Ciència Política - Tema 4 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencia política y Gestión pública + Derecho - 1º curso
Asignatura Ciencia Política
Profesor J.S.
Año del apunte 2017
Páginas 47
Fecha de subida 03/07/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Apunts del tema 4 de Ciència Política de 1er de Ciències Polítiques i Gestió Pública (algunes parts estan en castellà)

Vista previa del texto

Tema 4: Economia i política Introducció: A partir de la consolidació de l’Estat Absolut, comencen a aparèixer algunes teories com la mercantilista que posa molt importància en que la monarquia inverteixi per propiciar en certs tipus de empreses que l’Estat les volgués incorporar. Aleshores comença un tipus d’economia mercantilista (que no capitalista, que prolifera a partir de l’Estat Liberal, s. XXIII – XIX). Darrere dels canvis polítics, es van veure uns canvis ideològics que van propiciar aquests canvis. En aquesta transició entre l'Estat absolut i el Liberal és important el concepte de “Fisiocràcia” (Laissez faire, laissez passer). La fisiocràcia és la teoria que fa de precedent de l’Estat Liberal: la no intervenció en la economia. Tenen lloc l’escola escocesa i l’anglesa (Locke i A. Smith) amb la mà invisible: si s’intenta regular l’economia des de l’Estat, s’acaba espatllant i deixa de funcionar. És una explicació col·lectiva de la economia: Quan tothom busca el seu propi benefici, aquest benefici acaba ser beneficiós per tothom (més recerca de benefici, més llocs de feina, etc.). Locke és contrari a Hobbes perquè diu que l’Estat perjudica a l’economia però és necessari un mínim Estat per fer funcionar aquests contractes (però com menys intervenció de l’Estat, millor). Von Mies, David Ricardo, Stuart Mill, Hayek,... són autors que justifiquen el liberalisme. Aquests autors també defensen l’utilitarisme des del punt de vista liberal amb el “Homo Economicus”: Les meves accions es guien buscant la millor qualitat al menor cost. Si s’aplica a nivell col·lectiu repercuteix en els altres i fa que el mercat s’autoreguli.
Etapa de l’Estat del Benestar – 30 anys (1945-9175) L’economia de mercat genera desigualtat que és compensat per l’Estat amb polítiques que regulen l’Estat i recondueixen les desigualtats que l’economia de mercat genera.
Karl Polanyi, al seu llibre “La Gran Transformación” (1944), descriu el que anomena “Doble moviment”: Hi ha un moviment molt fort des de l’àmbit econòmic i ideològic per mercantilitzar tota la societat. Aquest moviment fa que passem de l’economia de mercat a una societat de mercat: no només les relacions econòmiques són de mercat, sino totes les relacions humanes.
Per una altra banda hi ha un moviment de recerca de protecció des del punt de vista polític. El "doble moviment" de Polanyi no és un mecanisme d'autocorrecció per a la moderació dels excessos del fonamentalisme del mercat, sinó una contradicció existencial entre els requeriments de l'economia de mercat capitalista per a la seva expansió il·limitada i els de la gent per viure en una relació de societat mútuament La revolució rusa és la reacció proestatalista i antimercat: El mercat provoca misèria i pobresa i s’ha de col·lectivitzar l’economia i expropiar els mitjans de producció. (COMUNISME com a demanda de protecció).
El feixisme a l’Alemanya Nazi i a l’Itàlia de Mussolini també és una reacció antiliberal.
La crisi del 1929 provoca una sensació de que el sistema econòmic, tot i que funciona bé des del punt de vista del mercat, no pot autoregular-se i l’Estat hauria de tenir un paper regulador intervenint gastant recursos públics per pal·liar i compensar la manca d’inversors en crisi del sistema capitalista-> Keynes com a intervenció, no al nivell de la revolució rusa o feixisme (eliminació del mercat), sinó compensació per part de l’Estat. Això te a veure amb la política monetària: amb la ficció que suposa la idea de diners, l’Estat te la capacitat de generar diners per incorporar més despesa. Si ho fa excessivament, baixarà el valor del diner afectant als intercanvis internacionals. Keynes aplica la idea de la política monetària expansiva o restrictiva (afegir o retirar diners del mercat) afectant al tipus d’interès bancari.
Tant si parlem de liberalisme econòmic o de neoliberalisme econòmic, l’Estat te molta importància en la intervenció en l’economia.
A partir de la segona Guerra Mundial podríem dir que són els anys d’or del Keynesianisme pel paper tan actiu de l’Estat en l’economia (Wellfare, Beverich, etc.). Amb Reagan i Teacher amb l’ofensiva neoliberalista, a mesura que va proliferant la idea antiestatalista, la idea Keynesiana va perdent força. Tot i això, s’ha produït una tensió constant entre la lògica política i econòmica des del punt de vista neoliberal defensant la no intervenció de l’Estat, alhora que la intervenció en moments de crisi.
L’Estat del Benestar sorgeix del moviment de mercantilització i de la reacció contra l’economia de mercat. Les alternatives al mercat que hi ha doncs són: el no mercat (revolució soviètica) però això requereix d’una economia molt complexa: economia planificada. L’economia de mercat s’autorregula i és més simple.
La solució que es va trobar, doncs, va ser fer que els que es feien més rics contribuïssin més en impostos per poder fer polítiques que el mercat no garantien, per pal·liar les desigualtats del mercat. Es generava una lògica d’Estat-nació: que l’economia funcioni a l’Estat i la redistribució de la renda també a escala nacional.
Això va començar a fallar amb el la crisi del Petroli al 1973: els països productors de petroli es van començar a organitzar (OPEP) i a pujar el preu. Això va significar més costos de producció pels empresaris, una consegüent disminució dels beneficis i, per tant, que reduïssin els costos no pagant impostos. Així, es va posar en crisi aquest model social.
Crisi de l’Estat del Benestar A la dècada dels 80 va començar una ofensiva neoliberal amb l’accés al poder de Ronald Reagan als EEUU i de Margaret Teacher al Regne Unit, els quals defensaven que hi havia un “excés” d’Estat.
Això s’alimentà amb el desenvolupament tecnològic que va incentivar i facilitar la descentralització. Aleshores es va donar el procés de DUMPING: Reducció de costos ambientals i laborals per generar més beneficis. Tot això donava resposta a l’excés de costos al capitalisme madur d’Occident que ve reforçada pel canvi tecnològic: la transmissió d’informació es fa amb més facilitat, el transport de grans quantitats de productes, etc. (A part d’aquest canvi tecnològic contra l’Estat, també es dona un canvi ideològic).
Comença, doncs, la proliferació dels paradisos fiscals amb el canvi tecnològic per poder fer transmissió de diners a diferents països. Això dona lloc a l’aparició i proliferació de l’elusió i l’evasió fiscal.
  Elusió fiscal: Evitar pagar tots els impostos que correspondrien per mitjà de mecanismes legals -> legal.
Evasió fiscal: Deixar de pagar impostos col·locant aquestes contribucions a països on no es paguin (paradisos fiscals) -> il·legal.
Això ha produït que el sistema hagi esclatat i l’Estat-nació ja no tingui sentit perquè els diners produïts per l’Estat ja no acaben a l’Estat. La reducció del Benestar a Europa ha anat acompanyada d’un augment del Benestar a altres països.
Hi ha hagut una extensió de la idea del Benestar a la resta del món havent-hi polítiques redistributives a tot el món (potser votat com als països d’Europa). Des d’un punt de vista ideològic, una de les crítiques més significatives a l’Estat del Benestar és la dependència (R.R. i M.T.) per les polítiques de gran confort de l’Estat, de gent que s’aprofita i no contribueix laboralment el que hauria de contribuir (idea liberal de la cultura de l’esforç, oportunitats, individualista, etc.): despolitització de la desigualtat.
A partir del 1980 és fa servir el terme del WORKFARE (joc de paraules amb WELLFARE = prestacions socials): aplicació de la cultura individualista neoliberal de l’esforç per a aconseguir prestacions socials.
Aquesta crítica ve acompanyada amb la crítica de l’estructura del capitalisme: El capitalisme industrial que teníem al Segle XX es basava en el Fordisme. El model del Segle XXI és “Postfordista” o “Zarista”: Zara és l’exemple contrari al model fordista: Sistema de desestructuració del model capitalista.
      Dispersament de treballadors per evitar agrupacions sindicals, laborals.
Control de la producció i dispersió d’aquesta.
Treball sobre la lògica de la producció distribuïda i de l’elusió fiscal.
No és tan important la base productiva com la base financera.
Sistema global.
Pèrdua de paper de l’Estat – nació: Crisi del model Estat – nació.
Si parlem de globalització parlem d’unes estructures supraestatals (G-20, FMI, BM, OCDE, BID, EU, TTIP, CETA, NAFTA, OMC, etc.). Hi ha hagut un canvi en la presa de decisions polítiques: S’han creat organitzacions que agrupen diversos estats i decideixen conjuntament provocant una pèrdua de la sobirania d’aquests respectius estats.
Danniel Rodrik planteja la idea del “Trilema” d’aquests països dins d’aquestes organitzacions supraestatals. La idea es fonamenta en un triangle amb 3 opcions: democràcia, sobirania nacional i globalització. El concepte consisteix en la idea de que només es possible seleccionar dues opcions: Democracia Si s’escull democracia i globalització, és a dir, es vol mantenir una participació ciutadana activa i real però dins mateix d’aquestes Globalitació Sobirania nacional organitzacions supraestatals per poder participar en la globalització, s’acaba perdent sobirania nacional perquè les decisions polítiques queden relegades en última instància a uns representants escollits a nivell supraestatal que, d’una manera més democràtica o menys, treuen poder de decisió al govern propi de l’Estat sobre el que estan decidint.
Si en canvi es vol escollit globalització i sobirania nacional, és a dir, es vol ser particep d’aquests processos globals a nivell mundial per mitjà d’organismes internacionals però alhora es vol garantir una sobirania propia del país, s’acaba perdent la democràcia real ciutadana perquè les preses de decisions acaben sent efectuades per uns mandataris que, a nivell supraestatal, discuteixen mesures econòmiques i polítiques sobre el propi Estat però sense tenir en compte a la ciudadania, i per les èlits oligàrquiques econòmiques i financeres més importants.
Si per últim es vol mantenir una democràcia real i garantida a l’Estat alhora que una sobirania nacional, és a dir, es vol que les decisions de la ciutadania queden reflexades directament en la vida política així com una sobirania propia dels governs del propi país, es perd la possibilitat de participar dins un procés de globalització que, per mitjà d’aquestes variables escollides, nega la possibiltat de participar activament en aquestes organitzacions i organismes internacionals que operen a escala supranacional i requereixen de la pèrdua d’una de les duen anteriors variables esmentades.
Capitalisme i globalització L’internacionalització de l’economia ha produït una pèrdua de poder del sistema polític ja que, mentre el sistema polític segueix centrat en el sentit nacional dins l’Estat – Nació, el sistema econòmic ha derivat en un Mercat Global. L’Estat te menys capacitat d’intervenció avui que als anys 70 – 80 perquè els sistemes econòmics son internacionals.
El capitalisme sempre funciona com una amenaça constant amb l’Estat, una mena de “xantatge” (les condicions dels inversors per invertir exigeixen a l’Estat canviar lleis) = deslocalització, arrel de la revolució tecnològica.
Un altre debat és la discussió entre nacionalització i privatitzacions. Quan parlem de nacionalitzacions parlem d’estatalitzacions perquè l’Estat es fa càrrec dels serveis privats.
A partir del 79 – 80 la tendència és la privatització: el retorn al mercat d’allò nacionalitzat.
TIPUS DE BENS Exclusivitat Si Rivalitat No Si PRIVATS CLUB No COMUNS PÚBLIC Un altre debat és sobre la pressió fiscal i el sistema impositiu. La pressió fiscal ve definida pel total d'impostos (directes i indirectes) que recapta el sector públic en un país en relació amb l'activitat econòmica anual del mateix (PIB). És un element clau per valorar el pes dels impostos en un país i també per fer una anàlisi comparativa per països.
Des d'una visió crítica, cal dir que la pressió fiscal ha de ser alta. En les societats en què no es paguen impostos, són les classes treballadores les que pateixen aquesta deficiència, ja que els béns públics que ha de finançar i gestionar l'Estat no seran posbles sense aquestes recaptacions tributàries. Són precisament els països europeus amb major pressió fiscal agregada els que millor Estat del benestar ofereixen a les seves poblacions. La dreta diu que la pressió fiscal fa que no creixi l’economia. L’esquerra argumenta que s’han d’apujar els impostos redistributivament i progressivament per fomentar la igualtat a través d’aquesta redistribució de la renda.
El pressupost de l’Estat: expansiu o restrictiu.
Deute públic, deute privat. El PIB, l’Atur, el deute i la taxa d’inflació son els grans indicadors de l’economia.
Risc i confiança: Raons perquè els inversors inverteixin. Risc de no retorn dels crèdits. Relació entre el risc i la confiança dels inversors respecte als Estats per invertir i fixar el tipus d’interès personal. APALANCAMENT DELS BANCS: Nivell de diners que obligatòriament han de tenir els bancs per poder seguir funcionant.
De la mateixa manera que hi ha hagut diferents formes d’establir el poder polític, al llarg de la historia s’han donat (i es segueixen donant) diferents formes de relacions econòmiques (cooperació, reciprocitat, truc, solidaritat, etc). Malgrat això, la forma predominant és una relació de caràcter mercantil (compra-venda) i marca les relacions entre Estat i mercat. Locke caracteritzava l’Estat Liberal i Adam Smith, simultani, va fer-se famós per aportar les idees del mercat. Adam Smith explica la mà invisible: La individualitat de la recerca del màxim benefici repercuteix beneficiosament en tota la comunitat. Darrere el liberalisme econòmic hi ha la idea de l’utilitarisme: la gent sempre vol maximitzar la seva felicitat i benefici al menor cost possible. Resulta poc racional, doncs, tenir relacions de solidaritat, reciprocitat, truc, etc. no maximitza la utilitat perquè no pots obtenir el màxim benefici. Ningú ha d’establir el preu ni intervenir en les relacions econòmiques perquè s’autoregulen solen a través del mercat. La idea de l’Estat es rebutja perquè es considera l’Estat mínim. D’aquí se’n deriva la relació entre capitalisme i Estat liberal i, conseqüentment, el capitalisme i la democràcia. Capitalisme i democràcia, doncs, no poden ser entesos com a junts perquè entenent la democràcia, el capitalisme no es pot veure com el millor sistema econòmic possible. El capitalisme el que ha fet es convertir en natural les relacions mercantils com si fossin fenòmens meteorològics, com a condicions d’existència. Ha tendit de situar el mercat com a manera natural de relació econòmica a través de la identificació de utilitarisme com a legitimació del liberalisme, i aquest pensament com a constituent de l’Estat liberal. Però NO és la única relació possible perquè NO totes les relacions socials són mercantils. Ergo el Mercat no és l’únic possible regulador de les relacions socials i econòmiques. Com Karl Polanyi assenyala, hi ha una voluntat des de la ideologia liberal de fer veure com a natural la relació capitalista. Per tant, perquè pugui existir una economia de mercat, ha d’existir una societat de mercat que accepti aquest model perquè hi ha altres maneres d’entendre el sistema polític front l’economia, com el socialisme. Així doncs, es pot veure la gran relació entre el liberalisme polític i el liberalisme econòmic. En la lògica liberal, la relació entre Estat i Mercat és una relació en la qual l’Estat, que te una capacitat d’ordenació a través de les lleis i l’eina que te en el Mercat és la d’establir més o menys regulació, ha d’establir la mínima regulació política. S’entén, doncs, com una relació subsidiària del mercat respecte l’Estat. Quan més intervencionisme de l’Estat, pitjor funciona l’Estat. Relació subsidiarietat:     La funció de l’Estat doncs és la de fer que es compleixin les lleis per assegurar que els contractes privats es compleixin.
També una altra característica d’aquesta subsidiarietat és la de la necessitat de que l’Estat aporti les infraestructures necessàries per a que els costos de producció de la industria i el mercat en general per a que el mercat pugui funcionar.
Una altra característica és la de la protecció de la producció nacional a través dels aranzels.
Defensa internacional.
Aleshores, això implica molts diners que impliquen un dels debats en el liberalisme: els impostos. Una altra relació és la dels contractes públics per fer infraestructures o serveis per a dur a terme tasques que són funcions de l’Estat i ha de determinar qui durà a terme tals cobriments de serveis.
Un altre dels temes és el DINER: L’Estat pot produir diner. No hi ha una relació directa entre diner i valor real. Darrere hi ha un valor material similar al valor que “aquell paper” posa. És una convenció en mans de l’Estat. A més producció, menys valor te la moneda perquè produirà un excés de diner. Això implica molta intervenció en les exportacions i importacions. És una derivada de la regulació. En cas de l’UE, al centralitzar el valor de la moneda en el BCE, la deflació de la moneda es duu a terme baixant els salaris i així es redueixen costos. A efectes globals sembla una solució però a efectes concrets és un problema perquè pugen els preus dels habitatges, etc. i la qualitat de vida de la població, evidentment.
Un altre és les condicions laborals perquè l’Estat te la possibilitat d’establir-les. No formen part d’elements naturals sinó que l’Estat és el que permet o no permet que hi hagi aquesta reglamentació. Les condicions laborals tenen una relació directa amb els costos de la producció. Te una implicació directa en la capacitat adquisitiva de la gent, costos d’exportacions i importacions, etc. Per exemple, es produeix el DUMPING SOCIAL: És la reducció de les condicions laborals d’un país per afavorir l’entrada d’empreses i producció allà.
També existeix el DUMPING AMBIENTAL: La reducció de la reglamentació de les condicions ambientals per reduir costos a les empreses i afavorir la seva producció a un país.
Aquest revessament del poder polític per part del poder econòmic ha conduit també a l’aparició dels lobbys. Un lobby o grup de pressió és un col·lectiu més o menys organitzat que, amb estratègies diverses, intenta influir en administracions públiques, governs i parlamentaris per tal que, quan prenen decisions, ho facin afavorint els seus propis interessos o els d'aquells que representen. Els lobbies no solen participar directament en política (i per això no solen formar el seu propi partit polític), però sí que procuren guanyar-se la complicitat d'algun grup polític que pugui acabar acceptant o defensant els objectius del grup de pressió. L'acció es denomina «fer lobby» o, de manera més abstracta, «lobisme». Un lobbista és algú que negocia amb interessos. El LOBBY no és corrupció directa. Es pot fer LOBBY sense corrompre. La corrupció es produeix quan es duu a terme mitjançant procediments il·legals com els sobresous, per exemple.
Evolució de les característiques econòmiques i socials Elements de neoliberalisme, canvi tecnològic, internet/ descentralització, internacionalització Estat Liberal Estat Liberal/Democràcia W/S Crisi del wf Capital financer globalització Estat mínim subsidiari Mínima regulació Intervencionisme Proactiu Més regulació Drets civils, etc.
Drets polítics, socials, etc.
Menys intervenció Més subsidiarietat Més endeutament perquè el capitalisme és de caràcter financer Menys regulació Menys redistribució de la renda Més drets NACIÓ NACIÓ GLOBAL Així doncs, el capitalisme és compatible amb la democràcia si entenem democràcia només amb les regles de joc: votar cada 4 anys, tenir representació parlamentària, etc. Si entenem la democràcia, a més, com a justícia i igualtat, és incompatible amb el capitalisme perquè la lògica capitalista no les permet.
Els procomuns o béns i capacitats comuns (commons en anglès) es defineixen com aquells recursos que pertanyen, o es comparteixen, en el si d'una comunitat. Aquests recursos poden ser de qualsevol tipus, des de recursos naturals i terres fins a programari. Els béns comuns s'orienten en favor de l'ús i la reutilització, més que no pas com a un producte de bescanvi. Són béns que no poden ser assimilats a mercaderies i, per tant, el seu ús no es regeix pel funcionament propi dels mercats.
El procomú fa referència tant als béns com a les capacitats o pràctiques, ja que sempre ens referim a elements sostinguts per col·lectius humans.
 El procomú com a béns fa referència a la noció de propietat compartida entre els membres de la comunitat, el conjunt de béns que aquesta crea, hereda o als que té accés (recursos naturals, culturals i socials, coneixement, diversitat biològica i genètica).
 El procomú com a pràctica i com a capacitats fa referència a l'escala de valors de la qual formen part els membres de la comunitat, a les relacions entre ells, amb l'entorn i amb els béns compartits, les maneres de fer i les estratègies exitoses per la seva sostenibilitat (les cures, la redistribució o repartiment, la reparació, reposició reproducció i reproducció, la justícia, equitat, empatia i consciència de l'altre).
La Tragedia de los comunes (Hardin, 1968) En 1968, un biólogo llamado Garrett Hardin publicó en la revista Science un artículo llamado "The Tragedy of the Commons". Hoy día se pueden contar por miles los artículos científicos y libros de economía en los que se trata de analizar "La tragedia de los comunes".
Podemos empezar describiendo el mismo escenario que presentó Hardin: una aldea en la que cada familia es propietaria de su ganado, pero comparten en común los pastos. Todas las familias llevan sus animales a pastar a los terrenos comunes. Ninguna familia está estimulada a cuidar los pastos, a procurar que no se agoten o se estropeen, a controlar o reducir el uso que hace su ganado de esos bienes comunales.
El problema es el mismo de los "bienes públicos" o "los recursos naturales de propiedad común" y formalmente puede ser descrito con el modelo del "dilema del prisionero". Hay dos estrategias posibles, cuidar los comunes o no cuidarlos. El orden de preferencias para cada uno de los jugadores es: 1º (Lo más preferido) Que los demás sean cuidadosos con las propiedades comunes y yo no.
2º Que todos seamos cuidadosos.
3º Que ninguno cuidemos de las propiedades comunes.
4º (Lo menos preferido) Que yo sea cuidadoso y los demás no.
Estas fueron sus palabras "Imagine un pastizal abierto para todos. Es de esperarse que cada pastor intentara mantener en los recursos comunes tantas cabezas de ganado como le sea posible. (...) Como un ser racional, cada pastor busca maximizar su ganancia. Explícita o implícitamente, consciente o inconscientemente, se pregunta, ¿cuál es el beneficio para mí de aumentar un animal más a mi rebaño? Esta utilidad tiene un componente negativo y otro positivo.
1. El componente positivo es una función del incremento de un animal. Como el pastor recibe todos los beneficios de la venta, la utilidad positiva es cercana a +1.
2. El componente negativo es una función del sobrepastoreo adicional generado por un animal más. Sin embargo, puesto que los efectos del sobrepastoreo son compartidos por todos los pastores, la utilidad negativa de cualquier decisión particular tomada por un pastor es solamente una fracción de -1.
Al sumar todas las utilidades parciales, el pastor racional concluye que la única decisión sensata para él es añadir otro animal a su rebaño, y otro más... Pero esta es la conclusión a la que llegan cada uno y todos los pastores sensatos que comparten recursos comunes. Y ahí está la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos." Garret Hardin: "The Tragedy of Commons" en Science, v. 162 (1968), El Dilema del Prisionero (Prisoner's dilemma) es un modelo de conflicto muy frecuente en la sociedad que ha sido profundamente estudiado por la Teoría de Juegos.
Dos delincuentes son detenidos y encerrados en celdas de aislamiento de forma que no pueden comunicarse entre ellos. El alguacil sospecha que han participado en el robo del banco, delito cuya pena es de diez años de cárcel; pero no tiene pruebas. Sólo tiene pruebas y puede culparles de un delito menor, tenencia ilícita de armas, cuyo castigo es de dos años de cárcel. Promete a cada uno de ellos que reducirá su condena a la mitad si proporciona las pruebas para culpar al otro del robo del banco.
Las alternativas para cada prisionero pueden representarse en forma de matriz de pagos. La estrategia "lealtad" consiste en permanecer en silencio y no proporcionar pruebas para acusar al compañero. Llamaremos "traición" a la estrategia alternativa.
Dilema del prisionero Matriz de Pagos (años de cárcel) Preso Y lealtad traición lealtad 2\2 10 \ 1 traición 1 \ 10 5\5 Preso X Los pagos a la izquierda o a la derecha de la barra indican los años de cárcel a los que es condenado el preso X o Y respectivamente según las estrategias que hayan elegido cada uno de ellos.
En vez de expresar los pagos en años de cárcel, podríamos indicar simplemente el orden de preferencia de cada preso de los correspondientes resultados, con lo que el modelo pasa a tener aplicación más general.
Dilema del prisionero Matriz de Pagos (orden de preferencias) Preso Y lealtad traición Preso X lealtad 2\2 4\1 traición 1\4 3\3 * La aplicación de la estrategia maximín conduce en este juego a un resultado subóptimo. Al no conocer la decisión del otro preso, la estrategia más segura es traicionar. Si ambos traicionan, el resultado para ambos es peor que si ambos hubieran elegido la lealtad. Este resultado es un punto de equilibrio de Nash y está señalado en la matriz mediante un asterisco.
Democràcia en crisi: dues teories i mitja sobre el funcionament del capitalisme democràtic.
Introducció: En aquest article descriuré estilitzadament i contrastaré tres enfocaments teòrics que pretenen entendre i justificar les realitats del capitalisme democràtic i la seva manera (desitjada) de funcionar.
Cadascuna d'aquestes teories especifica -d'una manera consistent i empíricament validablecom l'Estat, els polítics, els agents del mercat en l'economia i els ciutadans, actuen i han d'actuar (dimensió normativa). Aquestes tres teories són: la social democràtica o de l’economia social de mercat; la teoria liberal de mercat i una (encara incompleta) teoria que, a falta d'un nom millor, anomenen teoria postdemocràtica del mercat financer global. Aquesta última, però, és incompleta: és molt capaç de descriure la "lògica" que regeix la realitat dels mercats i de la política contemporània, però no té cap argument normatiu per a demostrar per què aquestes realitats són justificables, universalment beneficioses o, fins i tot , sostenibles.
1) Una: la teoria de la socialdemocràcia (o de l’economia social de mercat): En el plànol jurídic i constitucional, els drets polítics democràtics garanteixen la igualtat cívicopolítica però no la igualtat socioeconòmica. La igualtat cívica es fonamenta normativament en una estricta separació i disjunció dels recursos socioeconòmics (desigualment distribuïts en la societat) i dels drets polítics (iguals per a tots els membres de la comunitat política) d'acord amb el principi de no conversió dels primers en els segons: la propietat dels béns econòmics no s'ha de traduir en privilegis polítics (en un major poder polític o en un accés directe a aquest poder). En correspondència, una situació socioeconòmica inferior no ha de permetre privar els ciutadans de la seva veu política i de l’eficàcia d’aquesta. Aquesta és la relació asimètrica entre els recursos econòmics i els polítics, essent els primers no convertibles en els segons però, en canvi, aquests segons (cívico-polítics) sí que poden tenir un impacte en els primers (socio-econòmics).
Aquesta fórmula d’asimetria en els recursos (polítics i econòmics) és la base normativa del “model socialdemòcrata” o “d’economia social de mercat”: el poder polític és el que reflecteix les concepcions dominants de la justícia social i -afirmant la seva primacia sobre la dinàmica dels mercats- és el que pot donar forma legítima a la distribució de recursos econòmics, però no a l'inrevés.
Aquesta teoria normativa socialdemòcrata comparteix dos supòsits amb els preceptes de la "economia social de mercat".
En primer lloc, el procés econòmic és considerat com un “tot” per part de les institucions polítiques. En base a això, es prenen les decisions polítiques en forma de polítiques públiques o de marcs institucionals que regulen les forces del mercat, de manera que l'Estat democràtic pot dirigir el procés econòmic per tal d’evitar el doble perill de les crisis econòmiques devastadores i els conflictes socials (disruptius) associats.
El segon supòsit és el de la participació i la “veu” dels sectors socioeconòmics menys afavorits.
Donada la confiança en la capacitat de supervisió i direcció de l'Estat democràtic i donada la distribució desigual de les oportunitats de vida en les estructures socials capitalistes, hi haurà una tendència "natural" en tots els segments de la població, i en particular en els menys privilegiats, a fer un ús actiu dels recursos polítics que s'atorguen com a drets polítics. Més específicament, els estrats menys afavorits de la població tindran una bona raó per a expressar les seves queixes demanant més polítiques redistributives i una major seguretat. Això es fa per donar lloc a una dinàmica d'autocorrecció que genera polítiques per reduir la desigualtat i per tant prevenir l'estabilitat política.
2. Dos: la teoria liberal de mercat: Una teoria alternativa de la democràcia capitalista és la teoria "liberal de mercat". Aquesta, a diferència de l’anterior, descriu i prescriu una separació estricta i simètrica dels mercats (recursos socioeconòmics) i de la política (recursos cívico-polítics). Com el poder de mercat no s'ha de traduir en poder polític (capacitat de presa de decisions polítiques), tampoc s'ha de permetre que l'Estat intervingui en la distribució de recursos socioeconòmics generada pel mercat.
Totes les teories liberals -sobretot si es combinen amb una teoria política 'pluralista'- parteixen del supòsit que sota una diferenciació simètrica de les esferes política i econòmica, cap de les dues pot tenir raons “legítimes” per reclamar la primacia d’una sobre l'altre.
