EDARs (2008)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2008
Páginas 5
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS (E.D.A.R.) Depurar l’aigua significa alliberarla de qualsevol classe de impuresa que contingui. Hi ha dos tipus de aïgues que arriben a les depuradores: y Aïgues grises: de la pluja (en edificis de ducha o rentamans).
y Áïgues negres: de la llar (lavabos i cuines).
Els paràmetres importants per a caracteritzar l’aigua: • Temps de retenció hidràulica (TRH).
• Oxigen dissolt en el medi (DO).
• Potencial Redox.
• pH.
• Temperatura (T).
• Concentració de fangs actius (MLVSS).
• Matèria orgànica (DQO).
• Concentració de nitrats. (NO3 - N).
• Concentració de fosfats. (PO4 - P).
• Concentració d'amonis. (NH4 - N).
• Concentració de nitrogen orgànic (TKN).
Les estacions de E.D.A.R. consisteix en diverses tractaments: PRETRACTAMENT: Eliminació de sòlids grans elements grassos, sorres i partícules discretes.
Consisteix en diversos processos: y Alleujador d’aigua y Desbast y Tamissat y Desarenat y Desgreix y Dipòsit d’hogemeneització TRACTAMENT PRIMARI (TANC DE DECANTACIÓ).
Eliminació de la matèria en suspensió sedimentable, per això s’empren decantadors on es sedimenta.
y Sedimentació Floculació : s'afegeixen certes substàncies a l'aigua per tal de separar tant les restes d'aliments i excrements com les partícules que encara hi queden en suspensió, detergents, etc. Quan hi ha una gran afluència de cabal o una forta contaminació, s'hi afegeixen compostos químics per a agrupar en grumolls les substàncies en suspensió. És el que s'anomena floculació. D'aquesta manera s'afavoreix la decantació. En la floculació també s'eliminen ions d'alumini que són molt tòxics.
Hi ha dos tipus de floculació: -Floculació biològica: Es duu a terme mitjançant microorganismes, que utilitzen les restes orgàniques com a aliment -Floculació físico-química:És realitzada per certs productes químics i físics, això origina la formació de flòculs, que són petites acumulacions que concentren part dels elements en suspensió, emulsió o dissolució.
y Flotació Decantació primària A la decantació primària es deixen reposar les aigües i se n'extreuen les partícules que no hi queden dissoltes, com ara les graves, la sorra, el fang, etc. L'aigua circula a través d'un tanc, on es remou i s'aireja per mitjà de processos mecànics.
Aquest materials es dipositen al fons perquè són més densos que l'aigua, és a dir, que pesen més.
D'aquesta massa també s'extreuen olis i greixos, ja que, en ser menys densos que l'aigua, és a dir que pesen menys, es disposen a dalt de la massa i s'extreuen.
TRACTAMENT SECUNDARI Reducció de la matèria orgànica dissolta en el qual l'aigua passa per un dipòsit anomenat "reactor biològic", on s’afegeixen uns bacteris que es nodreixen de matèria orgànica. Aquest pot funcionar en dos variants: • Medi aeròbic • Medi anaeròbic Reactor Biològic conté una ampla diversitat de microorganismes. Aquests digereixen la matèria orgànica degradable tot produint diòxid de carboni (CO2) en condicions d'aireació o metà (CH4) en condicions anaeròbiques o anòxiques. Per a facilitar el procés, cal bombar aire per tal de subministrar als bacteris l'oxigen que necessiten per a viure. En canvi les plantes anaeròbiques i anòxiques produeixen metà, fet que les dota de major eficiència energètica, ja que es pot utilitzar per a generar energia mitjançant la seva combustió.
En aquest procés es sol utilitzar la part biològica 1º). - DECANTADOR - DIGESTOR Tres compartiments interconnectat i diferenciat: * de decantació: separació del líquid y de les partícules sòlides.
* de grassos i flotants: pantalla deflectora que reten les partícules més lleugeres. A continuació, hi ha un procés de fermentació pel qual aquestes partícules i grassos orgàniques es converteixen en productes més simples solubles en aigua.
* de digestió: compartiment situat en les partes inferior del reactor que recibeix les partícules més pesats. Aquests fangs es van acumulant en el fons del compartiment de digestió on són sotmesos en un procés biològic de fermentació. Les bactèries anaeròbiques segreguen enzims que ataquen les partícules pesats sedimentades i les transformen parcialment en productes més simples solubles en aigua.
2º) - DECANTADOR - DIGESTOR+FILTRE BIOLÒGIC quatre compartiments interconnectat i diferenciat *de decantació: separació del líquid y de les partícules sòlides.
