Existències (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 17/06/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

5. EXISTÈNCIES 5.1. Tipologia d'existències Dins de la massa patrimonial d'existències, podem distingir dos tipus: 1. Existències adquirides a l'exterior: • Mercaderies • Envasos • Matèries primeres • Recanvis • Combustibles 2. Existències produïdes per l'empresa: • Productes en curs • Productes acabats • Productes semielaborats • Subproductes i residus 5.2. Funcionament del compte d'existències La massa patrimonial d'existències és una massa extraordinària, en el sentit que hi ha dues maneres de comptabilitzar-la. Per a comptabilitzar les existències trobem dos mètodes diferents: Inventari permanent Aquest sistema de comptabilització de les existències es fonamenta en què el saldo del compte d'existències informa en tot moment del valor de les existències que té l'empresa.
Segons aquest inventari, les existències són valorades en tot moment pel seu preu d'adquisició, no al preu de venda o mercat.
EXISTÈNCIES ENTRADES SORTIDES ↑ ACTIU ↓ ACTIU Càrrecs al compte Abonaments al compte – Compres – Devolucions de vendes – Vendes – Devolucions de compres A preu d’adquisició 1 • Si l'empresa realitza una compra d'existències, el compte modificat és existències, pujant el deure ja que augmenta l'actiu.
D H Existències (preu adquisició) • a Caixa, Bancs Proveïdors Efectes a pagar Si l'empresa efectua una venda d'existències, es realitza un assentament doble. Això és degut a què les existències són valorades a preu d'adquisició, de tal manera que per a poder enregistrar el benefici que s'obté de la venda d'existències (diferència entre preu de venda i preu d'adquisició), s'ha d'obrir el compte d'ingressos "Vendes" i introduir el saldo de preu de venda; i obrir un segon assentament per a la comptabilització de les existències al preu d'adquisició, contrarestant amb el compte de "cost de la venda", que és un compte de despeses que resumeix el cost o pèrdua que pateix l'empresa al vendre les existències (que equival al consum d'aquestes).
D H Caixa, Bancs Proveïdors Efectes a pagar Cost de la venda (consum) a a 2 Vendes (preu venda) Existències (preu adquisició) Inventari periòdic Correspon al mètode de valoració d’existències anomenat mètode especulatiu.
a) Compres i vendes Saldo del compte d’existències ≠ Inventari real d’existències Existències Balanç de situació Ei Regularització del compte d’existències Les entrades no es reflecteixen al compte d’existències, sinó a compres Compres Compte de PiG Vendes Compte de PiG Compres Vendes a preu d’adquisició a preu de venda Entrades per compres ( ) Compres (a preu d’adquisició) a Caixa, bancs Proveïdors Efectes a pagar ( ) Sortides per vendes ( ) Caixa, bancs Proveïdors Efectes a pagar Les sortides no es reflecteixen al compte d’existències, sinó a vendes a Vendes (a preu de venda) ( ) 3 En l’inventari periòdic, un cop anotades totes les operacions, caldrà regularitzar: trobar el consum durant l’any Existències inicials Consum (Cost de la Venda) Compres Existències finals Cost de la Venda o Consum = Existències inicials + Compres – Existències finals Compres + Existències inicials – Existències finals Variació d’existències Compres ± Variació d’existències Regularització. Passos a seguir: 1.- Calcular el consum 2.- Actualitzar el compte d’existències ( ) Variació d’existències a Existències (i) Existències (i): venen donades pel saldo inicial del compte d’existències ( ) Existències (f) a Variació d’existències ( ) 4 Existències (f): venen donades per l’inventari real d’existències Variació d’existències Compte de PiG Existències Balanç de situació Ei Ei Ei Ef Ef Sd = VEx Sd = Ef Saldo comptable = stock real Saldo comptable = Ei – Ef Variació d’existències b) Devolucions de vendes i devolucions de compres Existències Balanç de situació Les entrades per devolucions de vendes no es reflecteixen al compte d’existències, sinó com a devolucions de vendes Devolucions de Vendes Compte de PiG Devolucio ns de vendes Les sortides per devolucions de compres no es reflecteixen al compte d’existències, sinó com a devolucions de compres Ei Compres Compte de PiG Devolucions de compres a preu d’adquisició a preu de venda Sortides per devolucions de compres ( ) Caixa, bancs Proveïdors a Efectes a pagar Devolucions de compres (a preu d’adquisició) ( ) 5 Entrades per devolucions de vendes ( ) Devolucions de vendes (a preu de venda) a Caixa, bancs Proveïdors Efectes a pagar ( ) Consum = Compres netes ± Variació d’existències Compres netes = Compres – Devolucions de compres Variació d’existències = Ei – Ef 6 ...