Informació Comptable (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 17/06/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT COMPTABILITAT 1. Ciència econòmica que estudia el patrimoni empresarial, estàticament i dinàmicament, per a donar informació de la situació econòmica i financera de l'empresa per a la presa de decisions.
2. Sistema d'informació orientat a reduir la incertesa relacionada amb el procés de presa de decisions.
1. INFORMACIÓ COMPTABLE 1.1. Usuaris Els usuaris són tots aquells individus que fan ús de la comptabilitat, degut a què els seus interessos poden veure's afectats per l'activitat de l'empresa en qüestió. Es poden classificar en: Interns: prenen decisions que afecten a la gestió de l'empresa: • Òrgans de govern (administradors) • Directius • Empleats amb potestat decisòria (caps planta, departament ...) Externs: es veuen afectats per les decisions que prenen els usuaris interns, però no afecten sobre la gestió de l'empresa: • Accionistes • Prestamistes y institucions de crèdit • Proveïdors • Clients • Treballadors sense potestat decisòria (empleats base) • Administració pública • Inversors (actuals i potencials) 1 1.2. Estats comptables • • • • • Balanç de situació: Informa sobre els actius i passius d'una entitat en un moment determinat.
PiG: Informa sobre beneficis o pèrdues d'una entitat en l'últim exercici comptable.
Memòria: Estableix els criteris i principis utilitzats per a l'obtenció dels estats comptables. Alhora, completa i amplia la informació comptable no inclosa en els altres estats.
Estat de Cash-Flow: Informa sobre l'origen, ús i evolució del líquid d'una entitat al llarg d'un exercici econòmic.
Estat de Moviment de Fons Propis: Informa sobre la composició i evolució del net patrimonial d'una entitat al llarg d'un exercici econòmic.
2 ...