LLEI DE LA PUBLICITAT/DEL DRET PUBLICITÀRI (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Dret i comunicació
Profesor A.V.V.
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 26/03/2015
Descargas 1
Subido por

Descripción

Apunts del 1r quatrimestre de dret:

1. L'ORDENAMENT JURÍDIC
2. LA PROTECCIÓ CIVÍL DEL DRET A L’HONOR, INTIMITAT I PROPIA IMATGE
3. CONTRACTACIÓ PUBLICITÀRIA
4. LLEI DE LA PUBLICITAT/DEL DRET PUBLICITÀRI
5. LLEI DEL DRET A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
6. DRET DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Vista previa del texto

 LLEI DE LA PUBLICITAT/DEL DRET PUBLICITÀRI  4.​ 4.1 Disposicions generals  4.1.1 Àmbit normatiu (article 1)  ● El  dret  publicitàri   vé  d’Europa  i  el  seu  objectiu  és  que  comenci  a  regular­se  la  publicitat.  ● El 1988 es va crear la 1ª llei publicitària; la LGP (Llei General de la Publicitat):  ● El  dret  publicitàri   espanyol  estarà  regulat  per  la  LGP   i  per   la  Llei   General  de  Competència Deslleial.    4.1.2 Concepte de publicitat (article 2)  ● “Publicidad  es  toda forma de comunicación realizada por  una persona física o jurídica,  pública   o  privada,  en  el  eejrcicio  de  una  actividad   comercial,  industrial,  artesanal  o  profesional  con  el  fin  de  promover  de  forma  directa  o   indirecta  la  contratación  de  bienes muebles o immuebles, servicios, derechos y obligaciones.”    4.1.3 Subjectes  ● Hi ha 2 tipus de subjectes:  1. Emisor: emet el missatge  2. Receptor: rep el missatge.    4.1.4 Objecte  ● Missatge  publicitàri:  Busca  convèncer  la  gent  i  utilitzarà   tot  el  que  estigui  en  mà  per  aconseguir­ho, per això, cal mirar ben bé què és legal i què no.  ● Llei  Orgànica  2/1984 del 26 de març, reguladora del DRET  DE RECTIFICACIÓ: La llei  desenvolupa  el  dret a la llibertat d’informació (Article  201.d). Es fa servir quan es dóna  una notícia que no és real: aquesta llei estableix:  ○ Qui  pot  demanar  això  /  Qui  té  legitimitat activa per demanar la rectificació: una  entitat pública o privada.  ○ Quan  ho  pot  demanar:  Quan  s’hagin  divulgat   fets  que  siguin  inexactes  i  que  hagin causat algun perjudici.  ○ Què  pot  fer?  Demanar  que  ho  rectifiquin.  En  aquest  cas,  la  persona tindrà  7  dies   naturals  (≠  hàbils)  per  enviar  la  petició  de  rectificació  al  director  del  mitjà  de comunicació que ho hagi publicat. Ha de quedar constància que s’ha enviat,  per  tant,  ha de  fer­se per  escrit. La notícia de rectificació ha de tenir la mateixa  importància  que la  que  es  va  publicar  falsament. (Ex: si el diari Ara  va publicar  una  notícia  dient  que  Messi  ha  decidit  retirar­se  del  fútbol  i  va  ocupar  la  primera  pàgina  sencera,  la  noticia  rectificant  dient  que  vaser  un error  i que no  es  retira  també ha de publicar­se en portada i ocupant la pàgina sencera). Si el  mitjà  no  fa  la  rectificació, la persona afectada tindrà  uns altres 7 dies hàbils per  demanar  ACCIÓ  DE   RECTIFICACIÓ,  és  a  dir, demanar  al  jutge  que  obligui  a  rectificar  al  mitjà. El  jutge tindrà uns altres 3 dies per decidir si el mitjà realment  ha de rectificar o no.    4.1.5 Principis jurídics  ● Tot missatge publicitàri ha de cumplir aquests principis o ser´publicitat il∙lícita.   ● Els principis son de:  1. Legalitat:  Tot  missatge  publicitàri  ha  de  cumplir  una  normativa   (LGP,  normativa específica…)  2. Identitat  i  autenticitat:  El  mitjà  de  de  deixar  clar  que  el   que   s’esta  emetent  és  un  missatge publicitàri, és a dir, ha de distingir­se clarament  de la resta d’informació.  