Resum Historia Económica Mundial Tema 1 i 2 (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Història econòmica mundial
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 28/09/2015 (Actualizado: 16/01/2016)
Descargas 31
Subido por

Vista previa del texto

T EMA 1. L A GRAN D IVERGÈNCIA Creixement lent de l’economia mundial abans del s. XIX i a partir del 1800 experimenta un creixement molt gran del PIB per càpita (pc), a causa de l’expansió de la industria.
La conseqüència d’aquest bum industrial es veu en l’inici de desigualtat mundial respecte d’uns països a altres.
Europa Occidental i les Noves Ameriques son les zones on més creix el PIBpc.
Època amb alta mortalitat i alta natalitat  malalties infeccioses + males condicions higieniques + mala nutrició (esperança de vida 25 anys) Trampes de Malthusianes: La capacitat de la terra per crear aliments es limitada, mentre que la capacitat de reproducció de l’home no. Per tant arribarà un punt en que hi haurà massa gent per a poc menjar  crisis d’aliments  pujada preus aliments  augment mortalitat  disminució població Expansió comercial: La població s’expandeix cap a noves terres  emigració Augment població i de la producció  expansió del comerç Expansió moderada i comerç escàs.
Disminució costos transacció  expansió comercial Millores en el transport, organitzatives (legislació mercantil, gremis) i financeres.
(Costos encara elevats  Comercialització productes de luxe) La Revolució Industriosa: Gremi (vella draperia): Treball altament qualificat (amb materials de qualitat alta) Putting Out Sistem (Nova Draperia): Treball no qualificat Base Agrària: Rendiments baixos i irregulars (a causa de factors meteorologics) Creixement producció agricola  limitat per l’escassetat de terra i els rendiments decreixents d’aquesta La producció de la terra depèn dels factors (terra, treball i capital) Innovacions tècniques i en formes d’organització de les explotacions agrícoles  Creixement intensiu Les millores mateixes millores al camp no es poden establir arreu del mon a causa dels climes diferents i els diferents “governs” de la terra que no incentiven el canvi tècnic.
Gran Bretanya i Holanda inicien un procés de creixement de la productivitat agrícola important.
T EMA 2. L A REVOLUCIÓ INDUSTRIAL ANGLESA , 1780-1850 2.1 Revolució Industrial: Canvi estructural d’una economia agrària a una economia basada en la industria.
Aquest canvi va ser impulsat per les ràpides transformacions industrials fetes a Anglaterra entre 1760/80 i 1830 en el marc d’un nou sistema fabril.
Condicionants de la Revolució Industrial:      Millores al camp Institucionals (desenvolupament Estat Liberal) Dotació de factors (recursos, condicionants geogràfics, existència de rius navegables que obrien noves vies de comerç) Expansió del mercat  Impuls comerç (millores transport, augment demanda i capacitat suficient per satisfer-la) Millores al Camp:  Permet alimentar a la població i alliberar mà d’obra (la qual s’anirà a ocupar altres sectors)  Ampliació mercat augment demanda productes  increment ingressos camperols  Acumulació capital (estalvi que es podrà destinar a la inversió en el sector de la industria) Holanda: Expansió agrícola finals s. XVI, principis s. XVII Es parla de Revolució industriosa  Manufactures de consum en un context de expansió de demanda europea Gran Bretanya: Augment massa assalariats (Enclosures) Disminució terra cultivada per pagessos i augment terra en propietat dels petits nobles .
Importància de les manufactures rurals com a complement de renda d'aquesta massa d'assalariats al camp Institucions: Marc mental, social i legal on es desenvolupen les activitats econòmiques.
Entorn Socio-instituconal: Parlament poder polític; Administració pública moderna  (impostos i deute públic); Liberalisme polític i econòmic Holanda: No protecció mercat interior  Estancament Nova Draperia Holandesa per la competència asiàtica  Especialització en la Vella Draperia (productes d’alta qualitat) Gran Bretanya: Liberalisme polític i econòmic:       Igualtat davant la llei i la fiscalitat Respecte a la propietat privada L’Estat ha d’afavorir la iniciativa individual Llibertat d’empresa i ofici Llibertat de moviments: mercaderies, persones i capitals Seguretat jurídica Marc Institucional que afavoreix la innovació i l’aparició d’empreses Administració pública moderna  (impostos i deute públic) Factors de Expansió del mercat i impuls de la demanda expansió del comerç      Marc Institucional Acumulació capital Augment del mercat (Augment urbanització  necessitat del mercat Accés matèries primer: comerç exterior  Expansió Imperi Colonial Millores en el transport Dotació recursos Naturals GB: Importants assentaments de carbó, grans cabdals d’aigua HOL: No carbó, economia orgànica (fusta) 2.2 Determinants canvi tècnic i organitzatiu Canvi tècnic Us extensiu de la maquinaria mecànica, producció materials artificials Canvi organitzatiupas al sistema fabril Canvi Tècnic        Els colls d’ampolla: Interès en les parts del procés productiu on la productivitat es inferior augments de productivitat espectaculars De l’invent a la difusió tecnica: o Invenció: acció d’inventar o Innovació: aquest invent dona lloc a millores productives o Difusió: l’invent arriba als processos productius i els afavoreix Tecnologies d’us general: Maquines ideades per a un procés concret De Macro-innovacions a les micro-innovacions: o Millores:  Learning by doing  Learning by using  Learning by learning (estudi dels mecanismes) Resultat: La Màquina de vapor o Necessitat: extracció d’aigua de les mines o Macroinvent: Màquina de vapor o Propulsió centralitzada a les fabriques a partir d’una maquina de vapor o Transport de mercaderies (carbó) Ferrocarril Ferro I Acer o De la siderúrgia tradicional a l’alt forn Ferro o Alt forn  Carbó mineral  carbó de coc (elaborat)  Els encadenaments o Procés en un sector afecten ràpidament processos productius d'altres sectors Canvi Organitzatiu: Putting Out System Desavantatges Avantatges • Menors salaris (per peça) • Menor inversió en capital fix • Menor risc i més versatilitat davant les oscil·lacions de la demanda • Menor control del treball • Majors costos de transport, vigilància i transacció • Rigidesa de l’oferta davant les variacions de la demanda Sistema Fabril Avantatges Desavantatges • Major control del treball (disciplina) • Majors salaris (per temps) • Major control de la qualitat • Major inversió en capital fix • Menor cost de transport i transacció • Major risc (l’empresari esdevé “presoner de la inversió”) • Més possibilitats d’especialització i mecanització Resultats    Creixement en el volum de béns i serveis produïts per any Economia moderna on el canvi tècnic no és puntual sinó general i continuat Expectatives de que les futures generacions milloraran la seva qualitat de vida Canvi Estructural  Canvi en l’estructura de l’ocupació i de la producció o Gran Bretanya es converteix en el taller del món o Augment del creixement amb l'augment de l'acumulació de capital i la inversió 2.3 Els increments en la productivitat i la seva distribució: el debat sobre el nivell de vida  La qualitat de vida durant la RI      Augments de la desigualtat Diferències de productivitat entre sectors Pocs augments de productivitat (sense disminució de preus) en aquells productes essencials (aliment i habitatge) Desaparició de les activitats que servien de complement de renda Desarticulació de les xarxes assistencials ...