PRIMERA PRACTICA (2015)

Ejercicio Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Drets i Llibertats
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 20/02/2015
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

ESTHER GATIUS SÁNCHEZ-CRUZAT M6 (DRET - ADE) 1ª ACTIVITAT PRÀCTICA Drets constitucionals i drets de l’àmbit internacional Després de la lectura dels documents Internacionals que figuren en el campus i de la lectura del primer tema del manual corresponent, cal que doneu resposta a les següents qüestions: 1.Identifiqueu els drets reconeguts en l’àmbit internacional: en especial, en la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH), en el Conveni Europeu de Drets Humans (CED) H) i en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (CDFUE).
En aquesta tasca s’han de detectar:  a) els drets comuns que apareixen en tots els documents;                  Dret a la vida.
Prohibició de la tortura.
Prohibició de la esclavitud i dels treballs forçosos.
Dret a la llibertat i a la seguretat.
Respecte a la vida privada i familiar.
Llibertat de pensament, consciencia i religió.
Dret a contraure matrimoni i fundar una família.
Prohibició de la discriminació.
Llibertat d’expressió.
Llibertat de reunió i d’associació.
Prohibició de l’abús de dret.
Igualtat.
Procés equitatiu.
No hi ha pena sense llei.
Presumpció d’innocència.
Lliure circulació i elecció de la residencia.
b) els nous drets que apareixen en la CDFUE respecte dels proclamats en la DUDH i en el CEDH.
         Dret a la integritat de la persona.
Protecció de dades de caràcter personal.
Llibertat d’empresa.
Protecció en cas de devolució, expulsió i extradició.
Igualtat entre homes i dones.
Drets del menor.
Drets de les persones grans.
Integració dels discapacitats.
Drets de negociació i d’acció col·lectiva.
                 Dret a la informació i consulta dels treballadors a l’empresa.
Protecció en el cas d’acomiadament injustificat.
Dret d’accés als serveis de col·locació.
Prohibició del treball infantil i protecció dels joves en el treball.
Protecció de la salut.
Dret d’accés als serveis d’interès econòmic general.
Protecció del medi ambient.
Protecció dels consumidors.
Dret a ser elector i elegible en les eleccions al Parlament Europeu.
Dret a ser elector i elegible en les eleccions municipals.
Dret a una bona administració.
Dret a tutela judicial efectiva i a un jutge imparcial.
Principi de legalitat i de proporcionalitat dels delictes i les penes.
Dret d’accés als documents.
Defensor del Poble.
Dret de petició.
Protecció democràtica i consular.
2. Comproveu quins d’aquests drets proclamats en documents internacionals es troben recollits en la Constitució de 1978. En concret es demana que analitzeu:  a) Com es troben formulats en la CE de 1978: s’utilitza la mateixa redacció?, és més concreta?, més àmplia?, ..
A diferencia dels documents treballats en aquesta activitat, la Constitució Espanyola de 1978, no és una simple declaració de drets i llibertats del ciutadà, sinó que, com el nom de Constitució indica, a més a més s’encarrega de garantir i emparar el compliment d’aquests. La Constitució a diferencia de les declaracions, esta estructurada en un preàmbul, un títol preliminar i deu títols, el títol primer es l’encarregat de tractar els drets i llibertats, aquest títol es divideix en 5 capítols, més concretament els drets i llibertats es troben al capítol segon, secció primera (drets fonamentals i llibertats) i segona (drets i deures dels ciutadans). Per tant, es veu que la Constitució recull els drets i llibertats d’una forma molt més organitzada. En relació als capítols següents cal destacar el 4 que fa referencia a les garanties d’aquests drets i llibertats, on s’ha de remarcar l’article 53.
Pel que fa al contingut hi ha diversos drets com per exemple l’article 32 (matrimoni) o el 33 (propietat privada i herència) que esta redactats d’una forma més abstracta, per a que puguin ser objecte d’ una interpretació més amplia i així donar lloc a la doctrina. En canvi hi ha altres que tenen una redacció més concreta i extensa que els documents treballats en aquesta activitat, com per exemple l’article 27 de la CE referent a l’educació.
 b) Existeixen drets que no apareixen formulats en la CE de 1978? Si, com per exemple el dret a la protecció de dades de caràcter personal, a la protecció de devolució, expulsió i extradició o bé el dret de tenir un nivell de vida adequat, aquest últim es troba recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.
...