Examen parcial abril 2008 (2008)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Termodinàmica i Cinètica química
Año del apunte 2008
Páginas 4
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

Examen parcial de Termodinàmica i Cinètica Química Ciències Ambientals 28 d’abril de 2008 1 . Qüestionari: (30 punts) Indiqueu amb una creu les respostes correctes a les següents preguntes i justifiqueu breument en un full a part cada resposta.
Les preguntes correctes puntuen 3 punts, les incorrectes -1 punt i les no contestades 0 punts.
1. Quina d'aquestes equacions és correcte: a.
b.
c.
d.
2. En un procés espontani: a. la variació d'entropia de l'univers és 0 b. la variació d'energia lliure de Gibbs del sistema és positiva c. la variació d'entropia del sistema i l'entorn és positiva d. la variació d’energia lliure de Helmholtz del sistema és constant 3. El tercer principi de la termodinàmica defineix: a. l'espontaneïtat d'un procés termodinàmic b. l'origen de l’escala d’entropies c. l'escala de temperatura d. cap de les respostes anteriors és correcta 4. En un procés adiabàtic: a. no hi ha intercanvi de calor amb l'entorn b. no hi ha intercanvi de matèria amb l'entorn c. el procés té lloc a temperatura constant d. La pressió del sistema romà constant 5. Quina de les següents afirmacions és correcta: a. P i S són variables intensives del sistema.
b. en un sistema tancat no hi ha intercanvi d’energia amb l’entorn.
c. a T i P constant, un sistema assoleix l’equilibri quan la G és mínima.
d. sempre s’assoleix l’equilibri quan l’entalpia és màxima 6. Quina de les següents afirmacions és correcta: a. dos sistemes en equilibri tèrmic tenen la mateixa temperatura.
b. en un sistema aïllat ΔH=0, independentment de quin sigui el procés.
c. En un procés isocor, no varia la temperatura.
d. cap de les afirmacions anteriors és correcta.
7. En quin d'aquest casos l'entropia d'un gas ideal no augmenta? a. Una expansió reversible i isotèrmica b. Una expansió irreversible isotèrmica contra el buit c. Una expansió adiabàtica reversible d. Un procés d'escalfament a volum constant.
8. “La capacitat calorífica d'un element és sempre independent de la temperatura”.
Aquesta afirmació és certa? a. Si, és sempre certa b. No, no és certa. La C no és constant a qualsevol temperatura, però es pot prendre com a constant en certs intervals de temperatura c. No, no és certa perquè depèn de l'element considerat d. No, no és certa perquè depèn de la pressió 9. Considerant únicament l'estequiometria de la reacció SOCl2(l) + H2O(g) → 2HCl(g) + SO2(g), és d’esperar que la variació d'entropia de la reacció sigui: a. positiva b. negativa c. nul·la d. depèn de les condicions de pressió i de emperatura 10. El primer principi de la termodinàmica defineix: a. L'existència d'una variable d'estat anomenada entropia b. L'existència d'una variable d'estat anomenada energia lliure de Gibbs c. L'existència d'una variable d'estat anomenada energia interna d. Les condicions d'espontaneïtat d'un procés termodinàmic 2.- (35 punts) 110 grams de vapor d’aigua a 200ºC s’expandeixen isotèrmicament i reversiblement des de 550 fins a 1500cm3. Suposant que el gas es comporta idealment, calculeu q, w, ΔU i ΔH 3. (35 punts) En un recipient de parets adiabàtiques es barregen, a la pressió atmosfèrica, 200 g d’aigua a 10 ºC amb 50 g d’aigua a 85 ºC.
a) Determineu la temperatura final del sistema.
b) Calculeu les variacions de U, H i S per al procés.
c) Discutiu si es tracta d’un procés espontani El calor específic de l’aigua es pot suposar constant i igual a 1,00 cal/g K ...