4.4. Segona edat del ferro (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Prehistoria
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 28/05/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Segona edat del ferro a Europa(ferro II)   CELTES   -­‐Destaquen  les  cultures  Celtes   -­‐Celta-­‐>  concepte  divers  i  ambigu:   • • • • • No  fa  referència  a  una  única  nació  política  i  socialment  homogènia.   Celtes   és   el   nom   amb   el   que   els   grecs   i   els   romans   es   referien   a   les   poblacions   de   l’occident  europeu  atlàntic  i  “bàrbar”.  Eren  conglomerats  de  pobles  que  compartien   determinades  característiques  de  tipus  cultural.     Terme  utilitzat  per  lingüistes  i  historiadors  per  descriure  al  conjunt  de  pobles  de  l'Edat   del   Ferro   que   parlaven   llengües   celtes   pertanyents   a   una   de   les   branques   de   les   llengües  indoeuropees.   Des  del  punt  de  vista  arqueològic:  Cultura  de  La    Tène     Una  llengua,  un  art,  una  ètnia,  una  religió...   Així,   no   una   única   cultura   europea   homogènia.   El   nom   que   usaven   els   grecs   per   parlar   dels   pobles  que  habitaven  el  nord,  la  zona  atlàntica.  El  terme  engloba  tota  una  sèrie  de  pobles  que   acabaran   compartint   alguns   trets,   com   les   llengües   celtes,   un   art   característic,   qüestions   religioses...   A   nivell   arqueològic,   el   que   identifiquem   amb   els   celtes,   però,   es   la   cultura   de   la   Tène  (a  partir  475)     Cultura  de  la  Tène  (a  partir  de  475  BC):     -­‐Es   troba   a   Europa   central,   coincideix   amb   l'àrea   nuclear   de   la   cultura   dels   Hallstatt.   Serà   la   seva  evolució.  Rep  el  nom  per  un  jaciment  suís.   -­‐té  diverses  fases,  (però  no  les  veurem  al  temari).   -­‐s'expandirà  des  de  la  zona  central.   -­‐Característiques  que  té  del  ferro  2:   • • • • • • Noves  zones  d’ocupació    Inhumació  en  foses  de  coberta  plana      Nou  estil  artístic,  l’art  de  La  Tène      Importants  moviments  de  població,  migracions  celtes    Grans  centres  fortificats,  els  oppida     Societats   agropastorils   regides   per   llinatges   de   caire   guerrer   que   posseeixen   una   majoria  de  béns  i  que  poden  adquirir  productes       -­‐la  població  està  augmentant  i  per  això  van  ocupant  noves  zones,  fins  ara  poc  habitades.  A  +,   volen  minerals  de  ferro.  Les  noves  ocupacions  van  lligades  a  zones  riques  en  ferro.   -­‐Acabaran  ocupant  molts  territoris,  quasi  tota  Europa  i  part  del  Prox.  orient.   -­‐ferro  com  a  material  bàsic  i  algunes  innovacions  tècniques  amb  el  ell:     • • • • • arades  de  ferro   ferro  per  als  diferents  estris  agrícoles   ferro  com  a  material  bàsic  per  a  la  majoria  de  productes   carros  de  2  rodes,  llargues  espases,  fíbules...   d'altra  banda,  el  torn  implica  produccions  a  gran  escala,  ceràmiques  de  molta  qualitat     -­‐Habiten   assentaments   oberts   en   zones   agrícoles   amb   poques   cabanes.   Amb   producció   ceràmica  i  metal·∙lúrgia.  Es  combinen  amb  assentaments  fortificats,  +  importants.   -­‐Els   assentaments   fortificats,   sobretot   a   la   última   fase,   són   grans   centres   urbans   altament   fortificats:  els  oppida.  Grans  dimensions  i  muralles  importants,  diverses  àrees...   -­‐enterraments  de  grans  cambres  i  túmuls,  principescs,  es  mantenen  el  la  primera  etapa  de  la   Tène,   però   després   passen   a   ser   de   cobertes   planes...   però   els   objectes   segueixen   sent   +   o   -­‐   rics  segons  riqueses.   -­‐Etapes   B   i   C,   es   caracteritzen   per   les   migracions.   Diferents   grups   es   desplacen   perquè   augmenta   la   població.   Migracions   importants!   Gal·∙lates   a   Anatolia...   Món   celta   s'escampa.   Arriben  a  usar  la  moneda,  per  influència  de  Grècia,  després  Roma...     -­‐societat   jerarquitzada,   amb   caps   (rei),   sacerdots,   guerrers,   gran   diferència   homes-­‐dones,   ús   d'esclaus   habitual.   I   estratificació   també   entre   els   grups,   que   en   subordinen   d'altres   sota   la   seva  àrea  d'influència,  els  quals  protegeixen  a  canvi  de  tributs.   -­‐l'art:  els  identifica.  Decoracions  amb  motius  geomètrics  diversos  i  també  elements  vegetals,  i   animals  (reals  o  imaginaris)...  I  s'aplica  a  tot:  ceràmica,   metal·∙lúrgia,   escuts...Present   en   tota   la   seva  cultura  material.  També  representacions  de  caps  humans.   -­‐religió:  divinitats  molt  diverses.  Algunes,  però,  es  repeteixen:  Lugus  -­‐>  déu  principal.  Deesses   femenines  en  relació  a  la  fertilitat  també,  com  al  neolític  -­‐>  Espona,  Aveta...  Santuaris,  temples   on   es   practicaven   rituals   (tant   en   zones   urbanes   (centres   fortificats),   com   en   l'exterior   d'això   o   en  mig  del  camp).  Rectangulars.  Només  residien  els  sacerdots  o  ningú.  Envoltats  de  fosses  on   es  practicaven  rituals  i  sacrificis  (animals  i  humans!)  per  als  déus  per  aconseguir  els  seus  favors.   -­‐Coincidint   amb   aquesta   etapa,   en   els   diferents   punts   d'influència,   en   fons   dels   pantans,   enterrats   cossos   de   persones   del   ferro   II.   Podrien   estar   relacionats   amb   tot   això   vist.   Sacrificats  i  enterrats  als  fons  del  pantans?  no  segur,  però  potser.     L'ENTORN  MEDITERRANI:  EXPANSIONISME  ROMÀ:   -­‐Ocuparà  bona  part  d'Europa  i  tota  la  cultura  celta  s'anirà  diluint  en  aquestes  zones.   -­‐En  la  Pen.  ibèrica,  218,  desembarca  Escipió  -­‐>  Romanització.   -­‐El   últim   que   quedarà   de   la   prehistòria   seran   els   germànics   del   nord   d'Europa,   que   al   final   també  entraran  a  fase  històrica.     ...

Tags: