Tema 8 TBC (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Sistema de Penes i Sancions
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

SISTEMA DE PENES I SANCIONS Marc Balcells TEMA 8: TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT (TBC) Finalitats de les penes comunitàries: - Tenen un abast comunitari. Es compleix una pena en un benefici de la comunitat, és a dir, té un interès col·lectiu.
- Estar en una pena comunitària implica tenir una o més obligacions. Implica complir un treball amb els mínims exigibles d’una persona treballadora. A més, esta supervisada contínuament i també s’emetran informes.
- Els beneficis: 1) relació respecte la prevenció especial positiva; 2) es potencia la participació i la resolització del delinqüent ja que esta en contacte amb les persones i participa en els seus interessos públics, pel be comú.
Probation. Històricament comença amb els juveniles a Anglaterra i EUA al s.XIX, on se’ls vol posar a treballar forçadament.
A Espanya el mes proper seria la suspensió de la pena amb imposició de regles de conducta.
Sempre implica, en el dret anglosaxó, una suspensió de la sentencia que s’hagi aplicat (imposició d’un període de prova). De país en país varien les característiques: els nivells de supervisió poden ser molts baixos en uns països i molt altes en països com els anglosaxons (probation officers).
A la probation hi ha una supervisió comunitària, com en un TBC. Hi ha un involucrament de la persona penada respecte un interès públic. També es poden imposar penes accessòries com pagar la multa o reparar el dany a la víctima.
Respecte la supervisió, hi ha països que utilitzen voluntaris, mentre que en altre trobem professionals. Hi ha països molt permissius amb mes flexibilitat i altres mes taxatius.
En quant qui administra la probation: la Xina ho fa a traves del poder executiu i a través de la policia. A Indonèsia ho porta a terme la fiscalia.
TBC L’any 1995 es va incloure al CP, però la seva aplicació era mínima, sent una pena molt secundaria. A partir de l’any 2003, amb una reforma del codi penal, guanya molt de pes. Passa de ser una pena no imposada, a una pena que s’utilitza com a alternativa a imposar-se des de un primer moment. Exemples: Article 153.1: presó o TBC de 31 80 dies.
1 SISTEMA DE PENES I SANCIONS Marc Balcells Article 370 (seguretat vial): presó o multa o TBC de 31 a 90 dies.
Article 244 (robatori vehicles): TBC de 31 a 90 dies o multa.
Molts tipus penals estan recollint l’ús de TBC i el proposen com a pena alternativa des de un primer moment.
Es pot aplicar el TBC en cas de responsabilitat subsidiària per impagament de multa (article 53).
“Previa conformidad del penado”: el penat ha d’estar d’acord pels principis de dignitat. Si no s’accepta, no es pot aplicar el TBC com a pena.
Persones implicades: Jutges que han imposat ell TBC, el penat, la supervisió de terceres persones (servei d’execució de mesures a Espanya), psicòlegs, monitors i altres persones que poden estar supervisant de manera comunitària.
Regim d’execució i principis i drets fonamentals Sèrie de principis constitucionals.
1.
Ha de prestar el seu consentiment per treballar. De no fer-ho, es vulnera el principi d’humanitat de les penes i el principi de dignitat de la persona.
2. Compleix amb la normativa de la seguretat social (cotització).
3. El TBC no pot suposar mai treballs forçats ni la persecució per part de l’Estat d’un interès econòmic.
4. Les administracions tenen l’obligació te proporcionar llocs de treball de TBC.
Quan un tribunal executa la mesura, el penat es reuneix amb el servei d’execució de mesures on es fa una entrevista, buscant: a) quin es el nivell de perillositat de la persona; b) quin es el millor TBC a aplicar donat l’acte delictiu; c) forma de compliment del TBC – el penat l’accepta, com es dura a terme. Es fa un document de compromís, amb les condicions, qui el supervisarà, etc. El jutge de vigilància penitenciari es qui dura a terme el seguiment de la persona en el TBC.
Article 49.6 CP: si la persona falta mes de dues jornades laborals, es considera un trencament del TBC. Es pot trencar el TBC també quan el penat no realitza les seves tasques; quan reiteradament es nega a les obligacions que l’imposen; quan la conducta es agressiva i conflictiva.
Si es pot justificar l’absència, no comptaria com a falta, però no abona el dia de TBC i per tant, s’ha de recuperar per tal de complir la condemna.
Si hi ha faltes greus, es revoca el TBC i s’entra a complir la falta de presó. Si la falta no es greu, poden imposar-se altres condicions o es pot prorrogar el TBC.
2 ...