Tema 1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'economia
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 14/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Irene Palau Introducció a l’economia TEMA 1 Tema 1: Introducció Què és l’economia? Els recursos naturals de que avui gaudim són escassos, i si tenim en compte que d’aquests recursos provenen les matèries primeres per produir (juntament amb els que provenen de la naturalesa i els factors utilitzats1), queda clar per què s’estudia l’economia.
L’economia ortodoxa 2és el principal corrent i no donava importància ni als recursos naturals en si ni a la seva escassetat; sinó que la donava a el capital i al treball. La idea bàsica era que els factors productius serveixen per produir béns els quals la societat adquirirà i consumirà. Això farà augmentar el consum, que va relacionat amb el benestar de la societat.
L’objectiu del sistema econòmic és aconseguir la major quantitat de béns i serveis per incrementar el benestar de la població.
L’economia estudia com utilitzar els factors productius i els recursos escassos de la millor forma per generar un gran nombre de béns i serveis.
El criteri d’eficiència determina el funcionament del sistema econòmic. Portat a un nivell personal seria la resposta a la pregunta com gastem la nostra renda. Aquest criteri també afecta a la producció Microeconomia i macroeconomia La microeconomia Els primers models econòmics que sorgeixen estan focalitzats en la microeconomia.
Quan parlem de l’estudi del mercat principalment ens referim a l’estudi dels consumidors i dels productors d’un bé o servei.
La macroeconomia És l’estudi del conjunt de tots els mercats A la dècada dels 30 Keynes va respondre a la crisi provocada per la Depressió dels anys 30. L’aplicació de l’anomenada teoria keynesiana va comportar la creació de l’Estat del benestar.
Com prenen decisions els individus? Els individus prenen decisions tenint en compte l’eficiència i l’equitat. Es diferencien perquè l’eficiència és un criteri objectiu i, en canvi, l’equitat és un criteri completament subjectiu i depèn del propi criteri moral. Aquesta última està centrada en la distribució entre els diferents agents.
1 2 Capital = K, Treball = L i Escassetat de recursos = T Aquesta asignatura està basada en aquest corrent 1 Irene Palau Introducció a l’economia TEMA 1 Com interactuen els individus en els mercats? La mà invisible: diu que cada una de les parts (productors i consumidors), cercant els propis objectius arriben a un acord sense que s’hagin conegut prèviament. Aquesta idea promoguda per Adam Smith afirma que el mercat s’autoregula.
El model de la frontera de possibilitats del producte Aquest model serveix per explicar els conceptes d’eficiència, cost d’oportunitats i de millora tecnològica Exemple: tenim 2 béns, l’A i el B a) Tal i com es veu en el gràfic, per aconseguir arribar al punt c, s’ha de renunciar a part de la producció del producte A i augmentar la del producte B. Això és el que anomenem cost d’oportunitats.
b) 2 Irene Palau Introducció a l’economia TEMA 1 En aquest cas es pot comprovar com la millora tecnològica ha permès una millor combinació de treball i capital i això ha fet augmentar la producció fins a arribar al punt e.
Els rendiments decreixents a escala L’augment de la producció genera un cost que augmenta amb la producció de béns.
L’atur suposa una sèrie de problemes, tant individuals la societat i, a més és un dels indicadors de que alguna cosa no va com hauria d’anar.
El model del fluxe circular de la renda Els dos agents econòmics principals són les famílies i les empreses FAMÍLIES EMPRESES Les famílies produeixen béns i serveis a traves del seu treball i capital, és a dir els ho venen a les empreses a canvi d’una renda. Per l’altra banda, les mateixes famílies són les que compren els productes a les empreses, i aquestes fixen un preu als béns i serveis produïts.
3 ...

Tags: