Tema 9 FRDV Altres compostos semblants a hormones (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Tema 9.- Altres compostos semblants a hormones Poliamines Descobertes al L97L per Seyman Cohen en cristalls de semen. Funcions bioldgiques bisiques: Activen la divisi6 cel.lular Participen en l'embrioglnesi Estimulen la inducci6 floral Estimulen el desenvolupament d'ovaris, fruits itub pol'linic Minimitzen l'estrds hidric Retarden la senescdncia Es consideren essencials i presenten moltes interaccions amb altres hormones.
Es q0estiona la seva mobilitat.
S6n compostos diamfnics i policati6ries {molts grups -OH}. Estabilitzen la membrana, Acids nucleics i proteines. S6n molt resistents a canvis de pH.
N'existeixen dos tipus: Lliures (les m6s abundants): cadaverina (5C), putrescina (4C), i diarninopropi (3C).
Conjugades amb fenols.
Normalment provenen de l'Arg perd tamb6 poden provenir de Met o de Lis.
SAN S-edasccr\'t\e\.onr! o' (qA\it\ E*i\b Gcle- do-rro-r.\:ox'l.a.so- SAtt LC)a eeocso&lrvs- s\o{a-sa tteKteoons ua-riCl a.
lo<i-o_ QSeE-s YosrS cstidin6- OAS D'rOrr.is,cry*& ox'das,o- esqerrrri,Arso- Co.Lo...-o,#Nsg (C-t &no*Lol.t-W.
Biosintesi de poliamines (segona ruta): Tambd s'hi dona el cicle de Yang. Per la sintesi de la cadaverina cal lisina, un aminoicid que es descarboxila.
Brassionesteroids En animals es molt diffcil d'estudiar paro en plantes no. El primer en descohrir-se va ser el brassinolid. La seva qufmica es complexa. Tenen 30C, tot i que poden perdre fins a 3. Normalment no els tenen tots.
27 C ) Nor-brassinoesteroids 28C) primers descoberts 29C) homobrassinoesteroids La nomenclatura es BRn on n equival al numero en que van ser descoberts. Actualment ja es consideren hormones. Els brassinoesteroids l'anell no 6s hexagonalsin6 heptagonal.
Biosintesi Segueix la ruta dels terpens, per tant es dona al citosol i al Reticle Endoplasmitic. Tamb6 fa la ruta delmavelonat: MaveIonat+lPP+{...})EsqualE(a,c}+Brassinodlid{28c}.
Funcions fisiolfuiques bisiques: Estimula la divisi6 cel'lular Estimula l'elongaci6 cel'lular Estimula la diferenciaci6 cel'lular lnhibeix el creixement i desenvolupament de l'arrel Estimula la sintesi d'etild i epinistia (est[mul ACC sintasa].
Acid fasmdnic (rA) un metabdlit secundari. Es un ciclopenti sense doble enllag, volitil, i que es troba com a ircid o com a metiljasmonic (en aquest 0ltim cas no 6s volitil).
Es La seva biosintesi es dona des dels icids grassos, concretament des del linoleic.
Mecanisme d'acci6: el receptor es troba en la membrana. Un factor d'estrds induiri la fosfolipasa A, que allibera linoleic, que deshidrogena i al cloroplast donard 12-oxo-fitodienoic, gue en sortir del cloroplast i per oxidacions donari jasmbnic.
t7 Funcions fisiolbgiques bisiques: lnflueix en els mecanismes de defensa de plantes com la predaci6, patdgens, etc. Com que es voldtil nom6s es crea quan fa falta de forma molt ripida lnhibeix el creixement i la germinaci6 Estimula la senescEncia i l'abscisi6 Estimula la formaci6 de tubercles Estimula la maduraci6 dels fruits Estimula els circells en plantes enfiladisses Masculinitza plantes El m6s important es que es un regulador de gens lligats al mecanisme de resposta front ferides o atacs.
Acid salicilic (SA) troba en moltes espEcies en concentracions d'aproximadament flors el nivell augmenta.
Es I Vg/g en pes fresc. Quan hi ha Biosintesi: prov6 de la via dels fenols, ruta de l'ircid shikimic. Td una estructura de fenol simple, amb anell aromitic i grup hidroxil.
pot inactivar per conjugaci6: majoritiriament per glucosilaci6, tot i que de vegades tamb6 es pot fer per esterificaci6. Grans quantitats de icid salicilic metilat actuen com a rnolEcula senyal.
Es Funcions fisiolfuiques bisiques Resistdncia davant patdgens: regula la sfntesi de protelnes resistEncia pot ser passiva (endurint teixits) i els fenols contraataquen.
o activa (amb la sintesi de substincies La com fitoalexines).
Senyalitzador de l'estrEs (producci6 a distancia) per tant es un missatger Potencia la longevitat en flors (hi inhibeix l'etilE) Responsable de la resposta hipersensible creant una reacci6 que impedeix que s'estengui l'atac.
Responsable de la termogdnesi 18 ...