Apunts Economia i instruments analítics per l'estudi del Dret Tema 2 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Economia i instruments analítics per a l'estudi del Dret
Año del apunte 2013
Páginas 13
Fecha de subida 21/10/2014
Descargas 16
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2 – Les forces del Mercat: l’oferta i la demanda 2.1 QUÈ ÉS UN MERCAT? -És un conjunt de compradors (demanda) i venedors (oferta) d’un bé o servei.
-Pel que fa als diversos tipus de mercat, podem trobar: 2.1.1 Mercats de competència perfecte: • Els béns que s’ofereixen són tots iguals.
• Hi ha tants compradors i venedors que cap d’ells pot influir en el preu del mercat (preu-acceptants).
• Els fulls de paper en són un exemple 2.1.2 Mercats que no són de competència perfecte. Entre els quals podem trobar: • Monopolis (com el mercat de l’aigua potable).
• Oligopolis (com el mercat de la telefonia mòbil).
• Mercats de competència mono polística (com el mercat dels iogurts).
• Mercats de competència perfecta (com el mercat del blat).
2.2 LA DEMANDA: 2.2.1 La funció de demanda individual: -La demanda: és la Q d’un bé o servei que l’individu vol i pot comprar.
-Hi ha molts factors que expliquen la Q demandada, però quan s’analitza el comportament dels mercats hi ha un determinant que té un paper fonamental: el preu.
-Funció de demanda individual: relació entre el preu d’un bé i la Q demandada d’aquell bé.
2.2.2 La llei de la demanda: -cét. Par. Quan puja el preu d’un bé la Q demandada, i quan baixa, la Q demandada .
-La representació gràfica d’aquesta relació és la corba de la demanda: 2.2.3 Taula de demanda: mostra la relació entre el preu d’un bé i la Q demandada.
P Qd =F(p) 0 12 1 8 2 4 3 0            Qd·(P)  =  12-­‐4·p  à  si  éP, êD -A preu 0 la demanda no pot ser infinita ja que es demanda en funció de les nostres necessitats (SACIETAT): (si ens regalen les galetes que vulguem, és evident que no demanarem infinites galetes perquè no ens les acabaríem. Només prendríem aquelles que poguéssim o volguéssim consumir).
2.2.4 Demanda de mercat: -És la suma de totes les demandes individuals d’un bé o servei (Qt): P Q1 =F(p) Q2 =F(p) QT =Q1 +Q2 0 12 7 19 1 8 5 13 2 4 3 7 3 0 1 1 -Per a obtenir la Qt hem de sumar horitzontalment les corbes de Demanda individual.
2.2.5 Desplaçaments de la corba de demanda: -Qualsevol canvi que eleva o disminueix la Q de demanda a tots i cadascun dels preus són augments o disminucions de la corba: -Però el canvi en el preu del bé només suposa el desplaçament al llarg de la corba de demanda.
  2   2.2.5.1 Determinants principals dels desplaçaments de la corba de demanda: -Determinants principals: Variables que influeixen en la Q que els compradors demanden. Trobem: • Preu del bé: si creix, la D disminueix.
• Nombre de compradors.
• Renda: o Béns normals: Quan ^ renda, ^ demanda (com la roba).
o Béns inferiors: Quan ^ renda, cau demanda à ja que es passa a un bé superior (com el vi barat).
• Preu d’altres béns: o Béns substitutius: si ^ preu, ^ la demanda de l’altre à Ipad / PC § No hi ha béns substitutius perfectes, si totals (sabata dreta – sabata esquerra) i parcials (Iphone 4s / 5).
o Béns complementaris: si ^ preu, baixa la demanda de l’altre (pasta – raspall de dents).
• Gustos • Expectatives 2.3 LA OFERTA: 2.3.1 La funció d’oferta individual -La oferta: és la Q d’un bé o servei que el venedor vol i pot vendre.
-Hi ha molts factors que expliquen la Q ofertada, però quan s’analitza el comportament dels mercats hi ha un determinant que té un paper fonamental: el preu.
-La funció d’oferta individual: relació entre el preu d’un bé i la Q oferta d’aquell bé.
