UNITAT 3 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducció al Dret
Año del apunte 2015
Páginas 7
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

UNITAT 3. CONCEPTES JURIDICS BÀSICS CONTINGUTS: 1.
Concepte de personalitat jurídica 2.
Concepte de dret subjectiu 3.
La obligació jurídica. Deures i sancions.
4.
Responsabilitat jurídica: concepte i tipus 1. EL CONCEPTE DE PERSONALITAT JURÍDICA Un individu té drets humans perquè té personalitat jurídica. Personalitat jurídica no és cosa associada al naixement, sinó que és artificial i s’adjudica a determinades especies. És una categoria que t’atribueix el dret.
La personalitat jurídica porta associats uns drets elementals que pretenen evitar el sofriment, i es basen en la idea de dignitat Els destinataris de les normes • Els subjectes del Dret • Personalitat jurídica i capacitat jurídica (capacitat de tenir drets i obligacions) però no tots els que tenen capacitat jurídica tenen capacitat d’obrar. Ex: un nen no pot administrar un patrimoni, no pot firmar un contracte. Així la personalitat jurídica s’associa a la capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Qui pot ser subjecte de drets i obligacions? – Éssers humans (persones físiques) La incapacitat només es pot declarar judicialment. La limitació de la capacitat d’obrar es fa via judicial. Els drets dels incapacitats han evolucionat molt, només es consideren incapacitats per segons quines coses, per exemple poden firmar un contracte laboral.
– Entitats col·lectives (persones jurídiques) = Les empeses, estats, les institucions públiques.. Són ficcions de que actuen com si fossin una persona física.
– Els animals poden tenir personalitat jurídica? 2. EL CONCEPTE DE DRET SUBJECTIU • Dret objectiu: conjunto de normas primarias y secundarias que organizan la sociedad. Marc regulador d’una institució. Ex: Dret d’empresa a España… • Dret subjectiu: concepto que relaciona normas con ciertos intereses, necesidades o elecciones de sujetos con personalidad jurídica. Drets de la Constitució, drets humans, dret a l’autonomia… Està reconegut en el dret objectiu.
• Dret és una paraula ambigua: Drets morals i drets jurídics • – Els drets morals són àmbits de la persona que s’han de respectar o protegir com una exigència de la justícia. Facultades que localizamos a una persona concreta o a un colectivo (ej: “tengo derecho a una revisión de examen”). Molts dels drets jurídics subjectius (ex. La llibertat) tenen el seu origen en la moral.
– Els drets incorporats en els ordenaments jurídics: (Derecho de un país – derecho español- o una rama del derecho- derecho civil / derecho penal) Dues concepcions sobre els drets subjectius – La concepció dels drets subjectius que els redueix a altres categories jurídiques – La concepció dels drets subjectius com una categoria jurídica independent o distintiva LA REDUCCIÓ DELS DRETS A ALTRES CATEGORIES JURÍDIQUES A) La visió de Kelsen • Un enunciat de dret subjectiu es pot reduir a un enunciat de Dret objectiu (una norma que estableix conseqüències jurídiques i, en última instància, imposa sancions) • Sentits de “dret subjectiu” (segons la conseqüència establerta) – Dret com a conducta no prohibida pel dret objectiu (permís dèbil): *Tinc dret a fumar fora de la Pompeu Fabra. Tinc dret a dutxar-me 5 vegades per setmana. No està prohibit.
– Dret com permissió administrativa o autorització d’un òrgan competent: *L’ajuntament m’ha donat dret a construir aquest edifici.
– Dret com a reflex d’una obligació activa o passiva: *Tinc dret a percebre els interessos del meu capital, tinc dret a dormir sense soroll, dret a que em paguis el lloguer.
– Dret en sentit tècnic: *Tinc dret a danys i perjudicis, tinc dret a reclamar-te el meu sou --------- – Derecho como correlato de una obligación pasiva (un deber de no hacer algo): “X tiene derecho a no ser perturbado en su propiedad” – Derecho como acción procesal (posibilidad jurídica de poner en movimiento la sanción jurídica): “X tiene derecho a que Y le indemnice por los daños que le produjo a su coche”.
En el primer caso, el sentido de la palabra derecho es muy débil (Acciones no reguladas directamente por el ordenamiento jurídico). El Derecho no puede regular todos los ámbitos.
Por lo tanto, Kelsen rechaza: • Teoría del interés (según la cual el derecho subjetivo solo muestra intereses protegidos por el ordenamiento jurídico) • Teoría de la voluntad (según la cual el d. subjetivo son poderes concedidos a los individuos).
