Examen juliol 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Enginyeria ambiental
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

Departament d’Enginyeria Química Edifici C 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Tel: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 Telex: 52040 EDUCI E Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2006-2007 2ª convocatòria 11 de juliol de 2007 PROBLEMA 1. ( 20% de la nota. Sense col·lecció de problemes.1 h 30 min ).
Es vol instal·lar un sedimentador secundari a continuació d’un sistema de llots actius per tal de tractar 240 m3/h de cabal mig amb una concentració inicial de sòlids en suspensió de 3000 mg/l.
Per poder realitzar el disseny s’han fet estudis al laboratori amb una columna de sedimentació obtenint les següents dades: h(cm) t(min) 100 0 84 8 68 16 50 25 32 35 25 40 20 45 17 52 15 62 14 75 a) Dissenyeu el sedimentador comprovant que els paràmetres estiguin dins del rang normal de disseny.
b) Podria suportar un pic de cabal de 480 m3/h? Departament d’Enginyeria Química Edifici C 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Tel: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 Telex: 52040 EDUCI E Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2006-2007 2ª convocatòria 11 de juliol de 2007 PROBLEMA 2. ( 20% de la nota. Sense col·lecció de problemes. 1 h 30 min).
Es volen eliminar els sòlids en suspensió d’un efluent amb un filtre combinat de sorra i antracita. El filtre subministrat presenta les següents especificacions: La zona superior, amb una profunditat de 1.8 m, està formada per partícules de sorra amb una porositat de 0.42, un factor de forma de 0.83 i una distribució de mida de partícules que es mostra a la següent taula: # dpi (mm) % retingut 1 1 0.90 2 0.75 9.5 3 0.60 21.5 4 5 6 0.56 0.40 0.35 29.15 24.15 7.5 7 0.30 3.15 8 0.25 2.6 9 0.15 1.55 Sabem que la pèrdua de càrrega a través del llit de sorra és constant i igual a 1.65 m. La zona inferior del filtre està formada per partícules d’antracita amb un diàmetre uniforme de 0.55 mm, un factor de forma de 0.7 i una porositat de 0.43. La profunditat del llit d’antracita és un 20% superior a la profunditat del llit de sorra.
a) Si l’àrea de pas d’aquest filtre és de 25 m2, quin serà el cabal diari que podrà tractar? ( Utilitzeu l’equació de Carmen-Kozeny per fer els càlculs) b) Pot funcionar per gravetat el llit d’antracita? (Utilitzeu l’equació de Rose per fer els càlculs. I el filtre format per les dues zones? Raoneu la resposta.
Dades: ρ = 1000 Kg/m3 μ = 1.139·10-3 Kg/m·s ...