Tema 20 FRDV Moviments de les plantes (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

FRDV 2n parcial 2014/L5 2O: Moviment de les plantes. Fototropisme i gravitropisme Tot i estar ancorades a terra, les plantes tenen diversos mecanismes que els permeten moure's o orientar els seus brgans i respondre definitivament a canvis que es produeixen en el seu entorn (en plantes inferiors podem trobar desplagament).
En el cas de les plantes no existeix un sistema nervi6s i per tant les seves respostes a canvis ambientals estaran mediades per hormones vegetals. Cal identificar: - Moviment de variaci6: normalment produits per canvis osmdtics reversibles en cEl.lules especialitzades: ndstres - Moviment de creixement degut a un major creixement en extensi6 o elongaci6 d'una part respecte l'oposada que provoca curbatura: fototropisme i gravitropisme Segons l'estimul que els provoqui: Fototropisme (llum), gravitropisme (gravetat), tigmotropisme (tacte), higrotropisme {aigua), galvanotropisme (electricitat), aerotropisme (aire}....
*en el cas de gravitropisme: en la part aerea hi ha gravitropisme negatiu; en arrel hi ha gravitropisme positiu Tipus de moviments Tactisme: moviment orientat per un estiml extern, respostes al medi ambient (quimiotactisme en plantes inferiors) Tropisme: moviment provocat iorientat per l'estimul. Per exemple el fototropisme, o el gravitropisme Nistia: moviment provocat per l'estimul perd no 6s orientat per l'estimul. Un cas clar 6s l'estimul de la mimaso ) quan toques les fulles s'amaguen.
Nutaci6: movirnents no clarament provocats per estimul extern sin6 que s6n autonoms. per exemple els circellls que quan toca algun estrat s'enfila.
Moviments intracelulars: corrents citoplasmatiques o s'orientaci6 d'orginuls. Per exemple per buscar la mixima eficidncia en intercepci6 de la llum.
Com es dona la resposta? Estimul ) percepci6 ) transducci6) resposta Comenga amb l'estimul, factor que desencadena el proc6s. L'estimul cal que sigui percebut, ens cal una interacci6 fisica hi hauri una percepci6 {interacci6 fisica entre l'estlmul i el receptor provoca un canvi en aquest receptor). A partir d'aqui es dona la transducci6, on es donen processos bioquimics o bioldgics pel sensor activat, i la integraci6 de diferents processos fisioldgics per donar resposta.
Finalment es donari la resposta (reacci6 de la planta degut a un estimul). Cal una interacci6, sin6 la resposta no es dona.
?) ...