Kelsen decía que las normas jurídicas (primarias) imponían una sanción y que una norma que reconoce un derecho no es una norma jurídica.
B) Les posicions correlacionades de Hohfeld • Els drets subjectius es redueixen a un ventall de posicions jurídiques correlacionades entre elles • Els juristes parlen de drets per fer referència a totes aquestes situacions • POSICIONS CORRELACIONADES – – – Pretensió (dret subjectiu) – deure • En un contracte de treball, l’empresari té dret a que el treballador realitzi la tasca contractada perquè el treballador té el deure de realitzar-la • El treballador té dret a cobrar el sou estipulat perquè l’empresari té el deure de pagar-li el sou Privilegi (llibertat) – no dret • L’empresari té la llibertat de contractar al treballador perquè el treballador té dret a ser contractat • El treballador té la llibertat de deixar la feina quan el contracte ha vençut perquè l’empresari no té dret a que segueixi treballant per ell.
Potestat – subjecció • – Si el contracte preveu que el treball es pot dur a terme en diferents oficines, l’empresari é la potestat de decidir en quina oficina estarà el treballador perquè el treballador està subjecte a la voluntat de l’empresari en aquest sentit.
Immunitat – incompetència • L’empresari és immune respecte al treballador pel que fa a les hores de treball contractades perquè el treballador és incompetent per variar les condicions del contracte sense el consentiment de l’empresari.
• El treballador és immune respecte a l’empresari pel que fa a un acomiadament lliure quan el contracte està vigent perquè l’empresari és incompetent per canviar la situació contractual del treballador sense el seu consentiment – En resum, tant la visió de Hohfeld com la de Kelsen consideren que els drets subjectius sempre es poden reduir a altres categories jurídiques i, concretament, a deures jurídics. Els deures correlatius formen part del concepte de dret subjectiu.
– Este autor quiere mostrar que no todas las relaciones jurídicas se corresponden a derechos y obligaciones. El derecho subjetivo debería ser un reflejo de los deberes jurídicos.
– De forma intuitiva debe relacionarse que para que alguien posea un derecho, otro debe tener la obligación de cumplirlo (si está relacionado).
– Si una norma inclou l’expressió “dret” i no trobem cap correlació amb altres normes que preveuen obligacions i sancions, estem davant d’una norma buida de contingut.
ELS DRETS COM A CATEGORIA JURÍDICA DISTINTIVA Crítica a la concepció reduccionista del drets – Confusió entre els drets i les tècniques de protecció dels drets – No permet explicar per què l’ordenament jurídic reconeix aquestes posicions correlacionades amb altres F. Laporta: decía que tenemos una acción o pretensión respecto a algo porqué tenemos derecho a eso, y no al revés. Por lo tanto, sería el reconocimiento jurídico de un derecho subjetivo lo que justificaría la articulación de ciertas modalidades de protección.
Els drets estan abans que les pretensions, potestats i llibertats. Tenim una pretensió o potestat o llibertat perquè tenim un dret Vías de introducción de un derecho subjetivo: -la Constitución -por una decisión legislativa -por una costumbre o por un contrato válido Per què els drets són previs a les tècniques de protecció? Laporta defiende la idea que los derechos son antes que otros conceptos normativos (exigencias, libertades…).
Esto es un supuesto habitual de la concepción iusnaturalista, porque defiende que los derechos subjetivos son facultades o poderes morales de las personas que el ordenamiento jurídico no crea, solo reconoce y protege. Els drets són facultats o poders morals inherents a les persones que l’ordenament jurídic reconeix i ha de protegir – Confusió entre els drets morals i els drets jurídics – Els drets jurídics com a drets positivitzats J. Raz Què són els drets subjectius de caràcter jurídic? J.Raz: dice que alguien tiene derecho subjetivo cuando un aspecto de su bienestar es considerado suficiente para justificar las obligaciones de los otros.
La propuesta de Laporta es más general, ya que describe el derecho subjetivo como una razón para la acción. Béns que s’associen als subjectes i que l’ordenament jurídic els hi atribueix un valor que justifica un entramat normatiu interrelacionat.
Explicamos lo que Raz afirmaba con un ejemplo: Si X tiene derecho a la integridad física, esto justifica un deber correlativo de no lesionar X, pero no tiene porque justificar un deber de hacer cualquier acción que sea necesaria para evitar que X se lesione.
