PREGUNTAS EXAMEN FISICA 2012 CORREGIDAS (2012)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura FISICA I BIOMECANICA
Año del apunte 2012
Páginas 8
Fecha de subida 22/11/2014
Descargas 36
Subido por

Descripción

preguntas corregidas de un examen de fisica y biomecanica del año 2012

Vista previa del texto

1 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Totes les afirmacions són certes.
b. Perquè un cos no es desplaci, o bé no hi ha cap força externa aplicada sobre ell, o bé la resultant de les què hi ha aplicades és nul•la.
c. Perquè un cos estigui en equilibri estàtic, basta amb què els sumatoris de forces verticals i horitzontals sigui nul.
d. Totes les afirmacions són falses.
e. Perquè un cos estigui en equilibri estàtic, basta amb què el sumatori de forces verticals sigui nul.
2 Una força F no nula produeix un moment de forces nul respecte d’un punt O Trieu una resposta.
a. No pot succeïr mai b. Quan la recta directriu del vector passa pel punt O.
c. Quan FH=0 y FV=0.
d. Solament quan F està aplicada en O.
e. Quan O és una lligadura.
3 Quina d’aquestes afirmacions es correcte: Trieu una resposta.
a. En la remodelació òssia sols intervenen els osteoclasts.
b. En la remodelació òssia sols intervenen els osteoblasts.
c. En la remodelació òssia els osteoclasts i osteoblasts actuen de manera conjunta d. Intervenen els osteoclasts i osteoblasts però de forma des coordinada.
4 Si la resultante del peso de una persona, aplicada en su centro de masas, se sitúa fuera de la vertical de sus pies, y no hay más fuerzas aplicadas en la persona, sucederá que Trieu una resposta.
a. Caerá, irremediablemente.
b. Podrá evitar la caída con unos zapatos con mayor coeficiente de rozamiento.
c. Podrá evitar la caída accionando los músculos de la espalda.
d. Eso no puede suceder nunca.
e. Podrá evitar la caída si, desplazando otra parte del cuerpo, genera un momento de fuerzas equilibrante.
5 El comportament del cartílag articular varia: Trieu una resposta.
a. Segons els temps d’actuació de les càrregues.
b. Segons la direcció de les càrregues.
c. Segons el contingut d’aigua.
d. a i b són correctes.
6 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. La segona llei de Newton diu que “quan dues partícules entren en contacte, si la primera exerceix una força sobre la segona, aquesta exerceix una altra força sobre la primera, de la mateixa direcció i mòdul, i sentit contrari”.
b. La segona llei de Newton diu que “En aplicar una força a una partícula lliure, li provoquem un moviment de velocitat variable (acceleració), de tal forma que F=m.A, sent m la massa de la partícula”.
c. Totes les afirmacions són certes.
d. Totes les afirmacions són falses.
e. La segona llei de Newton diu que “una partícula lliure, en absència de forces exteriors, manté el seu estat de repòs o de moviment rectilini de velocitat uniforme”.
7 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. La primera llei de Newton diu que “quan dues partícules entren en contacte, si la primera exerceix una força sobre la segona, aquesta exerceix una altra sobre la primera, de la mateixa direcció i mòdul, i sentit contrari”.
b. Totes les afirmacions són falses.
c. La primera llei de Newton diu que “En aplicar una força a una partícula lliure, li provoquem un moviment de velocitat variable (acceleració), de tal forma que F=m.A, sent m la massa de la partícula”.
d. Totes les afirmacions són certes.
e. La primera llei de Newton diu que “una partícula lliure, en absència de forces exteriors, manté el seu estat de repòs o de moviment rectilini de velocitat uniforme”.
8 Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. El kilopond és una unitat de mesura del pes (força).
b. El kilopond equival sempre a un quilogram.
c. Totes les afirmacions són certes.
d. Totes les afirmacions són falses.
e. El kilopond i el quilogram són el mateix.
9 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Un cos o estructura es troba en equilibri estàtic si no gira respecte de cap punt.
b. Les lligadures només poden impedir moviments verticals o horitzontals c. Totes les afirmacions són falses.
d. Perquè un cos o estructura estigui en equilibri estàtic, ha de tenir almenys tres lligadures.
e. En un cos o estructura, pot haver-hi equilibri estàtic mentre gira.
10 Per què una lligadura és capaç de generar una reacció? Trieu una resposta.
a. Per la inèrcia de l'objecte.
b. Per la força de fregament c. Per a poder produir l'equilibri en una estructura.
d. Per la 3a Llei de Newton e. No és cert l'enunciat: no hi ha reaccions en les lligadures.
11 La força de fregament entre dues superficies Trieu una resposta.
a. És independent de la naturalesa de les superfícies en contacte.
b. Totes les afirmacions són correctes.
c. És major com més gran sigui la superfície de contacte.
d. És major quan una superfície es mou respecte de l'altra.
e. És directament proporcional a la força normal a les dues superfícies.
12 El sarcòmer: Trieu una resposta.
a. Està compost per dues mitges bandes de filaments fins i una sencera de gruixuts.
b. Està compost per dues mitges bandes de filaments fins i dues mitges bandes de filaments gruixuts.
c. Cap és correcta.
d. Està compost per dues mitges bandes de filaments gruixuts i una sencera de filaments prims.
