Resum Mòdul 1 (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Mètodes qualitatius
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

MÒDUL 1: GENERALITATS SOBRE ELS MÈTODES QUALITATIUS: TRETS BÀSICS, VARIANTS, CAMPS D’APLICACIÓ I HISTÒRIA MÈTODES QUALITATIUS: TRETS BÀSICS • Presenten un perfil propi i parteixen d’una posició respecte a què és i com es du a la pràctica l’activitat científica diferent de la dels quantitatius Mètodes quantitatius Mètodes QUALITATIUS Estratègies nomotètiques Estratègies idiogràfiques Simplificació, esquematització o reducció de Construcció d’objectes d’estudi més densos i l’objecte d’estudi complexos Perspectives holístiques o globals sobre aquests objectes Estratègies experimentals, busquen Estratègies observacionals, renuncien a la relacions causals o almenys bidireccionals cerca de relacions causals, i opten per l’establiment de relacions globals Validesa interna i replicació Validesa d’aplicació i ecològica Observació no participant Observació participant o documental Punt de vista exteriors (ètics) respecte Punts de vista interiors (èmics) respecte a l’objecte d’estudi l’objecte d’estudi i assumint la intersubjectivitat com a valor Pura informació, matemàtica o física. Significats inferits dels subjectes o Confiar més en les unitats i mesures comunicats per ells. moleculars Investigador adopta el paper d’intèrpret o hermeneuta a partir de materials verbals o escrits ÀMBITS DE DECISIÓ DE LA TAULA ANTERIOR 1. Idiogràfic - Nomotètic: Qualitatiu Quantitatiu Prefereix tractar la seva mostra com un Vol generalitzar cas particular 2. Observació- Experiment: -les conseqüències es refereixen a la validesa dels resultats i al grau de complexitat de l’objecte d’estudi Qualitatiu Quantitatiu Conservar la seva complexitat o Mètodes experimentals. globalitat. Esquematització o simplificació de Cerquen l’aplicabilitat directa en el l’objecte d’estudi. context de la validesa anomenada Cerquen validesa interna o replicació. ecològica. Procuren que les relacions entre variables independents i dependents obtingudes siguin consistents i es puguin retrobar tantes vegades com calgui en repetir l’experiment original 3. Subjectiu - Objectiu Qualitatiu Subjectivitat. Tant en l’investigador com en els investigats i presa en consideració del punt de vista dels individus. Típic d’aproximacions èmiques i de mètodes qualitatius. Accedeixen al món privat o personal dels subjectes mitjançant la interacció amb aquests i l’observació participant o l’anàlisi de documents. Quantitatiu Objectivitat Implica una aproximació distanciada, externa a l’objecte d’estudi, a la conducta, subjectes i contextos investigats. Aproximació ètica. Es realitza de l’experimentació o observació no participant. Pròpia de les ciències naturals. 4. Significat – Informació Qualitatiu Significats derivats dels contextos individuals i socials. Aquests proporcionen una visió més borrosa i menys generalitzable del comportament humà. Els decanta cap a nivells d’anàlisi molars o globals, alhora que més centrats en situacions i casos Quantitatiu Buscar la informació psicològica pura. Despullada de qualsevol connotació personal, grupal, contextual o cultural, com a conseqüència de la seva valoració de l’objectivitat. Això els inclina a servir-se d’unitats moleculars analítiques. MÈTODES QUALITATIUS OBJECTES D’ESTUDI ABORDATS: • Representacions personals i culturals, amb les intencions i valors de les persones • Processos socials, grupals i interpersonals que se serveixen de l’expressió, de la comunicació del llenguatge • Lligats a processos vinculats amb les regles del comportament en el diversos àmbits (familiars, educatiu, laboral, etc.) de la societat humana. • INVESTIGADOR QUALITATIU • Busca la comprensió de fenòmens complexos, tant des del punt de vista d’ell mateix com a observador, com des del punt de vista del subjecte • Tarannà habitualment reflexiu, crític i relativista respecte als valors oficials de la ciència • No manté la definició del problema d’investigació. Redefineix i revisa les interpretacions en el curs del mateix procés de recollida i