Tema 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Economia
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 15/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Irene Palau Introducció a l’economia TEMA 2 Tema 2: El mercat El mercat és el conjunt de consumidors i productors d’un bé o servei Ex: llet Sempre partirem d’una taula de demanda, que relaciona la quantitat amb el preu i mostra la disposició a pagar per cada producte.
En el cas dels consumidors seria: P(€) Consumidors Q (L) 70 0 60 1 50 50 2 40 40 3 30 20 4 20 10 5 10 6 0 Q (L) 60 30 0 0 1 2 3 4 5 6 7 P(€) Si el preu augmenta es produeix una davallada de la demanda, i si per contra augmenta la demanda, el preu baixa.
El cas dels productors, en canvi, és diferent: Productors Q(L) 0 0 1 10 2 20 70 60 50 Q(L) P(€) 40 30 3 30 20 4 40 10 0 5 50 0 1 2 3 4 5 6 P(€) 6 60 1 7 Irene Palau Introducció a l’economia TEMA 2 Si ajuntem ambdues visions quedaria així El punt (3, 30) és el que anomenem punt d’equilibri, ja que quan el preu està per sobre de 3 hi ha un excés d’oferta i quan està per sota hi ha un excés de demanda La mà invisible1 La demanda La corba de demanda depèn del preu, que és el factor principal; la necessitat que es té del producte, és a dir el gust que proporciona (G); la renda (R), el preu dels béns relacionats (PBR), que poden ser complementaris (quan el preu dels béns baixa augmenta la demanda) o substitutius (quan el preu d’un dels béns augmenta provoca que la demanda de l’altre pugi); el nombre de consumidors, o sigui, el tamany del mercat (T), Qd = q*d1+qdn i les expectatives (E). Aquests factors són els que poden fer que la corba de demanda (d) augmenti (d’) o disminueixi (d”).
1 Explicat al tema1 2 Irene Palau Introducció a l’economia TEMA 2 Oferta En aquest cas indica una relació positiva. La corba d’oferta varia segons el preu (P); el nombre d’empreses (H), quantes més empreses hi hagi més oferta hi haurà; els costos de producció (C); la tecnologia (T), que és la combinació dels factors productius i pot ser capitalintensiva (es dóna preminencia a les màquines) o treballintensiva (hi ha més proporció de persones); les expectatives (E) i els preus dels productes relacionats, que poden ser complementaris (poden produir-se alhora) o substitutius (només es pot produir un dels dos). Aquests factors fan variar la corba d’oferta (o), fent que augmenti (o’) o disminueixi (o”).
El control de preus Aquesta situació (que hi hagi establert un preu mínim però no un preu màxim), afavoreix als productors. Així es garanteix un subministrament en el cas que hi hagués la previsió que pogués faltar en un futur.
En el primer cas es pot veure que hi ha un excés de demanda, en canvi, en el segon hi ha un excés d’oferta.
L’elasticitat Aquest concepte va relacionat amb l’elasticitat. Diem que la corba és elàstica quan aquesta varia més que el preu i el valor és >1; la corba és inelàstica quan varia menys que el preu i és <1. Parlem que la corba és unitària quan varia la mateixa quantitat que el preu; és a dir que és =1.
𝐹= 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑢 3 Irene Palau Introducció a l’economia TEMA 2 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒1 − 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒0 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒0 L’excedent L’excedent total serveix per mesurar l’eficiència.
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 + 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 4 ...

Tags: