GASOS (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Química - 1º curso
Asignatura Fonaments de Química
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 16/11/2014
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

GASOS El comportament d'un gas està determinat per: • mols • volum • temperatura • pressió f (n, P, V, T) = 0 Un gas és un estat de la matèria en què les forces interatòmiques o intermoleculars entre els diferents àtoms o molècules d'una substància són tan petites que la substància no adopta cap forma ni volum fix.
PRESSIÓ D'UN GAS P= F A on F: Newtons; P: Pascals i A: m² En el cas dels líquids P=g · d · h En un manòmetre de tub obert la diferència d’alçada entre els dos tubs indica la diferència de pressió entre el gas i l’atmosfera.
P gas =P+Δ P GASOS IDEALS Llei de Boyle: P 1 V 1 =P 2 V 2 Llei de Charles (i Gay-Lusac): V1 V2 = T1 T2 P1 P 2 = T1 T2 Hipòtesi d'Avogadro: Volums iguals de gasos diferents a temperatura i pressió constants, contenen el mateix nombre de molècules.
EQUACIÓ DELS GASOS IDEALS V=R nT P Un gas ideal és un gas hipotètic que compleix la llei dels gasos ideals sota totes les condicions.
PV =1 On R = 0,082 atm·L·mol⁻¹·K⁻¹ nRT R = 8,3145 m³·Pa·mol⁻¹·K⁻¹ Condicions estàndard → 1 bar i 273,15 °K. En aquestes condicions 1 mol ocupa 22,71 L.
A 1 atm i 273,15°K 1 mol de qualsevol gas ocupa 22,41 L.
MESCLES DE DALTON Llei de Dalton: La pressió que exerceix una mescla de gasos ideals és la suma de les pressions que cada gas exerciria si es trobés tot sol ocupant el volum del recipient a la mateixa temperatura.
P T =P 1+P 2+P 3 ...=Σ P i Fracció molar: x i= ni → nT P i=x i · P T TEORIA CINÈTICA MOLECULAR DELS GASOS La teoria es basa en: • Les partícules que formen el gas són massespuntuals en moviment constant, lineal i a l’atzar • Les partícules estan molt separades unes de lesaltres • Les col·lisions son ràpides i elàstiques • No s’exerceixen forces d’atracció o repulsió entre les partícules • L’energia total és constant v cm = √ 3RT M Distribució de las velocitats: + massa molar → - velocitat → - distribució de velocitats + temperatura → + velocitat → + distribució de velocitats Significat de la temperatura: 3 Ēc = RT 2 La difusió és la dispersió gradual d'una substància en l'espai o en una altra substància. És el resultat del moviment al'atzar de les molècules. El resultat fina és una mescla homogènia. L'efusió és la sortida de les molècules d'un gas del recipient que les conté a través d'un orifici.
√ MB velocitat de ' efusió de A V cm A t B = = = velocitat d ' efusió de B V cm B t A MA GASOS REALS Per a un gas real PV real PV real V real = = =Z ( Factor de compressibilitat ) nRT PV ideal V ideal Tots els gasos es comporten idealment a pressions baixes. Les desviacions són particularment importants a P altes i T baixes. La desviació de la idealitat es deu a la presència de forces intermoleculars, que poden ser: • REPULSIVES. A distancies curtes → Z > 1 • ATRACTIVES. A distancies intermèdies → Z < 1 Equació de van der Waals P ideal =P real + an2 v2 V ideal =V real −nb ( P+ an 2 )(V −nb)=nRT v2 ...