13 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Totes les afirmacions són falses.
b. Les palanques de primer i tercer gènere són amplificadores de força.
c. Totes les afirmacions són certes.
d. En una palanca de primer gènere, el braç de potència Dp és major que el braç de resistència Dr.
e. En una palanca de primer gènere, el braç de potència Dp és menor que el braç de resistència Dr.
14 Quina de les següents afirmacions es certa: Trieu una resposta.
a. Totes són certes.
b. La UOT és una regió també especialitzada on el tendó s'insereix dintre de l'os.
c. En la UOT, el tendó viscoelàstic transmet la força a una estructura rígida com és l'os.
d. La UTM és una regió anatòmica altament especialitzada que permet la transmissió de la tensió generada per les fibres musculars contràctils a les fibres de col•lagen.
15 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Les palanques de primer i tercer gènere són amplificadores de força.
b. En una palanca de segon gènere, el braç de potència Dp és menor que el braç de resistència Dr.
c. Totes les afirmacions són falses.
d. Les palanques de segon i tercer gènere són amplificadores de força.
e. En una palanca de primer gènere, el braç de potència Dp és menor que el braç de resistència Dr.
16 Per a verificar l'equilibri d'un cos o estructura sotmesos a accions i lligadures, s'ha de comprovar, entre altres condicions, que el sumatori de moments de forces sigui zero… Trieu una resposta.
a. Respecte de tots els punts de recolzament.
b. No cal comprovar tal cosa.
c. Respecte d'un punt qualsevol, si SFH=0 i SFV=0.
d. Respecte del centre de masses.
e. Respecte del possible punt de gir.
17 Cuál de las siguientes no es una característica mecánica de los tendones: Trieu una resposta.
a. Inextensibilidad.
b. Extensibilitat.
c. Resistència.
d. Viscoelasticidad.
18 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Trieu una resposta.
a. Todas las afirmaciones son ciertas.
b. La segunda ley de Newton dice que “Al aplicar una fuerza a una partícula libre, le provocamos un movimiento de velocidad variable (aceleración), de tal forma que F=m.a, siendo m la masa de la partícula”.
c. La segunda ley de Newton dice que “cuando dos partículas entran en contacto, si la primera ejerce una fuerza sobre la segunda, ésta ejerce otra fuerza sobre la primera, de igual dirección y módulo, y sentido contrario”.
d. Todas las afirmaciones son falsas.
e. La segunda ley de Newton dice que “una partícula libre, en ausencia de fuerzas exteriores, mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo de velocidad uniforme”.
19 Clínicamente las fracturas por tracción ocurren en: Trieu una resposta.
a. Todas son correctas.
b. Hueso esponjoso.
c. Hueso inmaduro.
d. Huesos largos 20 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. La massa pot definir-se com la quantitat de matèria d'un cos.
b. La massa d'un cos no canvia segons si ens trobem a la superfície de la Terra o en la de la Lluna.
c. El pes és la força amb què la Terra atrau a qualsevol massa situada dins del seu camp gravitatori.
d. El kilopond és una unitat de mesura del pes (força).
e. Totes les afirmacions són certes.
21 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Trieu una resposta.
a. Para que un cuerpo no se desplace, o bien no hay ninguna fuerza externa aplicada sobre él, o bien la resultante de las que hay aplicadas es nula.
b. En una ligadura, el plano de sustentación no tiene necesariamente que ser horizontal.
c. Todas las afirmaciones son ciertas.
d. Un cuerpo o estructura se encuentra en equilibrio estático cuando ninguna de sus partículas se desplaza.
e. Una de las condiciones de equilibrio es que el sumatorio de fuerzas horizontales sea cero, lo que anula los posibles movimientos horizontales.
22 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?Trieu una resposta.
a. El peso de un cuerpo se mide en kilogramos.
b. Todas las afirmaciones son ciertas.
c. La masa de un cuerpo no cambia según si nos encontramos en la superficie de la Tierra o en la de la Luna.
d. El peso puede definirse como la cantidad de materia de un cuerpo.
e. Todas las afirmaciones son falsas.
23 Les fractures de les vertebres en el mecanisme de hiperflexió son degudes a forces de: Trieu una resposta.
a. Compressió.
b. Rotació.
c. Cisalla.
d. Tracció.
24 Una de las siguientes funciones no es propia del hueso. ¿Cuál es?: Trieu una resposta.
a. Hematopoyesis b. Almacén de minerales.
c. Proporcionar soporte.
d. Trasmisor de energía calórica.
25 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Totes les afirmacions són certes b. Totes les forces poden exercir-se “a distància”, sense necessitat que existeixi contacte físic directe.
c. Cap força pot exercir-se “a distància”: totes les forces que s'exerceixen sobre una partíclula o objecte exigeixen que existeixi contacte físic directe.
d. Totes les afirmacions són falses.
e. Algunes forces, per a ser exercides sobre una partícula o objecte, exigeixen que hi hagi contacte físic directe, mentre que altres, al contrari, poden exercir-se “a distància”.
