T.26- Principis de bioètica II (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 26. PRINCIPIS DE BIOÈTICA II Principi d’autonomia - Medicina centrada en el pacient - Criteris persona autònoma - Voluntats anticipades - Acció autònoma no reforçada - Individualitat del pacient - Informació rellevant Principi d’autonomia - Respecte per la capacitat que té l’individu per prendre decisions - Exigeix que cada individu sigui tractat com a un ésser únic i com a un ésser igual als altres - Contrari al paternalisme - Requisits: informació prèvia, completa i veraç, competència de l’individu - Consentiment informat - Voluntats anticipades Relació professional sanitari-pacient Pacient: malaltia, vulnerabilitat, formació, arrisca la seva persona Professional sanitari: competència professional - Protecció del més dèbil - Amb límits. Principi de no maleficència 156 Ètica, medicina preventiva i salut pública Autonomia-implicacions Patologia aguda: - Pacient decideix i autoritza - Equip clínic executa el pla decidit Patologia crònica: - Pacient decideix i autoritza - Pacient executa el pla decidit Medicina centrada en el pacient - Donar tota la informació rellevant - Llenguatge comprensible - Escoltar - Empatia - Respecte per les preferències del pacient - Considerar les implicacions personals i sociofamiliars - Confidencialitat Compasió vs Empatia Compassió: què és bo per al pacient, tenir cura de/paternalisme -> menys autonomia Empatia: què és bo des del punt de vista del pacient, respecte -> més autonomia Models relació professional sanitari-pacient - Model paternalista - Model informatiu - Model interpretatiu (empatia) - Model deliberatiu - Apoderament 157 Ètica, medicina preventiva i salut pública Individu capaç - Capacitat de comprendre la informació rellevant - Capacitat de comprendre les conseqüències de la decisió - Capacitat d’elaborar raonaments a partir de la informació rebuda i de la seva escala de valors - Capacitat de comunicar la decisió presa - Absència de coacció Voluntats anticipades Llei 21/200, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. DVA. Registre de voluntats anticipades, adscrit a la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut DVA Document adreçat al metge responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat.
En aquest document, la persona pot també designar un representant, que és l’interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l’equip sanitari, perquè la substitueixi en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.
Formalització DVA - Davant de notari. No cal la presència de testimonis - Particularment, davant de tres testimonis majors d’edat, dels quals dos, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant.
Contingut DVA - Expressió més o menys genèrica dels valors que defineixin les creences personals en matèria de salut - Relació de les situacions en les que es vulgui que es tinguin en compte les instruccions - Instruccions i límits relatius a l’activitat assistencial - Designació del representant (parent o no i en cap cas del seu metge) que el substitueixi en la interpretació i aplicació de les instruccions i dels criteris i valors expressats en el DVA o dels que conegui per la seva proximitat a l’atorgant 158 Ètica, medicina preventiva i salut pública - D’altres consideracions, segons lliure criteri Límits VA - L’ordenament jurídic vigent - La bona pràctica clínica: no es poden establir ni, arribat el cas, seguir instruccions que contravinguin la bona pràctica clínica, si bé poden refusar-se o limitar-se actuacions tot i que constitueixin bona pràctica - Aplicació als supòsits previstos Redacció DVA - Lliure i sotmesa a discrecionalitat - Amb ajut del seu metge i/o notari - Existeixen diversos models orientats segons el criteri dels seus redactors. Ex. Plantilla del Departament de Sanitat Lliurament DVA - Lliurat al centre (UAU) - Incorporat a la història clínica - Inscripció al registre de DVA - El DVA és susceptible de revocació o modificació, total o parcial, en qualsevol moment Avantatges VA - Dret d’autonomia del pacient - Coneixement de la pròpia malaltia - Millora relació metge-pacient - Coneixement dels valors ètics del pacient, que facilita la interpretació dels seus desigs - Facilita la presa de decisions - Redueix l’estrès i càrrega psicològica de pacient, familiars i professionals - Seguretat jurídica 159 Ètica, medicina preventiva i salut pública Dificultats VA - Manca de cultura social - Assessorament en la redacció - Vigència indefinida qüestionada - Inseguretat jurídica del professional - Possible variabilitat en la interpretació - Paper del representant o la família Resum - Respecte per les preferències de l’individu - Paper de la Medicina centrada en el pacient - Límits del principi d’autonomia per risc de dany al pacient o a tercers, o posa en risc l’equitat - Pacient autònom només si ben informat, capaç i en absència de coacció - Interpretació i aplicació de VA d’acord a les seves preferències i en el context global de la situació - Voluntat coneguda del pacient per sobre de la demanda familiar - Fugir de la medicina defensiva 160 ...