Encara que ni l'Estat ni el mercat són totalment autònoms, les relacions mútues no han de convertir-se en relacions de dependència o de prevalença. Aquesta teoria -que va trobar la seva elaboració més sofisticada en els treballs de teòrics de Talcott Parsons i Niklas Luhmanndescriu una relació entre l'Estat democràtic i l'economia capitalista com una relació d’interdependència sense primacia. Els inputs que el sistema polític ofereix al sistema econòmic són la garantia legal dels drets de propietat, el compliment dels contractes i la provisió de serveis d'infraestructura. Per contra, els inputs del sistema polític, procedents del sistema econòmic són, per una banda, els impostos recaptats i, per l’altra, l’acció dels grups de pressió (plurals). Donada una estructura socioeconòmica altament diversificada, cap dels grups de pressió organitzats és prou fort (supòsit pluralista) per imposar exigències vinculants al sistema polític donat que també es generen “contra-pressions” per part d’altres grups organitzats que es cancel·len mútuament.
D'altra banda, els ciutadans en una "societat de masses" no tenen perquè pertànyer o identificar-se amb un sol grup en particular sinó que en realitat ho fan (lliurement) amb més d’un (per exemple, a un sindicat de classe i a l'església catòlica romana) - una situació que dóna lloc al fenomen saludable de “pressió creuada " que serveix per atenuar la intensitat dels conflictes socials. Per altra banda, la pressió que un grup en particular pot generar mai s’adreça a tots els àmbits de la política per igual, el que fa que augmenti encara més la llibertat d'acció que els governs tenen en les societats plurals.
Què ens diu aquesta teoria liberal (estilitzada) sobre els patrons de participació política i els seus motius? Aquí la preocupació predominant és la dels perills sistèmics d’una mobilització i participació "excessives" que, d'acord amb les doctrines de les ciències socials dels anys cinquanta i seixanta, no només es considera font d'inestabilitat sinó també de perills "totalitaris" (Huntington, 1975).
Una cultura política que porta a la gent a romandre passiva o indiferent a la majoria dels problemes, juntament amb un sentit de lleialtat i de suport al sistema polític en conjunt, són àmpliament considerats com a desitjables per al bé de l'estabilitat política. Una de les característiques “més tranquil·litzadores” de la teorització política liberal-pluralista és el supòsit axiomàtic, derivat de Schumpeter, d'una profunda divisió entre les elits polítiques i la ciutadania, pròpia d’un sistema econòmic de mercat.
De la mateixa manera que existeix una separació entre els productors i els consumidors en els mercats, també existeix una separació entre les elits (polítiques) proveïdores de política i les no elits (ciutadanes) consumidores dels productes polítics (és a dir els votants). Com a consumidors insatisfets, mai en el nostre “sa judici” consideraríem la possibilitat d’envair el lloc de producció per tal de fer sentir el nostre descontentament (exercir la veu) sinó que, en comptes d’això, canviarem racionalment de proveïdor (exercir la sortida) (en el supòsit de competència). De la mateixa manera, es suposa que un consumidor polític racional (votant) canviarà lliurament de proveïdor polític (partit polític) enlloc de manifestar-se verbalment i de forma violenta contra el seu proveïdor.
3. Dues i mitja: i el capitalisme postdemocràtic? Tant la teoria socialdemòcrata com la liberal-pluralista, així com les seves conseqüències sobre els nivells, tipus i distribució social de les pràctiques participatives, són ara qüestions en gran mesura obsoletes, tant pel que llur anàlisi com llur base normativa. Van arribar a la seva data de venciment després dels punts d'inflexió històrics que el capitalisme democràtic ha experimentat en la segona meitat de la dècada de 1970 i de nou a partir de 1989.
El que ens falta però per completar, és una teoria normativa o una justificació moral de la realitat que imposen, una realitat en la que els recursos econòmics determinen l'ordre del dia i la presa de decisions polítiques, al mateix temps que els propietaris d'aquests mateixos recursos ni la distribució dels impactes produïts pels mercats no es veuen constrenyits, de manera significativa, pels drets socials i polítics o per les intervencions polítiques. Al contrari, aquests drets socials i cívico-polítics, són en gran mesura posats a disposició d’uns “imperatius” econòmics . Remarquem que, en contraposició amb el model socialdemòcrata, l'Estat actual -en el context d’un mercat financer globalitzat i de crisi fiscal- aplica una asimetria invertida: són els mercats els que estableixen l'agenda i estableixen limitacions en la elaboració de polítiques públiques, però en canvi les polítiques públiques tenen molt poc marge per a limitar l'àmbit i la dinàmica d’un mercat en constant expansió - a no ser que unes elits polítiques suïcides estiguin disposades a exposar-se a un segon atac dels 'mercats'.
Tanmateix, és aquesta lògica, la d'un predomini generalitzat de l'acumulació, el guany, l'eficiència, la competitivitat, l'austeritat i el mercat per damunt de l’esfera dels drets socials, la redistribució política o la sostenibilitat, així com la de la indefensió d'aquesta última esfera en relació a l'anterior, la que regula la versió contemporània de la democràcia capitalista (o més aviat "postdemocràcia"segons Crouch 2004), i és probable que ho continuï fent durant molts anys (segons Streeck, 2011). Aquesta lògica, que es desenvolupa davant els nostres ulls i en una escala global, és prou potent i sense oposició aparent, per a prevaldre -en absència de qualsevol teoria normativa- com una realitat crua, nua de qualsevol indici de justificació.
En resum, el funcionament d'aquesta lògica comença amb la negació categòrica de qualsevol tensió entre els drets de les persones i els drets dels propietaris, de la justícia social enfront de la propietat i la dinàmica del mercat.
Això és possible perquè els governs dels Estats-nació, que estan a càrrec dels drets de les persones i són els destinataris de demandes i queixes ("la veu"), estan ensordits pel gran "soroll" aclaparador i omnipresent de la imprescindible austeritat. La urgència d'aquest imperatiu, i al mateix temps la dificultat d’acompliment del mateix, està determinada per tres factors.
En primer lloc, hi ha la necessitat de rescatar la fallida (o potencial fallida) de les institucions financeres que -entre els seus clients preferits- compten amb els governs.
En segon lloc, els governs no poden gestionar els seus problemes financers mitjançant l'augment dels impostos (política fiscal), ja que constituiria una càrrega per als inversors privats en l'economia "real" que desincentivaria la continuïtat de la inversió (nacional) i del creixement econòmic.
En tercer lloc, hi ha despeses que no es poden retallar perquè parts creixents del pressupost de la seguretat social -fins ara majorment cobertes pel mecanisme (parafiscal) de les contribucions- ara han de ser cobertes amb ingressos generals per tal de disminuir la càrrega dels ocupadors (empresaris).
Acorralat en aquest triangle de restriccions, l'Estat ja no és un proveïdor (polític) plausible per a les demandes de tot tipus de consumidor (polític) (Schumpeter). Per a guanyar algun espai de maniobra s’està produint una permutació progressiva des d’un “Estat fiscal" clàssic cap a un "estat de l’endeutament." És a dir, les despeses ja no es cobreixen amb els ingressos actuals, sinó amb (esperats) ingressos futurs - la base imposable dels quals, però, es veu disminuïda per les parts cada vegada majors dels pressupostos de l'Estat que es destinen al finançament del deute (en lloc de la prestació de serveis i proveïment d’infraestructures). Amb Streeck (2007), podríem parlar de la capacitat migrada d’un “Estat demacrat" o de l’esgotament dels recursos disponibles. En aquesta crisi fiscal endèmica –que s’avantposa a l’elecció democràtica (Streeck 2010)- els ciutadans s’han d’acostumar al fet que un Estat fiscalment famolenc ja no és l’interlocutor adequat quan es tracta de demanar polítiques (que generen costos).
Aquesta configuració de les restriccions deixa poc espai per a què els processos polítics i les institucions públiques - és a dir, la competència entre partits, les eleccions i la representació parlamentària o la mateixa legislació- continuïn sent el lloc central de presa de decisions en una democràcia.
Al cap i a la fi, si la presa de decisions en tributació o despesa pública està fora de l'agenda política, una funció bàsica de tot govern parlamentari es suspèn “de facto”. En el seu lloc, la formulació de polítiques es trasllada a altres llocs que normalment queden fora de l'abast dels actors polítics que participen en la política democràtica normal. Tot tipus de comissions nomenades pel govern i les institucions fiduciàries (inclosos bancs centrals) estan dotades “de facto” de competències per a la formulació de polítiques, sovint de caire supranacional, com ha passat en les reunions “cimera”dels cap de govern d'Europa (o del G-20).
Organismes com la Comissió Europea, que no són partidistes en la seva composició, es veuen involucrats en transaccions “a porta tancada”, això les posa fora de la lògica democràtica de la transparència i rendició de comptes i al servei d'altres instàncies de governança amb múltiples nivells i múltiples actors que tendeixen a enfosquir sistemàticament i a fer anònim el locus de la responsabilitat política (Offe, 2009).
Els poders públics són vistos com si haguessin perdut el control sobre les qüestions clau de la política fiscal i pressupostària, sota les amenaces de les agències de qualificació i d’altres forces dels mercats financers. Des del gir neoliberal dels anys 80, els poders públics ja varen començar a perdre gran part del seu control sobre la qualitat, el preu i la distribució dels serveis públics en nom de l'eficiència, l'austeritat, la privatització, la desregulació, el partenariat públic-privat, la nova gestió pública, els mercats de bons artificials, etc.. Com a resultat, un nombre creixent de ciutadans -en particular aquells que estan interessats en (i depenen de) les despeses i dels serveis socials del govern- han arribat a entendre que la participació en la política democràtica és en gran mesura una activitat inútil. Així, podríem parlar d'un doble dèficit de control: els governs perden el control sobre els impostos i el sector financer, i en resposta, els ciutadans perden la seva confiança en la idea d'un control democràtic sobre les polítiques dels governs.
La pregunta òbvia que avui preocupa les elits polítiques així com científics socials és la de saber què faran en el seu lloc els ciutadans? Òbviament, seria arriscat suposar que la retirada dels ciutadans de la política (allunyats en una mena d’estat mental de silenci) pugui afavorir un estat d'equilibri (visió Schumpeteriana), tot i que el mercat dels mitjans de comunicació ja fa tot el possible per a que sigui així. D'altra banda, hi hauria quatre desenvolupaments concebibles, que comentaristes i analistes han estat debatent sobre la base dels fenòmens polítics recents, que es poden llegir com a símptomes primerencs.
El primer fenomen/escenari és el que anomenaríem la "política de bricolatge”, no institucional, de la mateixa societat civil. Els símptomes van des dels individus involucrats en el consum crític o el boicot directe, passant pels moviments de protesta com els indignats de la Mediterrània, a les iniciatives de participació ciutadana que s'organitzen a través dels moviments socials, a les donacions de fundacions per a l'auto-ajuda o la caritat privada com a substituts d’uns serveis públics inadequats. Aquestes formes de participació política, si bé són molt selectives en termes de base social (majoritàriament impliquen a gent educada, urbana i de classe mitjana) aconsegueixen una gran simpatia i atenció pública i reben, fins i tot, el suport retòric de les elits polítiques i econòmiques.
El segon fenomen/escenari és el de les erupcions efímeres de violència massiva a les ciutats metropolitanes, com les que hem vist en la primera part d'aquest segle en les zones urbanes pobres de Londres, París, Atenes i altres llocs. En contrast amb les rebel·lions de 2011 al Caire i altres ciutats de la regió MENA, aquestes erupcions no tenen cap focus polític i han donat cobertura parcial per al desencadenament d’instints agressius. Aquests esdeveniments han posat el "retorn de la torba violenta" (Walter 2010) a l'agenda de les ciències socials. Així mateix, Wolfgang Streeck ens adverteix que, “quan els canals legítims d'expressió política es tanquen, els il·legítims poden ocupar el seu lloc, amb un cost social i econòmic evidentment molt més alt".
Una tercer fenomen/escenari és el d’un major creixement del populisme de dreta que es veu enfortit en els països del centre i sud-est d'Europa (Àustria, Hongria, Bulgària, Romania i Grècia) i que també ha sortit a la superfície, en un grau una mica menor, a França, als Països Baixos i als països escandinaus.
Els elements clau de la fórmula que s'ha utilitzat amb notable èxit pels moviments populistes de dreta són l'enfortiment de les fronteres (contra els productes estrangers, contra els migrants estrangers o la influència de la política exterior, per exemple la de la UE) com un mitjà per a protegir els "febles"; la negació intolerant i sovint agressiva de la diferència (de la diferència ètnica a les diferències de punts de vista i opinions polítiques) en nom de l'homogeneïtat ètnico-nacional; i la forta dependència dels líders carismàtics i emprenedors polítics “exitosos”. Aquests partits polítics i moviments són els únics agents polítics que en les dècades posteriors a 1990 han aconseguit ampliar la seva base política i millorar la participació, encara que no sigui el tipus de participació que preveu la teoria democràtica liberal.
Finalment, també hi ha la intensa recerca, a vegades desesperada, tant en les ciències socials (Smith 2005, 2009) com entre els diferents partits polítics, per aprofundir i millorar la participació política a través de la introducció de nous espais institucionals de participació que permetin a les persones elevar la seva "veu", de forma més directa, més freqüent i en més assumptes del que fins ara les institucions representatives i la competència entre partits polítics havien permès. Si bé aquest tipus de projectes mereixen gran atenció científica i social i demanen experimentació imaginativa, els teòrics polítics també haurien de ser conscients de les condicions socials en què es formen les preferències polítiques abans que aquestes es manifestin o expressin públicament. Al cap i a la fi, aquests nous procediments de participació poden no ser suficients per augmentar i ampliar la participació dels ciutadans sinó s’evita que, en la percepció dels ciutadans, l’oferta de polítiques públiques i el seu "espai de possibilitat" es vegi cada cop més restringit pels mercats (com en el concepte de “mercat com a presó” de Lindblom ", 1982).
¿Democracia o capitalismo? Sobre la miseria que supone fragmentar los estados nacionales en una sociedad mundialmente integrada en el capitalismoAutor: Jürgen Habermas En su libro sobre la aplazada o suspendida crisis del capitalismo democrático. Wolfgang Streeck nos despliega un despiadado análisis de cómo se generó la actual crisis bancaria y de endeudamiento y cuál es su impacto sobre la economía real. Este dinámico estudio, empíricamente fundado, se ha elaborado a partir de los que se denomina AdornoVorlesungen [cátedras Adorno] en el Frankfurter Institut für Sozialforschung [Instituto de Investigación Social] de Fráncfort. En sus mejores pasajes - siempre cuando a la pasión política se une la fuerza ilustrativa que resulta de la suma de unos hechos críticamente esclarecidos y unos argumentos contundentes - nos viene a recordar al 18ª Brumario de Luis Bonaparte. De punto de partida le sirve la justificada crítica de la teoría de la crisis que Claus Offe y yo desarrollamos a mediados de los años ’70 del siglo pasado. El entonces dominante optimismo regulador keynesiano nos había inspirado a suponer que las posibles crisis económicas, dominadas políticamente, se fueran a desplazar hacia unos imperativos contradictorios dirigidos a un aparato estatal, que no estaría a su altura; (y para citar a Daniel Bell, quien unos años más tarde hablaría de “las contradicciones culturales del capitalismo”) que se fueran a articular en el marco de una crisis de legitimación. Así es que hasta el día de hoy (aún?) no nos encontramos ante ninguna crisis de legitimación, pero sí ante una tremenda crisis económica.
La génesis de la crisis Wolfgang Streeck, en su minuciosa retrospectiva histórica, comienza exponiendo el transcurso de la crisis esbozando el régimen del estado social tal y como se había venido consolidando en Europa desde la IIGM hasta los años setenta. Sus características: pleno empleo; convenios salariales generales; participación/cogestión; control estatal de las industrias clave; amplio sector público con empleos seguros; una política remunerativa e impositiva eficiente y capaz de impedir desigualdades sociales graves; y finalmente una política estatal en materia coyuntural e industrial capaz de impedir riesgos de crecimiento. A continuación, se ocupa de los periodos de implementación de las reformas neoliberales que, sin mirar las consecuencias sociales, han logrado mejorar las condiciones de explotación del capital e invertir tácitamente la semántica del término “reforma”. Las reformas han aflojado los requisitos de negociación corporativa y desregulado los mercados, no sólo los del trabajo, sino también los de mercancías y servicios, y ante todo, los del capital: “Al mismo tiempo, los mercados del capital se vienen transformando en mercados de control empresarial, que eleva a máxima suprema de toda buena gestión empresarial el aumento del shareholder value” ( 57s.) Wolfgang Streeck nos describe este cambio o viraje, iniciado con Reagan y Thatcher, como un golpe de liberación por parte de los propietarios del capital y sus gerentes contra el estado democrático quien, en virtud de la justicia social, había reducido sus márgenes de beneficio; pero que a ojos de los inversores, había estrangulado el crecimiento económico, dañando por tanto, el bienentendido (sic) bienestar general. La sustancia empírica de su estudio consiste en la comparación longitudinal entre países relevantes durante las últimas cuatro décadas. Con todas las diferencias entre las economías nacionales en particular, resulta una imagen de un transcurso sorprendentemente homogéneo de la crisis. Las crecientes tasas de inflación de los años ’70 son reemplazadas por el creciente endeudamiento de los presupuestos públicos y privados. Al mismo tiempo, crece la desigualdad en el reparto de las rentas, mientras que decrecen los ingresos estatales en relación con la partida de gastos. Con una creciente desigualdad, esta evolución nos conduce a la transformación del estado fiscal: “El estado, gobernado por sus ciudadanos, y a fuer de estado fiscal alimentado por éstos, se convierte en un estado democrático endeudado, en la medida que su subsistencia deja de depender de las aportaciones ciudadanas, pasando a depender cada vez más de sus acreedores” (p. 119).
En la Comunidad Económica Europea se nos revela de modo perverso cómo esta capacidad política de obrar de los estados miembros viene a ser recortada por “los mercados”. El transformar el estado fiscal en uno endeudado constituye el fondo de un círculo vicioso donde los estados rescatan sus bancos corrompidos cuando, a su vez, son llevados a la ruina por estos mismos institutos; con la consecuencia de que el dominante régimen financiero acaba por someter a tutela a la ciudadanía del estado en cuestión. Lo que ello entraña para el instituto de la democracia, lo pudimos observar bajo lupa en aquella noche de cumbre en Cannes, cuando el primer ministro griego, Papandreu, recibiendo palmadas de sus colegas, fue obligado a retirar el referéndum que había anunciado. Corresponde a Wolfgang Streeck el mérito de haber demostrado que “la política del estado endeudado”, que el Consejo Europeo, instado por el Gobierno alemán, viene a practicar desde el año 2008, básicamente resulta ser la continuación de la misma políticafilocapitalista que nos había metido en la crisis.
Bajo las condiciones específicas de la Unión monetaria, la política de consolidación fiscal somete a todos los estados miembros, no obstante sus diferentes grados de desarrollo económico, a las misma reglas, y concentra en el nivel europeo los derechos de intervención y control con el fin de perseguirlas. Sin que en paralelo se refuerce la facultad del Parlamento Europeo, esta concentración de competencias en manos del Consejo y la Comisión, supone desacoplar los públicos nacionales y sus parlamento de un concierto tecnócrata, apartado y autónomo, de gobiernos sumisos a los mercados. Wolfgang Streeck teme que este forzado federalismo ejecutivo nos aporte una nueva calidad de poder en toda Europa: “La consolidación de las finanzas europeas, emprendida a modo de respuesta a la crisis fiscal, puede que termine en una reforma del sistema de estados europeos, que se pretende coordinar entre inversores financieros y la Unión Europea; puede terminar en una nueva constitución de democracia capitalista en Europa con el fin de establecer los resultados obtenidos en tres decenios de liberalización económica”(p. 164).
Esta aguda interpretación de las reformas en curso acierta describiendo la alarmante tendencia evolutiva, que hasta puede que se imponga, aunque se abandone el histórico vínculo entre democracia y capitalismo. Ante las puertas de la Unión monetaria europea vigila un premier británico, quien considera que la liquidación neoliberal del estado social no se está persiguiendo lo suficientemente rápido, y quien, heredero fiel de Margaret Thatcher, ya viene a animar a una canciller, dispuesta de todos modos, a emplear el garrote en el círculo de sus colegas: “Queremos una Europa que despierte y reconozca el nuevo mundo competente y flexible”.
En esta gestión de la crisis, se nos ofrecen dos alternativas para el debate: o bien liquidamos retroactivamente el euro (recientemente se ha constituido un nuevo partido alemán con esta finalidad); o bien nos disponemos a expandir la Unión monetaria para llegar a una democracia supranacional; lo cual podría servir de plataforma institucional para invertir las tendencias neoliberales, siempre y cuando se obtengan las mayorías políticas necesarias.
La opción nostálgica Poco me sorprende que Wolfgang Streeck opte por invertir el trend (tendencia) que nos lleva hacia la desdemocratización. Esto significa: “crear instituciones, con las que se pueda volver a recuperar el control social sobre los mercados: mercados del trabajo que dejen un margen para la vida social; mercados de mercancías, que no estropeen la naturaleza; mercados crediticios, que no se conviertan en depósitos masivos de promesas no cumplibles” (237). Pero la conclusión concreta que el autor saca de su diagnóstico no puede resultar más sorprendente. Para él no es la expansión democrática de una unión que se ha quedado a mitad del camino, y que debe volver a equilibrar de manera democráticamente compatible el desequilibrio entre política y mercado; no, Streeck nos recomienda reducir en lugar de expandir. Quiere que regresemos a las barreras de carros nacionales de los años ’60 ó ’70 para “poder defender lo mejor posible las instituciones políticas, o acaso repararlas, con cuya ayuda podríamos lograr modificar, o incluso sustituir, justicia mercantil por justicia social” (236).
Lo que sorprende más es que opte, con nostalgia, por que esta nación arrollada se atrinchere en su impotencia soberana, a la vista de las transformaciones radicales que experimentan los estados nacionales, que de controladores de sus mercados territoriales, pasan a ser compañeros de juego derrocados que, a su vez, se encuentran integrados en unos mercados globalizados. La necesidad de control político que genera una economía mundial tan altamente interdependiente en el mejor de los casos se ve mitigada por una red cada vez más densa de organizaciones internacionales; pero se encuentra muy lejos de quedar dominada/controlada en las asimétricas formas del tan alabado lema del “gobernar más allá del estado nacional”. A la vista de este apremiante problema que supone una economía mundial, cuyo sistema se está integrando, pero por otro lado continúa siendo anárquica en lo político, era comprensible la reacción que se produjo en 2008 al estallar la crisis económica mundial. Los gobiernos del G8 se apresuraron por incorporar en su ronda a los estados BRIC y algunos otros más. Por otra parte, nos viene a documentar la falta de consecuencias, que siguió a los acuerdos adoptados en Londres durante la primera conferencia de los G20, el déficit aún mayor si cabe por la restauración de los bastiones nacionales: la falta de capacidad colaboradora resultante de la fragmentación política en una sociedad mundial integrada, pero sólo en términos económicos.
Por lo visto, resulta insuficiente la capacidad de acción política de los estados nacionales, que desde hace tiempo vigilan con recelo su minada soberanía, para rehuir de los imperativos de un sector bancario sobredimensionado y disfuncional. Aquellos estados que no se asocian en unidades supranacionales y sólo disponen del instrumentario que les ofrecen los tratados internacionales, sucumben al reto político que supondría volver a acoplar este sector a la economía real y reducir sus funciones a una dimensión razonable. Los estados de la Unión Monetaria Europea se enfrentan de modo particular al reto de alcanzar unos mercados irreversiblemente globalizados y acercarlos al ámbito de su influencia indirecta, pero decididamente política. Pero de hecho la política con que pretenden dominar la crisis se limita a ampliar una expertocracia para medidas con efecto suspensivo. Sin la presión de una voluntad vital capaz de trascender las fronteras nacionales y movilizar la sociedad civil, a la autonomizada ejecutiva de Bruselas le falta energía y interés para volver a regular de modo socialmente compatible los mercados desenfrenados.
Wolfgang Streeck no ignora que “el poder de los inversores se nutre ante todo de la avanzada integración internacional y la eficiencia de unos mercados globales” (129). A la vista del triunfo global que obtiene la desregulación, viene a admitir expresamente que (él) “debe dejar sin resolver la cuestión de cómo y con qué medios la política de organización nacional en una economía cada vez más internacional tan siquiera pudo haber logrado dominar o controlar evoluciones de este tipo” (112). Y puesto que una o otra vez resalta la “ventaja organizativa que ofrecerían unos mercados financieros globalmente integrados frente a las sociedades de organización nacional” (126), cabe suponer que su análisis persigue llegar a la conclusión de que cualquier esfuerzo de regular los mercados en virtud de la legislación democrática, que incumbía a los estados nacionales, habría que regenerar a un nivel supranacional. A pesar de ello, parece que está tocando para que nos retiremos detrás de la Línea Maginot que supondría la soberanía de los estados nacionales.
No obstante, al final del libro llega a coquetear con la agresión indiscriminada de una resistencia autodestructiva, que ya no cree en una solución constructiva.Y ahí se descubre cierto escepticismo frente a la propia llamada de consolidar las remanentes reservas nacionales. Bajo la luz de esa resignación, la propuesta de un “Bretton Woods europeo” parece como una ocurrencia añadida. El profundo pesimismo con que la narración acaba, nos hace preguntar por el papel que este convincente diagnóstico de la creciente divergencia entre capitalismo y democracia podría suponer para un posible cambio político. ¿Hemos de asumir acaso la incompatibilidad principal de democracia y capitalismo? Para poder aclarar esta cuestión debemos empezar por el fondo teórico de este análisis.
II/III - ¿Capitalismo o democracia? El marco de este largo relato de la crisis lo conforma la interrelación en la que participan tres jugadores, a saber, el estado que se alimenta de impuestos y se legitima mediante los votos; la economía que ha de procurar un crecimiento capitalista y un nivel suficiente de ingresos recaudando impuestos; y finalmente los ciudadanos quienes al estado le prestan su apoyo solamente a cambio de éste les satisfaga sus intereses. El tema radica en preguntar si, y luego cómo, el estado logra equilibrar/ponderar las contradictorias exigencias de ambos lados dentro de los inteligentes cauces dispuestos para evitar las crisis. So pena de que se declaren crisis en el ámbito económico o la cohesión social, es el estado quien, por un lado, debe colmar las expectativas de ganancia, es decir que debe cumplir los requisitos fiscales, jurídicos e infraestructurales para que los medios disponibles se aprovechen de modo lucrativo; por otro lado, debe garantizar que exista igualdad de oportunidades y libertad, y velar por que haya justicia social y que ésta se manifieste en el reparto justo de las rentas, en la seguridad del estatus de los ciudadanos así como bajo la forma de servicios públicos y el poder disponer de bienes colectivos. El contenido de este relato viene a ser el hecho de que la estrategia neoliberal, sistemáticamente, otorgue preferencia a los intereses de explotación del capital frente a las exigencias de justicia social, con lo cual las crisis solamente pueden ser “aplazadas” por el precio de fallas sociales cada vez mayores. Mientras tanto, la privatización de los servicios de provisiones existenciales [Daseinsvorsorge] está progresando de tal forma que resulta cada vez más difícil proyectar este conflicto sistémico sobre los intereses de los diversos grupos sociales. Los conjuntos de la llamada “ciudadanía” *Volk der Staatsbürger+ y del “pueblo mercantil” *Marktvolk+ han dejado de coincidir. Y este conflicto de intereses se viene a debatir y expresar, de creciente manera, en una misma persona.
Cabe preguntar si el “aplazamiento de la crisis del capitalismo democrático”, que nos señala el título del libro, alude al hecho en si o sólo al momento en que se vaya a producir. Dado que Wolfgang Streeck desarrolla su escenario en un marco de acción teórica, sin fundamentarlo en las “leyes” del sistema económico (como podría ser la “caída de las tasas de ganancia/beneficio”), de este mismo planteamiento no resulta, afortunadamente, ninguna predicción teóricamente consolidada. Pronosticar la futura evolución de la crisis tan sólo será factible, por tanto, a partir de la valoración de las circunstancias históricas y las contingentes constelaciones de poder. Bajo este aspecto retórico, sin embargo, las exposiciones de Streeck sobre las tendencias de la crisis, denotan cierto aire de inevitabilidad, cuando rechaza la tesis conservadora que sostiene “la inflación de las exigencias de las alegres masas”, ubicando la dinámica de la crisis únicamente entre los intereses de explotación capitalista. Bien es cierto que desde los años ’80 la iniciativa política venía saliendo desde este ángulo, pero no logro ver en ello ninguna razón suficiente que justifique que renunciemos de modo tan derrotista al proyecto europeo.
Antes bien, me da la impresión de que Streeck infravalora el llamado efecto ratchet [término macroeconómico que se refiere a la relación entre salario nominal y nivel de precios (salario real)] no sólo de las normas constitucionales vigentes, sino también del complejo democrático fáctico – el insistir en las reglas y prácticas de uso de las instituciones que se encuentran incrustadas en la cultura política. Valgan de ejemplo las protestas masivas en Lisboa y otros lugares, que llevaron al presidente de Portugal a demandar a sus compañeros de partido por su política de austeridad que consideraba un escándalo social. En consecuencia, el Tribunal Constitucional pasó a declarar nulas las correspondientes partes del Tratado entre Portugal y la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, respectivamente, para así inducirle al Gobierno a reflexionar, al menos por un instante, sobre la ejecución del “Dictado de los mercados”.
Las rentas a la Ackermann [ex directivo del Deutsche Bank] con las que sueñan los accionistas son tan poco naturales como la clase de directivos internacionales, con sus elitistas ínfulas, aún mimadas por unos solícitos medios, que suelen mirar a “sus” políticos por encima del hombro como si fueran sus criados. El seguimiento que se le dio a la crisis de Chipre, cuando ya no se trataba de rescatar los respectivos bancos propios, mostró de repente que resulta absolutamente procedente que en lugar de los contribuyentes, pasen por caja los causantes reales de la crisis. Y los presupuestos de los estados endeudados igual o mejor podrían equilibrarse subiendo los ingresos y/o recortando los gastos. No obstante, haría falta un marco institucional común para que se pueda iniciar una política fiscal, económica y social común en Europa, que serviría además para erradicar los defectos estructurales de los que adolece la unión monetaria. Mediante un esfuerzo europeo común, y no sólo la exigencia abstracta de que cada estado miembro deba aumentar su competitividad por propio esfuerzo, se podrá avanzar en la modernización que reclaman las estructuras administrativas, caducas y clientelistas.