anàlisi d’informació • No manté igual els protocols aplicats al llarg d’una mateixa investigació • L’investigador qualitatiu difícilment es pot deslligar o distanciar de la realitat que estudia i això l’obliga a adaptar-s’hi contínuament i, sovint, a comprometre-s’hi encara que això comporti una pèrdua d’objectivitat. Hi ha tècniques d’anàlisi de contingut típiques de la metodologia qualitativa que poden aportar recursos matemàtics i formals tant o més sofisticats que els de la metodologia positiva i quantitativa. TIPOLOGIA DELS MÈTODES QUALITATIUS • Una investigació psicològica es pot considerar més o menys qualitativa en la mesura que presenti trets propis dels mètodes qualitatius TIPUS D’OBSERVACIÓ QUALITATIVA 1. Observació no participant: • No exigeix res de l’ésser passiu que contempla. • Ex: L’astrònom clàssic amb una estrella. • L’observació tradicionalment conceptualitzada per la ciència • Transducció o trasllat de la realitat al llenguatge científic, sense haver intervingut prèviament sobre ella. • Perspectiva ètica. No se suposa subjectivitat en l’entitat observada o, si se n’hi suposa, no es fa res perquè es manifesti o Observació directe: § Observació del comportament “en directe” § El registre de dades es realitza mentre el subjecte actua, en el mateix període o moment en què es produeixen les respostes o accions intencionals del subjecte. § Si el comportament s’ha filmat o gravat en vídeo o magnetòfon, l’observació d’aquest material mitjançant la reproducció, continua essent observació directa. § Ex: Observació del comportament de fumar 2. Observació indirecte à Observació documental § Observació dels productes o conseqüències del comportament. § Sempre posterior als fets en els quals es basa (ex post facto) § El producte del comportament és un document el qual constitueix el material observat i pendent d’interpretació. § Ex: Registre de les burilles deixades en un cendrer 3. Observació participant: • Pròpia de les ciències socials. • Interacció amb les persones estudiades, les preguntes i el diàleg • Si l’observador ha de preguntar o d’estar en situació de poder preguntar i d’accedir a la privacitat del subjecte, s’estableix una relació social amb aquest mateix subjecte. Relació: o Formal – Informal o Superficial – Profunda • Ex: entrevistes • Incorpora components experimentals però tot i això és indiscutible la influència de l’observador sobre el subjecte. TIPUS DE MATERIAL O DADES REGISTRADES • Material verbal o Oral o Escrit • Material no verbal Observació participant Material verbal oral/escrit Oral Perfils més propis dels mètodes qualitatius Utilització d’informants Ús d’entrevistes o altres formes d’observació participant Recull informació verbal, transcrita a partir de la comunicació oral. Analitzem aquesta observació transcrita Observació no Escrit participant Típicament qualitatiu indirecta Observació de documents de (documental) diverses classes i de manera indirecte. Després de les accions que els han generat Material per l’anàlisi continua essent verbal, escrit o simbòlic (dibuixos) Observació no Oral participant Perfil més allunyat del nucli d’allò directa considerat qualitatiu. No emprenen l’observació participant Registren el comportament verbal que els subjectes produeixen espontàniament, el transcriuen i el transformen en dades Material no verbal Perfil més allunyat del nucli d’allò considerat qualitatiu Comportament no verbal, en categories d’acció o activitat Estudis de comunicació no verbal o d’expressió facial o gestual (gest, accions corporals, etc.) Desxifrables a partir del coneixement dels codis en qüestió Menys compatible amb l’enfocament qualitatiu. No és de caire documental en sentit estricte. L’observació no s’aplica a material lingüístic o derivat del llenguatge, sinó a altres productes de les accions humanes, com eines, escultures quadres, edificis, etc. En el cas dels animals: petjades, rastres etc. Menys compatible amb l’enfocament qualitatiu. Comportaments recollits no verbals Metodologia observacional precàriament qualitativa Interpretació en clau simbòlica o comunicativa del comportament ...