3. Veracitat:  Tota  la  informació  que  el  mitjà  difongui  ha  de  ser  veríica,  ja  sigui una fotografia, informació nutricional del producte…  4. In   dubio  pro  consummatore:  En  cas  de  dubte  serà  el  consumidor  qui  sempre tingui la raó.    4.2 Publicitat il∙lícita  ● Accions   en  contra,  per  demandar­la:  anar  al  jutjat   i  demanar  una  sol∙licitud  extrajudicial  de  cesació  i  rectificació.  És  a  dir,  fer  que  treguin  o   rectifiquin  l’anunci.  4.2.1 Atemptatòria (Article 3 LGP)  ● És  aquella  publicitat  que  atempta  contra  els  principis  i  drets  constitucionals on  no  hi  hagi  respecte  a la  dignitat  de  les  persones,  ja  sigui  per discriminació per  sexe, raça, religió… Si vulnera algun dels següents punts, vulnera el principi de  legalitat.  ● Dóna una especial importància a les dones i als menors d’edat.  ○ Estableix  que  qualsevol  anunci  que  faci  servir  el  cos  de  la  dona ­o part  d’ell­  per  promocionar  un  producte  i  el  faci  servir  de  manera  humillant  será publicitat il∙lícita atemptatòria.   ○ Els  anuncis   que  van  dirigits  a  menors  d’edat  no  poden  incitar­los  a  comprar  de  manera  directa.  En  cap  anunci  està  permès  ensenyar  als  menors  en  actituds  perilloses.  Tampoc  pot  incloure  cap  error  sobre  les  característiques  del  producte  (Ex:  +4  anys,  instruccions  falses  de  seguretat…)    4.2.2 Subliminal (Article 4 LGP)  ● És   aquella  en  què  els  nostres  sentits  no  son  son  conscients  que  estan  percebent  un  anunci.  (Ex:  Al  cinema,  enmig  de  la  pel∙lícula,  fan  un  anunci  de  coca­cola  tan ràpid que els nostres ulls no el capten ni veuen, però al acabar la  pel∙lícula tothom té ganes de comprar­ne).  ● Es   vulnera  el  principi  d’autenticitat  perquè  no   ens  diuen  què  estan  emetent  l’anunci.    4.2.3 Sobre determinats béns o serveis (Article 5 LGP)  ● Afirma  que  hi  ha  productes  o  serveis  que  per  la  seva   especifitat  necesiten  una  normativa concreta/específica:  1. Materials/productes sanitaris d’animals o persones (Ex: medicaments)  2. Alcohol i tabac  3. Jocs d’atzar. (Ex: apostes, loteries…)  4. Alguns productes alimentaris. (Ex: dietètics, d’orígen específic…)  ● La  llei  obliga  a  què  hi  hagi  una  AUTORITZACIÓ  ADMINISTRATIVA  prèvia.  És  a  dir,  que  una autoritat ha de dir prèviament si aquell anunci és correcte o no. (Ex: Prohibeix  els anuncis televisius de productes alcoholics que tinguin més de 20º d’alcohol).  4.2.4 Enganyosa   ● Hi  ha  afirmacions   que  no  són  verídiques,  és  a  dir,  que  no   son  certes  o  que  omiteixen  algún  apartat.  Per  tant,  indueixen   error  al  destinatari  i  li  creen  una  falsa  expectació,  per  tant,  perjudiquen  directament  al  competidor.  (Ex:  Posa  que  el  producte  pesa  100g  i  en  pesa   75g   →   publicitat  enganyosa)  (Ex:  Movistar  diuen  que  si  et  passes  a la  seva  companyia  et  regalen  un  iPhone  6,  però  quan  el  reclames  et  dieun  que,  a  part,  has  de  contractar  X tarifa (i abans  no t’ho havien avisat ni en lletra petita ni res)→ publicitat enganyosa.)  ● Et poden enganyar amb:  1. Orígen de procedència  2. Qualitat / quantitat  3. Mode i data de fabricació  4. Resultats que poden esperar­se de la seva utilització  5. Perillositat…  ● Ha de tenir:  1. Preu complet  2. Serveis de post­venda  3. Motiu de l’oferta...    4.2.5 Publicitat deslleial  ● Es dóna quan:  1. Es   desacredita,  denigra  o  menysprea  directa  o  indirectament  a  una  persona, empresa o als seus productes, serveis o activitats.  2. T’aprofites  d’alguna  activitat,  marca  o  signe  distintiu   del   competidor  i  això,  per  tant,  crea  confusió.  (Ex:  Una  empresa  de  roba  fa   servir  el  logotip  d’una  poma  mossegada.  Això  és  deslleial  ja  que  aquestés  un  logotip distintiu i els usuaris l’associarien a la marca Apple).  3. A  Espanya,  la  publicitat comparativa esta permesa però s’han de seguir  una sèrie de requisits, ja que sinó sería deslleial. Requisit:   ○ Els  productes  comparats  han  de  tenir  la  mateixa  finalitat  o  satisfer  les   mateixes   necessitats.   ○ S’han  de  comparar  dades  objectives  dins  les  quals  es  pot  incloure  el preu.   ● Quan  es   compara  productes  de  la  mateixa   denominació,  s’ha  de  tenir  en  compte la denominació d’origen / indicació geogràfica.  ● Si  la  comparació   fa  referència  a  una  oferta  especial,  ha  d’indicar­se  la  seva  data d’inici i finalització.    4.2.6 Publicitat agressiva  ● Utilització  de  la   violència  o  la  força  per  donar  un  missatge  publicitàri. (Ex:  utilització  d’un  anima  ensangrentat  per  conscienciar  sobre  la  no  utilització  de  la  pell  animal  /  noia anorèxica de Benetton).    4.2.7  Publicitat  encoberta  /  Product  placement  (Està  inclosa  en  la  categoria  de  publicitat  il∙lícita,  però  no  ho  és) La publicitat no apareix com a  tal expressament, sinó que es fan servir  marques,  símbols,  trets  distintius…  en sèries,  pel∙lícules…(Ex:  Jack  Sparrow  porta  una cinta  al cabell d’Adiddas)  4.3 Tipus de contractes  4.3.1 De creació publicitària (Articles 20 i 21)  ● És el contracte on hi ha 2 parts firmants: l’anunciant i l’agència que crea l’anunci.  ● L’objectiu és que l’agència crei / idei/ elabori el projecte / missatge publicitàri.  ● L’anunciant  ha  de  demanar  un  anunci  que  sigui  legal  (Ex:  no  pot  ser  il∙lícit). Per això,  s’ha   de  tenir  en  compte  el  segment  del  mercat  (públic  al  que  va  dstinat)  i l’anunci  ha  d’informar de les caracerístiques del producte.   ● Incompliment del contracte (Article 16): Si ho incpmpleix...  ○ Agència:  (Ex:  no  realitza  la  campanya  o  no  l’entrega   a  temps/fora  dela  data  establerta)  l’anunciant  resolt  (del  verb  de  resolució)  el  contracte,  exigeix  els  diners que havia pagat i pot denunciar a l’agència per danys i perjudicis.  ○ Anunciant:  (Ex:  cancela  l’anunci  quan  ja  esta   comensat…)   l’agència  pot  reclamar  una  indemnització  per  danys  i  perjudicis  i,  segurament,  es  podrà  quedar els diners que ja havia pagat l’anunciant.    4.3.2 De difusió publicitària (Articles 17, 18 i 19)  ● És aquell on l’anunci ja està fet i el que es vol és difrondre’l.   ● El  contracte  el  firmaran  l’anunciant/empresa  (Ex:  Bimbo,  Bershka…)  i  els  mitjans  de  comunicació, que cedeixen l’espai (TV) o temps (ràdio) per difondre’l.  ● L’objectiu  és  utilitzar  el  temps  dels  mass media. Llavors, s’ha de regular la durada, on  s’emetrà, en quins horaris, extensió territorial (Girona, BCN…)    4.3.2.1 Incompliment (Articles 18 i 19 LGP)  ● Quan  és  culpa del mitjà de comunicació: (Ex: no emet l’anunci sencer, sinó una part, o  en  un  horari  que  no  era  el  pactat…)  Llavors  el  mitjà  esta  obligat  a  tornar  a  emetre’l  i  en  els  terminis  pactats  i,  si  això és  impossible  9  (Ex:  es  pacta  que  s’emetrà  el primer   en  cap  d’any,  en  X  partit  de fútbol…)  s’haurà  d’indemnitzar  a  l’empresa  pels danys  i  perjudicis.  ● Quan és  culpa de l’anunciant: (Ex: si ha de sortir a  les 18:00h i són les 17:35h i encara  no  ha  enviat  l’anunci  al  mitjà).  Llavors  el  mitjà  pot  exigir  una  indemnització  ja que ell  haurà  deixat  de  cobrar altres  anuncis per guardar l’espai reservat a aquesta empresa.  Si  no,  es  pot  acordar  unaltre  solució  (però  a  “males”  sempré  quedarà  demanar  indemnització).  ● Si  és  culpa  d’una  causa  de  força  major:  (Ex:  Hi  ha  hagut   un  atemptat  i  s’ha  fet  un  programa  especial).  Llavors  es  pot  pactar  retornar  els  diners  a  l’anunciant  o  emetre’l  unaltre dia.    4.3.3 De patrocini (Article 22)  4.3.3.1 De patrocini general/esponsorització  ● Hi  ha  el   patrocinat  i  el  patrocinador.  