Lo que la (re)configuración de la Unión Europea conforme a los principios democráticos, que por razones obvias se limitaría de momento a los estados miembros de la Unión Monetaria, fuera a distinguir de un federalismo ejecutivo conforme al dictado de los mercados se resumiría ante todo en dos innovaciones: primero: una planificación marco común en lo político; transferencias y responsabilidades mutuas entre los estados miembros; segundo: la enmienda de los Tratados de Lisboa allí dónde haga falta para la legitimación democrática de las respectivas competencias, por tanto, una participación paritaria de Parlamento y Consejo en la legislativa, y la responsabilidad regular de la Comisión frente a los anteriores. De este modo, la toma de decisiones políticas dejaría de depender en exclusiva de los arduos compromisos entre los representantes de los intereses nacionales, que pueden bloquearse mutuamente, y pasaría a depender por igual de las decisiones mayoritarias entre los diputados electos en virtud de sus preferencias partidarias. Tan sólo en un Parlamento Europeo que quede articulado en fracciones podrá producirse una generalización de los intereses más allá de las fronteras nacionales. Tan sólo mediante procedimientos parlamentarios se podrá generar una perspectiva paneuropea del nosotros entre todos los ciudadanos de la UE y consolidarse en un poder institucionalizado. Semejante cambio de perspectiva es necesario para ir sustituyendo, en los ámbitos pertinentes la hasta ahora preferida y regulada coordinación de políticas singulares y seudo soberanas , por un proceso común y discrecional a la hora de tomar decisiones. Los efectos inevitables de una redistribución a corto o medio plazo tan sólo podrían legitimarse, si los intereses nacionales se suman a los intereses europeos generales y participan en ellos.
Si cabe ganar las suficientes mayorías a favor de la correspondiente enmienda de la legislación primaria y cómo hacerlo resulta muy difícil de predecir (por lo que volveré más adelante sobre el tema). Pero con independencia de que si resulta factible en las actuales circunstancias emprender una reforma en las actuales circunstancias, Wolfgang Streeck duda de que el formato de una democracia supranacional tan siquiera pueda acoplarse a la situación europea.
Refuta que tal orden político pueda funcionar correctamente y no lo considera deseable por su carácter supuestamente represivo. Pero me pregunto si los cuatro argumentos que viene a alegar son buenos. (En adelante no iré ocupándome más de las consecuencias de una posible resolución y liquidación del euro).
III/III CUATRO ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA UNION POLITICA El primero y más contundente de estos argumentos se dirige contra la eficacia de los programas económicos regionales dada la heterogeneidad histórica de las culturas económicas de la que hemos de partir en la Europa nuclear. De hecho, la política de una unión monetaria debe pretender a largo plazo equilibrar las desigualdades estructurales de competitividad entre las economías nacionales, o cuando menos reducirlas. A modo de ejemplos contrarios menciona Wolfgang Streeck la antigua RDA [República Democrática Alemana] desde la reunificación y el Mezzogiorno[macroregión meridional de la República Italiana]. Ambos casos nos recuerdan los sin duda decepcionantes horizontes a medio plazo, los concretos estímulos al crecimiento económico con los que siempre debemos contar en las regiones menos avanzadas. Respecto a los problemas de regulación que esperan a una gobernanza económica europea, los citados ejemplos, sin embargo, no resultan suficientes como para justificar ningún pesimismo fundamental general. La reconstrucción de la economía germano-oriental tiene que ver con un problema históricamente nuevo, un cambio sistémico en cierto modo asimilante, un proceso que no se inicia motu propio, sino dirigido por las élites de la RFA [República Federal Alemana], en una nación que se encontraba dividida durante cuatro decenios. Vistas a medio plazo, las transferencias relativamente cuantiosas parecen surtir el efecto deseado.
Distinto es el problema persistente de cómo estimular económicamente una región desfasada y pauperizada, social y culturalmente premoderna, con rasgos no estatales y sometida al yugo de la Mafia, como lo es el sur de Italia. Pero, dado su particular fondo histórico, este ejemplo tampoco resulta constructivo ni informativo en relación con las preocupadas miradas que el norte europeo dirige a algunos “sureños”. El problema de la Italia dividida viene enlazado con las secuelas a largo plazo que supuso la unificación nacional de un país que desde el fin del Imperio Romano ha tenido que soportar cambiantes soberanías extranjeras. Las raíces históricas del actual problema se basan en el fracaso del risorgimento promovido manu militari por Saboya que se ha considerado usurpatorio. En este contexto, habrá que ver además los esfuerzos, más o menos productivos, que los gobiernos italianos emprendieron durante la postguerra. Tal y como también menciona Streeck, éstos se han ido enredando en un nepotismo entre los partidos gobernantes y las estructuras locales de poder. La consecución política de los programas de desarrollo ha ido fracasando debido a una administración vulnerable a la corrupción, y no por la resistencia de una cultura política social y económica que sacara su fuerza de un modo de vida que mereciera ser conservado. Visto en el marco sistémico europeo, con sus varios niveles y fuertemente juridificado, el peculiar recorrido organizativo desde Roma a Calabria y Sicilia a duras penas podría servir de ejemplo para implementar los programas de Bruselas, en los que además participarían otras 16 naciones más que no dejarían de mirar con recelo.
El segundo argumento se refiere a la frágil integración social de unos “estados nacionales inacabados”, como Bélgica y España. Señalando los conflictos abiertos entre valones y flamencos; entre Cataluña y el Gobierno central de Madrid, Streeck nos hace observar el problema que supone integrar varias “regionalidades” en un estado nacional, y que sería tanto más difícil en una Europa grande. Cierto es que el complejo proceso formativo de estados ha dejado líneas conflictivas entre las formaciones anteriores y históricamente superadas – pensemos en los bávaros quienes en 1949 no votaron a favor de la Grundgesetz [ley fundamental alemana]; la separación pacífica entre Eslovaquia y Chequia; la cruenta desintegración de Yugoslavia; el separatismo de los vascos, escoceses, de la Liga Norte, etc. En estos “puntos de rotura histórica” los conflictos suelen (re)surgir siempre cuando las capas más vulnerables de la sociedad son sometidas a situaciones de crisis económicas o cambios históricos y, temiendo perder su estatus, se vienen a agarrar a unas identidades supuestamente “naturales”, ya sean de tipo tribal, regional, lingüístico o nacional de la que se esperan ese vínculo de identidad natural. El nacionalismo que cabía esperar, una vez desintegrada la Unión Soviética, en los estados europeos centrales y orientales, vendría a ser en este contexto el equivalente sociopsicológico al separatismo que surge en los “viejos” estados nacionales.
Lo supuestamente “orgánico” de estas identidades, en ambos casos es ficticio y no un hecho histórico del que pudiera derivarse argumento alguno que impidiera la integración. Los fenómenos regresivos de este tipo resultan ser síntomas de un fracaso político y económico, por no poder garantizar tanta seguridad social que fuera necesaria. La pluralidad sociocultural de las regiones y naciones, constituye una riqueza que distingue Europa de otros continentes, y no una barrera capaz de reducir a Europa a una forma mini-estatal de integración política.
Las dos primeras objeciones se refieren a la funcionalidad y estabilidad de una Unión Política más estrecha. Con su tercer argumento, Wolfgang Streeck pretende negar hasta la deseabilidad de éstas: forzar las culturas económicas del sur para aproximarlas por razones políticas a las del norte supondría también nivelar las respectivas formas de vida. Si bien cabe hablar en caso de un “injerto del modelo social y económico de libre mercado, que además se impondría de manera tecnocrática; de una homogeneización impuesta de las circunstancias vitales; precisamente en este aspecto no debe desdibujarse la diferencia entre los procesos decisorios democráticos y los de índole mercantil. Las decisiones que se tomen a nivel europeo y que queden legitimadas democráticamente sobre programas económicos regionales o medidas específicas de racionalización que afecten las administraciones públicas nacionales, también entrañarían la unificación de las estructurales sociales. Pero si ante cada modernización políticamente deseada sospecháramos una homogeneización forzada, convertiríamos en fetiche comunitarista cualquier similitud familiar entre los diversos modos económicos y vitales. Por lo demás, al encontrarnos con infraestructuras sociales similares y difundidas por todo el mundo, que a día de hoy casi todas las sociedades las ha convertido ya en sociedades “modernas”, nos encontramos por igual con los correspondientes procesos de individualización y de multiplicidad de las formas de vida. El creciente pluralismo de las formas de vida que, a su vez, viene a documentar una creciente diferenciación en los ámbitos de economía y cultura, contradice la expectación de unos modos de vida homogeneizados.
También la sustitución, que describe Streeck, de las regulaciones corporativistas por unos mercados desregulados nos ha empujado hacia una individualización mayor que ocupaba a los sociólogos. Este empuje explica por otra parte, el curioso fenómeno de que hayan cambiado de bando aquellos renegados de la generación del ’68 que habían soñado con poder vivir sus impulsos libertarios bajo las condiciones de autoexploración en una economía liberal de mercado.
Finalmente, así el cuarto argumento, comparte Wolfgang Streeck el criterio de que la sustancia igualitaria de la democracia de derecho tan sólo puede realizarse sobre el fundamento de la unión solidaria nacional y, por tanto, dentro de los límites territoriales del estado nacional, ya que de otro modo resultaría inevitable que se mayoricen las culturas minoritarias. Sin abordar la extensa discusión sobre los derechos culturales, este supuesto, mirado a largo plazo, ha de resultar arbitrario. Sin ir más lejos, ya los estados nacionales se apoyan en una forma sumamente artificial de solidaridad entre extranjeros (no nacionales) que se deriva del estatus de ciudadano de construcción jurídica. Y tampoco en las sociedades étnica y lingüísticamente homogéneas , la conciencia de nación viene a ser nada de generación natural, sino un producto, administrativamente promovido, de historiografía, prensa, obligatoriedad del servicio militar, etc. El ejemplo de conciencia nacional que existe en las sociedades de inmigración heterogénea nos documenta que cada populación puede desempeñar el papel de “nación”, capaz de conformar la voluntad política común en una cultura política dividida.
Dado que el derecho internacional es complementario al moderno sistema estatal, las pertinentes innovaciones cruciales en esta materia que se han producido desde el fin de la IIGM, vienen a reflejar una transformación de calado similar del estado nacional. Con la sustancia real de la soberanía que los estados aún conservan formalmente, también ha ido mermándose la soberanía popular. Esto se aplica, en mayor medida, a los estados europeos, que han transferido una parte de los derechos soberanos a la Unión Europea. Si bien sus gobiernos siguen considerándose “dueños de los contratos”, ya de la calificación de su derecho (incorporado en el Tratado de Lisboa) de salir de la Unión, se desprende la limitación de su soberanía que, de todos modos, está pasando a ser una ficción ante el progresiva entrelazamiento horizontal de los sistemas jurídicos nacionales en el proceso del ordenamiento europeo. Tanto más urge que nos cuestionemos si este marco normativo que la suficiente legitimación democrática.
Lo que Wolfgang Streeck está temiendo son las características de “unidad jacobina” de una democracia supranacional, ya que éstas, formando y consolidando mayorías a partir de minorías, conducirían a la vez a nivelar “las comunidades económicas y de identidad que se fundamentaban en criterios de proximidad” (243). En este planteamiento subestima la innovadora creatividad jurídica que ya ha entrado en las instituciones existentes y las normas vigentes. Estoy pensando en el ingenioso proceso decisorio de la “mayoría doble” o la composición ponderada del Parlamento Europeo que, precisamente desde el aspecto de una representación justa, viene a tener en cuenta las grandes diferencias de número habitantes en los estados miembros pequeños y medianos. UTILITARISMO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN El temor de Streeck a la centralización de la competencias se alimenta ante todo de la suposición, errónea, de que al intensificarla, la Unión Europea podría acabar en una especie de república federal europea. El estado federal no es el modelo adecuado, ya que las condiciones de legitimación democrática las puede cumplir igual un ente democrático y supranacional, que permita gobernar en común. En este concierto podrían legitimarse todas las decisiones de los ciudadanos en su doble función de ciudadanos europeos, por un lado, y de ciudadanos de sus respectivos estados nacionales miembros, por otro. En una Unión Política así concebida, que habría que distinguir claramente de un “súper estado”, los estados miembros, a fuer de garantes del nivel de derecho y libertad que representan, y en comparación con los miembros subnacionales de un estado nacional, mantendrían intacta una posición muy fuerte.
¿Y ahora qué? A favor de una alternativa política bien argumentada, mientras seguimos en lo abstracto, sólo hablaría su capacidad de crear perspectivas; nos indica una meta política, pero no el camino hacia ella. Los obvios obstáculos en este trayecto sustentan una valoración pesimista acerca de la viabilidad del proyecto europeo. Y es la combinación de dos hechos que debe preocupar a los partidarios de que haya “más Europa”.
Por un lado, la política de consolidación (siguiendo el patrón de los “frenos al endeudamiento”) que pretende establecer una constitución económica europea, y con ella, “las mismas reglas para todos”, que quedarían sustraídas de la toma democrática de decisiones. De este modo, las decisiones estratégicas y tecnócratas en materia económica, que surten sus efectos sobre todos los ciudadanos europeos, quedarían desacopladas de los procesos decisorios dentro de los órganos y parlamentos nacionales, devaluando así los recursos de los ciudadanos, que tan sólo tienen acceso a sus “arenas” nacionales. De este modo, la política europea se tornaría de hecho más y más inexpugnable, pero cada vez más vulnerable desde el aspecto democrático. Esta tendencia hacia la autoinmunización, por otro lado, se vería fatalmente reforzada por la circunstancia de que la sostenida ficción de una soberanía fiscal de los estados miembro haría girar en sentido equivocado la percepción pública acerca de la crisis. La presión que ejercen los mercados financieros sobre los políticamente fragmentados presupuestos nacionales agudiza la precepción que los colectivos afectados por la crisis tienen de si mismos – la crisis viene a incitar unos contra otros los “países donantes contra los perceptores”, lo cual atiza el nacionalismo.
Wolfgang Streeck nos descubre este potencial demagógico: “En la retórica de la política internacional de deudas, aparecen las naciones de concepción monista como si fueran actores morales integrados de responsabilidad común; las relaciones internas de clase y dominación no se contemplan ni se consideran.” (134) De esta manera, esta política para solventar la crisis, capaz de inmunizarse contra las voces críticas; y las percepciones públicas nacionales (de los pueblos) se vienen a distorsionar mutuamente.
