Resum Toxico (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Toxicologia
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 7

Vista previa del texto

  Metotrexat   Liti   Amfetas  (MDMA)   Cannabis  (THC)   Tabac  (Nicotina)   TK   Absorció   Distribució   Acumulació     VO  depent  D   UPP  50%     VO   Poca  UPP  semivida  alta     VO   Alta   Cervell   20%  inmediat       Metabolització   No   No   Excreció   Renal  inalterada  (24h)   Renal  inalterada  (>24h)   Hepatic:     MDMA-­‐>MDHA  (al·lucinogen)   Renal  a  PH  àcid   Inhalatoria:  inmediat   Alta  UPP  semivida  alta   Cervell  (BHE),  tx  adipós,  llet   materna   hepatic   Mecanisme   Antineoplasic:  Inh  DHF   reductasa:  Inh  síntesi   DNA  i  de  cels     Antireumatic:  Inh  síntesi   purines  (!A)   Inh  activació  de  limfòcits  T   i  expressió  de  factors   d’adhesió  intracel.     Inh  reciclat  inositol:     -­‐Block  Na:  alteració  tràfic  iònic   -­‐!5HT   -­‐    IP3  i  DAG   -­‐acumulació  tiorides   Postsinàptic:   Unió  5HT2:  al·lucinogen   Degradació  neurones   serotoninergiques  i  R5HT:   neuroto     Presinàptic:   Inh  recapt  +  alliberació  NT:   D!:  NA>>DA>>>5HT  +  IMAO   D":  NA>>DA>>>5HT   Intox   Leucopenia,  anèmia   Ulceració   Shock  sèptic   Lleu:  1,3-­‐2,5:  tremolor  atàxia   Moderada:  2,5-­‐4:  Hipertonia   Hipotensió   Greu:  >4:  insuf  resp.  coma     Tractament   Detecció   Ac.  Folinic  D>  DMTX   Hidratació+alcalinització   orina   Hemodiàlisi   Intratecal:  drenatge  LCR+   perfusió  lumbar     Tolerància     Dependència   SA         Buidat:  vòmit  si  es  conscient   No  C  actiu   Adm  cataric  (sulfat  de  Na)   Excreció:  Diuresi  neutre   Hemodialisi  si  es  greu  (IR)   BDZ:  convulsions   En  sg  no  es  correlaciona,  ja  que   esta  dins  d’eritrocits  x  tant:   Li/sg  total  no  en  plasma         Agut:  Ansietat,  Hipertermia,   taquicàrdia,  midriasi,  convulsions,   rabdomiòlisi.     Crónic:  Esgotament  5HT,     degeneració  neurones  serotonina,   augment.sensibilitat  RD2.   Buidat:  Vómit   C  actiu   Excreció:  Diuresi  acida     Hipertermia:  refredament   Taqui:  Antag.  Ca/  b-­‐block   BDZ:  convulsions       Si   No  (No  NC)   No  (No  NC)   70%  Biliar   30%  renal:  metabòlit  +  important     THC  unió:   -­‐CB1:  Inh  allib  NT:  GABA  (depre)  i   glutamat  (excita)     -­‐CB2:  alliberació  glutamat   D!:  depresor   D":  depressor+excitador     Sequetat  boca,  taquicàrdia,  gana,   BD.     Cronic:  Dism.  Atenció  augment.   Esquizofrènia,  bronquitis  emfisma   Hepatic:  COTININA  (AG   alfa2-­‐>  !NA     AG  alfa4beta2   -­‐Ncoerelus:  !NA   -­‐N.accumbens:  Ralfa4beta2   !DA   Neuroadaptació:  augment.   Rcolinergics  (AcH)   Cronic:  desensibiltzació,   augment.  Alfa4beta2   Sinergia:  amines  biògenes,   Inh  IMAOA/B:  !NA,  sinergia   addició     Augment.  NA  i  Adrenalina   Taquicàrdia  VC   Augment.  AG,  LDL   Augment.  Agregació   plaquetaria     Nicotina  substitutiva   Buporió,  Nortriptilian   No  correlació  sg:   Saliva   Orina:  esporàdic(6d)  crònic  (25d)   Si   Poc   Poc       SI   SI  (NC)   ...