Dret penal - Conceptes (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Deontologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 10

Vista previa del texto

CONCEPTES BÀSICS DE DRET PENAL “VACATIO LEGIS”: les lleis entren en vigor als vint dies de la seva complerta publicació en el butlletí oficial de l’estat, si en elles, no es disposa una altra cosa. aquest període de vint dies es denomina "vacatio legis" i, pel seu còmput tan sols es tenen en compte els dies hàbils, és a dir, els no festius.
LLEI PENAL EN BLANC: la seva peculiaritat és que el seu supòsit no es consigna específicament en la pròpia llei penal, doncs aquesta es remiteix a una altra font del dret del mateix o de diferent rang. les possibilitats de remissió són tres: A) la llei remiteix a altre precepte contingut en la pròpia llei penal.
B) la llei remiteix a una altra diferent.
C) la llei remiteix a una disposició de rang inferior PRINCIPI DE IRRETROACTIVITAT: els preceptes reformats del codi penal s’aplicaran als fets punibles que es realitzen a partir de la seva entrada en vigor. tot i això també s’aplicaran, encara que haguessin estat realitzats abans, quan afavoreixen al reu.
SON PUNIBLES: EL DELICTE CONSUMAT I LA TENTATIVA DEL DELICTE. (Les faltes només es castigaran quan hagin estat consumades, excepte les intentades contra les persones o el patrimoni) Tentativa: “Hi ha tentativa quan el subjecte dóna principi a l’execució del delicte directament per fets exteriors, practicant tots o quasi tots els actes que objectivament haurien de produir el resultat, i tot i això, aquest no es produeix per causes independents a la voluntat de l’autor” CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA RESPONSABILITAT PENAL: 1/ Eximents.- Són aquelles circumstàncies taxades per la llei (art. 20 CP) per les quals una persona queda exempt del delicte que hagi pogut ocasionar.
2/ Atenuants.- Són aquelles circumstàncies taxades per la llei (art.21 CP) que, per revelar una menor imputabilitat, culpabilitat o antijuridicitat, determinen una moderació en la pena senyalada al delicte. “Les causes expressades en les eximents, quant no concurreixin tots els requisits necessaris per eximir de responsabilitat en els respectius casos” 3/ Agreujants.- Són aquelles circumstàncies taxades per la llei (art.22 CP) per la seva gravetat en el cas concret.
4/ Mixta de parentesc.- “Són aquelles circumstàncies que poden atenuar o agrabar la responsabilitat, segons la naturalesa, els motius i els efectes del delicte” ...