Este bloqueo no podrá romperse hasta que se unan los partidos pro-europeos en unas campañas transfronterizas contra esta distorsión que hace pasar las cuestiones sociales por problemas nacionales. Sólo con el temor que los partidos democráticos tienen ante el potencial de la derecha, me puedo explicar la circunstancia de que en todas y cada una de nuestras vidas públicas nacionales carezcamos de guerras de opinión, capaces de encenderse por una alternativa política bien planteada. Y es que los conflictos polarizantes sobre el rumbo que debe tomar la Europa nuclear, tan sólo tendrán efectos didácticos y no incitantes, cuando todas las partes implicadas llegan a admitir que no existen alternativas libres de riesgos ni de gastos.
En lugar de establecer frentes a lo largo de las fronteras nacionales, serían los partidos quienes deberían distinguir entre perdedores y ganadores de esta crisis y su superación en función del grupo social al que pertenezcan, y que con independencia de su nacionalidad tengan que soportar cargas diferentes.
Los partidos europeos de izquierda están a punto de repetir el error histórico que ya cometieron en 1914. Ellos también se vienen a doblegar por temor a que los centros sociales se muestren vulnerables al populismo de derecha. En la República Federal contamos además con un paisaje mediático inmensamente devoto de Merkel que viene a reforzar a todos los implicados a seguirle este juego, astuto y malicioso a la vez, de no abordar los temas delicados en tiempos de precampaña electoral. Deseo, por tanto, que tenga éxito la “Alternative für Deutschland” *Alternativa para Alemania, un nuevo partido anti euro que espero logre obligar a los demás partidos de quitarse la “caperuza” en materia de política europea. Entonces podría resultar que después de las elecciones generales se tenga la oportunidad de ir formando, por lo pronto, una coalición “muy grande”, ya que tal y como están las cosas, será sólo la República Federal de Alemania que podrá tomar la iniciativa en una empresa de semejante calado.
La Democracia – Robert Dahl XIII: ¿Por qué el capitalismo favorece a la democracia? La democracia y el capitalismo de mercado tienen una relación de simbiosis antagónica: tienen conflictos entre sí pero perduran porque ninguna de las dos partes desea separarse de la otra.
Motivos: 1. La democracia poliárquica sólo ha sobrevivido en países con predominio de una economía de mercado capitalista; y nunca ha sobrevivido en un país con predominio de una economía que no fuera de mercado.
2. Esta estricta relación existe porque ciertos rasgos básicos del capitalismo de mercado lo hacen favorable para las instituciones democráticas. A la inversa, algunos de los rasgos básicos de una economía que no es de mercado la hacen perjudicial a efectos democráticos.
Poliarquía: Modelo de democracia que se basa en un gran grado de apertura y debate político e ideológico que puede tener muchos contrastes.
En una economía de mercado capitalista, las entidades económicas son individuos o empresas y no, en su mayor parte, el Estado. El objetivo principal de estas entidades es el beneficio económico. No tienen la necesidad de aspirar a objetivos como el bienestar general. Los mercados les proporcionan la formación que necesitan y éstos pueden adoptar sus decisiones sin necesidad de una dirección central. Los mercados sirven para controlar y coordinar las decisiones de las entidades económicas. Aquel sistema en el que incontables decisiones económicas se toman por innumerables actores independientes y en competencia es un sistema que produce bienes y servicios de forma mucho más eficiente que cualquier otra alternativa conocida.
El capitalismo ha conducido al crecimiento económico y el crecimiento económico es favorable a la democracia. Al haber crecimiento económico, hay menos pobreza aguda y hay mejores condiciones de vida, por lo que se resuelven más fácilmente los conflictos políticos y sociales. Aun cuando hay conflictos, el crecimiento proporciona más recursos para satisfacer a las dos partes.
El capitalismo también es favorable a la democracia por sus consecuencias políticas y sociales: Crea la clase media, la mejor aliada de la democracia. Conservadores, confían en las instituciones políticas.
Al descentralizar las decisiones económicas, se evita la necesidad de una concentración de poder autoritario de un gobierno central:    Una sociedad con pocos recursos puede tener economía de no mercado.
Una sociedad compleja entraría en un caos económico si no se sustituye el mercado por algún otro elemento coordinador y de control: El Estado.
o Para ello el gobierno necesita de un plan central detallado y comprensivo para la asignación de todos los recursos: TAREAS TITÁNICAS.
o Este plan debe de llevarse a cabo a través de su funcionariado. Estos deben descubrir los incentivos como salarios y bonificaciones (legales) o sobornos (ilegales).
NINGUN GOBIERNO HA ESTADO A LA ALTURA DE ESTA TAREA El problema no son las incidencias en la economía, sino las consecuencias sociales y políticas: acaparamiento de todos los recursos por parte del Estado: CORRUPCIÓN POLÍTICA.
Salvedades:     El crecimiento económico no es exclusivo de países democráticos ni el estancamiento de países no democráticos.
El capitalismo ha existido también en países no democráticos.
El capitalismo democratiza estados autoritarios a largo plazo.
El capitalismo puede no existir en la forma industrial o postindustrial. Puede ser también agrícola.
En el siglo XX, en algunos países que eran predominantemente se desarrollaron las instituciones democráticas básicas. El punto importante es que la economía era altamente descentralizada: dotaba a los líderes políticos de poca capacidad de acceso a estos recursos y creó una amplia clase media de granjeros libres. Cualquiera que sea su actividad dominante, una economía descentralizada que contribuye a crear una nación de ciudadanos independientes es altamente favorable para el desarrollo y mantenimiento de las instituciones democráticas.
Si dejamos a un lado los sistemas de tiempo de guerra, las economías de dirección central sólo han existido en países donde sus líderes eran fundamentalmente antidemocráticos. La economía de dirección central sólo contribuyó a hacer más fácil su tarea al proporcionarles mayores recursos para poder imponer su voluntad sobre otros.
XIV: ¿Por qué el capitalismo de mercado daña a la democracia? Desde un punto de vista democrático, el capitalismo tiene dos caras.
3. La democracia y el capitalismo de mercado están encerrados en un conflicto permanente en el que se modifican y limitan mutuamente.
En torno a 1840, en Inglaterra el capitalismo de mercado había triunfado. Pero en un país en el que el pueblo gozaba con voz propia, dicha victoria no podía durar. El capitalismo de mercado benefició a algunos, pero perjudicó a otros. Las instituciones políticas del gobierno representativo ya estaban prácticamente asentadas dotando así de oportunidades para que se hiciese oposición al capitalismo de mercado no regulado. El recién constituido Partido Laborista se centró en defender a las clases trabajadoras.
   Algunos propusieron regular el capitalismo de mercado.
Otros propusieron abolir el capitalismo de mercado.
Otros propusieron regularlo en un momento y destruirlo después.
En cualquier país en el que el gobierno pudiera verse influido por los movimientos de descontento popular, no pudo sustentar-se el capitalismo de mercado no regulado.
Fue imposible en un país democrático por dos razones:   Las instituciones básicas del capitalismo de mercado exigen una extensa regulación e intervención estatal. Una economía de mercado no es completamente autorregulada, ni puede llegar a serlo.
Sin la intervención y regulación estatal, una economía de mercado produce serios daños a determinadas personas; y aquellos que son perjudicados o pueden llegar a serlo exigirán una intervención estatal. Los actores económicos movidos por el interés propio tienen pocos incentivos para tener en cuenta el bienestar de otros; tienen, por el contrario, poderosos incentivos para ignorar el bienestar de los demás si al hacerlo se ven beneficiados. “Si yo no lo hago, otros lo harán”. En una economía más o menos competitiva es prácticamente cierto que, de hecho, otros lo harán.
En un país democrático, los ciudadanos que buscan una respuesta a esto tendrán que acudir a la política y al gobierno. El candidato más fácilmente accesible para intervenir en una economía de mercado con el fin de alterar el resultado inevitablemente dañino es el gobierno del Estado. El que los ciudadanos descontentos consigan que el gobierno intervenga depende de muchos factores. La experiencia es clara: en todos los países democráticos, los perjuicios producidos, o que cabe esperar que se ocasionen por la acción de los mercados no regulados, ha inducido a los gobiernos a intervenir para alterar un resultado que de no hacerlo acarrearía un daño a algunos ciudadanos.
En resumen: En ningún país democrático existe una economía de mercado sin extensa regulación e intervención estatal dirigida a disminuir sus efectos perjudiciales.
Si la existencia en un país de instituciones políticas democráticas afecta significativamente al funcionamiento de las operaciones del capitalismo de mercado, la existencia del capitalismo de mercado en un país afecta considerablemente al funcionamiento de las instituciones políticas democráticas.
4. Dado que el capitalismo de mercado inevitablemente genera desigualdad, limita el potencial democrático al crear desigualdades en la distribución de los recursos políticos.
Recursos políticos: Todo a lo que tenga acceso una persona o grupo y de lo que puedan valerse para influenciar directa o indirectamente la conducta de otras personas. Dependiendo del tiempo y lugar, gran cantidad de aspectos de la sociedad humana pueden convertirse en recursos políticos, como el dinero.
La mayoría de los recursos se distribuyen de forma muy desigual. El capitalismo de mercado es importante a la hora de provocar una distribución desigual de muchos recursos clave, como la riqueza.
Debido a la desigualdad en recursos sociales, algunos ciudadanos obtienen una influencia mucho mayor que otros sobre las decisiones políticas y las acciones del gobierno. El resultado es que los ciudadanos no son iguales políticamente, vulnerando así la fundamentación moral de la democracia.
5. El capitalismo de mercado en gran medida favorece el desarrollo de la democracia hasta el nivel de la democracia poliárquica. Pero, dadas sus adversas circunstancias para la igualdad política, es desfavorable para el desarrollo de la democracia más allá del nivel de la poliarquía.
El capitalismo de mercado es un poderoso disolvente de los regímenes autoritarios.
Pero una vez que la sociedad y la política han sido transformadas por el capitalismo de mercado, y están presentes en las instituciones democráticas, la perspectiva cambia: la desigualdad en los recursos que estimula el capitalismo produce serias desigualdades políticas entre los ciudadanos.
Posdemocracia – Colin Crouch Capítulo 2: La empresa global como institución clave del mundo posdemocrático En un primer momento, la empresa sólo parecía ser un instrumento destinado a procurar beneficios a los empresarios y a explotar a los obreros. Durante la época keynesiana (años 70), casi todos los partidos abrazaron el enfoque macroeconómico y las voces provenientes de la derecha neoliberal que alertaban sobre la primacía de las medidas microeconómicas y sobre los problemas de las empresas no eran escuchadas.
Esto convenía a las propias empresas, dado que al estar ocupados en establecer un marco de estabilidad económica, los Estados no intervenían demasiado en sus asuntos.
El colapso del paradigma keynesiano de la década de 1970 iba a cambiar la situación.
Al no estar ya garantizados los niveles de demanda agregada, los mercados se convirtieron en algo impredecible. La diferencia entre el éxito y el fracaso se hizo abismal para las empresas. Creció la tasa de bancarrotas y también lo hizo la de desempleo. Ahora había más probabilidades de que se prestara atención a los representantes de los grupos de presión vinculados a las empresas. La globalización incrementa la competencia y ésta saca a la luz las debilidades de las empresas. Pero los supervivientes de esta competición son aquéllos que se han vuelto resistentes y que demuestran su fortaleza contra sus competidores, contra el Estado y contra los trabajadores. Si los dueños de una empresa multinacional no encuentran un régimen fiscal o laboral favorable a sus intereses en un determinado país, amenazarán con trasladarse a otro. Por tanto, tienen mayor acceso a los gobiernos y mayor capacidad de influencia en las políticas públicas que los ciudadanos de a pie.
Esta injusticia manifiesta aportó gran parte de la energía y del fermento subyacente a las primeras luchas por la democracia. Los miembros de la élite corporativa global nunca harían algo tan burdo como arrebatarnos nuestro derecho al voto. Se limitan simplemente a señalar a un determinado gobierno que si, por ejemplo, persiste en su empeño de mantener una regulación laboral muy estricta, ellos no invertirán en ese país. Los principales partidos del país, temerosos les dirán a sus votantes que ciertas regulaciones laborales pasadas de moda deben ser reformadas. Por su parte, los votantes, conscientes o no de las propuestas de desregulación que les están proponiendo, se limitarán a votar a estos partidos, porque no hay mucho mas donde elegir.
Del mismo modo, las empresas pueden exigir que se reduzcan los impuestos que gravan sus beneficios si se desea que sigan invirtiendo en un determinado país. La carga fiscal se traslada palatinamente de las empresas a los contribuyentes individuales. Los partidos mayoritarios reaccionan planteando las elecciones generales como si fueran subastas de recortes impositivos. Los votantes eligen al partido que propone los mayores recortes y por tanto el resultado posee legitimidad democrática.
En realidad, la mayoría de las empresas distan mucho de ser globales porque se ven restringidas por su actual política de inversión, experiencias y las redes en busca de los impuestos más bajos y de las peores condiciones laborales. Las empresas se enfrentan a lo que los economistas llaman “costes sumergidos”, que tienen como consecuencia el que las relocalizaciones sean onerosas.
Aunque una economía como la alemana podría mantener mejor que la británica sus propias actividades de manufactura, es probable que la postura británica acabe atrayendo un mayor número de nuevas empresas, a condición de que siga ofreciendo a las multinacionales lo que éstas dicen desear. Si su política tiene éxito, todos los países comenzarán a imitarla gradualmente. Lo que dará como resultado la prevista “carrera a la baja” en la legislación laboral y en los niveles impositivos, y por tanto en la calidad de los servicios públicos (con la excepción de aquellos como carreteras y preparación de la fuerza laboral tan demandados por los inversores internacionales).
Las consecuencias de la globalización contribuyen claramente a aumentar las restricciones impuestas a la democracia.
La empresa fantasma Durante la década de 1980, muchas macrocorporaciones intentaron desarrollar una cultura de empresa, también llamada “enfoque total de la empresa”: significa encauzar todo aquello que estuviera relacionado con la empresa por el camino del éxito competitivo.
Muchas empresas utilizaron todo esto como justificación para no permitir a sindicatos externos representar los intereses de los trabajadores, ni a las asociaciones empresariales defender los intereses de la empresa en la negociación colectiva. Debían estar libres de ataduras para actuar y para presionar por sí mismas. El entusiasmo por las culturas corporativas ha sido contrarrestado por dos importantes tendencias:   Una es la tendencia de las empresas a cambiar su identidad rápidamente a medida que se involucran en adquisiciones, fusiones y frecuentes reorganizaciones Otra, la creciente individualización de las relaciones laborales.
Estos cambios constituyen la respuesta a lo que se ha convertido en la principal demanda de las empresas: la flexibilidad.
La maximización del valor para el accionista se ha convertido en el objetivo primordial, e implica disponer de la capacidad de cambiar rápidamente de actividad.