En la actualidad, algunos derechos subjetivos se diluyen en otras categorías, algo que muestra la insatisfacción de autores como Ferrajoli (quién dice que es negativo para el sistema constitucional que se confundan los derechos con las garantías de protección) o Dworkin (quién considera que los derechos tienen una importancia básica dentro de un ordenamiento jurídico porque no son triunfos delante la presión de la mayoría.
Raz: els drets com interessos protegits. I les necessitats i eleccions? – Podem tenir un dret encara que no hi hagi cap norma que el correlacioni amb alguna posició normativa.
– Aquí tenim una raó jurídica per reclamar l’establiment de mecanismes de protecció – Per determinar quins mecanismes són exigibles hem d’identificar què és necessari per fer efectiu el dret.
Ex. El dret a la integritat física – Si no s’articulen aquests mecanismes de protecció s’està vulnerant el dret.
El debat entre les dues concepcions del drets en el marc constitucional -Ex. El dret al treball, el dret a un habitatge digne -Els drets fonamentals com a límits a l’activitat del legislador Conclusión En la actualidad, los derechos subjetivos limitan el contenido de las normas y permiten justificar conclusiones jurídicas no previstas por estas reglas. En las sociedades modernas se incluye un catálogo con derechos fundamentales con validez jurídica, por lo que las reduce a reglas del derecho objetivo.
Podemos decir que los derechos fundamentales de la Constitución modifican el orden social.
*consecuencias de la constitucionalización del derecho: • • • • Alteración en los criterios de validez jurídica.
La validez formal de las leyes deja de ser lo indispensable. La validez sustantiva de un derecho actúa como complemento de la validez formal.
Sujeción del juez a la ley, que le permite interpretar el derecho.
Afecta a las funciones tradicionales de una ciencia jurídica.
3. EL CONCEPTE DE DEURE O OBLIGACIÓ JURÍDICA Se relaciona la obligación jurídica con hechos psicológicos o sociológicos. Por ejemplo, en un caso en el que se asalta una tienda, se consideraría que el propietario “estaba obligado a entregar el dinero” Les concepcions de les obligacions jurídiques es deriven de les diferents concepcions de les normes jurídiques i del Dret en general: CONCEPCIONS DE LES OBLIGACIONS JURÍDIQUES • • Hart defiende que no es así, sino que el propietario “se veía obligado a entregar el dinero”, porqué de este modo sí que está relacionado con la psicología de la persona (cuyas creencias le indicaban que si no lo hacía sufriría un daño).
La expresión “obligación a entregar el dinero” se aplica, por ejemplo, en el caso de los impuestos.
Algunos filósofos, como Austin y Bentham supusieron que “sentirse obligado” no era una creencia subjetiva de sufrir un daño sino la probabilidad objetiva de que fuera así.
Hart critica esta definición: − Alguien tiene un deber no solo para decir que será sancionado si no para justificar esa sanción.
− Existe una contradicción En conclusión, Hart sostiene que aunque en la idea de obligación hay alguna relación con la probabilidad de sufrir un mal, lo decisivo para este concepto es la existencia de ciertas reglas que permiten enjuiciar la conducta del individuo obligado.
Hart dice que solo podemos tomar como regla social cuando se produce una conducta regularmente y esta se toma como modelo de comportamiento.
• Kelsen define el deber jurídico en relación a las normas jurídicas. Y no hay deber jurídico sino hay una norma primaria que ponga sanción prevista para la conducta opuesta. Considerando que para Kelsen una norma primaria es tal que hace posible describir su contenido diciendo que ella impone un deber que no está necesariamente respaldado por una sanción.
Parece que el mismo autor (Kelsen) da distintos significados al deber jurídico. En la última edición de “Teoría pura del derecho”, Kelsen no admite ni siquiera en el caso de los jueces, la existencia de deberes jurídicos que no están respaldados por sanciones.
El deber jurídico es una conducta opuesta al acto antijurídico La conducta obligatoria no aparece en la norma primaria sino en la secundaria.
LA IDEA DE SANCIÓ Kelsen define la sanción con las siguientes características: 1.
2.
3.
4.
Acto coercitivo, o sea de un acto de fuerza efectiva o latente: no necesariamente se debe aplicar fuerza, ya que el detenido puede colaborar, aún así lo efectivo es la posibilidad de aplicarla. Raz critica esta idea Kelsiana.
Tiene por objeto la privación de un bien: la pena de muerte priva de vida, la cárcel de libertad, la multa de algunos bienes… En ocasiones la sanción puede resultar un beneficio para el que la recibe (ej: ir a la cárcel para tener comida y casa). Para evitarlo, Kelsen se fija en los gustos de la mayoría.
Raz también critica esta posición de Kelsen.
Quien lo ejerce debe estar autorizado por una norma válida: un homicidio se distingue de la pena de muerte, una multa de un robo, la cárcel de un secuestro porqué las primeras son realizadas por una autoridad competente que asigna el ordenamiento jurídico. En el esquema de Kelsen la función principal de las normas primarias es dar competencias a autoridades para que apliquen sanciones.
Debe ser la consecuencia de la conducta de algún individuo: La pena es solo un tipo de sanción. Por lo que hace al derecho civil, la sanción es lo que se llama “ejecución forzada de bienes”. Si el juez ordena pagar algo y no se cumple empieza el proceso llamado “ejecutivo”. Esto recibe criticas: - ¿Por qué es necesaria la ejecución forzada en el proceso civil mientras que en el pena solo basta con la posibilidad de aplicarla? No se puede considerar solo sanción civil a la ejecución forzada.
Diferencias entre sanciones civiles y penales: 1.
2.
3.
Mientras la sanción penal generalmente se reclama de oficio, por el fiscal, la civil debe demandarse por el damnificado.
En tanto que el producido de la multa penal pasa a integrar el erario público, el de la ejecución forzosa beneficia al demandante.
Mientras la sanción penal tiene una finalidad retributiva o preventiva, la sanción civil tiene el propósito de resarcir el daño producido y su monto está dado por la extensión de este último.
La distinció entre la sanció i nul·litat − − − − La nul·litat també és una conseqüència jurídica prevista per les normes La nul·litat és una situació d’invalidesa d’un acte jurídic Actes que no són aptes per generar deures i obligacions jurídiques No tenir èxit en realitzar un acte jurídicament vàlid per no haver seguit les condicions que la norma estableix La nul·litat no és una sanció 4. EL CONCEPTE DE RESPONSABILITAT JURÍDICA Personalidad jurídica: aptitud general para ser destinatario de normas jurídicas. Nos permite identificar posibles sujetos normativos. En algunas sociedades había personas que no tenían personalidad jurídica, como esclavos y mujeres.
Capacidad jurídica: capacidad de obrar. No la tiene todos los sujetos con personalidad jurídica. La declaración de incapacidad no es decisión de los médicos sino de los jueces, que evidentemente tomarán en consideración los informes sanitarios.
La asunción compartida en el ámbito del Derecho se refiere a que una persona no recibe las consecuencias jurídicas de una norma si no podemos considerarla responsable de la acción.
Según Hart distinguimos CUATRO SENTIDOS DEL CONCEPTO de responsabilidad: 1.
2.
Responsabilidad como causalidad: cuando algo ha sido la causa de un suceso, aunque no significa que haya implicación jurídica o valor moral.
“Un relámpago ha sido el responsable del incendio en la fábrica.
Responsabilidad entendida como capacidad: se refiere a las facultades mentales o a la capacidad para dirigir una conducta. Tampoco supone valoración jurídica o moral.
“Una persona con deficiencia mental no es responsable de sus actos”.
3.
4.
Responsabilidad entendida como función: se refiere a tener una función o un deber.
“Juan es el responsable de organizar la fiesta”.
Responsabilidad entendida como reacción: se refiere a una reacción, positiva o negativa, jurídica o moral ante un acto o un resultado. Es una responsabilidad para determinar qué persona o entidad va a recibir determinadas consecuencias.
“El ayuntamiento es responsable de los daños producidos por la caída accidental del puente”.
MODALITATS DE RESPONSABILITAT JURÍDICA Permite imputar consecuencias a los destinatarios de las normas.
Responsabilidad moral ! vulneración de algún principio Responsabilidad jurídica ! sanción por la realización de algún hecho Modalidades básicas: • Responsabilitat directa / indirecta: Per actes propis o per actes d’altres • Responsabilitat intencional / pel resultat: Per un resultat volgut o per un resultat no volgut ni previst • Responsabilitat individual / col·lectiva: Respon una persona individual o un grup de persones o entitat col·lectiva Hay dos tipos de razones para justificar la atribución de responsabilidad jurídica: el merecimiento (r. subjetiva) y la equidad (r. objetiva).
LA RESPONSABILITAT SUBJECTIVA Justifica l’atribució de conseqüències negatives per mereixement, quan l’acte ha estat intencionat i ha provocat danys.