26 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Totes les afirmacions són falses.
b. El pes pot definir-se com la quantitat de matèria d'un cos.
c. El pes d'un cos és una de les seves propietats intrínseques.
d. El pes d'un cos es mesura en quilograms.
e. La massa d'un cos canvia segons si ens trobem a la superfície de la Terra o en la de la Lluna.
27 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Trieu una resposta.
a. Todas las afirmaciones son falsas.
b. En una palanca de segundo género, el brazo de potencia Dp es mayor que el brazo de resistencia Dr.
c. En una palanca de segundo género, el brazo de potencia Dp es menor que el brazo de resistencia Dr.
d. Todas las afirmaciones son ciertas.
e. Las palancas de segundo y tercer género son amplificadoras de fuerza.
28 Per cada Kg. de força realitzada amb el puny tancat, el carp rep forces: Trieu una resposta.
a. A rotació de 10 i 11 Kg.
b. A compressió entre 10 i 14 Kg.
c. A tracció de 6 i 8 Kg.
d. A compressió de 50 i 60 Kg.
29 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Totes les afirmacions són falses.
b. Les palanques de segon i tercer gènere són amplificadores de força.
c. En una palanca de segon gènere, el braç de potència Dp és menor que el braç de resistència Dr.
d. En una palanca de segon gènere, el braç de potència Dp és major que el braç de resistència Dr.
e. Totes les afirmacions són certes.
30 Hablando sobre gravitación, ¿qué es “g”, de valor 9,81 m/s2? Trieu una resposta.
a. El valor de la aceleración producida por la fuerza gravitatoria terrestre en la superficie de la Tierra.
b. Todas las afirmaciones son falsas.
c. Todas las afirmaciones son ciertas.
d. El valor de la constante de gravitación universal.
e. El valor de la aceleración producida por la fuerza gravitatoria terrestre en cualquier lugar del campo gravitatorio.
31 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. La segona llei de Newton diu que “En aplicar una força a una partícula lliure, li provoquem un moviment de velocitat variable (acceleració), de tal forma que F=m.A, sent m la massa de la partícula”.
b. Totes les afirmacions són certes.
c. La tercera llei de Newton diu que “quan dues partícules entren en contacte, si la primera exerceix una força sobre la segona, aquesta exerceix una altra força sobre la primera, de la mateixa direcció i mòdul, i sentit contrari”.
d. La primera llei de Newton diu que “una partícula lliure, en absència de forces exteriors, manté el seu estat de repòs o de moviment rectilini de velocitat uniforme”.
e. Algunes forces, per a ser exercides sobre una partícula o objecte, exigeixen distància”.
32 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. En una palanca amplificadora de força, el braç de potència Dp és major que el braç de resistència Dr.
b. En una palanca amplificadora de força, el braç de potència Dp és menor que el braç de resistència Dr.
c. Totes les afirmacions són certes.
d. En una palanca, el producte dels dos braços (de potència i de resistència) és igual al producte de les dues forces (potència x resistència), és a dir: Pot x Resis = Dp x Dr e. Totes les afirmacions són falses.
33 Un dissenyador de calçat esportiu comprova que, provant un prototip de sabatilla amb dos corredors distints per la mateixa pista i en les mateixes condicions, un rellisca més que l'altre. ¿Quina de les explicacions següents creus que és millor? Trieu una resposta.
a. Que un corredor pesa més que l'altre.
b. Que un corredor va més de pressa que l'altre.
c. Que un corredor és esquerrà i l'altre no.
d. Que un corredor recolza més superfície del peu a la pista que l'altre.
e. Que un corredor va per un carrer interior del circuit, i l'altre per un altre carrer més exterior.
34 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Les palanques de primer i segon gènere són amplificadores de moviment.
b. En una palanca amplificadora de força, el braç de potència Dp és menor que el braç de resistència Dr.
c. En una palanca, el producte dels dos braços (de potència i de resistència) és igual al producte de les dues forces (potència x resistència), és a dir: Pot x Resis = Dp x Dr d. En una palanca de tercer gènere, el braç de potència Dp és major que el braç de resistència Dr.
e. Totes les afirmacions són falses.
35 Un recolzament amb fregament Trieu una resposta.
a. És assimilable a un suport lliscant.
b. És assimilable a un suport fixe.
c. No existeix el recolzament amb fregament.
d. Si el fregament és prou alt, no permet el gir.
e. Té un comportament mixte, situat entre el suport lliscant i el suport fixe.
36 ¿Quina de les següents afirmacions és correcta? Trieu una resposta.
a. Totes les afirmacions són falses.
b. Totes les afirmacions són certes.
c. Una de les condicions d'equilibri és que el sumatori de forces verticals sigui zero, la qual cosa anul•la els possibles moviments horitzontals.
d. Que els sumatoris de forces verticals i horitzontals siguen nuls no garanteix l'equilibri, perquè no impedeix que l'objecte es mogui en una direcció inclinada.
e. Una de les condicions d'equilibri és que el sumatori de forces horitzontals sigui zero, la qual cosa anul•la els possibles moviments horitzontals.
...