Prova 3 - Temes 6,7, 8 i 9 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Diferències individuals
Año del apunte 2016
Páginas 11
Fecha de subida 20/04/2016
Descargas 39
Subido por

Vista previa del texto

Prova 3 – Temes 6, 7, 8 i 9 1) Les dimensions del model d’Eysenck són: a.
b.
c.
d.
Psicoticisme, cordialitat, extraversió Honestedat-humiltat, extraversió, neuroticisme, psicoticisme Psicoticisme, extraversió, neuroticisme Obertura a l’experiència, extraversió, emocionalitat, cordialitat 2) Assenayalar el qüestionanri que avalua el model dels Cinc Grans Factors: a.
b.
c.
d.
HEXACO-PI-R EPQ NEO-PI-R 16PF 3) El model de personalitat dels Cinc grans factor es basa en: a.
b.
c.
d.
El funcionament del còrtex cerebral frontal Adjectius del diccionari La diferent activitat dels circuits serotoninèrgics La intensitat de l’activació cortical 4) Quin del següents no és un tret del caràcter segons Cloninger? a.
b.
c.
d.
Cooperativisme Auto-concepte Auto-direcció Auto-transcendència 5) L’adjectiu ansiós pertany a la dimensió a.
b.
c.
d.
Percaça de sensacions, del model de Zuckerman Extraversió, del model d’Eysenck Neuroticisme, del model d’Eysenck Afabilitat, del model dels Cinc Grans 6) Ne el model de Personalitat d’Eysenck, la màxima activació cortical es troba en els...
a.
b.
c.
d.
Ordenats Hostils Extravertits Intravertits 7) Les dimensions de personalitat són més consistents (escollir la millor opció): a.
b.
c.
d.
A la infància Des del principi de la infància fins al final de l’adolescència des del principio de l’adolescència fins al final d ela vida Durant l’edat adulta 8) Segons Roberts (2006), quin tret de la personalitat no s’incrementa a partir del 15 anys? a.
b.
c.
d.
Els components de sociabilitat i activitat de l’extraversió Els components assertius de l’extraversió L’estabilitat emocional La cordialitat 9) Els models de personalitat de base lèxica són...
a.
b.
c.
d.
Els models de Cattell, dels Cinc Grans Factor i de Gray Els models d’Eysenck, de Cloninger i de Gray Els models de Cattell i d’Eysenck Els models de Cattell i dels Cinc Grans Factors 10) Una puntuació alta en Psicoticisme indica que: a.
b.
c.
d.
La persona amb aquesta puntuació és afable s’ha utilitzat el model de Cattell s’ha utilitzat el model d’Eysenck la persona amb aquesta puntuació freqüentment té sentiment de culpa 11) Una puntuació baixa en Neuroticisme (del model d’Eysenck) indica que aquesta perosna: a.
b.
c.
d.
desenvolupa fàcilment ansietat davant l’estrès diari prefereix la solitud a la companyia és mol sociable s’altera poc per l’estrès diari 12) “Un conjunt de trets emocional, estable de l’organisme, determinat primordialment per la biologia, que es manifesta en la conducta”, correspon a una definició de...
a. Constitució b. Temperament c. Personalitat d. Caràcter 13) Assenyalar l’afirmació CORRECTA sobre el model de Cattell: a.
b.
c.
d.
Es basa en el funcionament del còrtex anterior i té 16 factor primaris Es basa en el funcionament del sistema límbic i té 3 factor primaris Es basa en adjectius i té 16 factors Es basa en adjectius i té 5 factor primaris 14) Què distingeix un tret temperamental d’un tret caracterial? a.
b.
c.
d.
Que un apareix molt precoçment i l’altre més tard, en el desenvolupament Que el primer és disposicional i el segon no La consciència i reflexió del temperament Que el primer és adquirit i el segon és innat 15) Les dimensions temperamentals “variabilitat” i “força emotiva”, en quin model factorial de la personalitat es representen de manera més fidl? a. Eysenck b. Zuckerman c. Cattell d. McCrae & Costa 16) L’ hipòtesi que afirma que “si existeix un patró consistent i estable de comportar-se tindrà un nom en el llenguatge corrent” es denomina hipòtesi: a. Factorial b. Lèxica c. Del llenguatge d. Lèxico-factorial 17) Quines facetes del NEO tenen un càrrega factorial significativa en Extraversió? a.
b.
c.
d.
