Tema 2: matèria (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Didàctica de la matèria
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 03/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2: La diversitat de la matèria: propietats i classificació Totes les coses de l'univers estan fetes de materia i aquesta matèria pot canviar de forma i composició, però la massa total és sempre la mateixa.
La matèria és tot el que ocupa lloc a l'espai i podem percebre.
Leucip defensava que la matèria està formada per combinacions de petites partícules indivisibles, denominades àtoms mentres que Aristòtil rebutjava aquesta idea argumentant que no pot existir el buit...
Això ens porta a pensar en la materia constituïda per àtoms.
Després de sigles de disputes s’ha arribat a la conclusió que les coses estan formades per àtoms i que les diferents combinacions són les molècules.
Organització de les propietats de la materia -Propietats característiques: la matèria sempre té aquesta propietat i es característica perquè cap altre material la pot tenir igual (punt de fusió, densitat).
-Propietats NO característiques: la matèria sempre té aquesta propietat pero no és característica perquè altres materials també la poden tenir (color, rugositat).
Com es classifica la materia? La materia es classifica en substancies pures i mescles: -Les substàncies pures tenen una composició definida i invariable. Dins de les substancies pures hi ha:  Els compostos (substancies pures que estan constituides per dos o mes elements combinats en proporcions invariables, és a dir, amb la mateixa quantitat: aigua)  Els elements quimics (substancies pures que no poden descompondre's en altres més senzilles).
-Les mescles estan formades per diverses substàncies pures i poden ser homogènies i heterogènies.
 Heterogènies: els components es veuen a simple vista: sorra en aigua. Pero hi ha casos que a simple vista no es poden veure com el cas de la llet i el suc de taronja exprimit pero que si ho deixem reposar podem veure com es separen les mescles.
 Homogènies: els components no es poden distingir a simple vista ni amb microscopis: dissolucio de sal en aigua, l'aire, etc.
Les dissolucions Una dissolució es una mescla homogènia formada per dos o més substàncies pura en proporció variable. El component de la dissolució que es troba en major quantitat es diu dissolvent i els que apareixen en menor quantitat es diuen solut. La relació entre la quantitat de solut i dissolvent és la concentració.
La quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en 100g de dissolvent s'anomena solubilitat.
Mètodes de separació Per a separar materials que estan mesclats, s’aprofiten les diferents propietats característiques de les substàncies.
La decantació i la filtració s'utilitzen per a barreges amb substancies insolubles; en canvi, l'osmosi, l'evaporació, la destil·lació i la cromatografia serveixen per a dissolucions. Normalment per fer separacions s’han de combinar diferents mètodes.
La decantació és basa en la propietat característica solubilitat i el procés de sedimentació. És aplicable a: • la mescla d’un sòlid insoluble en un determinat líquid, • una mescla de dos líquids immiscibles.
La filtració es basa també en la solubilitat: Consisteix en separar un sòlid insoluble d’un líquid, mitjançant paper de filtre. El paper de filtre permet el pas del líquid però no el del sòlid.
L’osmosi consisteix en que a través d’una membrana semipermeable, que separa dues dissolucions de les mateixes substàncies però de diferent concentració, hi ha pas de dissolvent de la dissolució menys concentrada a la que ho és més, de manera natural.
L’evaporació és una tècnica que s’utilitza per separar substàncies sòlides solubles del seu dissolvent líquid, fent que aquest s’evapori.
A la destil·lació se separen substàncies que tenen diferent punt d’ebullició, escalfant-les fins arribar al punt d’ebullició i fent condensar a continuació el vapor obtingut.
La cromatografia és una tècnica que permet separar els components d’una dissolució (mescla homogènia) i identificar-los degut al “dibuix de color” que poden deixar imprès en un suport adient.
...