Apunta mates tema 1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho - 1º curso
Asignatura Instruments matemàtics i informàtics
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 09/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: Dades i indicadors Reconeixement dels diferents tipus de dades continguts en un text. Identificació de les situacions en que és convenient realitzar un anàlisis amb dades absolutes o relatives. - Obtenció de dades relatives a partir de dades absolutes i a la inversa. - La idea de variable (tipus) - Transformació d’indicadors diversos en indicadors comparables. - Construcció d’indicadors compostos. - Interpretació en termes substantius del valor dels indicadors. - Avaluació de la qualitat dels indicadors. Una primera distinció - - - - Dades o Primàries o secundàries o Absolutes o relatives Variables o Quantitatives (nominals/ordinals) o Qualitatives (discretes/continues) Indicadors o Simples i compostos Dades primàries o secundàries Dos criteris per diferenciar-los: o Segons qui recopila les dades: ▪ Primàries: L’investigador/a les obté directament de la realitat ▪ Secundàries: L’investigador/a les recull a partir de registres fets per altres persones o Segons si procedeixen d’una operació o son dades ‘crues’: ▪ Primaris: ‘crus’, sense modificar ▪ Secundaris: procedeixen d’una operació Dades absolutes o relatives - - Comparacions: cóm saber si una dada és molt gran o molt petita? - Intencionalitat: cóm es ‘fa’ gran o petita una mateixa dada? o Exemple: 5.000 persones han patit un robatori violent aquest cap de setmana a la UE... o ...o 1 de cada 100.000 persones o ...o 1 persona al Camp Nou o ...si a més veiem afectats/des i famílies a la TV Dades relatives a partir d’absolutes - Percentatges Raons o ratis Taxes Percentatges Proporció sobre el total. Estrictament, proporció sobre 1 Descriuen estructures En percentatge (sobre 100): Percentatge = *100 Raó o rati - Quocient o divisió de dues magnituds primàries que es mesuren en la mateixa unitat i que són objecte de comparació Rati = Taxes - Indiquen quant més o menys hi ha d’un element sobre altre Es solen expressar en termes de doble, triple, quatre cops més, meitat, un terç, etc. 1.25 = 1+25% = 25% més de la magnitud 1 que de la 2 0.75 = 1-25% = 25% menys de la magnitud 1 que de la 2 Les taxes serveixen per mesurar la incidència d’un fenomen entre la població o Depenent de les quantitats es poden expressar per mil, deu mil, cent mil habitants... Taxa = *1.000, 10.000, 100.000 habitants Nota: sovint també se li dóna el nom de taxa a determinats percentatges (taxa d'interès, taxa d’atur, etc.) Dades absolutes a partir de relatives - ▶ Bàsicament es tracta del procés invers ▶ S’ha de substituir les dades i aïllar la incògnita ▶ Exemples (atenció, cal arrodonir): ▶ Percentatge: Si sabem que les faltes registrades a Catalunya al 2010 representen un 37’85% d’un total de 372.762 infraccions (delictes i faltes), quantes faltes es van registrar? → 141.090 ▶ Rati: Si sabem que van haver-hi 209.015 delictes contra el patrimoni i que això representa aproximadament 9’22 cops més que els altres tipus de delictes, quants van ser aquests darrers? → 22.670 ▶ Taxa: Si sabem que a Catalunya (7.512.381 habitants) al 2010 la taxa de delinqüència era de 30’84 delictes per cada mil habitants, quin és el nombre absolut de delictes que es van cometre? → 231.682 Variables ▶ ▶ Definició: Una variable representa un valor o element que pot canviar (variar) dins d’un conjunt donat (el seu univers) ◦ Per exemple, l’univers de la variable ‘nombre de delictes’ comesos per cada delinqüent pot prendre els valors del conjunt {1, 2, 3, 4, 5...} ◦ No és necessari que els valors/elements de l’univers siguin numèrics. Per exemple, la variable ‘història delictiva’ (concepte jurídic) tindria un univers format pel conjunt {primari, reincident, multi-reincident} Què és el contrari d’una variable? ◦ Una constant (encara que una constant també es pot considerar com un cas particular de variable amb un univers d’un sol element) Tipus de variables ▶ Variables qualitatives o categòriques: ◦ Nominals ⚫ ◦ Ordinals ⚫ ▶ Hi ha un ordre subjacent) à ex: nivell d’estudis (cap, primaris, secundaris, superiors); escala de Likert (totalment en desacord, en desacord, ni d’acord ni en desacord, d’acord, totalment d’acord) Variables quantitatives: ◦ Discretes ⚫ ◦ Nombres enters à ex: nombre de robatoris a la ciutat, edat Continues ⚫ ▶ No es poden quantificar à ex: tipus d’arma amb la que s’ha comés un delicte (pistola, ganivet...) Tenen decimals à ex: alçada, PIB per càpita En algunes ocasiones la distinció és complicada i està subjecta a la interpretació del investigador/a (ex: posicionament ideològic eix 0 esquerra - 10 dreta) Indicadors ▶ Definició: mesura quantitativa d’una determinada variable o concepte. Una variable i és un indicador d’altra variable o concepte c si: ◦ És conegut (és directament