + SIMPTOMES) Presentació: o Aguda (dies) o o Crònica (més de 3 mesos) Moment d’inici: o Congènit: des de la infantesa o Adquirit: Si és de recent inici, cal descartar lesió orgànica (ALERTA) • 9 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry Símptomes associats: o Anorèxia o Pesadesa hipogàstrica o Sensació de tenesme persistent o Sensació d’evaquació incompleta o Dolor abdominal o Alteració d’altres òrgans (retenció urinària) o Valorar repercusió psicol.lògica (angoixa, depressió) Una persona que abans anava bé de ventre i ara si, aleshores pot ser causa oncológica. Descartar.
• Complicacions associades: o o o o o o o o o • Hemorroides /Fisura anal Prolapse rectal( surt la mucosa fora de l’esfínter) / Incontinència fecal Úlcera estercoral Melanosi coli Fecaloma( compactació fecal de la femta).
Alteracions cardiovasculars: Símcope, Àngor, Arítmies Isquèmia intestinal Alteracions de l’estat d’ànim Classificació segons la seva etiologia: 1. RESTRENYIMENT PRIMITIU o CONSTITUCIONAL • IDIOPÀTIC infància. Congènit. M. Hirschsprung (gen RET).
Alteració de plexes mientèrics (Meissner-Auerbach) OBSTIPACIÓ: Dificultat extrema en evaquar la femta.
PSEUDOOBSTRUCCIÓ Colònica crònica idiopàtica (familiar).
Síndrome d’OGilvie DOLICO / MEGACOLON idiopàtic.
SD COLON IRRITABLE: Alternança de diarrea /restrenyiment, amb dolor distensió abdominal, moc. Criteris de Roma. Hipersensibilitat visceral.
DISINÈRGIA RECTO-ESFINTERIANA DISQUÈCCIA: Dificultat per eliminar la femta a nivell rectal. També anomenat ANISME. Alteració de la musculatura pubiana isquiorrectal.
- Es fragmenta la deposició (Escíbals). Proctàlgia / Hemorroides 2. RESTRENYIMENT SECUNDARI ( Causa coneguda) – CAUSES INTRALUMINALS: alteració intraluminal -Trastorns dietètics: poc contingut fecal - pocs residus-No hi ha estímul mecànic per falta de bolo fecal -Obstrucció intraluminal: Fecaloma, Ili biliar.
10 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry – CAUSES PARIETALS: -Alteració gruix paret intestinal: Tumor, Invaginació -Inflamatòries, Infiltratives, Obstructives -Problemes anals: espasme, hemorroides, prolapse, fisures – ALTERACIÓ DE MOBILITAT: Alt to colinèrgic Neurogènica. SNC, Mèdul.la, plexes mientèrics M. Chagas Muscular (M.lisa): Miopaties viscerals, Distròfies Fàrmacs anticolinèrgics, Antiàcids, Sucralfat, Ferro Bloquejants mobilitat muscular: antag Ca2+, Curaritzants Toxines bacterianes, Tòxics exògens: Al, Pb (còlic sec) Porfíries – CAUSES REFLEXES: - Hipertensió endocraniana - Sd irritativa abdominal CAUSES NEUROENDOCRINES - Hipotiroïdisme( causa restrenyiment), Hipercalcèmia, Hipo [K+],[Mg++] - Diabetis Mellitus - Obesitat - Embaràs / Multiparietat CAUSES PSICÒGENES - Trastorns de personalitat - Depressió - Causes ambientals( a causa d’un viatge…) – – • Classificació segons la participació rectal: (Ho sabem mitjançant el tacte rectal) – AMB INTERFERÈNCIA EN L’OMPLENAMENT RECTAL: – No arriba la femta per un problema mecànic, dietètic o de mobilitat prèvia al recte.
SENSE INTERFERÈNCIA EN L’OMPLENAMENT RECTAL: – El recte està ple de femta, però la defecació està alterada per: • Obstacle mecànic (càncer rectal, estenosi, fisura) • Alteració del reflexe de defecació – Alteració neurològica central (AVC-Parkinson) – Disinèrgia recto-esfinteriana (Anisme) – Debilitat muscular (obesitat,miopatia, senilitat) – Factors ambientals, personals o psicògens – • Exploració física: – – – – – DISTENSIÓ ABDOMINAL SOROLLS INTESTINALS DISMINUITS TIMPANISME AL PERCUTIR ASIMETRIA ABDOMINAL ( ZONA DEL BUDELL MÉS DISTESA QUE UNA ALTRE) MASSA ABDOMINAL / HÈRNIES 11 FISIOPATOLOGIA| @mroca-terry – – PERITONISME( ZONA DEL BUDELL CONTRACTURADA) D’ALTRES SIGNES ACOMPANYANTS ü mixedema ü obesitat ü esclerodèrmia( dits retaiguts) ü hiperpigmentació bucal( gent que té polips i tenen més incidència de càncer de colon).
• Metodologia diagnòstica: • • • • • • • • • • • • HISTÒRIA CLINICA EXPLORACIÓ FÍSICA ANALÍTICA GENERAL HORMONES TIROÏDALS( PER DESCARTAT HIPOTIROIDISME).
Rx ABDOMEN ENEMA OPACA FIBROCOLONOSCÒPIA COLONOSCÒPIA VIRTUAL MANOMETRIA RECTAL MANOMETRIA INTESTINAL ANGIOGRAFIA / RNM LAPAROSCÒPIA Manometria es realitza per saber si la persona té força o no al anar de ventre.
12 ...