Emocions positives Fantasia Competència Impulsivitat 18) Completeu la frase següent: L’anàlisi factorial és un ________ per expressar la variació d’un determinat nombre de mesures en termes d’una nombres ________ de dimensions teòriques denominades factors.
a. Test/variable b. Mètode/variable c. Mètode/menor d. Test/menor 19) Segons el model de Zuckerman, una persona amb una puntuació Z=2.5 en el factor Percaça de Sensacions impulsiva: a. Se sent confortable am tasques rutinàries b. És una persona molt ansiosa c. Actua socialment de forma desinhibida d. Prefereix els escac a l’esquí 20) En el model PEN d’Eysenck... (Assenyala la resposta INCORRECTA): a.
b.
c.
d.
Les tres dimensions són ortogonals Les dimensions tenen un pol La dimensió Percaça de Sensacions no s’hi inclou L’ansietat no és la dimensió més importat 21) Les següents dimensions augmenten de manera contínua al llarg d ela vida: a.
Emocionalitat i Impulsivitat b.
c.
d.
Sociabilitat i Intel·lecte Surgència i Agressivitat Responsabilitat i Amabilitat 22) Com denominem el fet de que les persones, amb el pas del temps, mantinguem bastant intacta la matriu bàsica de disposicions psicològiques? a. Estabilitat longitudinal de la personalitat b. Consistència de la conducta c. Trauma psicològic d. Estabilitat trans-situacional 23) Marcar les dimensions que augmenten contínuament al llarg d ela vida: a.
b.
c.
d.
Surgència, agressivitat Emocionalitat, impulsivitat Sociabilitat, Intel·lecte Responsabilitat, cordialitat 24) El gen que codifica el receptor D4 per la dopamina probablement participa en l’expressió del tret de personalitat: a. Sociabilitat b. Obertura a l’experiència c. Percaça de sensacions d. Neuroticisme 25) El qüestionari 16PF avalua: a.
b.
c.
d.
El model de Cattell El model de Zuckerman El model de Eysenck El model dels Cinc Grans Factors 26) El neurotransmissor noradrenalina s’associa a: a.
b.
c.
d.
La dimensió Dependència d ela recompensa (model de Cloninger) La dimensió Percaça de novetat (model de Cloninger) La dimensió Extraversió (model d’Eysenck) La dimensió Evitació del dany (model de Cloninger) 27) Assenyaleu el neurotransmissor correcte que participa en cada dimensió del model de Cloninger: a. Serotonina: evitació dels dany / Dopamina: dependència de la recompensa / Noradrenalina: percaça de sensacions b. Serotonina: dependència de la recompensa / dopamina: evitació del dany / Noradrenalina: percaça de sensacions c. Serotonina: evitació del dany / Dopamina: percaça de sensacions / Noradrenalina: dependència de la recompensa d.
Serotonina: percaça de sensacions / Dopamina: evitació del dany /Noradrenalina: dependència de la recompensa 28) Pel que fa a les influències genètiques en diferències individuals en les capacitats cognitives, aquestes són _________ quan ________ del factor g ens trobem: a. Més marcades / més a prop b. Nul·les / més a prop c. Més marcades / més lluny d. Menys marcades / més a prop 29) R.B.Cattel és un psicòleg famós per les seves contribucions a: a.
b.
c.
d.
L’estudi de les diferències individuals en primat L’estudi de la intel·ligència, però no d ela personalitat L’estudi de la personalitat, però no de la intel·ligència L’estudi de la intel·ligència i de la personalitat 30) Un adolescent problemàtic té una forta tendència a actuar bruscament i sense pensar en situacions noves per ell. Segons el model de Zuckerman, probablement aquesta persona tingui un alt nivell del tret: a. Dependència de la recompensa b. Agressió-hostilitat c. P-Impulsivitat d. Evitació del dany 31) D’acord amb l’apotació de Gosling(2008), presentada al debat 12 sobre el temparament animal: a. Per estudiar la presència de dimensions temperamentals només cal operativitzar les conductes a registrar.
b. Les bases filogenètiques del temperament són exclusives de l’espècie humana c. per estudiar la presència de dimensions temperamentals cal operativitzar les conductes a registrar, disposar d’observador independents i poder fer prediccions d. el temperament és més complex en espècies que pertanyen a nivells evolutius inferiors.
