4. Malalties túbul-intersticials (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 04/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   4,  Malalties  túbul-­‐intersticials     4.1.  Necrosis  tubular  aguda  (NTA)   És  una  síndrome  anatòmica-­‐  clínica  que  engloba:     -­‐ IRA:  ràpida  reducció  de  la  funció  renal  amb  orina  <400mL/24h     -­‐ Destrucció  de  l’epiteli  tubular,  proximal  més  que  l’epiteli  del  túbul  distal.     La   lesió   és   reversible   amb   el   tractament   correcte   en   el   95%   dels   casos.   Aquest   percentatge   es   redueix  al  50%  en  cas  de  sèpsia  o  grans  cremades,  per  exemple.       Les  possibles  causes  d’una  NTA  són:     -­‐ Isquèmica:  disminueix  el  flux  de  sang  que  arriba   el  ronyó,  ja  sigui  per  hipotensió  o  xoc.     -­‐ Tòxica:   mercuri,   CL4C,   gentamicina,   contrast.   Dóna  la  impressió  de  ser  més  greu.       Els   cilindres   proteics   que   s’acumulen   bloquejant   els   túbuls  estan  formats  per  proteïnes  de  Tamm-­‐Horsfall.             UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   *Biòpsia  renal:  demostra  una  lesió  parcial  i  probable  recuperació.         *Biòpsia  i  autòpsia  48/2010.    Mort  per  IAM.             4.2.  Nefritis  túbul-­‐intersticials   És  una  lesió  inflamatòria  dels  túbuls  i  de  l’interstici  que  pot  ser  aguda  o  bé  crònica.     4.2.1.  Nefritis  intersticials  agudes   -­‐ Pielonefritis  aguda:   infecció   supurada   de   la   pelvis   i   del   ronyó.   Generalment   ocasionada   per   bactèries:   hemàtica   o   ascendent   (gram   -­‐).   A   nivell   macroscòpic   s’observen   abscessos   múltiples   i   pionefrosis.   s’aprecia   inflamació   Microscòpicament   supurada   intersticial,   polimorfonuclears   intra-­‐tubulars   i   necrosis   tubular.     -­‐ Pionefrosis:  exsudat  purulent.  El  ronyó  es  deforma  completament   apareixen   una   bossa   de   pus.   És   un   tractament   quirúrgic   per   exèresi  del  focus  d’infecció.       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   -­‐ Usuari:    marepean   Papil·litis   necrotitzant:   necrosis   papil·lar   o   pielonefrosis   aguda   amb   necrosis.   Es   veu   més  ne  pacients  amb  diabetis  mellitus.         -­‐ Nefritis  per  analgèsics:  lesió  directa  per  radicals  lliures  en  les   cèl·lules  dels  túbuls.  Per  aspirina  o  paracetamol.     *Necrosis  papil·lar.             -­‐ Nefritis   intersticial   aguda   per   fàrmacs:  lesió  per  inflamació  de  mecanisme  immunitari.   De   tipus   al·lèrgic   o   altres.   Alguns   fàrmacs:   antibiòtics,   AINEs,   cimetidina   o   omeprazol.   Donen  clínica  d’insuficiència  renal.  El  diagnòstic  s’estableix  per  la  presència  d’eosinòfils   en   l’orina.   Es   procedeix   amb   la   biòpsia   renal   quan   les   dades   clíniques-­‐laboratori   no   suggereixen  el  diagnòstic.       *Infiltrat  inflamatori  mixt,  amb  eosinòfils.                                                    *Cristalls  de  ciprofloxací.           UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   4.2.2.  Nefritis  intersticials  cròniques   La   més   freqüent   és   la   uropatia   obstructiva.   També   es   poden   deure   a:   infeccions,   isquèmia,   fàrmacs   (analgèsics:   aspirina,   paracetamol,   fenacetina),   tòxics   (plom,   cadmi,   mercuri...),   malalties   autoimmunes   (sarcoïdosis,   sjögren),   formes   familiars   (síndrome   Alport,   malaltia   quística   medul·lar,   lesions   cròniques   de   rebuig,   nefropaties   balcanes   o   nefropatia   per   herbes   xines.       Per  exemple:     -­‐ Pielonefritis  crònica:  sempre  està  associada  a  una  obstrucció  generalment  relacionada   amb  un  reflux  crònic.  A  nivell  macroscòpic  s’observa  una  deformació,  hidronefrosis  per   cicatrització  i  fibrosis.  Microscòpicament  destaca  fibrosis  intersticial,  “tiroidització”  dels   lòbuls,  inflamació  i  canvis  vasculars.  Una  variant  és  la  pielonefritis  xantogranulomatosa.                         *Cicatrius  corticals             *Inflamació  crònica  intersticial     *Tiroïdització  tubular.         UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     *Pielonefritis  crònica:  de  tipus  xantugranulomatosa.       -­‐ Nefritis   intersticial   associada   a   fitoteràpia   (PAIN):   és   el   cas   de   la   nefritis   ocasionada   per   herbes   xines.   Amb   la   tinció   de   tricròmic   de   Mason   destaca   una   intersticial.                                 marcada   fibrosis   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   -­‐ Usuari:    marepean   Nefropatia  obstructiva:         -­‐ Uropatologia  obstructiva:     o Hidronefrosis:  a  nivell  macroscòpic  s’observa  l’obstrucció,  dilatació  pielo-­‐calicial   i  atròfia.  Microscòpicament  destaca  atròfia  i  fibrosis  de  túbuls.  Pot  ser  secundària   a  un  tumor  de  vies  urinàries.     o       Pielonefritis  crònica:  inflamació  crònica,  tiroidització  tubular  i  canvis  vasculars.     ...