Equilibri Àcid - Base i els seus Trastorns (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

FISIOPATOLOGIA – TRASTORNS METABÒLICS I ENDOCRINOLÒGICS @emargaritboada EQUILIBRI ÀCID – BASE I ELS SEUS TRASTORNS ASPECTES FISIOLÒGICS - - - Al nostre organisme es genera una important càrrega àcida vinculada, sobretot, a àcids no volàtils, que són àcids forts.
La concentració d’hidrogenions de la sang es troba en l’estret límit de 35 a 45 mmol/L (per tal de que el cos funcioni bé), el que correspon a un pH entre 7,35 i 7,35 (pressió parcial d’hidrogen). Si es troba per sota d’aquest pH serà àcid i si es troba per sobre serà bàsic.
*En el nostre cos, quan fem activitat física, alliberem àcid làctic (té ions hidrogen  hidrogenions). La funció del nostre organisme des de nivell fisiològic és mantenir aquest pH. Si s’altera, podem tenir una alcalosi o acidosi.
Els 3 elements fonamentals en l’equilibri àcid – base són: o pH (valor normal 7,35 – 7,45)  valors normals d’hidrogenions (ions H+) o HCO3- (valor normal 25 mmol/L) o PaCO2 (valor normal 40 mmHg en sang arterial i 45 mmHg en sang venosa).
Per mantenir estable el pH, la concentració de bicarbonat i la PaCO2 s’han de compensar.
Es parla d’acidosis quan el pH baixa per sota dels nivells normals: pH<7,35.
Es parla d’alcalosi quan el pH puja per sobre dels nivells normals: pH>7,45.
Això s’aconsegueix gràcies a 3 “línies de defensa”: o Sistemes tampons (ajuden si tenim el pH desviat) formats per:  Un ÀCID, que allibera hidrogenions quan el fluid en el qual està dissolt el tampó és massa alcalí.
 Una BASE, que capta hidrogenions quan el fluid és massa àcid.
o Funció respiratòria o Funció renal SISTEMES TAMPONS - - Tampons intracel·lulars o Tampó fosfat, hemoglobina i proteïnes  les proteïnes estan formades per aminoàcids (tenen part àcida com part bàsica), de manera que la proteïna pot actuar tant com a base o com a àcid.
Tampons extracel·lulars (són els principals). El constitueixen: o Bicarbonat (HCO3) o El seu àcid conjugat (àcid carbònic: H2CO3) 1 FISIOPATOLOGIA – TRASTORNS METABÒLICS I ENDOCRINOLÒGICS o @emargaritboada El bicarbonat capta hidrogenions procedents dels àcids no volàtils, i de la unió entre tots dos sorgeixen un àcid feble  l’àcid carbònic.
FUNCIÓ RESPIRATÒRIA Perquè pugui continuar actuant el sistema tampó, ha d’eliminar l’excés d’àcid carbònic a través de la ventilació pulmonar, en forma de diòxid de carboni (CO2) i aigua (l’eficàcia d’aquesta línia és limitada perquè la ventilació també ho és). És a dir, hi ha un excés d’àcid carbònic i per eliminar-lo el transformem en CO2 i H2O. El CO2 l’eliminem a través de la hiperventilació. El que fa bàsicament la funció respiratòria és eliminar els productes de metabolització.
FUNCIÓ RENAL Cal reposar el bicarbonat gastat en l’exercici de la seva funció amortidora de la sobrecàrrega àcida.
El ronyó genera i reabsorbeix bicarbonat en el túbul (el conserva), a més d’eliminar hidrogenions procedents d’àcids no volàtils, en forma d’acidesa titulable i d’amoni urinari.
Aquesta línia defensiva renal és més lenta que les anteriors però definitiva.
EQUACIÓ DE HENDERSON – HASSELBALCH L’equació de Henderson – Hasselbalch posa en relació el pH amb el comportament de les 3 línies defensives analitzades.
pH = [HCO3-] / PaCO2 El numerador depèn de l’eficàcia del ronyó, i el denominador de la del pulmó.
El pH normal requereix una relació entre la concentració de bicarbonat i àcid carbònic de 20:1 (per cada molècula d’àcid carbònic ha d’haver 20 ions bicarbonat).
La PaCO2 es el producte de degradació del carboni. L’equació ens diu que necessitem equilibri entre bicarbonat (bona regulació dels ronyons) i PaCO2 (bona regulació del pulmó) per mantenir nivells adequats de pH.
2 FISIOPATOLOGIA – TRASTORNS METABÒLICS I ENDOCRINOLÒGICS @emargaritboada ANIÓ GAP Els ions que tenen més força a l’hora de ser cations o anions: - Na+  catió més important Cl- i HCO3-  anions més importants Si sumem la quantitat de Cl- i HCO3- i li restem el Na+ sempre ens quedarà com a resultat 12 mmol/L (es veu en una analítica).
Aquesta relació és important perquè l’augment del que són els anions pot estar provocat per altres anions (pot ser que vinguin àcids de fora) i s’ha de tenir en compte de quins es tracten.
[Na+] – ([Cl-] + [HCO3-]) = 12 mmol/L ACIDOSI METABÒLICA Estat caracteritzat per l’acumulació d’àcids (a excepció de l’àcid carbònic, ja que llavors es tractaria d’acidosi respiratòria), degut a un augment en la seva generació o disminució de HCO3.
CAUSES (perquè augmentin els àcids o disminueixi el bicarbonat) - - ANIÓ GAP AUGMENTAT (afegim àcids des de fora) o Sobrecàrrega àcida endògena  cetoacidosi, augmenten o Sobrecàrrega àcida exògena  intoxicacions o Menor eliminació renal de H+  insuficiència renal els cosses cetònics ANIÓ GAP DISMINUÏT (pèrdua bicarbonat, els àcids que tenim no augmenten) o Pèrdua d’àlcalis per les femtes  diarrea o Pèrdua d’àlcalis per la orina  acidosis tubular 3 FISIOPATOLOGIA – TRASTORNS METABÒLICS I ENDOCRINOLÒGICS @emargaritboada MANIFESTACIONS PRÒPIES DE L’ACIDOSI - Depressió de la contractilitat miocardíaca Arítmies Hipotensió arterial Estat confusional agut Osteomalàcia en acidosi crònica per us del fosfat com a tampó  s’utilitza el fosfat dels ossos com a sistema tampó, es desgasta i perdem massa òssia.
PRÒPIES DE L’ACIDOSI METABÒLICA - Respiració de Kussmaul: per compensar disminuint PaCO2  si hiperventilem eliminem CO2 i estimula que l’àcid carbònic desaparegui i això ens indica acidosi.
Hipercalièmia (augmenta K+) ja que surt de la cèl·lula intercanviant-se pel H+  augment d’hidrogenions, les bombes de la cèl·lula intercanvien ions i treuen a fora àcids.
MANIFESTACIONS A SANG pH baix  descompensada pH normal  compensada PCO2 disminuïda per hiperventilació HCO3- disminuït perquè s’utilitza com a tampó 4 FISIOPATOLOGIA – TRASTORNS METABÒLICS I ENDOCRINOLÒGICS @emargaritboada ACIDOSI RESPIRATÒRIA Estat caracteritzat per l’acumulació d’àcid carbònic.
CAUSES - Hipoventilació alveolar (augment CO2 a la sang amb augment d’àcid carbònic.
MANIFESTACIONS PRÒPIES DE L’ACIDOSI - Depressió de la contractilitat miocardíaca Arítmies Hipotensió arterial Estat confusional agut Osteomalàcia en acidosi crònica per us del fosfat com a tampó PRÒPIES DE L’ACIDOSI RESPIRATÒRIA - Insuficiència respiratòria total (hipòxia i hipercàpnia) MANIFESTACIONS A SANG pH baix  descompensada pH normal  compensada PaCO2 augmentat HCO3-  augmentat 5 FISIOPATOLOGIA – TRASTORNS METABÒLICS I ENDOCRINOLÒGICS @emargaritboada ALCALOSIS MENTABÒLICA Caracteritzat per l’augment d’àlcalis o pèrdua d’àcids (a excepció de l’àcid carbònic)- CAUSES - Aportació exògena de bicarbonat Pèrdua d’hidrogenions de l’espai extracel·lular o Per via digestiva o Per via renal (hiperaldosterisme) MANIFESTACIONS - - Tetània per reducció del calci iònic lliure ja que l’alcalosi augmenta l’afinitat d’aquest per les proteïnes  la quantitat del calci iònic i el de les proteïnes sol estar equilibrat; en descompensació les proteïnes capten tot el Ca2+.
Hipocalièmia per entrada del K+ a les cèl·lules.
MANIFESTACIONS A SANG pH alt  quan està descompensat pH normal  quan està compensat PaCO2  augmentat pel mecanisme de compensació HCO3-  augmentat 6 FISIOPATOLOGIA – TRASTORNS METABÒLICS I ENDOCRINOLÒGICS @emargaritboada ALCALOSI RESPIRATÒRIA Caracteritzat per la pèrdua d’àcid carbònic CAUSES - Hiperventilació alveolar (es perd àcid carbònic com a conseqüència) o Ansietat o Febre o Sèpsia MANIFESTACIONS - Tetània per reducció del calci iònic lliure ja que l’alcalosi augmenta l’afinitat d’aquest per les proteïnes.
Hipocalièmia per entrada del K+ a les cèl·lules.
MANIFESTACIONS A SANG pH alt  descompensada pH normal  compensada PaCO2  disminuït (perquè hiperventilem) HCO3-  disminuït (per compensar acidosi) 7 FISIOPATOLOGIA – TRASTORNS METABÒLICS I ENDOCRINOLÒGICS @emargaritboada TRASTORNS DEL METABOLISME ÀCID – BASE I LES SEVES COMPENSACIONS ACIDOSI ALCALOSI TRASTORN COMPENSACIÓ METABÒLICA Descens HCO3- Descens H2CO3 RESPIRATÒRIA Elevació H2CO3 Elevació HCO3- METABÒLICA Elevació HCO3- Elevació H2CO3 RESPIRATÒRIA Descens H2CO3 Descens HCO3- Les modificacions de H2CO3 es reflecteixen en modificacions de la PaCO2 en el mateix sentit a la sang.
8 ...