Examen febrer 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Operacions Basiques del Laboratori de Quimica
Año del apunte 0
Páginas 10
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Nom: __________________________ DNI: ___________________________ Examen Operacions Bàsiques de laboratori químic (OBLQ) Ciències Ambientals 8 de febrer de 2006 Part I (TEST) (5 punts) Resposta encertada: +1 punt Errada: - 0.25 punts 1.- Balances. Material volumètric Expressar tenint en compte l’error associat la concentració de NaCl en [g/ml].
a) 1,134±0.005 b) 1,134±0.004 c) 1,1335±0.0045 d) 1,1335±0.004 Dades: Pes de NaCl = 11,335±0.001 g Volum aigua destil·lada = 10,00±0.04 ml Nota: Veure les formules a l’apèndix 2.- Separació i purificació de sòlids Què podria passar a la mescla d’àcid benzoic i sulfat de coure (II) si es filtrés sense deixar refredar? a) Que els dos compostos reaccionessin entre si formant el benzoat de coure.
b) Que el porus del filtre es dilatés excessivament deixant passar els dos compostos.
c) No passaria res, els dos compostos són insolubles en dissolució.
d) L’àcid benzoic no es podria separar del sulfat de coure per filtració, perquè l’àcid és soluble en aigua calenta.
3.- Determinació de la massa molecular d'un àcid Que és un patró primari ? a) és una espècie pura, químicament inestable, i la seva massa es pot determinar amb precisió.
b) és una espècie pura, químicament estable, i la seva massa es pot determinar amb precisió.
c) és una espècie pura, químicament estable, i la seva massa no es pot determinar amb precisió d) és una espècie impura, químicament inestable, i la seva massa es pot determinar amb precisió.
1 4.- Mesura del pH. Força relativa d'àcids i de bases Que ens indica el pKa d’un àcid: a) El grau d’àcid i base que pot absorbir una substància sense apreciar un canvi significatiu en el pH.
b) de quina naturalesa és la seva base feble.
c) Fins a quin punt es dissocia l’espècie àcida en dissolució aquosa.
d) El nombre de protons existents per cada mol d’àcid.
5.- Extracció simple Una dissolució orgànica en la qual es troben dissolts 3 compostos amb propietats bàsiques diferents: àcid benzoic, anilina(base) i 1,3- dinitrobenzé (neutre), es tracta amb una solució aquosa de HCl 0.8 M. Si la mescla es col·loca en un embut de decantació, separant-se al fase orgànica aquosa, obtindrem: a. El àcid benzoic i la anilina en la fase orgànica, i el 1-3 dinitrobenzé a la fase aquosa.
b. La anilina i el 1,3- dinitrobenzé a la fase orgànica, i el àcid benzoic a la fase aquosa.
c. L’àcid benzoic a la fase aquosa, i la anilina i el 1,3- dinitrobenzé a la fase aquosa.
d. L’àcid benzoic i el 1,3- dinitrobenzé a la fase orgànica, i la anilina a la fase aquosa.
6.- Preparació d'un àcid per oxidació d'un aldehid Després de la síntesi d’àcid benzoic a partir de l’oxidació de benzaldehid amb permanganat en excés, s’afegeix etanol per...
a) precipitar l’àcid benzoic en forma de sal insoluble b) reduir el benzaldehid remanent al medi c) reduir el permanganat en excés i poder eliminar-lo del medi en forma de precipitat d’òxid de manganès d) disminuir el pH del medi 2 7.- Destil·lació Tenim el següent diagrama d’equilibri: 140 120 Tª (ºC) 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 % peso 70 80 90 100 B Per destil·lació fraccionada de una barreja d’A i B, on la composició de B (component més volàtil) es del 18% en pes, i amb una columna fraccionada amb dos etapes teòriques, quina serà la composició del primer vapor que surt de la columna? A quina temperatura sortirà? a) 51% B en pes i 80ºC b) 75% B en pes i 80ºC c) Composició i temperatura de l’azeòtrop d) 51% B en pes i 110ºC 3 8.- Pregunta Seguretat Quina de les següents normes de seguretat és incorrecte: a) L’ús d’ulleres de seguretat és obligatori sempre que estigueu dins el laboratori.
b) No utilitzeu mai aigua per extingir un foc provocat per inflamació d’un dissolvent.
c) En cas de ingesta d’algun producte corrosiu, provoqueu el vòmit al pacient i demaneu ràpidament assistència mèdica.
d) Si se us ha encès la roba, crideu immediatament per demanar ajut.
Estireu-vos a terra i rodeu sobre vosaltres mateixos per apagar les flames.
9.- Pregunta Seguretat Al pipetejar un líquid ho podem fer directament amb la boca: a) Si el líquid és transparent.
b) Si no és un àcid o una base forta.
c) Si el compost és volàtil.
d) Mai, hem d’emprar sempre un dispositiu especial per pipetejar líquids.
10.- Instrumentació Quina balança utilitzaries per pesar 0.006 gr. d’un compost sòlid granulat: a) Balança romana b) Granatari c) Precisió d) Analítica 4 Respostes: PreguntA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Resposta 5 Part II (5 punts) A.- Separació Defineix breument els mètodes de sublimació i Filtració.
B.- Reacció Redox Es realitza la següent reacció en medi bàsic: Zn (s)+ CuSO4 ÆCu(s)+ ZnSO4 Escriu les semireaccions corresponents i la reacció igualada.
Quin dels reactius és l’agent oxidant i quin l’agent reductor? Quina espècie es redueix i quina s’oxida? 6 C.- Valoració Hem preparat una solució estàndard d’hidrogenftalat potàssic (KHΦ) de concentració 0.12 M. Amb aquesta valorem una solució de NaOH per a conèixer la seva concentració. Per a fer-ho pipetegem 25 ml de KHΦ i els transferim a un erlenmeyer de 250 ml. Hi afegim uns 25 ml d’aigua aproximadament (amb una proveta) i 2-3 gotes de fenoftaleïna perquè ens faci d’indicador. Omplim la bureta amb la sosa de concentració desconeguda i procedim a la valoració.
Repetim el procediment dues vegades més. Els resultats obtinguts són: Lectura inicial (ml) 0.0 15.0 5.0 Lectura final (ml) 30.6 46.5 36.8 C1) Calcula la quantitat (en gr.) d’hidrogenftalat potàssic de concentració 0.12 M en 100 ml.
C2) Calcula la concentració mitjana (Molar) d’hidròxid sòdic.
C3) Si estem fent una valoració per a conèixer exactament la concentració d’una solució, com és que l’aigua que s’afegeix a l’erlenmeyer no ha d’estar mesurada amb exactitud? Dades: PM d’hidrogenftalat potàssic : 204.233 gr PM sosa: 40 gr 7 8 D.- Instrumentació Doneu el nom dels següents instruments de laboratori : 4 6 3 5 2 1 7 11 .
8 12 13 14 9 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
9 10 Apèndix Càlcul de l’error de la mesura indirecta Conegut l’error de les mesures directes (X1 i X2) es poden calcular diferents mesures indirectes (Y) a partir d’aquestes primeres. A partir de l’error de les mesures directes (ΔX) i en funció de l’operació a utilitzar es pot calcular quin és l’error de la mesura de la mesura indirecte (ΔY).
Càlcul de l’error per les principals operacions: Canvi d’escala: Y=c·X Potencia: Y=c·Xk Suma: Y=X1+X2 Diferencia: Y=X1 – X2 Producte: Y=X1·X2 Divisió: Y=X1/X2 10 ...