Tractament obesitat (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TRACTAMENT DE LA OBESITAT EINES TRACTAMENT OBESITAT:    Dieta + Activitat física + Educació terapèutica (Tothom) Fàrmacs: o Amb IMC > 30 kg/m2 o Amb IMC > 27 kg/m2 + comorbilitats Cirurgia: o Amb IMC > 40 kg/m2 o Amb IMC > 35 kg/m2 + comorbilitats CANVIS D’ESTIL DE VIDA: American Heart Association    Aportació d’energia: o Ajustar a possibilitats individuals i en base a ingesta habitual o No inferior a 1200 kcal en dones i 1500 kcal en homes o Objectiu aconseguir aproximadament 250 – 500 g/setmana Composició de la dieta: o Proteïna: 15% aport energètic de la dieta o Greix: <30% aport energètic diari o HHCC: aproximadament 55% de l’aport energètic diari, potenciant HHCC complexes i fibra o Líquids: com a mínim 1,5 a 2 litres/d Considerar dietes més restrictives si fracàs: o En persones amb IMC>30kg/m2 o Sota supervisió mèdica QUÈ ES CONSIDERA ÈXIT EN EL TRACTAMENT DE L’EXCÉS DE PES? CONSENS FESNAD – SEEDO.
DIETA MOLT BAIXES EN CALORIES. EVIDÈNCIA: 1.
2.
3.
4.
A curt termini (<3 mesos) originen major pèrdua de pes que les de baix contingut calòric (NE 1+) A llarg termini (>12 mesos) no originen major pèrdua de pes que les de baix contingut calòric (NE 1+) Presenten un major risc d’efectes adversos que les dietes de baix contingut calòric (NE 1 -) No hi ha suficient evidència per afirmar que s’associïn a major pèrdua de massa magra que les dietes de baix contingut calòric (no consta NE) Recomanacions: 1. Podria utilitzar-se en pacient obès que necessita pèrdua de pes ràpida segons indicació concreta i amb seguiment mèdic estret (Rec. D) 2. No s’han d’utilitzar-se en pacients amb contraindicació (Rec. A): a. Fisiològiques: infància, embaràs, lactància, ancians b. IMC<30 kg/m2 c. Alteracions psiquiàtriques rellevants d. Trastorns hidroelectrolítics e. Malalties associades a pèrdua de proteïna f. Malalties en que la restricció calòrica pot empitjorar o precipitar una malaltia (porfíria, neoplàsia, malaltia renal o hepàtica) g. Tractament amb esteroides h. Malalties agudes CV i. Cirurgia major o trauma en els últims 3 mesos DIETES AMB ALT CONTINGUT PROTEÏNES. EVIDÈNCIA: 1.
2.
3.
4.
A curt termini (<6 mesos) major pèrdua de pes que una dieta rica en HHCC (NE 2+) A llarg termini (>12 mesos) no originen major pèrdua de pes que dietes riques en HHCC (NE 1+) No evidència suficient per determinar el seu valor en el manteniment del pes perdut La dieta amb alt contingut de proteïnes afavoreix la preservació de la massa magra millor que una dieta rica en HHCC (NE 2+) 5. La dieta hiperproteica pot incrementar molt a llarg termini el risc de mortalitat total i CV, fonamentalment quan la proteïna és d’origen animal (NE 2+) Recomanacions: 1. En el tractament de la obesitat no es recomana modificar la proporció de proteïnes en la dieta (Rec A) 2. Per garantir el manteniment de la massa magra durant la dieta hipocalòrica, resulta eficaç augmentar el contingut de proteïnes de la dieta per sobre de 1,05 g/kg (Rec B) a. Corolari: persona 90 kg, correspondria 360 kcal en proteïna o 30% de proteïna en dieta de 1200 kcal 3. Si es prescriu una dieta amb alt contingut en proteïnes, s’ha de limitar el aport d’origen animal per prevenir un major risc de mortalitat CV a molt llarg termini (Rec C) FALTAAAA POWER RESUM OBESITAT: 1. L’objectiu del tractament conservador de l’obesitat és una pèrdua igual o superior al 5%, mantinguda en el temps 2. Els resultats derivats del canvi en l’estil de vida tenen una eficàcia limitada 3. Però tenen resultats positius per a la salut 4.
5.
6.
7.
Avui dia disposem només d’orlistat com a tractament farmacològic obesitat Les exigències pels nous fàrmacs i l’alta població diana limiten el desenvolupament de nous fàrmacs La cirurgia bariàtrica ha mostrat un risc / benefici favorable en pacients amb obesitat grau III La cirurgia bariàtrica és la única estratègia terapèutica en obesitat que ha demostrat efectes positius sobre “events durs” en salut ...