Sistema Nerviós 6d (2014)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Anatomofisiologia
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 05/01/2015
Descargas 25
Subido por

Vista previa del texto

SISTEMA NERVIÓS 4.0 La sensació és el coneixement conscient o subconscient dels canvis del medi extern i intern.
La percepció és el coneixement conscient i la interpretació d eles sensacions (funció de l'escorça cerebral).
Cada tipus de sensació rep el nom de modalitat sensorial que es poden agrupar en dos tipus:   Sensacions generales  Sensacions somàtiques (soma=cos): sensacions tàctils, tèrmiques, doloroses, propioceptives (percebre posicions estàtiques de les parts del cos i els seus moviments).
 Sensacions viscerals: informació sobre les condicions dels òrgans interns (pressió, substàncies químiques, temperatura...) Sensacions especials: modalitats sensorials de l'olfacte, tacte, gust, visió, audició i equilibri, és a dir, dels 5 sentis especials.
Procés sensitiu estímul genera RECEPTOR SENSITIU converteix Estímul -> potencial graduat (és a dir, de curta distància) IMPULS NERVIÓS SNP Neurones sensitives de 1r ordre integració de les aferencies sensitives * NEURONES SENSITVES DE 1r ORDRE: porten l'impuls nerviós del SNP al SNC.
SNC Tipus de receptors RECEPTORS SIMPLES Terminacions lliures (sense cap especialització estructural) i encapsulades (delimitades per una capsula de teixit connectiu que els permet augmentar la sensibilitat o l'especificitat).
Associats a les sensacions generals.
COMPLEXES Cèl·lules especialitzades, que fan sinapsi amb neurones sensitives de 1r ordre.
Associats a sensacions especial.
EXTRARECEPTORS Es troben a la superfície externa del cos i són sensibles a estímuls extracorporis, és a dir, que aporten informació del medi extern.
INTEROCEPTORS Es troben en: vasos sanguinis, músculs i sistema nerviós. Són sensibles a estímuls del medi intern però no de manera conscient.
PROPIOCEPTORS Es troben en: músculs, tendons, articulacions i oïda interna. Ens donen informació sobre la posició del cos, longitud i tensió dels músculs, posició i moviment de les articulacions i l'equilibri.
MECANORECEPTORS Són sensibles a estímuls mecànics (tacte, pressió, vibració, propiocepció, audició i equilibri.
TERMORECEPTORS Detecten canvis de temperatura.
NOCIORECEPTORS Responen a estímuls dolorosos causats per danys físics o químics dels teixits.
FOTORECEPTORS Detecten la llum.
QUIMIORECEPTORS Detecten substàncies químiques a la boca (gust), nas (olfacte) i líquids orgànics.
OSMORECEPTORS Detecten la pressió osmòtica dels líquids orgànics.
Estructura Localització Tipus d'estímul que detecten L'adaptació és la capacitat dels receptors a disminuir la sensibilitat durant un estímul prolongat.
VIES SOMATOSENSITIVES RECEPTORS SOMATOSENSITIUS impulsos ESCORÇA CEREBRAL Estan formades per un conjunt de tres neurones: 1. Neurones de 1r ordre nervis cranials TRONC ENCEFÀLIC RECEPTORS SOMÀTICS nervis espinals MEDUL·LA ESPINAL 2. Neurones 2n ordre TRONC ENCEFÀLIC TÀLEM (nucli ventral posterior) MEDUL·LA ESPINAL DECUSIÓ: encreuament cap al costat contralateral 3. Neurones de 3r ordre TÀLEM AREA SOMATOSENSORIAL PRIMÀRIA DE L'ESCORÇA CEREBRAL Els impulsos arriben a l'escorça cerebral a través de diferents vies:  Via dels cordons posteriors-lemnisc medial Impulsos  Via espinotalàmica (anterolateral) Impulsos  Sensacions somàtiques de la cara, cavitat bucal i dents.
Via trigeminotalàmica Impulsos  Tàctils Pressió Vibració Propiocepció dels membres, coll i regió posterior del cos.
Tàctils Pressió Vibració Dolor Fred Calor Pessigolleig de la cara, cavitat nasal, cavitat oral i els dents.
Via espinocerebel·loses Impulsos Propioceptors del tronc i dels membres inferiors del cos .
VIES SOMATOMOTORES Les MNI (Neurones Motores Inferiors) controlen totes les senyals excitadores i inhibidores són les que controlen els moviments.
TRONC ENCEFÀLIC nervis cranial MEDUL·LA ESPINAL nervis espinals MÚSCULS ESQUELÈTICS DE LA CARA I CAP MÚSCULS ESQUELÈTICS DELS MEMBRES I TRONC Hi han quatre circuits nerviosos que participen en el control dels moviments per enviar les aferencies a les neurones motores inferiors (MNI): a) Neurones de circuits locals: es troben prop dels cossos de les MNI del tronc encefàlic i de la medul·la espinal i ajuden en la coordinació de grups de músucls específics.
b) Neurones motores superiors (MNS): envien impulsos a les neurones de circuits locals i a les MNI. Fan sinapsi amb les neurones de circuit local que aquestes a la vegada ho fan amb les MNI, en alguns casos les MNS fan sinapsi amb les MNI.
c) Neurones dels nuclis basals: envien aferencies a les MNS i ajuden a finalitzar i iniciar els moviments.
d) Neurones cerebel·loses: també contribueixen a controlar l'activitat de les MNS.
Els impulsos s'estenen per dos tipus de vies: 1. Motores directes (piramidals) ESCORÇA CEREBRAL MNI impulsos Comprenen :  Vies corticoespinals: envien impulsos pel control dels músculs dels membres i tronc a través dels tractes corticoespinals que poden ser:  Lateral: moviments de les parts distals (precisos, àgils i destres) dels membres. Els axons es decusan, és a dir, es creuen en el bulb raquidi.
 Anterior:moviments del tronc i dels segments proximals dels membres.
 Vies corticobulbar: envien impulsos pel control dels músculs esquelètics del cap. Envien aferencies a les neurones motores inferiors dels nuclis dels nervis cranials: III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI i XII.
2. Motores indirectes (extrapiramidal): CENTRES MOTORS DE: Nuclis basals, cerebel i escorça cerebral MNI impulsos S'estenen des de varis centres motors del tronc encefàlic fins la medul·la espinal. Comprenen:  Rubroespinal: transmet impulsos nerviosos des de l'escorça i el cerebel fins a músculs esquelètics que controlen moviments voluntaris precisos dels segments distals dels membres superiors.
 Tectoespinal: transmet impulsos des de els colicles superiors fins als músculs esquelètics contralaterals que mouen el cap, ulls i tronc en resposta a estímuls visuals i auditius.
 Vestibuloespinal: transmet impulsos fins els músculs esquelètics del tronc i segments proximals als membres per mantenir la postura i equilibri en resposta a moviments del CAP.
 Reticuloespinal: transmet impulsos fins els músculs esquelètics del tronc i segments proximals als membres per mantenir la postura i equilibri en resposta a moviments del COS.
En ambdós casos es genera un impuls nerviós que estimula la contracció dels músculs esquelètics.
...