Examen juny 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Operacions Basiques del Laboratori de Quimica
Año del apunte 0
Páginas 8
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Departament  d’Enginyeria Química Universitat Autònoma de Barcelona  OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI QUÍMIC CURS 2006-2007. 2ª CONVOCATÒRIA. Juliol 2007 Titulació: Ciències Ambientals Nom i cognoms: …………………………………………..
Part 1. Test. (40 % de la nota) Resposta correcta +1; resposta incorrecta -0,25 1) A partir dels coneixements adquirits en el laboratori, quin seria el procediment per a separar els components d’una solució d’àcid benzoic, sulfat de bari i sulfat de coure (II)? a) Primer de tot separem a temperatura ambient el sulfat de coure (II) per filtració al buit (filtrat), a continuació per la sublimació de l’àcid benzoic separem aquest del sulfat de bari.
b) Primer separem per evaporació l’àcid benzoic de la resta i finalment deixem refredar i per filtració obtenim un filtrat amb sulfat de coure (II).
c) Primer de tot separem a temperatura ambient el sulfat de bari per filtració (filtrat), a continuació per la sublimació de l’àcid benzoic separem aquest del sulfat de coure (II).
d) Cap de les anteriors.
2) Expressar tenint en compte l’error associat la concentració de NaCl en [g/ml]. Nota: Veure les formules a darrere examen.
a) 2,77 ±0,04 b) 2,76 ±0,05 c) 2,768±0,048 d) 2,77 ±0,05 Dades: Pes de NaCl = 63,94 ±0,01 g i Volum aigua destil·lada = 23,1 ±0,4 ml 3) Que és una dissolució estàndard? a) és una dissolució de reactiu de concentració desconeguda que s’usa per realitzar anàlisis electroanalítics.
b) és una dissolució de reactiu de concentració desconeguda que s’usa per realitzar anàlisis volumètrics.
c) és una dissolució de reactiu de concentració coneguda que s’usa per realitzar anàlisis volumètrics d) és una dissolució de reactiu de concentració coneguda que s’usa per realitzar anàlisis per filtració.
4) Quan es disposa de una mescla azeotròpica, amb un azeòtrop mínim, quin es el component que mai es podrà obtenir pur desprès d’una destil·lació simple o fraccionada? a) El component menys volàtil b) El component més volàtil c) Cap dels dos d) Els dos els podrem obtenir per separat com substancies pures.
5) Per evitar la formació d’emulsions al procés d’extracció simple s’ha d’agitar vigorosament l’embut de decantació.
a) Cert b) Fals 6) Què és un patró primari? a) és una espècie pura, químicament inestable, i la seva massa es pot determinar amb precisió.
b) és una espècie pura, químicament estable, i la seva massa es pot determinar amb precisió.
c) és una espècie pura, químicament estable, i la seva massa no es pot determinar amb precisió d) és una espècie impura, químicament inestable, i la seva massa es pot determinar amb precisió.
7) Si preparem solucions de concentració 0.1 M de les següents substàncies: Na2SO4, CH3COONa, NH4Cl, NH3,NaOH Ordena les substàncies en funció del seu pH: a) pH(NH4Cl) < pH(Na2SO4) < pH(CH3COONa) < pH(NH3) < pH(NaOH) b) pH(Na2SO4) < pH(NH4Cl) < pH(CH3COONa) < pH(NH3) < pH(NaOH) c) pH(NH4Cl) < pH(Na2SO4) < pH(CH3COONa) < pH(NaOH) < pH(NH3) d) Cap de les anteriors 8) Per fer una dilució 1 a 10 d’una dissolució estàndard caldrà que: a) En un vas de precipitats mesclaré 10 ml del patró i 90 ml d’aigua agafats amb una proveta de molta precisió.
b) En un matràs aforat hi posaré 10 ml de la solució agafats amb una proveta de 10 ml i enrasaré fins a 100 ml.
c) En una proveta de 100 ml i hi posaré 10 ml de solució amb pipeta i enrasaré fins a la marca de 100 ml.
d) En un matràs aforat hi posaré 10 ml de la solució agafats amb una pipeta i enrasaré fins a 100 ml.
9) El benzoat es forma a partir de la reacció REDOX del benzaldehid en presència de permanganat. Durant aquesta reacció: a) El permanganat és el reductor perquè s’oxida a diòxid de manganès.
b) El permanganat és l’oxidant perquè es redueix a diòxid de manganès.
c) El benzaldehid és el reductor perquè es redueix a benzoat.
d) El benzaldehid és l’oxidant perquè s’oxida a benzoat.
