Tema 1. Comptabilitat i Sistemes d'Informació Financera (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Introducció a la Comptabilitat Financera
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 02/07/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts de l'assignatura Introducció a la Comptabilitat Financera impartida per Ester Oliveras Sobrevias a la UPF.

Vista previa del texto

Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA TEMA 1. COMPTABILITAT I SISTEMES D’INFORMACIÓ FINANCERA Necessitem la comptabilitat perquè vivim a un entorn econòmic canviant i la empresa necessita informació per a la presa de decisions. La compatibilitat és aquesta font.
CONCEPTE El concepte més clar que tenim avui de la comptabilitat és que és un sistema d’informació orientat a reduir la incertesa relacionada amb el procés de la presa de decisions.
Tindrem tres aspectes de la comptabilitat: - Estàtica: És com una foto de la comptabilitat.
Dinàmica: És lo que passa cada dia a la empresa que s’ha de registrar.
Técnica: Com i on registro els fets. Anirem a mirar els llibres de comptabilitat.
Existeixen dos tipus de comptabilitat: 1.
2.
Microcomptabilitat  Comptabilitat general: Seran els principis generals. Un que es sol aplicar bastant és el de prudència (allò positiu que creus que vindrà no ho has d’apuntar però lo negatiu sí).
 Comptabilitat aplicada: Segons l’objecte (a què es dedica la empresa), el subjecte (empresa privada, societat, família, etc.), finalitat (el que es busca amb la comptabilitat: maximitzar beneficis o complir pressupostos).
Macrocomptabilitat: Comptabilitat d’un Estat per exemple.
COMPTABILITAT I EMPRESA Estudiarem la comptabilitat aplicada a empreses amb afany de lucre que busquen maximitzar els seus beneficis mitjançant la producció de bens i serveis i la presa de decisions (incideix l’incertesa) per a la que necessita informació.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com PERSONES USUÀRIES DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE Tindrem dos tipus d’usuaris: Usuaris interns: Són els que poden prendre decisions que afecten a la gestió de l’empresa.
o Òrgans de Govern o Direcció o Comandaments Usuaris externs: Seran els que es veuen afectats per les decisions que prenen les empreses.
o Accionistes o Prestamistes o Empleats/Empleades o Clients/Clientes o Proveïdors/Proveïdores o Potencials inversors/es o Administració pública Identificarem dos grans tipus de comptabilitat en funció de per a qui serveix la informació que proveeixen: PRINCIPAL FONT D’INFORMACIÓ REGULACIÓ APLICACIÓ PERIODICITAT MEDICIÓ FUNCIÓ PRINCIPAL PERSONES USUÀRIES EXTERNES Comptabilitat Financera Molt regulada: Subjecta a la normativa comptable i mercantil, a les directives de la UE i al pla general comptable. Tothom ha de seguir el mateix criteri per poder comparar.
Obligatòria Com a mínim anual i la informació és puntual.
Sempre en unitats monetàries.
Protegir a les persones externes a la empresa com els treballadors i els proveïdors.
PERSONES USUÀRIES INTERNES Comptabilitat de Gestió No està subjecta a regulació i cada empresa la pot fer com vulgui depenent de la rellevància que li doni i les oportunitats que fer-la li ofereixi.
Voluntària Com ja hem dit, és voluntària però generalment és menor (mensual, diària,..). A més l’informació és més contínua.
En unitats monetàries i financeres La empresa la necessita per construir indicadors per saber exactament quants diners s’han gastat. La informació guanyada és estratègica per lo que no la revelarà.
FASES DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE 1.
2.
3.
Captació de dades: per això hem d’identificar els fets comptables significatius que seran aquells que estic segur que han passat. O sigui, no registrarem cosses imaginàries o que no estem segur si passaran o no.
Exemples d’aquest pas seran els xecs, les factures, els contractes, les escriptures, els rebuts, les lletres, etc.
Processament i elaboració: Haurem de valorar en unitats monetàries i mantenir un registre comptable al qual classificarem i agregarem dades. Els registres que utilitzarem seran el llibre diari i el llibre major.
Informació: Al menys un cop al any hem de elaborar els estats comptables que resumeixen la situació de la empresa. Aquests estats s’han de verificar i auditar si la empresa és prou gran. A més a més han de ser Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com accessibles al públic (comunicació pública) i s’han de poder analitzar. Realitzem els comptes anual compostos pel Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Fluxes d’Efectiu, l’Estat de canvis de patrimoni net i la memòria.
ESTATS COMPTABLES FONAMENTALS • Balanç de situació: Informa sobre la posició financera d´una entitat en un moment determinat. És com una foto i sempre estarà referenciat a un dia.
• Compte de pèrdues i guanys: Informa sobre els resultats d´una entitat en un període determinat. Serà en altres paraules, els ingressos i les despeses que s’ajunten per obtenir el resultat final de l’últim exercici comptable que pot ser un benefici, una pèrdua o 0. Està referenciat a un període de temps (de una data a una altra).
• Estat de Fluxes d’Efectiu: Informa de l’origen i la utilització del diner efectiu i equivalents. Informa d’on ha vingut el diner líquid i en que l’he gastat. Només és obligatori per empreses grans.
• Estat de Canvis de Patrimoni Net: Són documents que informen d’aquells moviments que afecten el Patrimoni Net d’una empresa. O sigui, l’evolució del patrimoni net de l’empresa a l’últim exercici comptable.
• Memòria: Informa sobre els criteris, principis i normes que s’ha utilitzat per obtenir la resta de documents. Completa la informació que no tenen els altres documents.
Tots junts conformen els comptes anuals.
Avui en dia registrem els fets comptables quan passen, però abans es seguia el fluxe de caixa (només es registrava el fet quan entraven o sortien els diners). Es va canviar el sistema perquè l’antic era tan rígid que cometia errades en registrar.
...

Tags: