Formulari (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ATENCIO!!! Aquest formulari és només per a què el feu servir per estudiar. A l’examen el formulari us el donaré jo -serà idèntic a aquest-, vosaltres no podeu portar cap material a l’examen.
COMENTARI: Pot haver alguna fòrmula que, pel fet de ser totalment bàsica i trivial, no està al formulari. Per exemple, no crec que li calgui a ningú un formulari per recordar que força és igual a massa per acceleració.
1 Mov. uniformemente acelerado: ∆v = a∆t; ∆x = v0 ∆t + 12 a (∆t)2 ; Mov. circular: ∆ϕR = ∆x; ωR = v; αR = a; Centrípeta: F = mv2 /R; Mov. oscilatorio simple: k x = xmax cos (ωt); ω = 2πν; ν = T1 ; ω 2 = m .
Momento lineal: p = mv; Peso: P = mg; Fricción: F = µN; Gravitación: F = − → 2 −G m1rm ; Elástica: F = −k∆x; Coriolis: a = 2vωT sin ϕ; Momento de fuerza: M = 2 → − → − → − − → − → r × F ; Momento angular: L = m r × v ; Sólido rígido: L = ωI; M = αI; 1 2 ERotaci´on = 2 Iω ; P otRotaci´on = Mω; Viento geostrófico: v = 2ρw∇P .
T sin ϕ → − →− 1 2 Trabajo: W = − F dx; Potencia: P ot = ∆E ∆t ; En. cinética: Ec = 2 mv ; En.
m1 m2 potencial gravitatoria: ∆Ep = mg∆h; Ep = −G r ; En. potencial elástica: Ep = 1 1 2 3 2 kx ; En. mecánica: Em = Ep + Ec ; Potencia eólica: P ot = 2 ρAv .
Esfuerzo: σ = F/A; Elongación: ε = ∆l/l0 ; Esfuerzos tracción/compresión: σ = Eε; Esfuerzos flexión: M = EIA /R; Esfuerzos tangenciales: σ = G hδ ; Esfuerzos torsión: Γ = M = GIp ϕ h.
Presión: P = F/A; Hidroestática: ∆P = ρg∆h; Empuje: E = ρl V g; Capilaridad: cos θ h = 2Tρgr ; Caudal: Q = Av; Ec. Bernouilli: P + 12 ρv2 + ρgh = cte; Viscosidad: 4 U Lρ ∆P πR o 2 2 F = µA ∆v ∆l ; N Reynolds: Re = µ ; Ley Poiseuille: v = 4µl (R − r ); Q = 8µl ∆P ; FA Coeficiente arrastre: CD = 1 ρU 2 L2 ; Ley Stokes y sedimentación: F = 6πRµv; v = 2 2gR2 9µ (ρs − ρl ).
Trabajo cuasiestático: W = −P dV ; Calorimetría: Q = mc∆T ; Qcambio f ase = mL; 4 Transferencia de calor: Hcond = Ak ∆T l ; Hconv = Ah∆T ; Hrad = AσT ; Gas ideal: 3 n2 P V = nRT ; U = 2 P V ; Gas Ven der Waals: (P + a V 2 )(V − nb) = nRT ; Entropía: TF TC dS = dQ T ; Rendimiento Carnot: η = 1 − T C ; Máquina térmica reversible: η = T C −T F ; Refrigerador reversible: η = TF T C −T F .
2 2 m r −r /4Dt Random walk: < x >= 2Dt ; Difusión 3D: p(r, t) = (4πDt) ; tmax = 6D 3/2 e m c ; Cmax = 0.0736 r3 ; Difusión con emisión continua: Cmax = 4πDr .
Función de onda: y(x, t) = A sin(ωt−kx+φ0 ); ω = 2πν; k = 2π λ ; v = λν; Onda esta2 2 cionaria: y(x, t) = 2A sin kx cos ωt; Pulsación: y(x, t) = 2A cos ω1 −ω t sin ω1 +ω t − kx ; 2 2 2 Reflexión luz: Iref = Iincidente n2 −n1 n1 +n2 2 ; Índice refracción: n = c/v; Refracción luz: n1 sin θ1 = n2 sin θ2 ; Velocidad sonido: v = K/ρ (gas); v = E/ρ (sólido); receptor Intensidad onda: I = P ot/S; Efecto Doppler: ν = v±v v±vf uente ν 0 ; Escala decibélica: dB = 10 log II0 ; Intensidad sonora: I = I P ot 4πR2 ; Absorción sonido: cabs = Iabs Iincidente ; ref Reflexión sonido: cref = Iincidente .
q1 q2 Ley Coulomb: F = K r2 ; Campo eléctrico: E = F/q; En. potencial eléctrica: → −→− ∆Ep = Fel dx; Potencial eléctrico; ∆V = ∆Ep /q; Condensador: C = ∆Q/∆V ; Intensidad: I = ∆Q ∆t ; Resistencia: ∆V = IR; Potencia: P ot = I∆V ; Ley Biot y Savart: → − → − → − − → µ0 I − − → → − → → − → − lu ×ru B = 4π r2 dl; Fuerza magnética: F = I l × B ; F = q v × B ; Ley Faraday: → − →− d ε = − dt B dS ; Transformador: V1 N2 = V2 N1 ; 2 ...