Preguntes de extravasal 1 (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Biofarmàcia i farmacocinètica II
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com PREGUNTES EXTRAVASAL -Després de l’administració d’un fàrmac MC per via IV, s’obté la següent equació: C=97.e-0,156t. Administrat per via oral en una forma farmacèutica sòlida, l’equació és: C=46,5.e-0,057t-60,5.e-0,157t. (C=mg/L; t=h).
En la forma farmacèutica oral administrada, el fàrmac presenta flip-flop. V.
-Després de l’administració d’un fàrmac MC per via oral, l’equació és: C=43,5.e-0,215t 55,5.e-0,85t. (C=mg/L; t=h).
En la forma farmacèutica administrada, el fàrmac presenta un període de latència del voltant de 0,38 hores. V -En el mètode de Wagner i Nelson, si l’absorció del fàrmac és completa, el valor de Ainfinit equival a la dosis de fàrmac administrada. F.
-S’administren dues formes de dosificació del mateix fàrmac, la mateixa dosis, essent en ambdues l’absorció del fàrmac completa. La velocitat d’absorció del fàrmac és diferent en cada forma de dosificació. La forma que proveeix major valor de la constant de velocitat d’absorció també proveeix un major valor de AUC total. F.
-El volum de distribució aparent dels fàrmacs pot ser superior al volum aquós corporal de l’organisme, aproximadament el 60% del pes corporal. V -Per a fàrmac monocompartimentals, el mètode de Wagner i Nelson permet calcular el % de fàrmac absorbit en funció del temps. V -L’aclariment plasmàtic dels fàrmacs es pot calcular després d’una administració oral sense necessitat de conèixer els paràmetres per via intravenosa. F -En un fàrmac que administrat per via oral, consecutivament a l’ajustat de les dades experimentals, s’obté: C=36.e-0,212(t-2,1)-36.e-0,875.(t-2,1). (C=mg/L; t=h). (AUC de 0 a infinit) El valor de AUC total és representatiu de la quantitat que ha accedit a la circulació sistèmica. F.
-S’administra un fàrmac BC per via IV. Mitjançant el mètode dels residuals, i a partir del tabulat concentració/temps, es poden estimar els valors de A0, alfa, B0 i beta. V.
-Consecutivament a l’administració d’un fàrmac per via IV, el qual la seva eliminació es realitza d’acord amb un procés de primer odre, la seva velocitat d’eliminació és constant mentre quedi fàrmac en l’organisme. F -Administrat un fàrmac per via oral, el temps en què es triga a assolir la concentració màxima és independent de la dosis. V PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com -Si els processos de distribució, metabolisme i excreció d’un fàrmac són de 1º ordre, malgrat que el procés d’absorció sigui d’ordre 0 es pot observar un comportament cinètic lineal quan s’administren dosis creixents de fàrmac. V -Administrat un fàrmac MC per via IV, el valor del pendent de la corba semilogarítmica representativa del seu trànsit a través de l’organisme val: k=0,4 h-1. s’obté, per al mateix fàrmac administrat oralment mitjançant una FF sòlida un valor de MRT de 3 hores. El temps mig de permanència del fàrmac en el lloc d’absorció (MIT) és d’aproximadament unes 0,5 hores. V.
-Després de l’administració IV d’un fàrmac, si per qualsevol causa disminueix el seu Cl, augmenta el valor de l’àrea sota la corba. V -El grau d’aborció (At/A infinit) permet conèixer el % de fàrmac absorbit, després de la seva administració per via oral, en funció del temps. V -Un fàrmac s’administra amb dues FF sòlides orals A i B, a partir de les quals l’absorció del PA és del 100%. La forma A presenta un major període de latència, el que també serà més gran el seu valor de AUC, que el corresponent a la formulació B. F.
-Per a fàrmacs BC, el valor del Vd obtingut amb l’equació: V=D/Co és representatiu del volum de distribució del fàrmac a l’organisme. F -En fàrmacs amb comportament farmacocinètica lineal, el valor de la semivida coincideix amb el valor del temps mig de residència. F -Consecutivament a l’administració d’un fàrmac per via IV, l’equació que regeix el trànsit a través de l’organisme és: C=85.e-0,915t-42.e-0,409t. (C=mg/L; t=h).
Administrat per via oral mitjançant una forma farmacèutica sòlida, el tractament de les dades experimentals genera la següent equació: C=-43.e-0,912t-12.e-0,410t+57.e-0,115t.
(C=mg/L; t=h).
A partir de la forma farmacèutica administrada, es produeix el fenomen flip-flop. V.
-Després de l’administració d’un fàrmac per via IV, s’obté: C=25.e-0,415t (C=mg/L; t=h).
Administrant el mateix fàrmac per via oral formulat en comprimits, el valor del MRT és de 4 hores. El temps mig de residència del fàrmac en el lloc d’absorció (MIT) és aproximadament 1,6 hores. V.
-El valor de la semivida d’un fàrmac amb comportament farmacocinètica lineal, depèn de la quantitat dels fàrmacs presents a l’organisme. F -Després de l’administració d’un fàrmac MC per via IV, si disminueix el volum de distribució però es manté constant l’aclariment plasmàtic, el valor de AUC no varia. V -Si diferents formes farmacèutiques d’un fàrmac presenten diferents valors pe Ka també seran diferents els valors de tmax. V.
PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com -En el model MC extravasal, si disminueix la BD en magnitud d’un fàrmac, també disminueix el valor de Cmax, considerant que no es produeix un fenomen de flip-flop.
V.
-Després de l’administració d’un fàrmac per via oral, l’equació representativa del seu trànsit és: C=97,5.e-0,715t-85.e-1,15t (C=mg/L; t=h). Pot afirmar-se sense cap dubte que es tracta d’un fàrmac de característiques farmacocinètiques monocompartimentals. F.
-Després de l’administració d’un fàrmac per via intravenosa, s’obté la següent equació representativa del seu trànsit: C=96,5.e-0,215t+112.e-0,935t (C=mg/L; t=h).
Pot assegurar-se, senes cap dubte, que es tracta d’un fàrmac de característiques bicompartimentals. V -L’equació representativa de la corba de nivells plasmàtics després de l’administració d’un fàrmac és: C=27,5.e-0,515t +38,5.e-0,125t-66.e-1,05t. (C=mg/L; t=h).
En la forma farmacèutica amb la qual s’ha administrat el fàrmac, aquest no presenta període de latència. V -Consecutivament a l’administració de 100mg d’un fàrmac, s’obté: C=32,5.e+15,5.e-0,095t (C=mg/L; t=h).
S’administra el mateix fàrmac per via oral la BD del qual és del 100%, i mitjançant el mètode de Loo i Riegelmant s’obté un valor per A infinit de 120. La dosi administrada per vial oral ha estat d’aproximadament 250mg. V.
0,735t -Administrat un fàrmac MC per via IV a la dosi de 100mg, s’obté un valor de 25.mg.h/l per AUC 0. Administrat a la dosi de 400mg, l’expressió del seu trànsit a l’organisme és.
C=32,4.e-0,217t-41,5.e-0,795t (C=mg/L; t=h).
L’aclariment del fàrmac és d’uns 4 l/h. V.
-Després de l’administració d’un fàrmac per via oral, el valor de tmax depèn del període de latència que presenti el fàrmac a partir de la FF en què ha estat formulat. V.
-Quan s’administra un fàrmac contingut en una forma de dosificació sòlida per via oral, generalment, es presenta un període de latència. V.
-Administrat un fàrmac per via IV, la seva semivida és de 3 hores, administrada la mateixa dosi per via oral, el valor de la pendent de la fase monoexponencial terminal de la corba de nivells plasmàtics és de 0,231/h. Aquesta pendent correspon a la constant de velocitat d’absorció. F.
-En tots els models farmacocinètics estudiats, el procés de distribució del fàrmac a l’organisme es considera que es produeix de manera instantània. F -Quan s’administra un fàrmac per via oral, el valor de la seva semivida d’eliminació depèn de la velocitat a què s’ha absorbir el fàrmac. F ...