Tema 8 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción a la Contabilidad Financiera
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 16/01/2015
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Apunts Tema 8: Transaccions Bàsiques Introducció: Vendes a Crèdit Quan venem una mercaderia a un client, si estem en inventari permanent fem: Import Deure (Data) Haver Import x€ Caixa, Bancs, Clients...
a Vendes (A preu de venda) x€ y€ Cost de la Venda (A preu d'adquisició) a Existències (A preu d'adquisició) y€ Si el client es compromet a pagar un dia concret, és a dir, signa lletres o efectes comercials: Import Deure (Data) Haver Import x€ Clients, efectes comercials a cobrar a Clients x€ A partir d'aquest moment, poden donar-se dues situacions. La primera ja la coneixem: el client paga el seu deute, anul·lant així la seva obligació i el nostre saldo de disponible augmenta. La segona és l'impagament o la insolvència. En altres termes, el client NO paga el deute.
Les Insolvències Si, quan hem venut a crèdit a un client -si la venda s'ha cobrat al comptat, ja hem cobrat i, per tant, no hi ha cap problema-, tenim motius per dubtar de la seva capacitat de pagament o solvència; fem l'assentament següent: Import Deure (Data) Haver Import x€ Clients de Dubtós Cobrament (CDC) a Clients x€ La nova partida, CDC, segueix sent un compte d'actiu, però reflecteix millor la situació del deute: no estem segurs de si el client pagarà o no. En conseqüència, traspassem el saldo de clients a CDC.
En cas que les nostres sospites fossin falses i el client pagui, ho comptabilitzem de la forma habitual: Import Deure (Data) Haver Import x€ Caixa/Bancs a Clients de Dubtós Cobrament (CDC) x€ És important fixar-se en que NO traspassem el saldo de CDC a clients, ja que podria ser que només cobréssim una part del deute. Si fos així, el client encara seria de dubtós cobrament.
Si el client NO paga: Import Deure (Data) Haver Import x€ Pèrdua per Deteriorament d'Operacions Comercials (PODC) a Deteriorament d'Operacions Comercials (DOC) x€ El compte PODC és una despesa al tractar-se d'una pèrdua -al PiG va a l'epígraf 7-: hem venut existències que no hem cobrat i, per tant, hem perdut diners.
L'altre partida, DOC, és més peculiar ja que és un compte que funciona com un passiu -s'incrementa per l'haver-. La seva funció és corregir el saldo del realitzable i, conseqüentment, a l'hora de fer el balanç el posem a l'actiu amb saldo negatiu. O sigui, podríem dir que es tracta d'un menys Actiu.
En cas que més endavant cobréssim una part del deute: Import Deure (Data) Haver Import y€ Caixa/Bancs a Clients de Dubtós Cobrament (CDC) y€ y€ Deteriorament d'Operacions Comercials (DOC) a Excés de Provisions y€ El primer assentament ja l'hem explicat abans. Al segon, reduïm el saldo de deteriorament d'operacions comercials perquè hem cobrat part del deute i el traspassem a Excés de Provisions, un compte de patrimoni net. Recordem que aquest compte serveix per anotar les recuperacions de valor que han patit els actius; com ha sigut el cas.
Si, finalment, el client ens deixa sense pagar la resta: Import Deure (Data) Haver Import w€ Deteriorament d'Operacions Comercials (DOC) a Clients de Dubtós Cobrament (CDC) w€ Anul·lem el dret de cobrament, atès que, si el client no ens pot pagar, no tenim cap dret; i anul·lem també el compte DOC ja que no hi ha res a corregir. És a dir, com la partida serveix per corregir el saldo del realitzable, si el dret queda impagat no hi ha res a corregir.
Cal esmentar que la partida pèrdua per deteriorament d'operacions comercials (PODC) queda intacta, de manera que la pèrdua de diners derivada de l'operació es continua reflectint a la comptabilitat.
El Descompte de Lletres Quan el client signa una lletra, tens dues opcions: pots esperar al venciment i cobrar -o no-. O pots anar al banc i descomptar la lletra. Si t'esperes al venciment i el client no paga: Import Deure (Data) Haver Import x€ Efectes impagats a Clients, efectes comercials a cobrar x€ Efectes impagats és una partida gairebé idèntica a clients de dubtós cobrament. O sigui, és un actiu i serveix per reflectir millor la situació del deute. Si el client NO és insolvent, sinó que no ha pagat per altres motius -estava de vacances, per exemple-: Import Deure (Data) Haver Import x€ Caixa/Bancs En cas que sí sigui insolvent: Import Deure a Efectes impagats x€ (Data) Haver Import x€ Clients de Dubtós Cobrament (CDC) a Efectes impagats x€ x€ Pèrdua per Deteriorament d'Operacions Comercials (PODC) a Deteriorament d'Operacions Comercials (DOC) x€ Fem un procediment similar al d'insolvències: traspassem el saldo a CDC i ens anotem una pèrdua.
Si, en comptes d'esperar al venciment, descomptem la lletra al banc: Import Deure (Data) Haver Import x€ Efectes Descomptats a Clients, efectes comercials a cobrar x€ Per entendre com funciona el descompte de lletres, cal comprendre que el banc NO assumeix cap tipus de risc. En altres paraules, si el client NO paga li has de tornar els diners. A més, l'entitat financera NO t'anticipa tot l'import de la lletra, sinó que et cobra interessos i comissions: Import Deure (Data) Haver Import y€ Bancs w€ Interessos per Des. Ef.
z€ Serveis Bancaris (Comissions) a Deutes per Descompte d'Efectes x€ Com no saps si el client pagarà o no, tens un deute amb el banc pel mateix import -Deutes per Descompte d'Efectes-; ja que si no paga li has de tornar els diners.
