Examen Final Junio 2010 (2010)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura Circuitos Lineales
Año del apunte 2010
Páginas 5
Fecha de subida 17/09/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

DEPARTAMENT DE TSC Circuits Lineals 7 de juny de 2010 a les 11.15h.
Data notes provisionals:............. 14 de juny Període d’al·legacions:................ 14-15 de juny Data notes revisades:................. 18 de juny Professor: F. Xavier Moncunill Grups: 10 i 20 Informacions addicionals: • Durada de la prova: 3 hores • Consultes sobre l'examen: 17 de juny P1.
D’un circuit se sap que la resposta a una tensió d’entrada de tipus esglaó unitari presenta un règim transitori de durada 5ms, proporcionant a continuació en règim permanent una tensió constant igual a 2V.
(2 punts) a) Indiqueu quin dels diagrames de pols i zeros representats a la Fig. 1 correspon a la funció de transferència d'aquest circuit.
Fig. 1 b) Doneu l'expressió completa de la funció de transferència corresponent.
P2.
(2 punts) Per al circuit de la Fig. 2, a) Dibuixeu el diagrama de guany de Bode, especificant els pendents de les asímptotes, les freqüències de colze i les correccions.
b) Determineu el tipus de filtratge que realitza i doneu els seus paràmetres.
R1=R2=R3=R4=22k C1=0.18nF C2=18nF Fig. 2 P3.
Es vol construir un enllaç d'ultrasons al laboratori amb un transmissor fix que utilitzi el generador de funcions com a font de senyal i un receptor mòbil alimentat amb bateries. Un dels objectius és aconseguir que l'abast de l'enllaç sigui màxim, per a la qual cosa s'ha incorporat una xarxa LC entre el generador i el transductor d'ultrasons del transmissor, tal com es mostra a la Fig 3.
(2 punts) Sabent que la freqüència nominal del transductor és de 40kHz amb una impedància a efectes pràctics resistiva pura igual a 1500Ω, i que l'amplitud que proporciona el generador de funcions en circuit obert és de 5V, a) Determineu quina serà la potència transferida al transductor i l'amplitud de la tensió entre els seus terminals.
b) Dissenyeu la xarxa LC, donant la seva estructura (escolliu una versió de tipus passabaix) i els valors dels elements.
Fig. 3 P4.
Es vol dissenyar un filtre passaalt d'ordre mínim que proporcioni els guanys especificats a la següent taula: (4 punts) Freqüència (kHz) Guany (dB) 10 100 ∞ -40 -3 0 Es demana: a) Doneu més informació sobre aquest filtre, especificant els seus paràmetres i l'expressió de la seva funció de xarxa.
b) Indiqueu quin dels circuits de la Fig. 4 pot proporcionar la resposta desitjada, justificant l'elecció.
(a) (b) (c) Fig. 4 c) Utilitzant C=150pF, assigneu valors a la resta dels elements del circuit escollit per tal de complir les especificacions.
d) Sabent que a l'entrada del filtre dissenyat s'aplica una tensió v g t=18 cos 2· 104 t −5 cos 2· 105 t3 sin 2· 106 t , dibuixeu amb precisió l'espectre d'amplitud del senyal de sortida, expressant l'escala de freqüència en Hz.
...