El hecho de disfrutar de esta flexibilidad va más allá de un proceso que ya nos es familiar: el de retener el negocio principal pero subcontratar las actividades auxiliares.
Ahora, es el mismo hecho de tener un negocio principal lo que se ha convertido en un signo de rigidez. Las compañías más avanzadas externalizan y subcontratan prácticamente todo a excepción de la sede central, en la que se toman las decisiones estratégicas y financieras. A pesar de gestionar la marca, la sede central tiene muy poca relación con el proceso real de producción. El objetivo primordial de una empresa es situarse en el sector financiero, porque aquí es donde el capital es más móvil, dedicándose a subcontratar cualquier cosa que produzca a otras unidades más pequeñas e inseguras. La empresa puede concentrarse exclusivamente en la tares de desarrollar su imagen de marca.
Fluctuaciones aparte, hay dos cosas que permanecen inalteradas:   En primer lugar, la identidad de los verdaderos magnates corporativos cambia mucho más lentamente.
En segundo lugar, no importa lo mucho que las empresas cambien de identidad: el concepto general de empresa como institución está cobrando una mayor importancia en la sociedad.
La empresa como modelo institucional La flexible empresa fantasma depende de los deseos de los consumidores. Si una empresa cree que puede maximizar sus beneficios abandonando la fabricación de bienes de acero para dedicarse a la de teléfonos móviles, es probable que otra empresa ocupe su lugar en aquel sector.
Uno puede recordar la necesidad de garantizar el acceso universal a ciertas prestaciones públicas básicas, algo que determina la diferencia esencial entre el servicio público y la provisión mercantil. Sin embargo, los gobiernos se muestran cada vez más incapaces de trazar las fronteras entre estos dos ámbitos. Si es necesario se invocarán ideas como las del servicio público y los derechos de los ciudadanos. No obstante, la relación entre estos conceptos rara vez se expone de manera coherente.
Los gobiernos sienten envidia por la flexibilidad y la aparente eficiencia de la empresa fantasma, y tratan de imitarla sin pararse a reflexionar sobre las consecuencias: Los gobiernos están renunciando cada vez más a tener un papel relevante en el ámbito de los servicios públicos para exigir a sus diferentes departamentos que actúen como empresas privadas. Para lograr esto, algunos servicios públicos son privatizados o subcontratados. El Estado está tratando de desprenderse gradualmente de toda responsabilidad. Pero al hacerlo también está renunciando al dominio sobre las funciones especiales que únicamente puede desempeñar el sector público.
Socavar la confianza del Estado Una de las consecuencias más importantes de esta situación es la pérdida radical de confianza en el funcionamiento adecuado de los servicios públicos. A medida que un número mayor de servicios son subcontratados al sector privado, el Estado comienza a perder la destreza a la hora de hacer ciertas cosas que anteriormente solía hacer bastante bien. Gradualmente, incluso perderá los conocimientos necesarios para entender ciertas actividades. Por ello, se verá obligado a subcontratar un mayor número de funciones y a comprar servicios de consultoría para que le expliquen cómo debe hacer su trabajo. El gobierno se convierte así en una especie de necio institucional, cuyos desinformados movimientos son anticipados por los agentes privados.
A medida que el Estado va renunciando a sus competencias propias, está concediendo a la ideología neoliberal la capacidad que tiene un actor situado en el centro para ver lo que las empresas individuales no pueden ver.
Dado que se piensa que los conocimientos necesarios para el gobierno y la regulación residen casi exclusivamente en las empresas privadas con ánimo de lucro, se anima a estas empresas a emplear estos conocimientos de un modo que maximice sus propios beneficios.
Tal estado de las cosas puede convertirse con el tiempo en pura corrupción:   En primer lugar, no se puso ninguna objeción legal ni política a la creciente costumbre de las empresas auditoras de ofrecer otros servicios de gestión a las empresas cuyas cuentas estaban auditando.
En segundo lugar, el auge bursátil de la década de 1990 estuvo fuertemente vinculado a las expectativas futuras en lugar de a los rendimientos pasados. Si la presentación del balance contable de una empresa permitiría augurar un buen comportamiento futuro, sus acciones subirían sin importar cuáles estuvieran siendo sus resultados reales. La opinión que contaba era la de las compañías auditoras.
Mientras tanto, la desprestigiada institución del gobierno intenta desdoblarse para hacer frente a tres grupos de tareas:    Un cierto número de actividades que trata de convertir en mercantiles.
Un pesado conjunto de obligaciones, gravosas y residuales.
Un componente puramente político de construcción de una imagen.
La élite corporativa y el poder político Las empresas no son simples organizaciones, sino más bien concentraciones de poder.
Y cuanto más importante se vuelve una empresa, más importante se vuelve la clase de propietarios capitalistas. Y este poder tiende a acrecentarse a medida que los gobiernos les ceden la gestión de sus propias funciones y se inclinan ante la superioridad de sus conocimientos. Además de dominar la economía, se convierten en la clase que también domina la actividad estatal.
Además, a medida que el gobierno se desprende de la función financiera, las organizaciones que operan en sectores no lucrativos tienden a buscar patrocinio en otro lugar. Y a medida que el poder y la riqueza se desplazan hacia el sector corporativo, ésta se va convirtiendo en la fuente principal de tal patrocinio. Tal estado de cosas permite que muchos empresarios ocupen posiciones de poder, dado que son ellos los que deciden qué es lo que se va a patrocinar.
El principal motivo por el cual es sector privado no se encargaba de algunas de estas actividades era porque no se consideraba ético que lo hiciera. Pero ahora los gobiernos están animando a las universidades a apoyarse cada vez más en donaciones privadas, en lugar de depender de la financiación pública.
Los gobiernos hacen depender cada vez más su propia financiación del éxito conseguido por la entidad solicitante a la hora de atraer a patrocinadores. Esta situación aumenta aún más el poder de los ricos, porque les permite determinar la asignación de la financiación pública.
Una consecuencia adicional es que los gestores empresariales han adquirido un acceso privilegiado a los políticos y a los funcionarios: Dado que su éxito y capacidad profesional dependen totalmente de la maximización del valor para sus accionistas, lo que se espera de ellos es que empleen este acceso privilegiado en beneficio de sus respectivas empresas.
Además, a medida que el gobierno externaliza y subcontrata un número creciente de sus actividades propias, el valor potencial de poder acceder a la consecución de contratos estatales también aumenta. El poder que éstos poseen ya en sus respectivas empresas se traducirá en un poder político aún mayor.
Semejante evolución del creciente poder político de los intereses empresariales se suele presentar a menudo asociado a una superior eficiencia de los mercados. Adam Smith proponía cortar los lazos que unían al mundo político con el de los emprendedores privados. Se oponía en particular a la concesión de monopolios y contratos públicos a los favoritos de la corte. Por tanto, nos encontramos ante otro aspecto de la parábola: un retorno a los privilegios políticos de las empresas camuflado tras la retórica de los mercados y la libre competencia.
Estas cosas sólo pueden suceder en sociedades que ya no distinguen entre el interés público y el interés privado.
Capítulo 5: La posdemocracia y la comercialización de la ciudadanía Las ideas respecto a los servicios públicos y el Estado de bienestar constituyeron una parte fundamental de la democratización de la política. A medida que la democracia se fue asentando en la segunda mitad del siglo XX, la calidad de los servicios se convirtió en una variable fundamental para determinar los rasgos característicos de la ciudadanía social. En todo el mundo capitalista avanzado, el modelo de Estado basado en la ciudadanía coexistía con un dinámico sector empresarial. En casi todas partes se compartía la idea de que el núcleo central de la ciudadanía social debía estar resguardado de la competición mercantil. La competencia perfecta y la propiedad privada de los recursos económicos constituyeron la condición básica para el funcionamiento del capitalismo. Sin embargo, es perfectamente posible disponer de mercados sin que exista la propiedad privada. Esta idea estaba detrás de muchas de las reformas del Estado de bienestar de la década de 1980 que fueron precursoras de la actual ola de privatización.
El término genérico que emplearemos aquí para describir todas estas prácticas es el de comercialización: La calidad de los servicios públicos mejorará si el modo en que se prestan y los valores implícitos en los mismos se modifican parcialmente para adaptarse a las características de la práctica comercial.
El capitalismo consiguió sus mayores logros y su preeminencia durante la industrialización. Pero el capitalismo ha ido abarcando gradualmente un mayor número de áreas haciendo que cada vez más ámbitos de la vida cotidiana caigan bajo su esfera de influencia. A través de su progresiva comercialización, las actividades humanas ajenas al mercado y al proceso de acumulación son atraídas hacia ellos.
El capitalismo puede ampliar su ámbito de actuación si servicios cuya prestación podría haber estar cubierta, como por ejemplo una obligación familiar o comunitaria, son transformados en un trabajo asalariado y comercializados. Al igual que se había convertido en un rasgo característico de la democracia el hecho de que el derecho al voto no podían ser objeto de compraventa, el derecho a disfrutar de ciertos servicios alcanzó una consideración parecida: su prestación a través del mercado hubiera significado una degradación de los derechos como ciudadanos.
Aunque los conflictos derivados de intentar establecer excepciones al proceso de comercialización fueron con frecuencia dramáticos y difíciles, las mayores oportunidades de negocio y de extensión del mercado estaban en la producción industrial. Este proceso recibió un fuerte impulso en torno a la Segunda Guerra Mundial. Los compromisos importantes en el terreno de los derechos laborales y del Estado del Bienestar pudieron negociarse justo en el momento en que el capitalismo occidental se propuso sacar partido a estas oportunidades. Para finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, este proceso se hallaba en su punto culminante.
Las empresas se han interesado cada vez más en hacer negocios en el sector de la prestación de servicios, en detrimento de los sectores de producción de bienes. Pero algunos de estos servicios pertenecen al ámbito del Estado del bienestar, y están protegidos. Por ello, el capitalismo posindustrial está intentando deshacer los acuerdos a los que llegó su predecesor industrial y derribar las barreras a los procesos de comercialización generalizada.
Ciudadanía y mercados La ampliación de los mercados y de la propiedad privada puede entrar en conflicto con otros objetivos humanos. Aunque la OMC no quiere tener en cuenta estos objetivos, los gobiernos, organizaciones y ciudadanos sí pueden evaluar los mercados desde otra perspectiva y debatir si deben ser aceptados acríticamente como único criterio válido para dirigir nuestros asuntos. Evitar este debate equivale a la restricción de la democracia.
Es imposible que el mercado se convierta en un principio absoluto porque no es más que un medio para lograr un objetivo, no un fin en sí mismo. Los argumentos a favor del mercado señalan que, si seguimos sus reglas, estamos tomando unas decisiones respecto a la asignación de los recursos que optimizan la posibilidad de lograr nuestros objetivos.
Objeciones: 1. El mercado puede no llegar a tener en cuenta todos los elementos relevantes para tomar una decisión (es importante en la práctica pero puede remediarse mejorando el funcionamiento del mercado).
2. La aplicación de sus reglas altera la calidad del bien deseado.
Pero, ¿son procedentes estas objeciones respecto los servicios públicos? Las condiciones comerciales generan distorsión y residualización.
Distorsión La prestación de bienes y servicios a través del mercado implica la creación de barreras de acceso que impidan obtener estos bienes o servicios sin pagar un precio por ellos, lo que lleva obligatoriamente muchas veces a alterar la propia naturaleza de un bien para lograr este objetivo.
Otra forma de distorsión es la construcción artificial de indicadores que puedan desempeñar el papel de los precios en los mercados ocultos. Las evaluaciones de las empresas efectuadas por los mercados de valores presentan a menudo estimaciones sesgadas y distorsionadas del valor a largo plazo de las mismas. El problema es aún más grave en el caso de los mercados ocultos o artificiales, como los servicios públicos.
Aquí el indicador en cuestión suele ser elegido por un político o un funcionario, y no por los usuarios del servicio, por consiguiente, es probable que el indicador elegido se ajuste más a criterios políticos o de gestión que a criterios de sensibilidad hacia los deseos de los clientes.
Residualización No se puede obligar a ninguna empresa a cubrir las necesidades de todos. Los servicios públicos se encuentran en una situación distinta ya que su ámbito de actuación debe ser universal. La combinación de lo privado y lo público en este ámbito equivale a permitir a los proveedores privados a escoger aquellos segmentos del mercado que desean (igual que se realiza con el mercado privado), si bien el carácter público del servicio garantiza que la prestación llegue a aquellos que no interesan al sector privado.
Este tipo de prestación pública se vuelve residual y de baja calidad, porque solo los pobres y aquellos que no tienen influencia política hacen uso de ellos. Además, a veces el gobierno deja que su calidad se degrade de forma intencionada para preparar el terreno legitimador de la privatización. Así pues, no se puede describir este tipo de servicios públicos como pertenecientes al ámbito de la ciudadanía, porque el recurso a alzar la voz, no debe estar disponible para estos ciudadanos residuales, ya que podrían empezar a exigir mejoras que entrarían en conflicto con el requisito de no competir con la prestación privada.
La degradación de los mercados Ya hemos señalado anteriormente que podemos recurrir a la propiedad privada o a contribuciones por parte de proveedores privados sin la “comercialización” del servicio en cuestión. Esto requiere un gran número de productores y consumidores junto a unas barreras de entrada para los nuevos productores poco significativas. También es necesario que los órganos reguladores se limiten a mantener las condiciones de competencia perfecta, sin privilegiar de ningún modo a productores o a clientes particulares. Estas condiciones estrictas cumplen dos objetivos:  Por un lado garantizan los precios más bajos posibles compatibles con el mantenimiento de los productores en el mercado.
 Por otro lado, el anonimato que impone esta condición, junto a la exigencia de que no exista acceso privilegiado a los organismos reguladores, implica que no pueden darse interferencias políticas para favorecer a unos productores frente a otros.
Hay muchos mercados de bienes y servicios para los que estas condiciones se cumplen aproximadamente, pero no se puede decir que esto ocurra en aquellos en los que no puede existir un elevado número de productores. Son muy pocas las grandes empresas que pueden competir intensamente con otras basándose en el precio. Por tanto, los oligopolios y monopolios no se consideran contrarios a las regulaciones antitrust. Sin embargo, se ignoran las importantes objeciones en relación con la presión privilegiada sobre las instancias políticas. La competición entre empresas oligopolísticas no implica una disminución del acceso privilegiado a los políticos, y puede incluso aumentarlo (Adam Smith no habría aprobado el dominio de la política por parte de los grupos de interés empresariales).
Las grandes empresas han desarrollado una capacidad política y de influencia que excede en mucho a la de las empresas pequeñas y medianas (las cuales sí deben soportar las restricciones políticas del verdadero mercado) y utilizan esta influencia no sólo para garantizarse el logro de sus objetivos, sino también para asegurar la existencia de un sistema político que permita el mantenimiento de esta influencia.