32) Segons Chess i Thomas, l’Infant “inhibit” es caracteritzaria per: a.
b.
c.
d.
Una adaptabilitat negativa, un baix nivell d’activitat, una conducta social negativa i una baixa intensitat de les experiències emocionals.
Una adaptabilitat negativa, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa y una baixa intensitat de les experiències emocionals Un estat d’ànim negatiu, una adaptabilitat negativa, una ritmicitat irregular, un baix nivell d’activitat i una elevada intensitat de les experiències emocionals.
Un estat d’ànim positiu, una bona capacitat d’adaptació, una ritmicitat regular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social positiva i una baixa intensitat de les experiències emocionals.
33) D’acord amb el model PEN, els extravertits es caracteritzen per: a.
b.
c.
d.
Tendir a patir alteracions psicopàtiques Buscar l’estimulació social Alterar-se emocionalment amb facilitat Acostumar a presentar emocions negatives 34) D’acord amb el que es va concloure en el debat 9, l’increment secular del QI: a.
b.
c.
d.
S’ha comprovat en totes les sub-proves de les escales de Wechsler S’ha observat sobretot en la part alta d ela distribució d ela intel·ligència S’ha demostrat en països desenvolupats i en vies de desenvolupament No s’ha comprovat en el Test de Matrius Progressives 35) Quin del següents aspectes NO es correspon amb el model dels Big Five? a.
b.
c.
d.
Les cinc grans dimensions de la personalitat són constructes reals Les cinc grans dimensions de la personalitat tenen un origen inconscient, lligat als impulsos libidinals Les cinc grans dimensions de la personalitat són generalitzables a diferents contextos culturals Les cinc grans dimensions de la personalitat presenten nivell d’heretabilitat mitjans.
36) Les cinc grans dimensions d ela personalitat segons el model de Cinc Factor de Costa i McCrae...
(assenyaleu quina afirmació NO és correcta): a. Contenen 30 facetes organitzades de sis en sis.
b. Són constructes que posseeixen correlats conductuals reals.
c. Es van desenvolupar arran d’una teoria funcional dels factors d. Descriuen estructuralment la personalitat de manera jeràrquica 37) Per a en J.A.Gray, la dimensió impulsivitat sorgeix de la combinació de dos pols de les dimensions eysenckianes: a. Extraversió + Inestabilitat Emocional b. Introversió + Inestabilitat Emocional c. Extraversió + Estabilitat Emocional d. Introversió + Estabilitat Emocional 38) Quin dels següents autors no s’associa a l’enfocament lèxic de la personalitat? a.
b.
c.
d.
G. Allport R.B. Cattell L.R. Goldberg H.J. Eysenck 39) La dimensió de Evitació del Dany proposada per Cloninger: a.
b.
c.
d.
És semblant al BIS proposat per Gray Es desenvolupa arran d’estudis de deprivació sensorial És un producte de l’aprenentatge i la cultura Predisposa a l’apropament cap a estímuls nous 40) En el model de Cloninger, la dimensió Recerca de la Novetat (Novelty Seeking): a.
b.
c.
d.
Predisposa als subjectes a respondre de forma intensa a estímuls aversius Està relacionada amb el sistema d’inhibició conductual Està relacionada amb un baix nivell d’activitat dopaminèrgica (és independent del SIC, predisposa a respondre a estímuls reforçador i desconeguts) Predisposa als subjectes a respondre de forma intensa a estímuls coneguts.
41) En la personalitat psicòtica, segons Eysenck, destacarien alguns subtrets com...
a.
b.
c.
d.