Tipus • Responsabilidad directa: solo se puede aplicar a una persona que es responsable de sus propios actos.
(tiene suficiente capacidad y el hecho se ha llevado a cabo aún sabiendo las consecuencias) • Responsabilidad por daños a terceros: para poder sancionar una conducta, esta debe afectar a los derechos de terceros. No podemos sancionar por un pensamiento, un carácter o una intención. Además, el hecho debe producir un daño. Sin embargo, en ocasiones se penaliza la intención (tentativa de delito) • Responsabilidad intencional: indica que debe haber conexión psicológica entre el sujeto y el acto. En los estados liberales, cada persona era libre pero tenía que respetar la libertad de los demás. Además, se culpaba colectivamente por un acto que había realizado una persona.
LA RESPONSABILITAT OBJECTIVA Hay daños sociales que no son culpa de nadie pero que producen daños a personas debido a la mala suerte. Se busca la manera más equitativa de asignar y distribuir los costes causados por estos daños.
Equidad: busca equilibrio entre las cargas y los beneficios que se producen en una comunidad política. (ej daños: desbordamiento de un río, un incendio,…) ≠no valora negativamente una conducta, solo indica a quién se atribuyen los costes.
≠ no tiene tanto peso en el Derecho penal, porque las personas que reciben las consecuencias no merecen el castigo.
Criteris de distribució de responsabilitat objectiva ( els costos socials) • Distribución natural del daño: (no intervención) la persona que ha recibido los daños es la que tendrá que asumirlos igual que acepta los beneficios de otras actividades. En este caso es difícil de justificar como equidad.
• El desplazamiento de costes a terceros: asignar los costes a alguien que no ha recibido el daño. Ej: circulación de productos en el mercado ! quien obtiene el beneficio económico también será el responsable de los daños (ej medicamento). Existen compañías aseguradoras que solucionan el problema de este apartado.
• Redistribución universal de los costes: es la solución más equitativa, ya que toda la sociedad es responsable a través del Estado (financiado con impuestos, que siguen un sistema progresivo y por esto no es injusto). Se llama Estado social o prestacional. Cooperación social: equilibrio entre las cargas y beneficios que recibe una sociedad.
SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DIFÍCILES DE UBICAR Si no se siguen estos criterios estaremos ante un caso de asignación arbitraria de responsabilidad o bien estaremos utilizando a alguien en beneficio de otras personas o de intereses colectivos. Pero hay supuestos difíciles de ubicar: • Responsabilidad por negligencia: es un acto no intencionado que ha sucedido por un descuido.
No se puede considerar responsabilidad subjetiva porqué no hay relación entre el acto y el agente. No obstante, en los Estados liberales, la responsabilidad subjetiva puede presentar alguna extensión por actos negligentes ya que considera que la persona hubiera podido suponer las consecuencias.
Puede interpretarse de manera distinta des del punto de vista civil o penal: ·Código civil: se haya hecho de manera intencionada o no, tienes consecuencia.
·Código penal: la sanción depende de la gravedad y de la relación entre agente y acto -duelo directo de primer grado: voluntad -duelo directo de segundo grado: sabes que va a suceder -duelo eventual: el agente sabe que es posible y lo asume Por negligencia: -culpa consciente: no quiere que suceda pero sabe que existe la posibilidad -culpa inconsciente: no se prevé la posibilidad (clases: imprudencia temeraria simple y simple con infracción de reglamento) • Responsabilidad indirecta o vicaria: en este caso la acción no está desvinculada del merecimiento de consecuencias negativas por actos a terceros. Las doctrinas que se siguen son “culpa in vigilando” y “culpa in eligendo”. Suponen la vulneración de los deberes asignados a alguien por su posición o función, ya sea en la vigilancia de conductas de otros o en la elección de terceros para hacer una determinada tarea.
Ej: los empresarios y los padres, por ejemplo, son responsables de los trabajadores y los hijos respectivamente) Ej: propietario responsable de los daños que origina su animal; socios que han de pagar por la mala gestión de los demás;… CONCLUSIÓN La responsabilidad subjetiva es una responsabilidad merecida que se fundamenta en la idea que una persona merece recibir una consecuencia jurídica cuando: a.
b.
c.
d.
haya causado intencionadamente un daño haya puesto en peligro un bien protegido haya causado de manera negligente un daño haya una responsabilidad indirecta por los actos de un tercero sobre el cual se tiene un deber de cura que no se ha realizado ...