* de grassos i flotants: pantalla deflectora que reten les partícules més lleugeres. A continuació, hi ha un procés de fermentació pel qual aquestes partícules i grassos orgàniques es converteixen en productes més simples solubles en aigua.
*de filtració biològica: Compartiment situat en la part final del reactor.
L’aigua procedent del compartiment de decantació es escampa uniformement sobre aquest farcit per mig d’un sistema distribuïdora i es escampa a través del filtre fins la part inferior per on surt al exterior *de digestió: compartiment situat en les partes inferior del reactor que rep les partícules més pesats. Aquests fangs es van acumulant en el fons del compartiment de digestió on són sotmesos en un procés biològic de fermentació. Les bactèries anaeròbiques segreguen enzims que ataquen les partícules pesats sedimentades i les transformen parcialment en productes més simples solubles en aigua.
3º) - OXIDACIÓ TOTAL El procés de depuració que correspon a un tractament biològic/físic per aireació i decantació de l’aigua residual i una estabilització aeròbia per digestió dels fangs, realitzades en un reactor compact (tanc cilíndric horitzontal), pel sistema de fangs actius amb aeració prolongada de baixa carga (oxidació total) Decantació Secundària.
L'aigua es deixa reposar perquè els flòculs sedimentin al fons del decantador secundari i es va formant una massa de fang (bacteris i la resta de la transformació). Així s'obtenen els "fangs secundaris".
L'efluent o sobrenedant se circula fins el tractament terciari. Es produeix, per tant, una segona decantació i se separa la brutícia de tota l'aigua.
Els fangs obtinguts en el procés de depuració també són aprofitats. Una part d'aquests es reciclen fins el reactor biològic, i els altres s'espesseixen, es redueix la matèria orgànica que contenen i es deshidraten perquè siguin més fàcils de transportar.
Aquests fangs es poden utilitzar com a adobs en l'agricultura i la jardineria. També és poden barrejar amb argila i compactar per a obtenirne ‘ecobrik’(r), un material que s'utilitza en la construcció.
TRACTAMENT TERCIARI La regeneració d’aigües per a tornar a ser utilitzades en el qual es produeix l’eliminació dels nutrients mitjançant diferents processos: - Bescanvi iònic: en què es substitueixen els ions presents en l'aigua a tractar per altres que formen part d'una fase sòlida dita "canviador", que es pot regenerar. S'eliminen metalls pesats, isòtops radioactius, es descontaminen les aigües de mercuri, s'eliminen cromats i cianurs...
S'utilitzen resines orgàniques sintètiques de diferents composicions que formen reticles tridimensionals o es fixen en grups actius.
- Osmosi inversa: aplicable quan volem que hi hagi variació de concentració d'unes determinades espècies. Es separen dues solucions de diferent concentració per una membrana semi permeable, i aquestes concentracions s'igualen per efecte de la pressió osmòtica. Quan Pext > Posm, es produeix l'osmosi inversa.
- Electrodiàlisi: Aquesta tècnica utilitza membranes que no deixen passar l'aigua però si els ions. Aplicant una diferència de potencial els cations es desplacen cap al pol negatiu i els anions cap al positiu (per migració) i es van obtenint en uns compartiments una concentració de sal elevada i en d'altres l'aigua cada cop més pura.
Paral·lelament, a aquests processos es genera una elevada quantitat de sòlids, anomenats fangs o llots, que necessiten un tractament específic per reduir-ne el volum, el pes i les característiques. Aquesta nova seqüència de processos s’engloba en una nova línia de tractament, la línia de fangs, que sol constar d’una deshidratació, d’un acondicionament i finalment d’una destrucció de la matèria orgànica.
Tractament de fangs: Els fangs contenen substàncies a separar.
- Concentració dels fangs: espessint a partir de decantadors; per flotació per injecció d'aire al líquid a tractar i portada de la mescla al tanc de flotació; per centrifugació per separar partícules segons la força centrífuga.
- Deshidratació: en eres d'assecat en què el fan s'extén sobre una superfície a l'aire lliure; per filtració al buit; per filtres de premsa - Acondicionament: afegint floculants als reactius per tal de trencar les estructures i fer els fangs més filtrables.
- Destrucció de la matèria orgànica: per digestió, en què amb l'ajuda d'enzims produïts per microorganismes es passa de compostos complexos a compostos més senzills; per incineració per tal d' eliminar els fangs deshidratats sense digerir; oxidant els fangs per via humida a elevada pressió.
Les destinacions alternatives pels fangs poden ser: aplicació al sòl, compostatge, fabricació de materials de construcció, aprofitament energètic i abocadors.
...