La creativitat, la vitalitat o l’activitat La ideació paranoide, la despersonalització o el retraïment social La creativitat, la manca d’empatia o la impulsivitat La depressió, la tristesa o l’emotivitat 42) El model lèxico-factorial dels Cinc Factor comparteix amb els models biològico-factorials la dimensió clàssica de: a. Neuroticisme b. Obertura a l’Experiència c. Responsabilitat d. Voluntat 43) L’estudi Dunedin permet a Caspi concloure que...
a.
b.
c.
d.
No hi ha relació entre temperament i personalitat Un infant ben ajustat correlaciona positivament en la vida adulta amb els trets d’extraversió, neuroticisme, cordialitat, responsabilitat i obertura a l’experiència Un infant poc controlat correlaciona negativament en la vida adulta amb els trets de cordialitat, responsabilitat, obertura a l’experiència i estabilitat emocional Un infant inhibit correlaciona negativament en la vida adulta amb els trets de responsabilitat, intraversió i obertura a l’esperiència.
44) Una persona que es mostra preferentment “original, imaginativa, d’interessos intel·lectuals amples, atrevida,...” presenta una puntuació elevada en la dimensió: a. Extraversió b. Agradabilitat c. Neuroticisme d. Obertura a l’experiència 45) Quin dels següents no és un tret del temperament segons Cloninger? a.
b.
c.
d.
Cerca de novetat Persistència Estabilitat emocional Dependència de la recompensa 46) Quina de les següents afirmacions sobre els models de Cattell i el model pentafactorial de Costa i McRae és certa? a.
b.
c.
d.
Cap model ha facilitat la comunicació de l’estructura de la personalitat entre professionals Les dades de les quals parteix Cattell provenen de fonts L, Q i T mentre que les de Costa i McRae són només tipus Q.
A diferència del model de Cattell, el model de cinc factors és jeràrquic Cattell té una perspectiva biològico-factorial i Costa i McRae, lèxico-factorial.
47) Assenyala l’afirmació correcta: a.
b.
c.
d.
Els trets de personalitat permeten predir amb precisió conductes puntuals Les facetes de personalitat són especialment útils per predir comportaments habituals El model dels Cinc Grans Factors és un model comprensiu i explicatiu de la personalitat La personalitat està determinada genèticament i l’individu no pot contribuir activament a configurar-la.
48) Assenyala la resposta INCORRECTA: a.
b.
c.
d.
L’avaluació de trets de personalitat en la infància s’acostuma a fer mitjançant heteroregistres El temperament en la infància permet predir el grau d’adaptació dels individus en la vida adulta Trets de personalitat al llarg de la infància i l’adolescència semblen mantenir-se estable, no essent així en l’etapa adulta La inhibició en infants de 3 anys permet predir el seu ajust social en la vida adulta 49) La definició de personalitat que proposa Eysenck inclou els dominis: a.
b.
c.
d.
Neuroendocrí, cognitiu, conatiu i afectiu Conatiu, emocional, temperamental i cognitiu Conatiu, intel·lectual, cognitiu i constitutiu Conatiu, intel·lectual, cognitiu i emocional 50) Assenyala la resposta INCORRECTA en relació al model dels Cinc grans: a.
b.
c.
d.
La reducció de la personalitat a cinc dimensions simplifica la seva variabilitat Determinats trets de personalitat moderen nivells de psicopatología Les crítiques al model dels cinc Grans invaliden la seva valides descriptiva (la corrobora) Hi ha estudis que repliquin la validesa del model dels Cinc grans en diferents cultures 51) Quina de les següents característiques no es correpon amb la dimensió Cordialitat o Agradabilitat? a. Estètica (apertura) b. Confiança c. Altruisme d. Modèstia 52) En relació al model PEN proposat per Eysenck: a.
La dimensió psicoticisme s’associa amb la reactivitat del sistema cortical b.
c.
d.
El neuroticisme és la dimensió més important Les dimensions de personalitat són ortogonals Les dimensions de personalitat són unipolar 53) En el model de personalitat de Zuckerman: a.
b.
c.
d.