2.3.2 La llei d’oferta: -cét. Par. Quan ^ el preu d’un bé la Q oferta ^, i quan baixa, la Q oferta disminueix. La representació gràfica d’aquesta relació és la corba d’oferta:   3   2.3.3 Taula d’oferta: mostra la relació entre el preu d’un bé i la Q oferta (Qs).
P Qs =F(p) 0 0 1 1 2 3 3 5 -A preu elevat l’oferta no és infinita, pels costos.
2.3.4 Oferta de mercat: suma de totes les ofertes dels venedors d’un bé o servei: P Q1 =F(p) Q2 =F(p) QT =Q1 +Q2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 4 7 3 5 8 13 -Sumem horitzontalment les corbes d’oferta individual.
2.3.5 Desplaçaments de la corba d’oferta: -Qualsevol canvi que eleva o disminueix la Q oferta a tots i cadascun dels preus són augments o disminucions de la corba.
-Però el canvi en el preu del bé només suposa un desplaçament al llarg de la corba d’oferta.
  4   2.3.5.1 Determinants principals dels desplaçaments de la corba d’oferta: -Determinants principals: Variables que influeixen en la Q que els venedors oferten.
Trobem: • Preu del bé: la corba puja o baixa • Nombre de venedors: si ^ nº de venedors, la corba es desplaça cap a la dreta.
• Preu dels factors: si ^ preu de factors, la corba es desplaça cap a l’esquerra.
• Tecnologia: si ^ la tecnologia disponible, la corba es desplaça cap a la dreta.
• Expectatives: si ^ les expectatives, la corba es desplaça cap a la dreta.
2.4 L’EQUILIBRI DE MERCAT: -Com es determinen el preu i la quantitat de bé intercanviat en el mercat? -Equilibri: situació en la que el preu és aquell en què les quantitats de l’oferta i la demanda s’igualen.
-Preu d’equilibri: preu que equilibra la quantitat oferta i demandada.
-Quantitat d’equilibri: quantitat oferta i demanda al preu d’equilibri.
2.4.1 “Preu que buida el mercat”: -La quantitat del bé que els compradors volen i poden comprar és exactament igual a la quantitat que els venedors volen i poden vendre.
2.4.2 Mercats sense equilibri: -Preu superior al d’equilibri: -Preu inferior al d’equilibri:   5   -Si hi ha excés d’oferta (Qd < Qo) , s’ha de baixar el preu per equilibrar el mercat. El preu baixarà fins que Qd=Qo à es buida el mercat (el preu baixa fins Peq).
-Si hi ha excés de demanda (Qd > Qo), s’ha d’augmentar el preu per equilibrar el mercat. De manera que es vendrà, però al augmentar el preu, els meus B també pujaran.
2.4.3 Retorn a l’equilibri: -La llei de l’oferta i la demanda: estableix que el preu d’un bé s’ajusta per a equilibrar la quantitat oferta i la demandada.
-Un cop el mercat es troba en preu es troba en preu d’equilibri, tots els compradors i venedors estan satisfets i no hi ha pressions a l’alça o a la baixa sobre el preu.
-Els excedents o l’escassetat són temporals.
2.4.4 Anàlisi dels canvis en l’equilibri: -Les accions dels compradors i venedors porten de forma natural cap a l’equilibri. Per què? A partir de situacions en què no hi ha equilibri de mercat, com s’hi arriba? 2.4.4.1 Anàlisi d’estàtica comparativa: -Comparem l’equilibri inicial i l’equilibri final: • Identificar si l’esdeveniment concret afecta a l’oferta, a la demanda o a les dues.
  • Determinar com l’afecta (moviments, desplaçaments).
• Nou punt d’equilibri i comparar. Gràfic.
6   -Exemple 1 d’anàlisi d’estàtica comparativa: variació de la demanda à efecte en la venda de gelats d’un estiu amb més calor.
-1: Afecta a la D de gelats: la gent té més calor i vol consumir més gelats.
-2: Creix la demanda: desplaçament cap a la dreta à eleva la Qd a qualsevol preu.
-3: ¿Peq, Qeq? • Peq2 ^. El desplaçament de la D, eleva el preu d’equilibri.
• Qeq2 ^ . ^ La Q intercanviada (l’oferta i la demandada).
àLa situació varia. Per tant, ^ la demanda i per a que s’equilibri el mercat, com hi ha excés de D, s’ha d’ ^ el preu.
-En aquest exemple, l’OFERTA no varia, ja que el canvi de temps no fa que les empreses vulguin vendre més producte a qualsevol preu donat. Però la QUANTITAT OFERIDA sí que varia: augmenta com a conseqüència de l’augment del preu d’equilibri originat per l’augment de la DEMANDA. à Que augmenti la quantitat oferta no significa que augmenti l’oferta: • OFERTA: posició de la corba d’oferta.
• QUANTITAT OFERIDA: quantitat que volen vendre els oferents.
-VARIACIÓ DE L’OFERTA: desplaçament de tota la corba.
-VARIACIÓ DE LA DEMANDA: desplaçament de tota la corba.
-VARIACIÓ DE LA QUANTITAT OFERIDA: desplaçament al llarg de la corba d’oferta.
-VARIACIÓ DE LA QUANTITAT DEMANDADA: desplaçament al llarg de la corba de demanda.
-Exemple 2 d’estàtica comparativa: variació de la oferta à efecte del descobriment de nous dels jaciments de petroli en el mercat dels derivats.
-1: Afecta a l’Oferta: ja que hi ha més RR disponibles.
-2: De manera que aquesta augmenta à es desplaça la corba cap a la dreta. I augmenta la Qd a qualsevol preu.
-3: ¿Peq, Qeq?:   • Peq2: Disminueix, ja que el desplaçament de l’oferta baixa el preu.
• Qeq2: Augmenta la Q intercanviada (oferta i demanda).
7   -Exemple 3 d’estàtica comparativa: variació de la oferta à efecte de l’augment del preu del petroli.
-1: Afecta a la Oferta: les empreses paguen més per la matèria primera.
-2: Baixa l’oferta: desplaçament cap a l’esquerra à baixa la Q oferta a qualsevol preu.
-3: ¿Peq, Qeq? • Peq2 ^. El desplaçament de la O, eleva el preu d’equilibri.
• Qeq2 disminueix . Baixa la Q venuda àLa situació varia. Per tant, baixa la O i per a que s’equilibri el mercat, com hi ha excés de D, s’ha d’ ^ el preu.
2.4.4.2 Variació de l’oferta i la demanda: -Es poden donar situacions que afectin a l’oferta i a la demanda alhora. Quin pot ser el resultat? Dependrà de la magnitud relativa dels desplaçaments de la demanda i l’oferta.
-Ex. 1) Gran augment de la demanda, petit creixement de l’oferta.
• Resultat: Preu augmenta, Q augmenta.
-Ex. 2) Petita disminució de la demanda, gran reducció de l’oferta.
• Resultat: Preu augmenta, Q disminueix.
La demanda no varia Augmenta la demanda Disminueix la demanda L’oferta no varia Augmenta l’oferta Disminueix l’oferta P no varia P baixa P puja Q no varia Q augmenta Q disminueix P puja P ambigu P puja Q augmenta Q augmenta Q ambigu P baixa P baixa P ambigu Q disminueix Q ambigu Q disminueix 2.5 L’ELASTICITAT -És una mesura del grau amb què els compradors i venedors responen a la situació del mercat.
-Les variacions en l’oferta i la demanda poden tenir impacte en uns agents més que en altres dependent de l’elasticitat de l’oferta i la demanda.
Per a saber-ho, necessitem un anàlisi quantitatiu, més enllà del qualitatiu que hem fet fins ara i que ens ha permès saber en quin sentit varien Peq, Qeq.
-L’elasticitat, doncs, és una eina que mesura la sensibilitat de la quantitat demandada o de la quantitat oferta a un dels seus determinants.
  8   2.5.1 Elasticitat – preu demanda: -Mesura el gran en què la quantitat demandada d’un bé respon a una variació del seu preu. “Quant canvia la quantitat demandada quan canvia el preu del bé?”.
2.5.1.1 Determinants elasticitat – preu demanda: -Béns substitutius propers: fan que la demanda sigui més elàstica.
-Béns necessaris i béns de luxe: la demanda dels necessaris és més inelàstica.
-Definició estricta o àmplia del mercat: quant més àmplia, més inelàstica (més difícil trobar substitutius).
-Horitzó temporal: amb un horitzó major, la demanda és més elàstica.
2.5.1.2 Càlcul: -Es calcula dividint la variació percentual de la quantitat demandada per la variació percentual del preu.
>1  si  +Gran/+Petit   <1  si  +Petit  /+Gran   -Com que l’elasticitat es basa en càlculs percentuals, el resultat canvia segons els punts de referència que agafem...
-Mètode del Punt Mig: En lloc de dividir la variació pel punt inicial, dividim pel punt del mig. De manera que obtenim:   9   2.5.1.3 Tipus de corbes de demanda segons ε - preu: -Inelàstica: elasticitat < 1 i corba més vertical (Canvia molt el preu, no gaire Q).
-Elasticitat unitària: elasticitat = 1 -Elasticitat: elasticitat > 1 i corba més plana (Canvia molt la Q, no gaire el preu) àPerfectament elàstica: la Q demandada canvia infinitament amb la variació del preu.
Podem dir que Elasticitat = ∞ àPerfectament inelàstica: la Q demandada és la mateixa a qualsevol preu donat. No respon a variacions del preu.
2.5.1.4 εpreu al llarg de la corba de demanda: -El pendent d’una funció lineal de demanda és constant però la seva elasticitat no: 2.5.1.5 efectes en l’ingrés total: -Ingrés = P x Q -Si el preu augmenta de 200 a 250, l’ingrés total augmenta o disminueix?   • Quan el preu augmenta hi ha 2 efectes a l’ingrés.
• Quin dels 2 efectes és major? Depèn.
10   àEfectes en l’ingrés total: demanda elàstica: -Un augment en el preu fa disminuir molt l’ingrés total perquè la quantitat varia relativament més que el preu.
àEfectes en l’ingrés total: demanda inelàstica: -Un augment del preu fa disminuir poc l’ingrés total perquè la quantitat varia relativament menys (que el preu).
2.5.2 L’elasticitat – preu de l’oferta:1 -Mesura el grau en què la quantitat oferta d’un bé respon a una variació del seu preu.
“Quant canvia la quantitat oferta quan canvia el preu del bé”? 2.5.2.1 Determinants de l’elasticitat – preu de l’oferta: -Béns manufacturats: fan que l’oferta sigui més elàstica.
-Horitzó temporal: amb un horitzó major, l’oferta és més elàstica.
                                                                                                                1 Com els canvis són inversos, en ε - demanda, si ^ P, Q baixa i per tant el R seria --. Tot i així, s’ha decidit calcular-ho en valors absoluts, i per tant, no hi ha signes. En ε Oferta, a diferencia de ε D, els signes serien tots ++.
  11   (Tot lo altre és = que l’elasticitat de la demanda).
Exercici A -L’oferta de propietats davant la costa és inelàstica. L’oferta de cotxes és elàstica.
-Suposa que el creixement de la població provoca que la demanda dels dos béns es dupliqui. (per a cada nivell de preus Qd es duplica).
-Per quin producte es modificarà més P? -Per quin producte la Q canviarà més? 2.5.2.2 Variació de l’ε - preu al llarg de la corba d’oferta: -L’oferta a vegades esdevé menys elàstica quan la Q augmenta degut als límits de la capacitat de producció.
2.5.3 elasticitat – renda de la demanda: -Grau en què varia la quantitat demandada d’un bé quan varia la renda dels consumidors.
• Béns normals vs. Béns inferiors • Béns necessaris vs. Béns de luxe 2.5.4 Elasticitat – preu creuada de la demanda: -Gran en què varia la quantitat demandada d’un bé quan varia el preu d’un altre bé.
  • Béns substitutius: positiva • Béns complementaris: negativa 12   Implicacions: què és el millor per a reduir el consum de drogues il·legals? Prohibició? (política d’oferta), vs. Educació (política de demanda). Cada política té efectes diferents.
  13   ...