FORMULARIO PARA EXAMEN (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Nanociencia y Nanotecnología - 3º curso
Asignatura Física i Química de Superfícies
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tensió superficial Tensió superficial (dw α dN i dN α dA) Equació de Young-Laplace Esferas R1=R2 Cilindros R1, R2=infinito Superficie convexa, radio curvatura positivo Superficie cóncava radio curvatura negativo (w=F.dy) Interfase entre liquidos è (ΔP = Pint – Pext) i (és el mateix per R1 = R2 = r) Mullabilitat Superfície sòlida + líquid + gas (en equilibri) Trabajo para crear superficies Treball de cohesió (dividir una substància) Treball d’adhesió (dividir dues substàncies) Angle interfase sòlid-líquid Wc=Wa -> ø=0 Moja Wc=2Wa -> ø=90 Wa=0 -> ø=180 Liofóbico. Imposible que Wa=0 Coeficient d’expansió (si >0 líquid s’expandeix, ≤0 gota amb angle de contacte) Detergència (ΔG = ΔW) Mesura tensió superficial Alçada columna de líquid dins un tub sòlid (on r = rc/cosO) Mètode de la bombolla Superficie interna capilar debe ser muy lisa (Aspajito con la amplitud de las paredes del sólido!) Mètode de la gota (es va augmentant la m) (Tener en cuenta si moja o no las paredes), ( Gota cae cuando su peso supera la tensión superficial) Mètode de la placa (L = longitud ; e = amplada (“espessor”)) si e<<L i O = 0… Mètode de l’anell (r.tensió = F) Se puede usar para calcular la tensión entre 2 líquidos inmiscibles Equació de Kelvin Equació de Kelvin (Pc = pressió amb curvatura ; Pinfinit = pressió en pla ; rm = radi curvatura) Equació de Kelvin (derivació) Isoterma de Gibbs Excés superficial Concentració superficial d’excés (<0 si està desplaçada cap a la fase gasosa ; >0 si ho està cap a la fase líquida ) Component i respecte component 1 Energia interna interfase Isoterma de Gibbs (per substàncies iòniques se li afegeix un “2” multiplicant a “RT”!!) Adsorció química i adsorció física Grau de recobriment ! =# #$%& '(#()$*$ =+ +$%& '(#()$*$ = #º ).#/0(& ()1*$%(& #º ).#/0(& /(/$2 Adsorció interfase sòlid-líquid. Isoterma de Langmuir Isoterma de Langmuir (K = kads/kdes = Isoterma de Langmuir linealitzada (gas-sòlid) Isoterma de Langmuir linealitzada (Aquesta també es pot fer substituint la nad per la tau i la nmon per la taumon, on tau és el qüocient de masses (mads/mmon)) (dissolució-sòlid) Adsorció dissociativa (linealitzada queda com la general però amb arrel quadrada en la K i en la P) Adsorció competitiva (per compostos A i B gasosos) Isoterma de Freundlich (per pressions/concentracions intermitges) (per n>0) Isoterma de Temkin Efecte de la temperatura en l’adsorció Isoterma de BET. Condensació capil·lar Isoterma Bet on c: Peq=P Po=Pvap T=273 P=1 atm (si z=P/P0) Àrea superficial específica de la mostra 2 (unitats de m /1g) (am = àrea/molècula ads, nM = mols de gas/monocapa i N = Avogadre) Sbet=Stotal/Madsorbato Sòlids porosos Capil·laritat (equació de Kelvin) Volum (poro) m gas adsorbit / densitat adsorbent Doble capa elèctrica. Cinètica electroquímica Potencial elèctric Velocitat de reducció i oxidació Densitat de corrent neta Per energia d’activació: Amb coeficient de transferència: (on f és… Sobrepotencial Equació de Butler-Volmer quan sobrepotencial < 0,01V... quan és gran i positiu (equació de Tafel)… quan és gran i negatiu… f=F/RT , nu=sobrepotencial , alfa=coeficiente de trasnf.
NO APLICAR ESTAS FÓRMULAS SI SE DA SATURACIÓN ...