S’inclouen elements dels models de personalitat d’Eysenck, Gray i Cloninger S’inclouen elements dels models de personalitat d’Eysenck i Gray Destaca la menor presència de la dimensió Percaça de sensacions en la infància Destaca la major presència de la dimensió Percaça de sensacions en les dones 54) els subjectes neuròtics es caracteritzen per presentar: a.
b.
c.
d.
un nivell d’arousal cortical crònicament baix un sistema nerviós autònom poc bla un nivell d’arousal cortical crònicament alt un sistema nerviós autònom molt bla 55) Segons Chess i Thomar, l’infant difícil es caracteritzaria per...
a.
b.
c.
d.
Un estat d’ànim negatiu, una bona capacitat d’adaptació, una ritmicitat irregular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa, un elevat grau de distractibilitat i una elevada intensitat de les experiències emocional un estat d’ànim negatiu, una adaptabilitat negativa, una ritmicitat irregular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa i una elevada intensitat de les experiències emocionals un estat d’ànim negatiu, una adaptabilitat negativa, una ritmicitat irregular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa, un elevat grau de distractibilitat i una elevada intensitat de les experiències emocionals un estat d’ànim negatiu, una bona capacitat d’adaptació, una ritmicitat irregular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa i una baixa intensitat de les experiències emocionals 56) D’acord amb el model PEN, els extravertits es caracteritzen per: a.
b.
c.
d.
Acostumar a presentar emocions negatives Buscar l’estimulació social Tendir a patir alteracions psicopàtiques Alterar-se emocionalment amb facilitat 57) Quin és, d’acord al model d’Eysenck, la dimensió relacionada am l’empatia? a.
b.
c.
d.
Psicoticisme Neuroticisme Extraversió Hostilitat 58) Quan parlem de facetes, estem fent referència a: a.
Els subtrets del model PEN proposat per H.J.Eysenck b.
c.
d.
Els subtrets que conformen el WAIS proposat per Weschler Els subtrets del model dels Big Five proposat per Costa i McCrae Els subtrets del model dels Big Five proposat per J. Gray 59) Per a en J.A.Gray, la dimensió ansietat sorgeix de la combinació de dos pols de les dimensions eysenckianes: a. Extraversió + Estabilitat Emocional b. Intraversió + Neuroticisme c. Extraversió + Inestabilitat Emocional d. Intraversió + Estabilitat Emocional 60) Si en un anunci de premsa trobem la demanda “El candidat ha de demostrar gust per les relacions amb els altres, gust per les relacions comercials i capacitat d’organització”, el candidat ha de respondre al següent perfil: a. Alt en extraversió, moderat en agradabilitat i alt en responsabilitat b. Molt alt en extraversió, moderat en agradabilitat i baix en responsabilitat c. Alt en introversió, baix en agradabilitat i alt en responsabilitat d. Molt alt en extraversió, moderat en agradabilitat i alt en responsabilitat 61) En el model de Cloninger, quina de les següents dimensions no es correspon amb el Caràcter? a.
b.
c.
d.
Espiritualitat Cooperativitat Autodeterminació Persistència 62) “La tendència a buscar experiències i sensacions intenses, noves, variades i complexes; la voluntat d’experimentar i participar en experiències que comporten risc físic, social, legal i financier”...s’associa amb la definició de: a. Susceptibilitat a l’avorriment b. Obertura a l’experiència c. Percaça de sensacions d. Extraversió 63) El tret “ansiòs” pertany a la dimensió...
a.
b.
c.
d.
Cordialitat, del model dels Cinc Grans Neuroticisme, del model d’Eysenck Percaça de sensacions, del model de Zuckerman Extraversió, del model d’Eysenck 64) El neurotransmissor “norepinefrina” s’associa a...
a.
b.
c.
d.
A la dimensió Dependència de la recompensa (model de Cloninger) la dimensió Evitació del dany (model de Cloninger) la dimensió extraversió (model d’Eysenck) la dimensió êrcaça de novetat (model de Cloninger).
65) Els estudis sobre personalitat i gènere semblen indicar que...
a.
b.
c.
d.
Els homes destaquen en puntuacions en el tret de Cordialitat No hi ha diferències reals entre homes i dones Hi hauria diferències moderades entre homes i dones en algun tret Les dones destaquen en puntuacions en el tret de Responsabilitat ...Comentario de lmartinez54 en 2016-04-20 21:13:56
M'han servit molt, moltes gracies Anna! :)