Seminari 1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Dimensió social de la persona
Profesor A.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Seminari 1  Dimensió social LES ACTITUDS 1.1. Les actituds - Una actitud implica la realització d’un comportament.
Conatiu (comportament) Cognició (pensament i creences) Afectiu (component afectiu o emocional) Actitud  predisposicions apreses per a respondre favorable o desfavorablement a un objecte.
Una actitud és un estat mental i neurofisiològic de disponibilitat, organitzat per l’experiència, que exerceix una influencia directiva sobre les reaccions de l’individu cap a tots els objectes o totes les situacions que es relacionen amb ella (Allport, 1935).
 Predisposició a l’acció = Motivacions + emocions + actituds 1.2. Característiques de les actituds  Objecte  Punt focal. Poden ser concrets (sèrie TV, tabac...) o abstractes (igualtat, independència...)  Direcció  Dimensió avaluativa  Intensitat  Central o perifèriques (si t’ho has platejat o no)  Estructura  Més o menys consistència interna? Dissonàncies  Dimensió temporal  Aprenentatge. Les actituds són dinàmiques.
Les actituds són constructes mentals: o No observables o Cal inferir-les a partir de certs indicadors:  Verbals: Què ens diuen  No verbals: Llenguatge no verbal, mesures fisiològiques 1.3. Funcions de les actituds 1.3.1.
Funcions motivacionals  Funció instrumental o adaptativa  Dirigir-se a objectes agradables i allunyar-se dels desagradables  Funció defensiva de l’ego  Protegir l’autoimatge  Funció d’expressió de valors  Manifest dels valors centrals  Funció del coneixement  Predisposen a la cerca de determinats coneixements Teoria de la dissonància cognitiva (Leor Fertinger, 1957) Les persones sempre intentem el més coherent possible i quan això no ho complim, posem excuses o una justificació per poder seguir com sempre. Per tant busquem sempre la congruència cognitiva, la dissonància.
1.3.2.
Funcions cognitives Fan referencia al processament de la informació.
  Recerca activa d’informació rellevant per l’actitud: exposició selectiva Percepció de la informació rellevant per l’actitud.
1.4. Model d’actitud de 3 components a) Element cognitiu/ creences Es tracta de la idea que es te sobre l’objecte. A partir d’això es construirà una actitud.
Importància de les percepcions i del nivell de congruència Ex: Efecte placebo i convicció Indicadors o interferències: Permeten jutjar el conjunts.
Exemple em consum  Qualitat – preu  Economia cognitiva b) Element afectiu / avaluacions Proporciona els sentiments positius o negatius respecte a l’objecte.
Sense coneixement també podem formar-nos actituds.
Ex: Publicitat emocional c) Element conatiu / comportament Correspon al comportament de la persona.
Diferencies entre intencions i comportament final.
1.5. Mesura de les actituds Escala d’actituds  Instrument de medició. Conjunt de respostes que s’utilitzen com a indicador de l’actitud.
Dels tres elements pels quals està formada l’actitud, l’escala de mesura només mesura l’afectiva (agradabilitat cap a l’objecte). És a dir, que a partir de la opinió podem tenir l’expressió verbal de les actituds enfront un objecte.
1.5.1.
    Tipus d’escales Nominals (Si/No) Ordinals (Estableixen un ordre) D’interval (Mesura les distancies) De proporció ( Entre una mesura i l’altre, s’estableixen intervals iguals) 1.5.2.
Escales de tipus Likert La escala de Likert és la més utilitzada en la mesura d’actituds ja que es basa en un mètode senzill per la seva simplicitat en la seva confecció i aplicació.
Un dels avantatges que presenta aquesta tècnica és que presenta una àmplia possibilitat de resposta.
Aquesta escala a més de situar a cada individu en un punt determinat de l’actitud, té en compte la consistència de les respostes.
La propietat fonamental de les escales Likert és la relació monòtona que s’estableix. És a dir, la probabilitat de que una persona accepti o rebutgi els enunciats d’una escala manté una relació monòtona (creix o decreix en funció de l’agradabilitat) amb la posició que la persona ocupa en una actitud.
Cada element de l’escala proporciona una informació sonbre l’actitud del subjecte, la suma de les respostes és el que ens permet decidir la posició que ocupa la persona.
1.5.3.
Etapes de construcció 1- Definició de l’objecte 2- Recol·lecció d’enunciats a) Literatura sobre el tema b) Entrevista prèvia c) Intuïció pròpia 3- Determinació categories dels ítems 4- Administració de l’escala 5- Anàlisi dels ítems ...