eac 6 (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introducció a la economia
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 28/03/2015
Descargas 20
Subido por

Vista previa del texto

    Introducció a l'Economia Tema 6 EAC 6 1. Les següents dades fan referència al nombre d’ocupats i parats per grups d’edat i sexe de l’estat espanyol l’any 2008 (expressades en milers d’individus): OCUPATS PARATS ACTIUS 799,7 277,6 Ocupats + parats =1077’3 6.899,40 923,10 7822’5 Més de 55 anys 837,9 79,2 917’1 TOTAL 8537 1279’9 9816’9 16-24 anys 1015,3 315,4 1330’7 25-54 anys 9.168,10 895,40 10063’5 Més de 55 anys 1537,3 100,1 1637’4 TOTAL 11720’7 1310’9 13001’6 TOTAL 20257’7 2590’8 22818’5 16-24 anys DONES HOMES TOTAL 25-54 anys També sabem que en total hi havia 15.359,6 milers d’inactius, dels quals 9.639,2 són dones. A partir d’aquesta informació: a) Completeu la taula i calculeu la població activa de cada grup d’edat per cada sexe, així com la població activa total femenina i masculina, i la total per ambdós sexes.
b) Completeu la taula següent referent a la taxa d’atur per edats i sexe.
    DONES HOMES Grup demogràfic Taxa d’atur 15-24 anys 25’76% 25-54 anys 11’8% 55-64 anys 8’63% Totes les edats 13’03% 15-24 anys 23’7% 25-54 anys 8’89% 55-64 anys 6’11% Totes les edats 10’08% TOTAL dones i homes Taxa d’atur= c) 11’35% !"#$%&'ó  !"#$!%! !"#$%&'ó  !"#$%! x 100 Calculeu la població civil femenina i la masculina.
Població civil= inactius+ actius DONES 9639’2+9816’9= 19456’1 de població major de 16 anys HOMES 5720’4+13001’6= 18722 de la població major de 16 anys d) Calculeu la taxa d’activitat femenina i la masculina.
!"#$%&'ó  !"#$%! Taxa d’activitat= !"#$%&'ó    !"#$%  !"  !" DONES 9816’9 / 19456’1= 50’45%     HOMES 13001’6 / 18722= 69’49% e) Calculeu la taxa de desocupació femenina i la masculina.
Taxa de desocupació= (!""#$%!&!!"#"$%) !"#$%&'ó  !"#$%  !"  !" x 100 DONES (!"#!’%!!"#$’$)   !"#$%’! x 100 = 56’12% HOMES (!"#$! !!!"!#$%) !"#!! f) x 100 = 24’48% Comenteu les característiques del mercat de treball espanyol l’any 2008.
L’any 2008 es troba amb una taxa d’activitat femenina del 50’45% entre els quals hi ha un 13% de taxa d’atur. I per altra banda un 56,12% de les dones majors de 16 anys estan desocupades.
El mateix any la taxa d’activitat masculina es situa amb un 45’18% d’entre els quals hi ha un 10,08% de taxa d’atur. I per altra banda un 24,48% dels homes majors de 16 anys estan desocupats.
2. A Macrolàndia hi ha 200.000 habitants. D’aquests, 35.000 són massa grans per treballar i 45.000 són massa joves. Dels habitants restants, n’hi ha 50.000 que ni tenen ni busquen feina, entre ells 15.000 que voldrien treballar però ja han renunciat a buscar cap feina; uns altres 60.000 estan ocupats i els altres estan buscant feina però de moment no n’han trobat.
A. Quina és la població activa de Macrolàndia? I la taxa d’activitat? Aturats= 200000-35000-45000-60000-50000= 10000     Població activa= ocupats + aturats= 60000 + 10000= 70000 taxa d’activitat= (població activa / població) x100= =(70000 / 200000) x 100= 35% B. Quina és la taxa d’atur de Macrolàndia? Taxa d’atur= (població aturada/ activa) x 100= =(10000/70000)x100= 14’28% C. Quants “treballadors desanimats” hi ha a Macrolàndia? Hi han 15000 treballadors desanimats, son aquells que voldrien treballar però ja han renunciat a buscar cap feina.
3. McDonaldslàndia és un país on només es produeixen 3 béns: hamburgueses, racions de patates fregides i begudes de cola. La taula inferior mostra l’evolució que han tingut els preus d’aquests béns al país durant els últims 3 anys. D’altra banda, un estudi recent sobre els hàbits dels consumidors de McDonaldslàndia manifesta que l’habitant representatiu d’aquest país consumeix, durant un any, 1.500 hamburgueses, 2.500 racions de patates i 3.000 begudes de cola. A partir d’aquesta informació, calculeu l’índex de preus de consum (IPC) per cada any i la taxa d’inflació de cada any respecte l’anterior.
Preu hamburguesa Any Preu Preu patates fregides beguda cola 2006 15 8 5 2007 17 8 7 2008 18 7 8     Any Cost cistella IPC Taxa d’inflació 2006 Pxq= 57500 1 2007 66500 1’15 15’65% 2008 68500 1’03 3’01% !!  !  !! IPC= !!  !  !! Taxa d’inflació= !"#!  !!"#  ! !"#  !  𝑋  100   ...