Si et paguen la lletra: Import Deure (Data) Haver Import x€ Deutes per Descompte d'Efectes a Efectes Descomptats Si no paga, hem de tornar els diners i pagar comissions: Import Deure (Data) x€ Deutes per Descompte d'Efectes z€ Serveis Bancaris (Comissions) Haver Import Bancs h€ a A més, hem de comptabilitzar els efectes com a impagats: Import Deure (Data) Haver x€ Efectes impagats a x€ Import Efectes Descomptats x€ Despeses de Personal Les despeses de personal estan integrades principalment per sous i salaris i la seguretat social a càrrec de l'empresa, tot i que hi poden haver altres despeses com menjador o vestuari.
Quan paguem sous i salaris, realitzem l'assentament següent: Import Deure (Data) Haver Import x€ Sous i Salaris [Despesa] a Hisenda Pública, creditora y€ Seguretat Social, creditora w€ Remuneracions pendents de pagament [Sou Net] z€ I quan paguem la seguretat social a càrrec de l'empresa, fem: Import Deure (Data) Haver h€ Seguretat Social a càrrec de l'empresa [Despesa] a Seguretat Social, creditora I els deutes els paguem com sempre, és a dir: Import Deure (Data) y€ Hisenda Pública, creditora w€ Seguretat Social, creditora z€ Remuneracions pendents de pagament [Sou Net] a Import h€ Haver Import Bancs x€ L'Amortització Sabem que l'amortització és una despesa irrecuperable derivada del desgast de certs elements d'immobilitzat. Concretament, s'aplica a tot l'immobilitzat intangible i tot el material, excepte terrenys i immobilitzat material en curs -que s'està construint-. A l'hora de comptabilitzar-la fem: Import Deure (Data) Haver Import x€ Dotació a l'Amortització a Amortització Acumulada x€ L'amortització acumulada és un compte pont que serveix per reflectir millor el valor dels actius. Actua com un passiu, però es posa a l'actiu en negatiu; de forma similar al DOC.
A l'hora de calcular l'amortització, cal definir certs conceptes previs: • Vida Útil: Quan de temps podré fer servir l'actiu.
• Valor Residual: Al final de la vida útil, quin valor té -si no diuen res, és zero-.
A més, l'amortització es calcula de forma anual. Per exemple, si una màquina té una vida útil de 10 anys, ha costat 1000€ i tindrà un valor residual de 100; apliquem la formula següent: Amortització = [Preu Adquisició – Valor Residual]/ Vida Útil = 900/10 = 90€ L'amortització serà de 100€ anuals, per tant, quan passin 12 mesos des de la compra de la màquina hem de fer un assentament com l'anterior.
Si, al final de la vida útil, vens la màquina per 200€: Import Deure (Data) Haver Import 900,00 € Amortització Ac. IM a Maquinària 1.000,00 € 200,00 € Bancs a Beneficis Procedents de l'Immobilitzat Mat. (Epígraf 11) 100,00 € Com venem la màquina, ja no la tenim i, per tant, deixem el saldo a zero. A més, anul·lem el saldo corresponent a l'amortització de la maquinària ja que, com no la tenim, no és necessari corregir el valor. Al seu torn, anotem els beneficis corresponents de la venda i l'augment de bancs.
Si la venem per 50€: Import Deure (Data) Haver Import 900,00 € Amortització Ac. IM 50,00 € Bancs 50,00 € Pèrdua Procedents de l'Immobilitzat Mat.
(Epígraf 11) a Maquinària 1.000,00 € El procediment és similar a l'anterior, però en comptes d'un benefici tenim una pèrdua.
Si llencem l'actiu: Import Deure (Data) Haver Import 900,00 € Amortització Ac. IM 100,00 € Pèrdua Procedents de l'Immobilitzat Mat.
(Epígraf 11) a Maquinària 1.000,00 € És gairebé el mateix que abans, però com no hem venut l'actiu no tenim cap augment del disponible.
Si el venem exactament per 100€ -el seu valor residual-: Import Deure (Data) Haver Import 900,00 € Amortització Ac. IM a Maquinària 1.000,00 € 100,00 € Bancs Com no hem tingut cap benefici o pèrdua, no cal anotar res més: simplement hem tingut un augment del disponible.
Fiances Rebudes Anomenem fiança a la quantitat de diners que es dona per tal d'assegurar que una de les parts realitzarà quelcom en el futur. Distingim entre: • Fiances Rebudes: Són comptes de passiu, atès que hauràs de tornar els diners en el futur si l'altre part compleix el contracte.
• Fiances Pagades: Són comptes d'actiu, atès que t'hauran de tornar els diners si compleixes el contracte.
Quan reps una fiança, comptabilitzes el següent: Import Deure (Data) Haver Import x€ Bancs a Fiances Rebudes x€ Haver Import a Bancs x€ (Data) Haver Import a Altres Ingressos d'Explotació x€ Haver Import Bancs x€ Haver Import Fiances Pagades x€ Haver Import Fiances Pagades x€ Si l'altre part compleix, tornes la fiança: Import Deure (Data) x€ Fiances Rebudes Si NO compleix, tens un ingrés: Import Deure x€ Fiances Rebudes En cas que donis una fiança, és el mateix: Import Deure (Data) x€ Fiances Pagades a Si compleixes, et tornen la fiança: Import Deure (Data) x€ Bancs a Si NO compleixes, tens una despesa: Import Deure (Data) x€ Altres Despeses d'Explotació a ...