Tema 1 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Civil de la persona - Civil 1
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 18/07/2014
Descargas 31
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1 El Dret civil! 1. La norma jurídica en general! El conjunt de regles o normes jurídiques positives pel que es regeix una Comunitat, s’anomena Dret positiu. Per tant, per norma jurídica entenem tot precepte general la finalitat de la qual sigui ordenar la convivència de la Comunitat per part del poder directiu d’aquesta.! Els caràcters de la norma jurídica són:! • Imperativitat: tota norma jurídica mana o prohibeix alguna cosa. En ocasions també permet certes conductes.! • Generalitat: la norma és un mandat general que després s’ha d’interpretar per aplicar als diferents casos.! • Coercibilitat: la norma obliga a les persones al seu compliment mitjançant mitjans de coerció. ! • Legitimitat: per a ser justa, és a dir, legítima, ha d’estar d’acord amb els Principis Generals del Dret.! ! Els destinataris de les normes jurídiques són tots els particulars, funcionaris, autoritats i òrgans de l’Estat, de forma que a més de regular les relacions que puguin tenir entre ells, també regula la organització de cadascun d’ells (en el cas d’ens públics). ! D’altra banda, poden anar destinades a la totalitat de la societat (erga omnes)o bé al grup de persones a les quals la regulació afecti la seva activitat (inter partes).! ! 2. El dret civil com a Dret privat general! El dret civil és el dret de la persona i les relacions jurídiques que aquesta pugui establir amb els ens que l’envolten, com un contracte, una successió! ! 2.1.La distinció entre el Dret privat i el públic! Dret privat: és el dret de la persona i les seves relacions jurídiques. El Dret Civil en general. Entenem el Dret privat com a Dret comú o Dret General.! Dret públic: és el dret que regula les relacions jurídiques que la persona pot establir amb l’Estat o l’Administració pública. Moltes vegades, el dret públic es construeix a partir d’estructures del dret privat.! ! ! 2.2.El Dret privat general i els especials! Entenem per dret privat general el Dret Civil mentre que els drets especials són tots aquells que regulen les relacions que pugui tenir la persona però en un nivell més concret pel que fa la matèria i de forma més extens. Ho són el dret mercantil, el dret laboral, i per alguns, el dret agrari.! 3. La distribució sistemàtica del Dret civil! Existeixen dues forma de distribució. ! En primer lloc, la divisió del Codi Civil, una Tripartició entre Persona, Coses i Accions.! D’altra banda, podem trobar una estructura germànica, que es divideix en el dret general, contractes, drets reals, família i successions.! ! A més, hem de dir que el Codi Civil Català està estructurat en 6 llibres:! I. Disposicions Generals i normes sobre prescripció i caducitat! II. Persona i família! III. Persona jurídica! IV. Dret de Successions! V. Drets Reals! VI. Obligacions i Contractes (encara en redacció) ...