Farmacologia cardiovascular - 1ª part (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 6

Vista previa del texto

TEMA 25 – FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR – 1ª PART Insuficiència cardíaca Objectius: Activació neurohumoral (SN Simpàtic i sistema renina-angiotensina-aldosterona)  vasoconstricció a) Fàrmacs inotrops: incrementen la força de contracció del miocardi Digoxina, dobutamina, dopamina, amrinona, milrinona, levosimendan, pimobendan.
b) Fàrmacs que redueixen la precàrrega: disminueixen la congestió Nitrats i furosemida c) Fàrmacs que redueixen la postcàrrega: disminueixen la resistència vascular Hidralazina, nitroprussiat, IECA, ARA-II, antagonistes del calci (amlodipi, nisoldipi, felodipi) d) Betablocadors: contraresten la sobre activació simpàtica.
Fàrmacs inotrops digitàlics: digoxina Accions: - Cardiotònic: augmenta la força de contracció del múscul cardíac.
- Antiarítmic: redueix la conductivitat cardíaca.
Farmacocinètica: - Necessita ajust renal, eliminació renal.
Posologia: - Via oral i IV.
- Estret marge terapèutic.
Alteracions de la resposta a digoxina per alteració de la digoxinèmia - Augment o Increment de la biodisponibilitat per alentiment del trànsit GI: anticol·linèrgics.
o Disminució de l’eliminació renal: ancians, hipotiroïdisme, IR, fàrmacs (IECA, antagonistes del calci, ciclosporina, indometacina, etc).
o Disminució del Vd: pacients obesos, calcular la dosi segons el pes magre, no segons el pes tota (la digoxina s’acumula al cor, ronyó i fetge, però no es pot distribuir al teixit adipós).
- Disminució o Incompliment terapèutic o Disminució de l’absorció oral: antiàcids (espaiar la presa 2h), procinètics, diarrea, etc.
o Augment del Vd: nens o embarassades o Augment de l’aclariment renal: tiroxina o hipertiroïdisme.
- Increment de la incidència d’arítmies cardíaques o Pacients amb cardiomegàlia o amb cardiopatia isquèmica recent.
o Cirurgia (reduir la dosi 24-48h abans de la intervenció) - Alteracions electrolítiques o Incrementen l’excitabilitat cardíaca i potencien els efectes de la digoxina  Hipopotasèmia: compte amb l’associació amb diürètics tiazídics o de la nansa.
 Hipercalcèmia: compte amb els pacients amb tractament amb sals de calci.
o Hiperpotasèmia i hipocalcèmia: redueixen l’activitat de la digoxina.
- Efectes adversos per sobredosi o intoxicació o Cardíacs o Gastrointestinals o Neurològics o Psiquiàtrics o Visuals o Endocrins - Tractament de la intoxicació o Retirar digoxina, determinar la concentració plasmàtica i administrar K per inhibir la unió de la digoxina al miocardi o Si hi ha arítmia administrar lidocaïna o En intoxicacions greus, l’antídot son els anticossos Fab antidigoxina Fàrmacs Isòtrops Simpaticomimètics Dopamina Baixes dosis  vasodilatació Altes dosis  vasoconstricció Farmacocinètica: - Via IV.
- Eliminació renal Indicacions: Ús hospitalari (H) Reaccions adverses: Nàusees, vòmits, taquiarítmies, cefalea.
Extravasació Dobutamina Administració IV.
La resta igual que dopamina.
Vasodilatadors venosos: nitrats: Nitroglicerina, Moninitrat d’isosorbida, dinitrat d’isosorbida Via IV quan es agut Diürètics: Furosemida IC aguda: diürètics per la nansa per via IV.
IC crònica: Tiazides o diürètics per la nansa a dosis baixes.
Alteracions electrolítiques: Hipopotasèmia i hipomagnesèmia. Diürètic estalviador de potassi.
Fàrmacs antianginosos 1. NITRATS: vasodilatadors venosos Nitroglicerina, mononitrat i dinitrat d’isosorbida NITROGLICERINA Efecte primer pas.
Tractament agut de la crisi (sublingual) Tractament crònic (percutània o comprimit) IAM (perfusió IV) 2. Bloquejadors beta-adrenèrgics 3. Antagonistes del calci Nifedipi, nicardipi, nisoldipi, amlodipi, delodiì, verapamil, diltiazem.
Profilaxi a llarg termini de l’angina de repòs.
No es poden donar si has tingut un IAM, però si has tingut una angina de pit si.
TRACTAMENT GLOBAL DE LA CARDIOPATIA ISQUÈMICA Prevenció primària: Hipertensió arterial, tabaquisme, hiperlipidèmia, obesitat, diabetis, inactivitat física.
Tractament farmacològic Crisis: no activitat física, administrar nitroglicerina Prevenció primària: segons risc CV Prevenció secundaria: Antiagregant plaquetari (AAS) Tractament de l’HTA i de la hipercolesterolèmia (estatines) Fàrmacs antianginosos ...