El  patrocinador  patrocina  una  activitat  esportiva/benèfica… ja sigui regalant rellotges de X marca, menjar…  ● Es   determinarà   com  es  durà  a  terme  la  publicitat  (Ex:  Com  sabrà  la  gent  que  Coca.­Cola  patrocina  el  concert).  Pot  ser  posant  globos  de  la  marca,  hosteses  vestides de vermell…  ● La resta de normes es regeixen pel contracte de difusió publicitària (nº2).    4.3.3.2 De patrocini televisiu  ● L’anunciant/patrocinador  contribueix  a  la  financiació  d’un  programa  de  televisió  (és  a  dir,  patrocina   el  programa)  a  canvi  que  aquest  promogui  la  marca,  nom,  signe  distintiu…  ● S’han de cumplir una sèrie de requisits; L’acció de patrocini...  1. L’acció  de  patrocini  ha  d’estar  clarament  identificada   (Ex:  amb  un  nom,  logotip…)  i  s’ha  de  dir clarament qui patrocina el programa. Sempre  s’ha de dir  al principi o final del programa, mai a la meitat.  2. L’acció  de  patrocini  no  pot  incloure  missatges  publicitàris   que   indueixin  a  la  compra d’aquell producte. L’han de nombrar, però no incitar a la compra.  3. No es pot fer patrocini de publicitat que està prohibida (Ex: droga)  4. No  es  pot  fer  patrocini  d’informatius/notícies  o  activitat  política.  Però  sí  que es  pot fer d’informació esportiva o meteorològica.  5. Els  períodes  de  temps  dedicats a identificar el patrocini  no es computaràn dins  el temps màxim destinat a la publicitat.    4.4 Formes de publicitat dins el contractament jurídic  ● La publicitat la trobem a impresos, televisió, ràdio, internet...    4.4.1 Impresos  ● Es  difon segons l’edició (és a dir, si un diàri es difon  més cops, la publicitat sortirà més  cops).   ● Es   pot  posar  l’anunci  a  un  cartell,  fulletó  (de  4­5  pags.),  en  circulars  i  en  publireportatges. Sobretot es posa en diàris, revistes, discos…   ● Mòdul: És l’espai físic destinat a l’anunci imprès  4.4.2 Televisió  ● Es   difon  a  través  de  la  televisió  (tants  receptors/televisions  que  hi  hagi  en  aquella  cadena).  ● Nomès   un  15%  de  la  transmissió  diària  pot  ser  publicitat.  En   1  hora  nomès  pot  haver­hi un 20% de publicitat (amb excepció de televenda).  ● Les principals formes de publicitat són:  1. Espot: 20 segons  2. Publireportatge  3. Patrocini  4. Telepromoció: es fa dins un programa com la ruleta de la suerte..  5. Televenta  6. Bartering: és un patrocini a l’americana  7. Product  placement:  La  publicitat  no  apareix  com  a  tal  expressament,  sinó  que  es fan servir marques, símbols, trets distintius… en sèries, pel∙lícules…  8. Autopromoció:  la  pròpia  cadena  fa  anuncis   d’ell  mateix  o  de  productes  seus  (Ex: Antena 3 amb el Armario de la tele)    4.4.3 Ràdio  ● Es  transmet  a  través  d’ones  radiofòniques.  Quans més oients, més  persones sentiràn  l’anunci.   ● Formes:  1. Cunya/falca: inclou música i dura uns 15­20 segons.  2. Ràfega: resum de la cunya, dura uns 10 segons.  3. Anunci: inclou nomès paraules  4. Menció: és quan el locutor emet el missatge publicitàri en directe  5. Microprograma:  programa  dstinat  a  la  publicitat  (Ex:  entrevista  en  directe  amb  l’anunciant)  6. Publireportatge  7. Autopromoció: de la mateixa cadena de ràdio  8. Patrocini     4.4.4 Internet  ● Formes:  1. Spam:  enviar  la  publicitat  a  l’e­mail  sense el consentiment del destinatari. Està  prohibit i sancionat amb multes.  2. Pop up: finestres publicitàries flotants que surten de sobte   3. Intersitial:  finestres  publicitàries  flotants  que  no  es  poden  tancar, sinó  que  has  d’esperar qua acabi l’anunci i aparegui la creu  4. Advertorial: té l’aparença d’una notícia però que porta un missatge publicitàri  5. Patrocini  6. Cursor animat: t’ajuda en la navegació i et fa clicar als enllaços que ells volen  7. Banner: són horitzontals i surten a la part superior de les webs  8. Botó: és com un banner però més petit i es troba al lateral de la web    ...