TEMA 1 COMPETITIVITAT ( 2 ) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economia Sectorial
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 09/03/2015
Descargas 19
Subido por

Descripción

Continuació tema 1

Vista previa del texto

Externalitats Positives derivades de la Concentració: V:S CLUSTER Aquestes empreses poden beneficiar-se de les Externalitats Positives derivades de la Concentració: -Accés a la Mà d’Obra qualificada Districte Industrial Concentració de Sectors Industrials (metalls, textil) en una zona geográfica molt localitzada Aventatges de Localització similars Materia prima, factors energètics i humans -Regió coneguda com a Marca ( Silicon valley) -Infraestructures de transport potenciades Indicadors de Competitivitat     (Macroeconomia) Tipo de Canvi real Cost laboral unitari ( Cost unitari/productivitat unitària ) Quota de Mercat del Comerç Exterior Aventatges Comparatius ( superàvit o dèficit en determinats sectors ) La Industralització a Espanya La Industrialització Espanyola fou endarrerida en relació als altres països europeus Valor Afegit Manofactures Productivitat Majors que en el sector Serveis.
Ritme Creixement Per això li dónen Prioritat Industria Avançada  Gran creixement de la demanda i oferta altament tecnològica (electrònica) Industria Intermitja Industria Avançada  Demanda i oferta tecnològica moderada ( químics, transports )  Siderurgia, Metalurgia, Mineral Alimentaris. Es el 62 %, Demanda Feble! A partir de 1960s -70s Política industrial estimula la Inversió. + Industralització    Augmenta la Competitivitat:  Augment General i amb Continuïtat  Gran diversificació i modernització de la Indústria  Lliberalització del marc institucional (procés gradual)  Es van anar superant les inferioritats en acabar-se l’Autarquia Accés a preus favorables dels recursos Accés a una gran massa de Mà d’Obra Vies de Finançamen de la Indústria:    Inversió Estrangera  Augment del turisme  Remeses dels Emigrats  Exportació de serveis turístics i de manofactures 1970 “Tractat Preferencial” per comerciar amb Europa. Espanya ja es la 11ª Potència Mundial. PIB creix 7% Anual 1985 “Tractat d’Adhesió” a la UE CRISI DEL PETROLI 1973 Impacte desigual...Devallada de la Demanda! La indústria Siderúrgica, tèxtil i les Drassanes van ser molt afectades Particularment la ind. Tèxtil va patir la competència ferotge de noves economies asiàtiques com Taiwan, Korea, Hon-Kong ( Dragones Asiáticos )  Amb aquesta greu crisi la participació de la Indústria al PIB va caure. L’Estat no va prendre cap mesura política ni econòmica que poguessin ser impopulars i per tant no es va fer ajustaments per compensar la devallada de la Demanda agregada.
A partir de 1975 Política Industrial Reductora per ajustar la capacitat productora devant la devallada de la demanda Polítiques de Reconversió: Reduïr capacitat, aprofitar excedents per reindustrialitzar sectors amb demanda més dinàmica.
 1985 Indústria més diversificada i intensiva en Capital: Automatització Informatització i Robotització Inversions des de la UE Anys 90s Bon ritme de creixement indutrial ( 92-93 recessió)    - La Indústria creix però disminuïnt la seva participació en el PIB - Comença a notar-se el fenomen de la Deslocalització 2002 endavant. Molta competència BRICS i Deslocalització. Indústria perd competitivitat - Ampliació de la UE a països de l’Est - Competència asiàtica i BRICS Disminueix part. Industria al PIB i al VA Aquesta tendència es comú i general a les economies desenvolupades: INCREMENT DEL SECTOR TERCIARI ESPANYA= 13% 2011 Ind. Avançada= 5.5% UE= 10% poca i deslocalitzada! Ind. Intermitja= 32% UE= 25% Ind. Tradicional= 62% UE= 52% demanda de creixement feble! Capital estrager= 42% A la vegada que les grans emp. Espanyoles inverteixen a l’estranger en els 3 tipus d’indústria.
Saldo exterior sempre Deficitàri: Taxa de Covertura <1 ( Export/Import ) Aquesta taxa sol ser millor en les ind. tradicional i intermitja A partir de 2011 la Indústria recupera productivitat i quota de mercat gràcies al procés de Devaluació Interna (salarial) del PP= -Costos empreses ...