mesurable) ◦ i dóna una referència de c (és indicador d’alguna cosa) ◦ Exemples: febre com indicador de malestar; taxa de robatoris com indicador de seguretat ▶ Per un mateix concepte o variable genèrica, poden existir diferents indicadors (que són de fet altres variables més concretes i mesurables) Exemple: indicadors de seguretat: Índex simples comparables ▶ Exercici a classe: ▶ Uns pares que tenen que matricular a la seva filla a l’escola, recopilen informació sobre les característiques de les 4 més pròximes al seu domicili. ▶ Utilitza aquesta informació per construir 4 indicadors de la qualitat de les escoles que et serveixi per comparar-les. Per cada indicador explica: ◦ La fórmula de càlcul ◦ Sobre quin concepte subministra informació? ◦ Valors més alts indiquen una major o menor qualitat de l’escola corresponent? ◦ Quina escola deurien escollir? Alumnes per grup: A → 1200/38 = 32 B → 800/20 = 40 C → 450/15 = 30 D → 1100/37 = 30 Valors més alts indiquen una menor qualitat de l’escola Nens per ordinador: A → 20 B → 80 C → 90 D → 17 Valors més alts indiquen una menor qualitat de l’escola DADES INDICADORS DE QUALITAT N. Alumnes N. N. Grups N. Ordinadors Professors/es Al./Prof. Al./Grup. Al./Ord. Prof./Grup 1200 70 38 63 17.14 31.58 19.05 1.84 800 55 20 10 14.55 40.00 80.00 2.75 450 26 15 5 17.31 30.00 90.00 1.73 1100 61 37 65 18.03 29.73 16.92 1.65 Indicadors compostos ▶ Xifra resum ▶ Combinació de diferents indicadors simples que capten un mateix concepte o que són diferents aspectes d’un concepte més general ▶ Més d’una variable o dimensió Concepte Dimensions Fenòmens socials concrets Indicador Compost Criminalitat a la ciutat Faltes Delictes menors Delictes majors Inseguretat ciutadana ▶ Què hem de tenir en compte? Indicador Compost de Criminalitat ◦ Operació: diverses possibilitats (aquí tan sols farem servir la suma) ◦ Comparabilitat entre dimensions: Unitats de mesura (ha de ser la mateixa per totes les dimensions) ◦ Sovint l’indicador en sí mateix no té unitats de mesura. És a dir, la xifra no significa rés, però serveix per comparar ▶ ◦ S’ha de ponderar? I en cas afirmatiu, com ho fem? ▶ ◦ Indicador Compost = d1+d2+d3…+dn Indicador Compost Ponderat = p1 *d1+ p2 * d2+ p3 * d3…+ pn * dn Recomanació: construir els pesos de la ponderació com a proporcions (de 0 a 1 y que sumin 1) o percentatges (i que sumin 100) Exemple: ▶ A partir de les dades d’assalts, violència sexual, atracaments, segrestos, furts al carrer, furts de vehicles i furts a cases ▶ Com podríem construir un indicador compost que ens permeti comparar la criminalitat (sense comptar homicidis) d’Espanya i Portugal al 2009? ▶ El primer pas es escollir una unitat que tingui lògica i sigui comparable: ◦ Diverses alternatives, no hi ha una resposta correcta o incorrecta, però s’ha de ser conscient del que estem fent INDICADOR COMPOST NO PONDERAT Taxes per 100000 habitants (2009) Espanya Portugal Assalt 177,3 311,6 Violència Sexual 23,4 24 Atracaments 1187,6 192,1 Segrestos 0,4 5,1 Furts 306,2 925,8 Robatoris de Vehicles 170,7 211,5 Robatoris en Cases 420,4 462,8 Indicador (SUMA) 2286 2132,9 Assalt Violència Sexual Atracaments Segrestos Furts INDICADOR COMPOST PONDERAT (ALTERNATIVA 1) Taxes per 100000 habitants Pes*Crim (2009) Espanya Portugal Ranking Pes Espanya Portugal 177,3 311,6 7 0,21 36,50 64,15 23,4 24 8 0,24 5,51 5,65 1187,6 192,1 5 0,15 174,65 28,25 0,4 5,1 7 0,21 0,08 1,05 306,2 925,8 1 0,03 9,01 27,23 Robatoris de Vehicles Robatoris en Cases Indicador (SUMA PONDERADA) Assalt Violència Sexual Atracaments Segrestos Furts Robatoris de Vehicles Robatoris en Cases Indicador (SUMA PONDERADA) 170,7 211,5 1 0,03 5,02 6,22 420,4 462,8 5 0,15 61,82 68,06 34 292,59 200,61 INDICADOR COMPOST PONDERAT (ALTERNATIVA 2) Taxes per 100000 habitants Pes*Crim (2009) Espanya Portugal Ranking Pes Espanya Portugal 177,3 311,6 7 0,21 36,50 64,15 23,4 24 8 0,24 5,51 5,65 1187,6 192,1 1 0,03 34,93 5,65 0,4 5,1 7 0,21 0,08 1,05 306,2 925,8 1 0,03 9,01 27,23 170,7 211,5 1 0,03 5,02 6,22 420,4 462,8 5 0,15 61,82 68,06 30 152,87 178,01 Pes = ranking /suma rankings Avaluació de la qualitat dels indicadors ▶ Criteris per avaluar un indicador: ◦ Validesa científica: que es basi en criteris científics ◦ Fiabilitat: que les dades utilitzades provinguin de les bases o fonts adequades ◦ Sensibilitat: que respongui als canvis de la situació que volen captar, reflectint tendències ◦ Complets: que incloguin totes les dimensions del concepte que volen capturar ◦ Simplicitat: que sigui mesurable amb relativa facilitat i que tingui conceptes clars ◦ Disponibilitat: que les dades utilitzades siguin accessibles amb una facilitat raonable ◦ Comparabilitat: ha de permetre la comparació entre diferents territoris i entre diferents èpoques ◦ Estabilitat: el mètode i els conceptes que sostenen a l’indicador no es poden canviar constantment, encara que la seva actualització periòdica és desitjable ◦ Etc. ...