preguntes tipus test tema 2 (2014)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Macroeconomia II
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 20/03/2015
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Preguntes tipus test tema 2 1. Model de DA-OA d’una economia tancada. Partint d’una situació de plena ocupació.
S’aplica una política monetària expansiva. Que passarà a llarg termini? a. No afecta l nivell de renta perquè hi ha un efecte desplaçament total b. No afecta al nivell de renta perquè hi ha un increment dels salaris reals c. No afecta al nivell de renta perquè el diner és neutral d. Cap de les anteriors 2. Model de demanda i oferta agregada d’una economia tancada i en plena ocupació.
Disminueix la despesa pública en 100 unitats. Quin efecte tindrà a llarg termini? a. Augmenta el superàvit pressupostari en 100 unitats.
b. Es produeix increment de preus.
c. Disminueix la inversió privada en 100 unitats.
d. Cap de les anteriors 3. Model de DA-OA. En quins casos la PF tindrà màxim eficàcia a curt termini.
a. La demanda de diner és infinitivament elàstica al tipus d’interès.
b. Inversió privada no depèn del tipus d’interès.
c. L’economia es troba en una situació de trampa de liquidesa d. Són certes les 3 anteriors.
4. Model de DA-OA. Augmenta el preu de les matèries primeres. Què passarà a curt termini? a. Disminuirà la renta, el nivell de preus i augmenta el tipus d’interès.
b. Disminueix la renta, tipus d’interès i augmenta el nivell de preus.
c. Disminueix la renta i augmenta el nivell de preus i tipus d’interès.
d. Cap de les anteriors.
5. En quins casos la DA es vertical? a. Quan la inversió és molt sensible al tipus d’interès.
b. En el cas clàssic en la demanda de diner.
c. Quan la demanda de diner no depèn del tipus d’interès.
d. Cap de les anteriors.
6. Model de DA-OA. Que passarà a curt termini si hi ha un fort increment del preu de les matèries primeres.
a. Provocarà increment de preus i un increment del tipus d’interès provocat per un increment de la quantitat real de diners.
b. Provocarà un decrement en el nivell de preus i una contracció de la renta.
c. Provocarà a curt termini un increment del nivell de renta tant petit com rígids siguin els preus dels salaris.
d. Cap de les anteriors.
...