10) Per filtrar amb un Buchner i kitasato, s’ha de connectar el tub de la trompa d’aigua al kitasato i posteriorment obrir l’aixeta.
En acabar, s’ha de tancar l’aixeta i posteriorment desconnectar el tub de la trompa d’aigua.
a) Cert b) Fals Pregunta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Resposta correcta Part 2. Exercicis (60 % de la nota) 1) [1 punt] Escriu el nom dels atuells descrits o mostrats a través de figures.
1.- Atuell que s’utilitza per a fer extraccions simples. ________________ 2.- Atuell que pot contenir un volum exacte de líquid, utilitzat en la preparació de solucions estàndard. ________________ 3.- Atuell per a lliurar volums precisos i variables. Està graduat i s’utilitza per a fer valoracions.
_______________ 4.- Aparell per a pesar que té una incertesa de ± 0.1 mg. ________________ 5.- Aparell que conté un elèctrode de vidre i un elèctrode de referència entre els quals es genera una diferència de potencial diferent si els submergim en una solució àcida o una solució bàsica. Una vegada calibrat permet mesurar indirectament, la concentració de protons del medi. _____________ 6….…………….… 7..................................
.9...................................
8................................
10..............................................
2) [1 punt] Indiqueu el procediment per preparar 100 ml d'una dissolució de CaCl2 0.01 M, tot explicitant d’utillatge a emprar en cada pas i els càlculs a realitzar. A partir de la solució anterior, com s'obtindrien 25 ml d'una solució 0.005 M? PMCaCl2= 111 g/mol.
3) [1 punt] Donat el següent diagrama d’equilibri vapor-líquid, determina: - És una mescla azeotròpica de punt mínim o màxim? - Indica la temperatura d’ebullició del component pur més volàtil? I la del component menys volàtil? - Si tenim una mescla inicial amb una fracció molar del component A de 0.5 i una columna de fraccionament amb tres etapes, quina serà la composició del destil·lat obtingut? Quina temperatura marcaria el termòmetre situat a caps de la columna en aquesta situació? - I si ara tenim una mescla inicial amb una fracció molar del compost A de 0.1 i una columna amb tres etapes, quines seran la composició molar del destil·lat obtingut i la temperatura a dalt de tot de la columna? 4) [1 punt] Es disposa d’una mescla de tres substàncies químiques desconegudes (A, B, C) en una fase líquida orgànica. Aquestes s’aconsegueixen separar mitjançant el procés d’extracció simple següent: Mescla inicial (A, B, C) NaOH FASE ORGÀNICA: Mescla secundària FASE AQUOSA: A HCl FASE AQUOSA: B FASE ORGÀNICA: C En vista dels resultats de separació obtinguts, assigneu el caràcter àcid o bàsic de les substàncies presents a la mescla inicial.
4) Resposta 5) [1 punt] S’ha preparat una solució estàndard d’hidrogenftalat potàssic (KHΦ) de concentració 0.16 M. Amb aquesta valorem una solució de NaOH per a conèixer la seva concentració. Per a fer-ho pipetegem 25 ml de KHΦ i els transferim a un erlenmeyer de 250 ml.
Hi afegim uns 25 ml d’aigua aproximadament (amb una proveta) i 2-3 gotes de fenoftaleïna perquè ens faci d’indicador. Omplim la bureta amb la sosa de concentració desconeguda i procedim a la valoració.
Repetim el procediment dues vegades més. Els resultats obtinguts són: * Lectura inicial (ml) *Lectura final (ml) 0.0 30.6 15.0 46.5 5.0 36.8 * La lectura fa referència a la lectura de la bureta.
A partir de les dades obtingudes, calcula la concentració mitjana (Molar) d’hidròxid sòdic tenint en compte tots els procediments.
6) [1 punt] Iguala, en medi bàsic, la reacció de formació de l’àcid benzoic a partir del benzaldehid mitjançant una reacció REDOX amb el permanganat.
Càlcul de l’error per les principals operacions: Canvi d’escala: Y=c·X Potencia: Y=c·Xk Suma: Y=X1+X2 Diferencia: Y=X1 – X2 Producte: Y=X1·X2 Divisió: Y=X1/X2 ...