Estos problemas adquieren importancia cuando estudiamos los grandes procesos de privatización y subcontratación de los servicios públicos porque la presión y establecimiento de relaciones especiales con los políticos se convierten en algo muy relevante. Hacerse con un contrato de privatización es una ocasión propicia para una estrecha interacción en el interior de la elipse de la nueva clase política, formada por un número muy pequeño de individuos pertenecientes a las élites y que representen a las empresas, asesores políticos y personal de fundaciones y centros de estudio vinculados a los partidos, y actuales ministros y funcionarios. Es imposible controlar el papel representado en estos contactos por las redes de “viejas amistades”.
Ahora que el éxito para atraer subcontratistas privados se ha convertido en un emblema de virtud política, los políticos nacionales y locales bien podrían no desear ninguna otra recompensa que la disponibilidad de una empresa para aceptar uno de estos contratos.
Las privatizaciones, lejos de reducir las oportunidades para la corrupción en el ámbito de las relaciones entre el gobierno y las empresas, las incrementa considerablemente, y permite el surgimiento de una clase especial de empresas que disfrutan de un acceso privilegiado a los políticos.
¿Privatización o subcontratación? Privatización: La propiedad de un recurso que previamente era público se transfiere a una empresa privada.
Subcontratación: El sector público mantiene la propiedad, pero la prestación de ciertas partes del servicio se otorga a empresas con ánimo de lucro.
Aunque esta fórmula (subcontratación) evita la pérdida de la propiedad y permite un control del activo público implicado, en realidad agrava el problema al permitir un acceso aún más privilegiado a los ministros y a los funcionarios por parte de ciertas empresas. Al subcontratar una prestación de servicios, no se llega a producir la privatización definitiva de los activos; por esta causa; la relación entre la autoridad pública y el proveedor privado se convierte en algo continuado, y las presiones y las tentaciones de prestarse favores mutuos se transforman en permanentes.
El declive del concepto de autoridad pública La actitud del gobierno en relación con los subcontratistas actuales y futuros son ejemplos de la desaparición de la confianza del en sí mismo por parte del Estado, y de la importancia de la autoridad pública y de los servicios públicos.
El concepto de servicio público fue desarrollado durante el apogeo del capitalismo salvaje. La explicación a esta paradoja reside en que, precisamente por custodiar las libertades del capitalismo y toparse con frecuencia con situaciones en las que las libertades chocaban con otros valores e intereses, los reformistas del siglo XIX se tomaban muy seriamente la preocupación que afirmaba que el mundo de los negocios podía corromper el mundo de la política tanto como este último podía corromper al primero.
No implicaba ninguna hostilidad hacia el capitalismo, sino un reconocimiento de sus límites apropiados y de la ética y el código de conducta específicos de los servidores públicos.
Uno de los cambios introducidos por la llamada “nueva gestión pública” en el contexto de la hegemonía neoliberal de la década de 1980 consistió en una redefinición de las fronteras entre el gobierno y los intereses privados que las hacía semipermeables: es decir, las empresas podían interferir en los asuntos públicos tanto como quisieran, pero no al revés. Su justificación intelectual se basa en la teoría neoliberal de la sabiduría intrínseca de las empresas y la estupidez del Estado descrita.
Semejante razonamiento se emplea para oponerse a toda intervención pública en la economía.
Las empresas pueden disfrutar sobre los gobiernos a la hora de obtener cierta clase de información, pero los gobiernos llevan la delantera en relación con otros tipos. La superioridad de las empresas de éxito sobre los gobiernos a la hora de recabar información se ha convertido en una ideología incuestionable, hasta un grado tal que ha llegado a afectar a la confianza que tienen las autoridades públicas en sí mismas a todos los niveles. Si la sabiduría de las empresas va a ser siempre superior a la del Estado, la idea de establecer límites adecuados a la influencia de los negocios sobre el sector público se convierte en algo absurdo.
Las autoridades públicas también prescinden de un aspecto intrínseco a sus funciones: el hecho de que constituyen la autoridad. Lejos de lograr la desaparición del poder estatal, el Estado que promueve de tal forma las privatizaciones concentra el poder político en el interior de la elipse, es decir, en el exclusivo núcleo central que se relaciona de forma predominante con sus equivalentes en el sector privado.
Cuanto más extendido esté el modelo de las privatizaciones con más fuerza deberá ser impuesto el modelo de democracia centralizada y de ciudadanía sin niveles intermedios de acción política.
La pérdida de capacidad de los ciudadanos Todo esto pone de manifiesto la existencia de graves problemas para los derechos democráticos de la ciudadanía. El ciudadano relaciona con el gobierno y el gobierno con el proveedor de servicios privados. Pero el ciudadano no posee ninguna vinculación ni de mercado ni de ciudadanía con el proveedor, y tras el proceso de privatización ya no puede expresar quejas sobre la prestación del servicio frente al gobierno, porque éste ya no es quien presta el servicio.
Tras la privatización o la subcontratación, las empresas siguen subcontratando otros elementos del servicio, así que éste se aleja aún más del control de los ciudadanos.
Al tratar de desentenderse de la prestación de un servicio, el gobierno no hace más que imitar a las empresas: ¡Deshazte del negocio principal! La empresa puede entonces concentrarse exclusivamente en la tarea de desarrollar su imagen de marca con el empleo de técnicas publicitarias en vez de basarse en la calidad del producto.
Fenómenos semejantes socavan claramente la calidad de la democracia.
Las elecciones se están convirtiendo en juegos que giran alrededor de unas marcas, en lugar de ser oportunidades para que los ciudadanos respondan a los políticos acerca de la calidad de los servicios. Los procesos electorales democráticos son cada vez más campañas de marketing basadas en las mismas técnicas de manipulación que se utilizan para vender productos.
Capítulo 6: ¿Y ahora qué? Causa fundamental del declive democrático es la política contemporánea es el importante desequilibrio que actualmente se produce entre los intereses empresariales y los de prácticamente todo el resto de los grupos. La política se está convirtiendo una vez más en un asunto de élites cerradas como ocurría en tiempos predemocráticos.
Estas transformaciones son tan poderosas y están tan generalizadas que es imposible imaginar cualquier revocación sustancial de las mismas. No obstante, es posible intentar cambiar el rumbo de la vida política de la deriva inexorable hacia la posdemocracia; para ello, se debe actuar a tres niveles:    Con políticas que intenten detener el dominio de las élites.
Con políticas que aborden la reforma de la política.
Con medidas que posibiliten la actuación de los propios ciudadanos interesados.
Hacer frente el dominio empresarial El creciente poder político de las empresas sigue siendo el principal efecto del avance de la posdemocracia. Debemos limitarnos a buscar una fórmula que nos permita mantener el dinamismo emprendedor del capitalismo, al tiempo que evitamos que las empresas y sus ejecutivos dispongan de un poder incompatible con la democracia.
Sin embargo, prácticamente todas las medidas de reforma y de liberalización económica internacional implican derribar las barreras que afectan a la libertad empresarial. Esto junto al hecho de que la mayoría de los gobiernos nacionales han puesto un gran cuidado en que la democracia europea no rivalice con las democracias estatales, han dado lugar a unas estructuras parlamentarias extremadamente débiles y ajenas a la vida cotidiana de la mayor parte de la población.
Para contraatacar desde en el ámbito del Estado hay que reducir el dominio abrumador que los intereses empresariales han logrado adquirir frente al gobierno.
Para evitar las tentaciones de corrupción se necesitan nuevas reglar para prevenir los flujos de dinero y de personal entre partidos, círculos de asesores y grupos de presión corporativos. Resulta necesario, asimismo, restablecer el concepto de servicio público como un ámbito de ética y objetivos sui generis. ¿Qué pesa más: la mejora de la eficiencia o la distorsión de los objetivos? A los actuales líderes empresariales que se les invita a ejercer su influencia: ¿Lo hacen con juicio comercial o con la oportunidad de desplegar su idiosincrasia profesional? El dilema de los ciudadanos Reflexionar acerca de la política de las empresas depende de muchas personas. Pero, ¿dónde apuntaría toda esta actividad frenética? El gobierno es el primero que convocaría a las empresas privadas de consultoría, así que no se puede apelar a la propia clase política para mejorar la calidad de nuestra democracia, sino preguntarnos por lo que podemos hacer para situar estas cuestiones en el centro de la agenda política.
Parece conducir a unas contradicciones:   Por un lado, en la sociedad posdemocrática ya no podemos dar por sentado que los partidos vayan a comprometerse con causas concretas. Esto nos lleva a la conclusión de que debemos olvidarnos de la lucha a través de los partidos.
Pero por otro lado, hemos visto que la dispersión de la acción política en un conglomerado de causas y de grupos de presión aporta ventajas sistemáticas a los ricos y poderosos. Desde este punto de vista, abandonar a los partidos por las organizaciones activistas equivale a conspirar aún más a favor del triunfo de la posdemocracia. Aunque aferrase al viejo modelo del partido monolítico supone claudicar ante la nostalgia de un pasado que no volverá.
Los partidos siguen siendo fundamentales a la hora de contrarrestar los rasgos antiigualitarios de la posdemocracia. Pero no podemos conformarnos con intentar conseguir nuestros objetivos políticos exclusivamente a través de los partidos.
Debemos trabajar sobre los partidos desde el exterior de los mismos, apoyando aquellas causas que mantienen la presión sobre ellos. Los partidos que no estén sometidos a este tipo de presión seguirán enraizados en el mundo posdemocrático de los lobbies empresariales, y las organizaciones de activistas que intenten actuar sin la vista puesta en la construcción de unos sólidos partidos de izquierda se verán eclipsadas por los grupos de presión vinculados a las empresas.
La vigencia de la relevancia de partidos y elecciones La clase política busca evitar que los ciudadanos se impliquen en la contestación al control ejercitado por la elipse político-empresarial. Pero necesitan desesperadamente que les prestemos apoyo pasivo. La solución que contempla pasa por encontrar el medio de promover al máximo el nivel de participación mínima.
Hay propuestas que refuerzan la participación mucho más efectivas que las convencionales. Por ejemplo, en lugar de la financiación estatal de los partidos políticos, se propone que una pequeña cantidad prefijada procedente de la carga fiscal anual de cada ciudadano sería entregada al partido político que cada año eligiera él mismo.
Otra propuesta es la de crear una asamblea de ciudadanos elegidos al azar que permanecería reunida durante un mes revisando un pequeño número de propuestas legislativas elaboradas por minorías compuestas por un número de representantes parlamentarios. La asamblea tendría el poder de convertir en leyes las propuestas, o rechazarlas.
Dada la mayor facilidad y accesibilidad de la participación formal en política local, los demócratas deberían preocuparse por buscar la forma de reforzar la importancia de la política local y regional, deberían defender la causa de la descentralización, y tendrían que proteger y ampliar el ámbito de los servicios de ciudadanía de los cuales es responsable el gobierno local.
El apoyo a los movimientos activistas no puede reemplazar el apoyo a un partido político. No obstante, éste no debe considerarse un argumento a favor de un respaldo total.
Pero para que esto represente una medida progresista, los propios sindicatos necesitan asegurarse de estar representando unas preocupaciones sociales generales y extendidas.
Si los sindicatos quedan atrapados en firmes posiciones, se volverán vulnerable al as críticas de sus adversarios, y no harán posible la construcción de nuevos lazos de solidaridad entre los diferentes sectores laborales. Los problemas del empleo siguen ocupando un lugar muy importante en las vidas de los ciudadanos, y organizar la agenda política alrededor de estos temas sigue siendo un factor clave para lograr que la gente corriente considere valiosa la política.
La movilización de nuevas identidades Independientemente de lo que avance la posdemocracia, no es probable que ésta agote todas las oportunidades de formación de nuevas identidades sociales o que evite que estas alteren la política electoral convencional y posdemocrática.
Ahora bien, aceptar este punto equivale a invertir la perspectiva que adopta habitualmente el mundo político acerca de qué es democracia y qué no. Los políticos electos suelen argumentar que el que causa problemas al buscar grandes cambios en momentos distintos a las propias elecciones o de un modo distinto al electoral está atacando a la propia democracia. Visto así, el pueblo no es más que muchedumbre antidemocrática.
En este punto, debemos ser cuidadosos. En la actualidad, entre los grupos activistas que aspiran a llamar la atención están los que son capaces de adoptar posturas que bordean el linchamiento político. Siempre debemos matizar a dos niveles:   En primer lugar, se debe dilucidar si un determinado movimiento nuevo es compatible con la democracia.
En segundo lugar, debemos decidir si personalmente apoyamos, rechazamos o nos mostramos indiferentes frente a sus objetivos.
Algunos movimientos reformistas se arriesgan a dejar de lado los temas potencialmente movilizadores que van a alimentar el desarrollo futuro de la izquierda, en particular las campañas contra los efectos de un capitalismo global incontrolado.
Por ello, la iniciativa a la hora de articular políticamente nuevas demandas se está trasladando a la derecha. Si esto continua así, la derecha no sólo se las arreglará para definir y orquestar las únicas expresiones de descontento que alcancen relevancia política, sino que también logrará presentarse a sí misma como ajena al hermético mundo de la clase política, hablando directamente desde y a la ciudadanía. Es necesario buscar mecanismos alternativos para movilizar y articular el descontento que rivalicen con los orquestados por los populistas y que supongan un reto a los mismos. Los descontentos deben volver a centrarse en las verdaderas causas de los problemas (grandes empresas y los comportamientos guiados exclusivamente por la obtención de beneficios).
La política democrática necesita de un contexto vigoroso, caótico y ruidoso de grupos y movimientos pues éste es el semillero de la futura vitalidad democrática. Se puede animar a las personas corrientes a que presten atención a la honestidad de su sistema político. En segundo lugar, es posible organizar movimientos significativos sin la ayuda de la clase política. En tercer lugar, puede ser preferible que la clase política del centroizquierda se mantenga al margen y no se vincule estrechamente a los nuevos movimientos sociales. Las campañas relacionadas con estas cuestiones pueden llegar a ser tan populares como las de la extrema derecha, pero las campañas deben organizarse, los intereses deben ser definidos y las causas del malestar identificadas, puesto que no van a surgir automáticamente.
Conclusión Nos hemos desplazado hasta un nuevo punto histórico; pero hemos traído con nosotros un legado de desarrollo de organizaciones y de logro de metas que no debemos desaprovechar. Debemos estar alerta ante las potencialidades de nuevos movimientos que pueden ser portadores de la vitalidad futura de la democracia; debemos trabajar a través de los grupos de presión constituidos por las organizaciones activistas actuales y futuras, porque la política posdemocrática funciona mediante lobbies. También debemos trabajar, con espíritu crítico y con condiciones, en el seno de los partidos.
Tanto el compromiso social de mediados del siglo XX como el interludio de democracia en su máxima expresión vinculado a este compromiso (que constituyen en sí mismos paradigmas de paz y orden) fueron alcanzados en un contexto en el que no estaba ausente el desorden.
Debemos preguntarnos si, en ausencia de una escalada masiva de actos desestabilizadores como los que propugnan este tipo de manifestantes, seremos capaces de contrarrestar suficientemente los planes lucrativos del capital globalizado.
...

Tags: