Tema 1. Introducció a la geriatria (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 3º curso
Asignatura Infermeria clínica del vell
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: CLÍNICA DEL VELL 1. INTRODUCCIÓ A LA GERIATRIA EPIDEMIOLOGIA La població envelleix molt de pressa i va en augment. Aquest envelliment ve degut a dues causes: - Baixa natalitat Augment de l’esperança de vida (82 anys) L’augment de la prevalença de les malalties cròniques (62’2% en adult gran). Esperança de vida bona en salut 61’5 anys.
La disminució de la mortalitat per càncer i malalties cardiovasculars. Al 2021, 8 milions de catalans. Un de cada 5 de més de 65 anys. I més de 450.000 habitants amb més de 80 anys.
Aquests èxits han generat un nou repte: el progressiu envelliment de la societat.
Hem passat d’una piràmide de pagoda (piràmide) en forma de bulb (estancada, en equilibri entre naixements i defuncions). Si la població segueix així al 2050 tindrem una piràmide invertida, tindrem més defuncions que naixements, i un tant per cent molt elevat de gent major de 65 anys.
Abans les piràmides de població, les bases eren molt més amples que les parts de dalt.
Actualment, les bases són de naixement estretes, i a dalt amples(piràmide antropomòrfica).
L’esperança vida s’ha reduït lleugerament en aquests 3 últims anys. 84 anys les dones i 79 els homes. Són les esperances de vida més altes del món. El 17,4 % de la població d’Espanya i Catalunya és major de 65 anys.
Les previsions per l’any 2050 serà del 36% de persones majors de 65 anys, és a dir, baixa natalitat, moltes més despeses sanitàries. El 2010, l’entrada d’emigrants va millorar la situació però amb la crisis va tornar a empitjorar: les pensions se les va quedar l’estat. Fa 15 anys enrere, les malalties que mataven més adults, eren càncer i malalties cardiovasculars.
1 GERONTOLOGIA Formada per l’arrel grega geron (ancià) i logos (coneixement) engloba diverses disciplines l’objectiu de les quals és l’estudi del fenomen de l’envelliment des de les esferes biològica, psicològica i social.
Fou utilitzat per primer cop el 1903 per E.Metchnikoff, biòleg i sociòleg rus. Utilitza diverses disciplines per estudiar el procés de l’envelliment.
GERIATRIA Part de la medicina que estudia els processos patològics en els ancians i com prevenir-los, diagnosticar-los i tractar-los per rehabilitat la persona gran de les seves malalties.
Resulta dels lexemes geron (ancià) i iatros (tractament) i té l’origen en la obra de I.L. Nascher presentada el 1907 titulada “Geriatria, les malalties dels ancians i el seu tractament.” Estudia l’envelliment patològic però també el saludable (ja que és el seu objectiu).
INFEMRERIA GERONTOLÒGICA GERIÀTRICA La infermeria gerontològica/geriàtrica és una especialitat dins la disciplina infermera que dóna atenció i cures a les persones grans que pateixen trastorns i problemes de salut. Aquesta especialitat va ser reconeguda al real decret 450/2005.
Hi ha un augment del 41% de la demanda professional entre el 2000 i el 2030.
Les qualitat de la infermera geriàtrica s’aborda de manera multidimensional, caldrà fer una valoració geriàtrica integral. A més dels coneixements (envelliment, fragilitat, formació de plans de cures). El context és tan important com la malaltia.
Necessitarem la valoració geriàtrica integral com a eina de valoració multidimensional.
Podem afirmar en l’adult gran que el context integral és tan important com la malaltia. L’objectiu és que la malaltia no faci perdre-li autonomia. Hem d’observar les mancances i les potencialitats (voluntat d’aprendre, recolzament familiar, nivell socioeconòmic, adaptació a l’habitatge) del seu entorn, per potenciar-ho.
AVANTATGES DE TREBALLAR EN EQUIP MULTIDISIPLINARIS - - Millorar la precisió diagnòstica (problemes complexos) Evita problemes no detectats Eina que valora diferents esferes:  Cognitiva  Grau de dependència  Recursos socials  Recursos econòmics  Suport familiar  Historial mèdic Millora la coordinació entre serveis 2 - Reparteix responsabilitat, millora sentiment de pertinença i evita el síndrome de Burnout en els professionals sanitaris *La síndrome de burnout és un patiment, que a grans trets, consistiria en la presència d'una resposta prolongada d'estrès en l'organisme davant els factors estressants emocionals i interpersonals que es presenten a la feina , que inclou fatiga crònica , ineficàcia i negació del que ha passat.
A mesura que canvia la situació del vell va d’un servei sanitari a l’altre. El fet de treballar amb altres professionals i que cadascú faci el seu registre en la mateixa història clínica informatitzada i comuna, ens assegura la realització d’una bona assegurança assistencial.
ROL INFERMER El rol infermer té varies besants: - Assistència: Planificant cures però també fent educació per a salut (assistència directe).
- Docència: Alumnes en pràctiques però també amb altres professionals.
- Gestió: Coordinant recursos i altres professionals.
- Investigació: Dins les altres funcions. La investigació no cal que sigui a laboratori, podem provar diferents apòsits en un tractament amb úlceres per pressió i amb evidència observar quin és el que va millor.
3 ...