Tema 1. Introducció (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 20/08/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej Tema 1. Introducció 1. Introducció 1.1. Què significa el terme personalitat? La personalitat es pot descriure de vàries formes. És una suposició que fem en observar els altres en el seu dia a dia, la forma de ser i el comportament d’una persona. Els actes, la menta de pensar, l’opinió i l’essència d’un. També té acceptacions com: - És una branca de la psicologia.
- Disciplina que intenta comprendre les persones mitjançant diferents estratègies de recerca.
- Fa èmfasi en els mètodes d’avaluació per estudiar, explicar, predir i prendre decisions adequades sobre els individus.
- L’estudi de la personalitat normal proporciona les bases per entendre i tractar la conducta anormal.
- La personalitat és un concepte abstracte, una entelèquia (que no és tangible, sense realitat objectiva).
L’afirmació de que una persona no té personalitat és un estereotip: tots tenen una personalitat, més o menys dominant.
El terme ve del llatí personae. Eren les màscares que es posaven els actors en el teatre.
La personalitat al mateix temps és la forma de ser i la màscara que ens posem per adaptar-nos en certes situacions socials.
És, doncs, una suposició científica (un constructe1) que es justifica, principalment, pel tipus d’actes que realitzen quotidianament les persones. És un concepte que exigeix propietats psicològiques que no poden ser observades directament, però que clarament contribueixen a governar el comportament de l’individu (què pensa, què sent i què fa).
Entre les personalitats és important conèixer la personalitat normal. És la que ens permet adaptar-nos i, d’aquesta forma, fer front a diferents situacions diàries. A més, ens permet contrastar amb altres tipus de personalitat.
- Quan les demandes exteriors són superiors a la capacitat d’un es produeix l’estrès.
Resiliència: Capacitat d’afrontar els problemes i tirar endavant.
La personalitat d’una persona es forma amb la influència de la societat. P. Ex. Les dones tenen més possibilitats de patir depressió perquè tenen una càrrega social més gran.
1 Constructe: En la psicologia, és qualsevol entitat hipotètica de difícil definició dins d’una teoria científica.
És una cosa de la qual se sap l’existència però amb una definició difícil o complicada.
1 Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej Es pot dir que és tot allò a nivell psíquic: intel·ligència, idees, creativitat, sentiments i emocions, estratègies d’enfrontament...
Les creences i l’ambient d’una societat influencien molt en la forma de ser de les persones.
1.2. Què és la personalitat? Actualment, no hi ha cap definició de personalitat acceptada universalment, malgrat que unes tenen més recolzament empíric que d’altres.
No obstant, encara que no puguem donar una definició acceptada universalment, sí sabem, per observació i empíricament, que totes les persones no actuen de la mateixa forma en una mateixa situació. Aquestes diferències en l’actuació no s’expliquen només per la situació en si mateixa, sinó per com experimenta aquestes persones la mateixa situació.
 - Característiques comunes de les definicions de personalitat: Emfasitzen la importància de la individualitat.
Contemplen la personalitat com una estructura hipotètica, una organització.
Representa un procés.
La personalitat està constituïda per aquelles característiques que fan que una persona manifesti patrons consistents i estables de conducta.
La personalitat té coherència o ≠ Estat d’ànim (comportament consistència (persisteix en el puntual, reversible, transitori) temps i en diferents situacions).
Hi ha trets de la personalitat que impliquen certs estats d’ànim.
La personalitat és molt complexa de canviar, tret que ajuda a l’hora de predir el comportament d’una persona.
No es canvia la personalitat en sí sinó els comportaments relacionats amb ella. Aquests comportaments poden canviar per factors biològics, socials etc.
El concepte de personalitat transmet un sentit de coherència, causalitat interna i “distintivitat” personal.
2 Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej 1.3. La personalitat com a camp d’estudi Pretén desenvolupar teories comprensives de la naturalesa humana que incorpori tots els principis de la psicologia general (atenció, percepció, aprenentatge, etc.) i d’altres disciplines com la biologia i/o genètica.
2. Teories de la personalitat Teoria: Conjunt d’idees relacionades entre si, constructes i principis proposats per explicar certes observacions de la realitat.
Descriptiu Tenen 3 nivells Teoria ≠ Hipòtesi Explicatiu Predicatiu Suposar (una cosa que no està comprovada) Les teories han de ser comprovades i provades amb un mètode científic.
3. Criteris per avaluar la bondat de les teories La psicologia és una disciplina científica que ha compartit gran part del seu recorregut amb la filosofia. El que diferencia la filosofia de la psicologia és el procediment, donat que les preguntes que es planteja moltes vegades són les mateixes.
El mètode científic es va desenvolupar fonamentalment per a protegir-nos dels nostres propis biaixos ideològics, de la influència de les nostres pròpies creences personals i dels nostres propis errors cognitius (de pensament).
3.1. Objectius de la ciència - Descripció.
Explicació.
Predicció.
Control (a vegades).
Només quan un fenomen és adequadament replicat pot ser explicat i per tant ser predictible i, en ocasions, susceptible de control.
3 Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej 3.2. Característiques del mètode científic - Empiricisme: Realitzar una observació controlada i sistematitzada.
- Escepticisme: Els científics han de dubtar de la veracitat de tots els seus arguments.
- Parsimònia: La més simple de dues explicacions d'un fenomen es prefereix sobre la més complexa.
 Teoria parsimoniosa: La capacitat que té una teoria d'explicar un fenomen a partir del menor nombre de suposicions.
- Replicabilitat: Possibilitat de repetir o duplicar una investigació original. Aquesta és una característica essencial i genuïna del mètode científic. Els estudis han de ser replicables.
- Incertesa: La raó de la replicabilitat és tractar d’assegurar que el que s’observa pugui ser imparcialment explicat, és a dir, independent del propi baix teòric de l’observador o d’algun prejudici personal.
3.3. Objectius de la psicologia de la personalitat - - Els objectius propis de la Psicologia de la Personalitat són: descriure, explicar i predir.
La major part de la investigació empírica contemporània de la personalitat aborda les formes en que difereixen els individus i els grups. Característiques que comparteixen grups de persones.
Els psicòlegs que investiguen en el camp de la psicologia de la personalitat ho fan des de diferents perspectives sobre la naturalesa humana.
3.4. Criteris per avaluar la bondat de les teories de la personalitat EXAMEN 1. Verificació (contrastable). Contrastada empíricament a la realitat.
2. Valor heurístic2 (genera recerca). Generar interès.
3. Coherència (fenòmens diversos). Coherent en diferents fenòmens.
4. Parsimònia (senzilla). Explicar una teoria amb el menor nombre de suposicions contrastades/empíriques possibles.
5. Comprensibilitat (amplitud). Teoria àmplia, que agrupi tot el coneixement humà.
6. Significat funcional (ajuda). Que tingui una utilitat, avenç per la humanitat.
2 Heurístic: Que serveix per a descobrir o inventar.
4 ...

Tags: